HELSENORGE

Bedre behandling av pasienter innlagt med akutt svimmelhet

Ved sykehuset vårt innlegges daglig pasienter med akutt svimmelhet. Mange utskrives uten noen klar diagnose eller plan for oppfølging. Et forløp er nå under utarbeidelse for å bedre kvaliteten på behandlingen av disse pasientene.

​Akutt svimmelhet kan skyldes alvorlig underliggende sykdom, som for eksempel hjerneslag. Ofte er imidlertid årsaken mindre alvorlig, og mange pasienter har sykdommer i det indre øret, som krystallsyke eller vestibularisnevritt ("virus på balansenerven"). Per i dag utskrives et flertall av pasientene uten noen klar diagnose eller noen klar plan for oppfølging. Dette er et problem da symptomene i noen tilfeller kan være svært plagsomme og av og til også langvarige. Bekymring og angst er ofte knyttet til svimmelhetsopplevelsen, og dette kan bidra til å forlenge symptomene.

Det utarbeides i dag et standardisert forløp for behandling av disse pasientene ved Haukeland universitetssykehus. Arbeidet er satt i gang på initiativ fra Øre-nese-halsavdelingen i samarbeid med Nevrologisk avdeling, Radiologisk avdeling og Mottaksklinikken. Hensikten er å bedre kvaliteten på behandlingen av pasientgruppen ved sykehuset vårt, men forløpet kan også være relevant for andre norske sykehus.

Prosjektmedarbeidere er Frederik Kragerud Goplen, Jana Middelfart Hoff, Dagfinn Markussen, Cecilie Khanevski Netland, Jostein Kråkenes og Tor Ingebrigtsen.