HELSENORGE

Mobbing på arbeidsplassen og søvn - En systematisk gjennomgang og metaanalyse av forskningslitteraturen.

Forskere fra STAMI, Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne systematiske litteraturgjennomgangen undersøkt sammenhengen mellom eksponering for mobbing på arbeidsplassen og søvn. Søk etter primærstudier ble gjort i databasene Pubmed, Medline, Embase, PsycINFO og Web of Science. Av de 406 identifiserte studiene oppfylte 26 inkluderingskriteriene for den kvalitative syntesen, mens 16 studier ble inkludert i metaanalysen. Mobbing på arbeidsplassen var betydelig relatert til søvnproblemer i alle studier, med høyest oddsratios i tverrsnittstudiene enn i de prospektive studiene. Den metodologiske kvaliteten på studiene var moderat. Ytterligere forskning er nødvendig for å undersøke sammenhengen mellom mobbing på arbeidsplassen og søvn.

​Workplace bullying and sleep - A systematic review and meta-analysis of the research literature.

Morten B. Nielsen, Anette Harris, Ståle Pallesen, Ståle V. Einarsen.

Studien er publisert i Sleep Medicine Reviews

This systematic review and meta-analysis 1) clarifies and quantifies existing results on the association between exposure to workplace bullying and sleep, 2) evaluates the methodological quality of existing studies, 3) identifies theoretical frameworks used in research, 4) determines moderating and mediating variables, and 5) provides guidelines for future research. Searches for primary studies were conducted in Pubmed, Medline, Embase, PsycINFO and Web of Science. Of the 406 studies identified, 26 fulfilled the inclusion criteria for the qualitative synthesis whereas sixteen studies were included in the meta-analysis (cross sectional effect sizes: 15; N = 69,199/prospective effect sizes: 6; N = 26,164). Workplace bullying was significantly related to sleep problems in all studies. Across cross-sectional studies, targets of bullying had 2.31 higher odds of reporting sleep problems compared to non-bullied workers. The odds across the prospective studies was 1.62. The quality of evidence for the association between workplace bullying and sleep problems was low to moderate. Only eight studies had a predefined theoretical rationale for the association, and few studies examined mediating and moderating variables or bidirectional associations. The methodological quality of the studies was moderate. Further research is needed to establish the nature, directionality, mechanisms, and conditions of the association between bullying and sleep.