Helsenorge

Lysbehandling for å bedre søvn, døgnrytme, atferd og psykisk helse hos demente personer. En systematisk gjennomgang.

Demens er en alvorlig sykdom med stor innvirkning på pasientens søvn, adferd, humør, og døgnrytme. Lysterapi er en lovende ikke-farmakologisk intervensjon, men studier har vist motstridende resultater. Denne systematiske oversikten, gjort av forskere fra Universitetet i Bergen gir en omfattende oversikt over effekten av lysterapi ved demens, med et spesifikt fokus på hvordan studienes design kan ha påvirket resultatene. De inkluderte studiene i oversikten var små og bestod av tidsavgrensete intervensjoner og varighet. Ulik bruk av design og metoder på studiene, samt forskjellige studiepopulasjoner i forhold til alder, kjønn, type demens, døgnrytme og symptomer ved baseline kan ha påvirket resultatene. Studier med lik design inkludert detaljert rapportering av lysterapi med lik fargetemperatur, tidspunkt og varighet av anvendt lys, er av største betydning for å etablere den optimale behandlingsmetoden i denne populasjonen.

Light interventions and sleep, circadian, behavioral, and psychological disturbances in dementia: A systematic review of methods and outcomes.

Gunnhild J. Hjetland, Ståle Pallesen, Eirunn Thun, Eirin Kolberg, Inger Hilde Nordhus, Elisabeth Flo

Studien er publisert i Sleep Medicine Reviews

Dementia is a devastating disease with a global impact, and there is an urgent need for effective interventions to alleviate the accompanying disturbances in behavior, mood, sleep, and circadian rhythms. Bright light treatment (BLT) is a promising non-pharmacological intervention; however, studies have yielded conflicting results. This systematic review provides a comprehensive overview of the effect of BLT in dementia, with a specific focus on how study characteristics might have affected the available results. The included studies were small and comprised time-limited interventions and follow-ups. Light values, adherence to treatment, and time of year were not consistently reported. Varying designs, methods, and population characteristics such as age, gender, dementia diagnosis, circadian phase, and baseline symptoms may have moderated the outcomes and affected review results. The use of crossover designs and too high illumination as placebo lights might have nullified positive effects of BLT. Because some studies had negative outcomes after ambient BLT with high amounts of short wavelengths, more modest light levels should be further investigated. Employing rigorous designs and detailed reporting of intervention characteristics, i.e., the illumination, correlated color temperature, timing, and duration of light utilized, are of utmost importance to establish the optimal treatment approach in this population