HELSENORGE

Faktorer som bidrar til dårlig søvn hos alvorlig syke pasienter

Forskere fra Lovisenberg diakonale høgskole har i denne systematiske oversikten undersøkt årsakene til dårlig søvn hos alvorlig syke pasienter sett fra sykepleieres erfaringer. To forfattere, som jobbet uavhengig av hverandre søkte etter artikler som omtalte dårlig søvn hos kritisk syke pasienter over 18 år i databasene CINAHL, MEDLINE og Embase, og 5 studier ble inkludert i oversikten. Litteratursøket resulterte i fire analytiske tema: 1. Medisinske faktorer ved alvorlig sykdom, 2. Mangel på implementering av evidensbasert praksis, 3. Mangel på samarbeid mellom profesjoner ved avdelingen, 4. Sykehusets organisasjon og kultur. Litteraturgjennomgangen indikerer at det er vanskelig å bedre alvorlig syke pasienters søvn. Evidensbasert behandling av søvn bør implementeres for at sykepleiere skal kunne møte pasientenes behov for bedre søvn. En kulturendring er nødvendig for å bedre kommunikasjonen for å nå et felles mål om å bedre alvorlig syke pasienters søvn.

Factors contributing to poor sleep in critically ill patients: A systematic review and meta-synthesis of qualitative studies​

Maria Sundstrøm, Camilla Sverresvold, Marianne Trygg Solberg 

Studien er publisert i Intensive & Critical Care Nursing

Objective: To examine the causes of poor sleep in critically ill patients from nurses' experiences.
Review methodology: A meta-synthesis following the Enhancing Transparency in Reporting the Synthesis of Qualitative Research statement was conducted. Articles were searched systematically in the CINAHL, MEDLINE and Embase databases up to January 2020. Study selection and data extraction were performed by two authors working independently. Included articles were critically evaluated by both authors using the Critical Appraisal Screening Programme tool.
Findings: The meta-synthesis resulted in four analytical themes: (1) Inherent factors of critical illness, (2) Lack of implementation of evidence-based practice, (3) Lack of relational collaboration, (4) Hospital organisation and culture.
Conclusion: This literature review indicates that promoting critically ill patients' sleep is difficult. Evidence-based interventions should be implemented into practice in order for nurses to be able to meet the patients' needs and improve sleep. Furthermore, the team surrounding the patient must have support from the health care organisation, and a culture change is necessary to improve communication between them to reach a shared goal to improve critically ill patients' sleep.