HELSENORGE

Vi anbefaler ikke ytterligere doser med koronavaksine til personer med MS nå

NYHETSBREV 4 , 2022 


NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MULTIPPEL SKLEROSE (NKMS) 
NevroVAX


Vi anbefaler ikke ytterligere doser med koronavaksine til personer med MS nå


Personer med MS har generelt ikke økt risiko for alvorlig koronasykdom. Mange ser ut til å ha oppnådd en grei beskyttelse mot alvorlig covid-19, selv uten tilstrekkelig antistoffproduksjon, dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene. 

Noen pasienter, spesielt de som bruker anti-CD-20-behandling (rituksimab, okrelizumab og ofatumumab), har høy alder, uttalte nevrologiske utfall og alvorlige tilleggssykdommer, kan ha en økt risiko for alvorlig sykdom. Likevel tilsier erfaringene våre at forekomsten av alvorlig covid-19 blant personer med MS i Norge er lav. Vi anbefaler derfor at personer med MS, også de som behandles med immundempende behandling, lever mest mulig normalt.

Personer med MS som bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod (anti-CD20-behandling eller S1P-reseptormodulatorer) anbefales i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose (dose nr. 4) 3 mnd etter dose 3. Gjennomgått koronainfeksjon teller som en vaksine. Det er fremdeles mulig å motta den fjerde dosen koronavaksine for denne gruppen ved å henvende seg til lokalt vaksinasjonskontor (https://www.ous-research.no/home/nevrovax/Vaksiner​).


Det foreligger svært lite kunnskap om vaksinasjon utover de 4 dosene som allerede er anbefalt til personer med nedsatt immunforsvar. Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker derfor ikke å tilby ytterligere vaksinering nå, men har åpnet for at det kan gjøres sjeldne unntak, for eksempel til personer som har gjennomgått organtransplantasjon eller har medfødt redusert immunforsvar. Dette er pasientgrupper med en mye større risiko for alvorlig sykdom og død enn personer med MS. Vår vurdering er at det ikke er behov for ytterligere vaksinedoser til personer med MS nå.

Vi vurderer behovet for ytterligere vaksinering jevnlig og vil informere både fagmiljøet og pasientene om eventuelle endringer av rådene våre. 

På vegne av NevroVAX og Nasjonal kompetansetjeneste for MS,

Gro Owren Nygaard, Marton König, Elisabeth Gulowsen Celius, Åslaug Rudjord Lorentzen,
Trygve Holmøy, Elisabeth Farbu, Øivind Torkildsen og Lars Bø