HELSENORGE

Søvn- våkenhetsrytmeforstyrrelser og søvn hos unge med kronisk utmattelsessyndrom.

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) karakteriseres av langvarig, invalidiserende og uforklarlig tretthet som ofte ledsages av dårlig søvn. Målet med denne tverrsnittsundersøkelsen var å undersøke søvn- og våkenhetsrytmen og søvn hos unge CFS-pasienter sammenlignet med friske personer.

​Studien er publisert i Journal of Sleep Research

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) karakteriseres av langvarig, invalidiserende og uforklarlig tretthet som ofte ledsages av dårlig søvn. Målet med denne tverrsnittsundersøkelsen var å undersøke søvn- og våkenhetsrytmen og søvn hos unge CFS-pasienter sammenlignet med friske personer. 120 unge CFS-pasienter og 39 friske personer var inkludert i NorCAPITAL-prosjektet. Søvn ble målt med et akselerometer (activPAL) som estimerte midtpunktet av søvnperioden og tid i sengen. Karolinska Sleepiness Scale (KSQ) ble brukt for å måle søvnighet. Aktivitetsmålingene viste at CFS-pasientene oppholdt seg betydelig lengre i sengen, hadde en signifikant forsinket midt-søvnstidspunkt og en mer variert søvn-og våkenhetsrytme på ukedager sammenlignet med friske personer. Målt med KSQ rapporterte CFS-pasientene signifikant mer insomnisymptomer,  mer søvnighet, oppvåkingsproblemer og lengre tid til innsovning enn friske personer. Resultatene kan tyde på at forstyrret søvn-våkenhetsfase kan bidra til CFS hos unge.

 Sleep-wake rhythm disturbances and perceived sleep in adolescent chronic fatigue syndrome.

Maria Pedersen, Mirjam Ekstedt, Milada C. Småstuen, Vegard B. Wyller, Dag Sulheim, Even Fagermoen, Anette Winger, Edvard Pedersen, Harald Hrubos-Strøm.

 Chronic fatigue syndrome (CFS) is characterized by long-lasting, disabling and unexplained fatigue that is often accompanied by unrefreshing sleep. The aim of this cross-sectional study was to investigate sleep-wake rhythm and perceived sleep in adolescent CFS patients compared to healthy individuals. We analysed baseline data on 120 adolescent CFS patients and 39 healthy individuals included in the NorCAPITAL project. Activity measures from a uniaxial accelerometer (activPAL) were used to estimate mid-sleep time (mid-point of a period with sleep) and time in bed. Scores from the Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) were also assessed. The activity measures showed that the CFS patients stayed significantly longer in bed, had a significantly delayed mid-sleep time and a more varied sleep-wake rhythm during weekdays compared with healthy individuals. On the KSQ, the CFS patients reported significantly more insomnia symptoms, sleepiness, awakening problems and a longer sleep onset latency than healthy individuals. These results might indicate that disrupted sleep-wake phase could contribute to adolescent CFS; however, further investigations are warranted.