HELSENORGE

Vinner av årets publikasjon innen søvn

Årets publikasjon innen søvnfeltet for 2016 gikk til Tone Blågestad og samarbeidspartnere for arbeidet "Prescription trajectories and effect of total hip arthroplasty on the use of analgesics, hypnotics, antidepressants, and anxiolytics: results from a population of total hip arthroplasty patients". SOVno gratulerer vinnerne som får en pris på 10.000 kr!

Studien er publisert i Pain ​og er skrevet av Tone Blågestad, Inger H. Nordhus, Janne Grønli, Lars B. Engesæter, Sabine Ruths, Anette H. Ranhoff, Bjørn Bjorvatn, og Ståle Pallesen.

 
Fra grunngivingen:​

Artikkelen setter søkelyset på medikamentbruk hos en kronisk smertepopulasjon med høy andel av komorbide søvnproblemer. Over halvparten av pasienter med artrose har søvnproblemer som i følge diagnostiske kriterier oppfyller en insomni-diagnose. Hofteutskiftning reduserer smerte og bedrer funksjon men fører også til en betydelig bedring i insomni, som illustrerer en gjensidig relasjon mellom søvn og smerter hos disse pasientene. Kroniske smertepasienter er storforbrukere av medikamenter, og analgetika og psykotropiske medikamenter blir ofte forskrevet for å kontrollere smerter og søvnproblemer. Flere av disse medikamentene fører med seg uheldige bivirkninger og risiko for toleranse og avhengighet. Til tross for dette blir disse medikamentgruppene sjeldent undersøkt sammen. Effekten av hofteoperasjon på medikamentbruk har heller ikke blitt grundig undersøkt. I artikkelen ble data fra Norsk Leddproteseregister koplet med Reseptregisteret for å undersøke reseptbelagt medikamentbruk for en hel populasjon hofteprotesepasienter. I perioden 2005 til 2011 gjennomgikk 39.688 personer denne operasjonen.

Studien viser at bruk av analgetika reduseres kraftig etter operasjonen. Bruk av hypnotika reduseres også, og prevalenser av hypnotika følger endringer i analgetikaprevalenser året før og året etter hofteoperasjon. I lys av de potensielt uheldige medikamenteffektene som medfølger en rekke medikamenter i undersøkelsen, utvider studien operasjonens dokumenterte effekter på smerter, funksjon, livskvalitet og søvn til å også inkludere medikamentbruk også for søvnproblemer.

Artikkelen er publisert i Pain, som er et nivå 2-tidsskrift med en impact factor på 5.08 i 2015/2016. Publikasjonen er også utvalgt som editor´s choice artikkel. Den er også inkludert blant 56 artikler under ”Global year against pain in the joints” in Pain, der artikler for 2016 samt de topp 50 siterte artiklene som undersøker smerter i ledd fra tidligere nummer er inkludert. Et videoabstract for artikkelen er også publisert i Pain. Artikler publisert av Wolters Kluwers mottar en ”attention score” som reflekterer kvaliteten og kvantiteten av online oppmerksomhet og aktivitet som registrert av Altmetric. Artikkelen av Blågestad og medforfattere har en skåre på 32, som i følge Pain er topp 5 % av all forskningsproduksjon som er skåret via Altmetric. Den har også høy oppmerksomhets skåre sammenlignet med outputs publisert på samme tid (94 persentil).