HELSENORGE

Ny doktorgrad - Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

Mona Berthelsen disputerte 10. februar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway”. Berthelsen har undersøkt skiftarbeidere i Norge med henblikk på hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakernes psykiske helse.

Avhandlingen inkluderte tre forskningsartikler om skiftarbeid på to forskjellige utvalgt. To av arbeidene er gjort på onshore- og offshorearbeidere innen petroleumsindustrien, og et arbeid er gjort på norske sykepleiere.

Det ble ikke funnet sammenheng mellom skiftordning og psykiske helseplager. Blant onshorearbeiderne var faktorer som jobbkrav og rollekonflikt assosiert med økning i psykiske helseplager, mens jobbkontroll og støtte var assosiert med nedgang i psykiske helseplager. Hos de samme arbeiderne var verken rolleklarhet eller rettferdig/bemyndigende ledelse assosiert med psykiske helseplager. Blant offshorearbeidere var derimot alle seks jobbfaktorene assosiert med psykiske helseplager. Resultatene blant sykepleierne viste ingen sammenheng mellom dagarbeid, nattarbeid eller roterende turnusarbeid og angst eller depresjon. Noen arbeidsmiljøfaktorer, som for eksempel ledelse og støtte fra kollegaer, syntes å spille en rolle for rapportering av angst. Jobbkrav var forbundet med økt risiko for depresjon.

Oppsummert konkluderer avhandlingen med at skiftordningen i seg selv ikke ser ut til å påvirke mental helse, der metodiske svakheter brukes for å forklare funnene. Det ser imidlertid ut som om arbeidsforhold påvirker psykisk helse. Det ser i tillegg også ut som at psykisk helse kan påvirke hvordan man opplever arbeidsforhold.

Mer informasjon finnes i pressemeldingen fra UiB.