HELSENORGE

Årets publikasjon innen søvnfeltet for 2017

Med artikkelen " Sleep related respiratory events during non-invasive ventilation of patients with chronic hypoventilation" ble Sigurd Aarrestad fra Oslo universitetssykehus tildelt prisen for årets publikasjon innen søvnfeltet i Norge 2017 ved SOVnos årsmøte. Prisen er på 10.000 kroner, og SOVno gratulerer

Sleep related respiratory events during non-invasive ventilation of patients with chronic hypoventilation

Fra grunngivingen:​

Formålet med studien var å undersøke forekomsten av rest-apné og -hypopné (AH) hos pasienter under nattlig non-invasiv ventilasjonsbehandling. Man ønsket også å se på forekomsten av asynkroni/ utakt mellom maskin og pasient (PVA) under ventilering om natten, ved søvn. Videre ville man studere om slike hendelser med pustestopp og asynkroni var mulig å registrere pålitelig mellom ulike observatører og om hendelsene førte til gassutvekslingsforstyrrelser (CO2 og/eller O2 endring).
Totalt 67 pasienter som hadde blitt behandlet med non-invasiv mekanisk ventilasjon i minst 3 måneder i kategoriene adipositas hypoventilasjonssyndrom, nevromuskulær sykdom, restriktiv thorax og sentralt hypoventilasjonssyndrom ble inkludert i studien. Alle ble innlagt på sykehus og monitorert over natten med søvn polygrafi inkludert transkutan CO2 og måling av strømningshastigheter i kretsen med pneumotachografi-teknikk.
Rest-AH var hyppig; 34 % hadde mer enn 5/time og 21 % hadde PVA over 10 % av tiden. Det var god overenstemmelse mellom observatørene vedrørende skoring av hendelser. Det ble ikke funnet sammenheng mellom AH episoder og nattlig hyperkapni.
Diskusjon: Rest-pustestopp under pågående ventilasjonsbehandling hos pasienter med kronisk respirasjonssvikt er i denne studien målt med et meget godt teknisk oppsett, og forekomsten er høy. Man har tidligere trodd at slike hendelser vil påvirke gassutvekslingen, særlig hvis de var hyppig forekommende, noe som viser seg og ikke stemme. Implikasjonene av rest-pustestopp er dermed ikke kjent. Forfatterne anbefaler videre studier, der også søvnkvalitet, symptomer og livskvalitet samt behandlingsetterlevelse undersøkes i relasjon til rest-pustestopp og asynkroni hos pasienter under ventilasjonsbehandling i disse pasientkategoriene.