HELSENORGE

Tidspunkt for søvn som risikofaktor for fedme hos barn

Mye forskning viser sammenheng mellom kort søvnlengde, søvnproblemer og fedme hos barn. Få studier har undersøkt sammenheng mellom tidspunkt for søvn og fedme hos barn.
Forskere fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Haukeland universitetssykehus, University of Leuven, University of Pittsburgh, Washington University og Folkehelseinstituttet har i denne studien undersøkt hvordan søvnlengde, søvnproblemer og leggetid er relatert til fedme og atferd knyttet til fedme hos barn. Søvn og moderat til høy fysisk aktivitet ble målt i syv påfølgende dager hos 85 barn (58,8% jenter) med alvorlig fedme og gjennomsnittsalder på  12 år, og sammenlignet med en kontrollgruppe med jevnaldrende barn med normal vekt. Barna rapporterte matinntak , og foreldre rapporterte om barns skjermtid og søvnproblemer. Resultatene fra studien viste at barn med alvorlig fedme hadde senere tidspunkt for søvn (mid-time sleep), totalt 36 minutter på ukedager og 39 minutter i helgene sammenlignet med kontrollgruppen. Barn med fedme hadde flere søvnproblemer men man så ingen forskjell i søvnlengde eller sosial jetlag. Etter å ha justert for demografiske faktorer, var tidspunkt for søvn positivt assosiert til skjermtid, og tidspunkt for søvn og søvnlengde var assosiert med mindre tid med høy fysisk aktivitet.

Beyond sleep duration: Sleep timing as a risk factor for childhood obesity

Hanna F. Skjåkødegård, Yngvild S. Danielsen, Bente Frisk, Sigurd W. Hystad, Mathieu Roelants, Ståle Pallesen, Rachel P. K. Conlon, Denise E. Wilfley, Petur B. Juliusson

Studien er publisert i Pediatric Obesity

Background: Ample evidence attests to the relationship between short sleep duration, sleep problems and childhood obesity. However, few studies have examined the association between sleep timing and obesity in children.
Objectives: To investigate how sleep duration, problems and timing relate to obesity and obesogenic behaviours in children.
Methods: Eighty-five children (58.8% girls) with severe obesity and mean (SD) age of 12.1 (2.9) years, were matched by age and sex with peers with normal weight (n = 85,12.0 [2.8] years). Sleep and moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) were measured via accelerometer for seven consecutive days. Children self-reported emotional eating on the Dutch eating behavior questionnaire. Parents reported children's screen time and sleep problems.
Results: Children with severe obesity had significantly later mean mid-sleep time, overall (36 minutes later, P < .001), on school nights (36 minutes later, P < .001) and weekend nights (39 minutes later, P = .002) compared to children with normal weight. Children with obesity had more sleep problems (P = .030), but no differences emerged in sleep duration or social jetlag. After adjusting for demographic factors, mid-sleep time was positively related to screen time (P = .030). Mid-sleep time and sleep duration were inversely related to time in MVPA (Ps ≤ .041). There were no other significant associations between the sleep variables and the obesogenic behaviours.