HELSENORGE

Spørreundersøkelser om koronapandemien og MS

Koronapandemien har påvirket oss alle på så mange måter. Ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) gjennomfører vi et forskningsprosjekt knyttet til pandemien. Initiativet til prosjektet kommer fra den europeiske organisasjonen "Rehabilitation in MS (RIMS) – European network for best practice and research". Her i Norge gjennomføres studien i samarbeid med Nordlandssykehuset HF og Nord Universitet i Bodø.

Vi har sendt ut to spørreundersøkelser, en for personer med MS og en for fysioterapeuter. I den første ønsker vi å finne ut om, og eventuelt hvordan, pandemien har virket inn på fysisk aktivitet hos personer med MS. I den andre vil vi se mer på fysioterapitilbudet til personer med MS i forbindelse med pandemien.

Begge undersøkelsene hadde svarfrist 06.07.21. Det var gledelig å se at responsen var stor, og vi takker alle dere som har tatt dere tid til å svare og dermed bidra med verdifull informasjon! I samarbeid med det europeiske nettverket arbeider vi nå videre med dataene vi har samlet inn. Disse analyseres og vil bli presentert på konferanser og i publikasjoner i tiden fremover.

To artikler fra spørreundersøkelsen for fysioterapeuter er publisert: 

1. The impact of the COVID-19 pandemic on physical therapy practice for people with multiple sclerosis: A multicenter survey study of the RIMS network

Hovedfunn:

 • ​Fysioterapitilbudet ble oftere påvirket for personer med MS med moderate til alvorlige funksjonsnedsettelser  
 • 33% av fysioterapeutene rapporterte at tilbudet om utholdenhetstrening var redusert eller utilgjengelig
 • 15% av fysioterapeutene rapporterte økt bruk av avspenningsteknikker og tiltak for håndtering av fatigue i løpet av pandemien
 • Fysioterapeutene hadde både positive og negative opplevelser knyttet til deres fysioterapitjeneste under pandemien    

2. Changes in physiotherapy services and use of technology for people with multiple sclerosis during the COVID-19 pandemic​

Hovedfunn:

 • Tilgang til, og opplevd effekt av fysioterapi var redusert under pandemien
 • Bruk av telerehabilitering eller virtuell virkelighet økte ikke under pandemien
 • Fysioterapeutenes hovedbekymring knyttet til bruk av teknologi var at dette begrenset muligheten for en grundig undersøkelse

Også to artikler fra spørreundersøkelsen for personer med MS er publisert:

1. Impact of the COVID-19 Pandemic on Physical Activity and Associated Technology Use in Persons With Multiple Sclerosis: An International RIMS-SIG Mobility Survey Study

Totalt deltok 3725 personer med MS fra 11 land. Norge hadde desidert flest deltakere, da så mange som 2218 svarte. Dette er et imponerende høyt tall, og vi takker igjen alle som tok seg tid til å bidra med viktig informasjon.    

Hovedfunn:

 • Personer med MS var i mindre fysisk aktivitet under COVID-19-pandemien (2021) sammenlignet med året før.
 • Det var mindre aktivitet med moderat og høy intensitet.
 • Gange var den aktiviteten som ble mest brukt, og som også økte betydelig under pandemien.
 • Tjuefire prosent av de som var aktive før pandemien men ikke under, hadde ingen planer om å endre sin fysiske aktivitet etter pandemien.
 • Femtiåtte prosent av de som svarte, brukte ikke teknologisk utstyr som støtte for fysisk aktivitet under pandemien.
 • Av de som brukte slikt utstyr, var bærbar teknologi som for eksempel FitBit, smartklokke eller skritteller det mest brukte under pandemien (24%).
 •  Av de som var aktive før pandemien men ikke da de svarte på spørreundersøkelsen (25%), var det kun 2% som ønsket et tilbud bestående av bare nett- og teknologibasert trening og fysisk aktivitet etter pandemien, mens 44% ønsket bare treningstilbud med fysisk oppmøte og oppfølging ansikt-til-ansikt.

Vår refleksjon:

Det er viktig å øke fysisk aktivitet hos personer som har MS, og aktiviteten bør tilpasses den enkelte. 

Siden gange ser ut til å være en viktig og lett tilgjengelig aktivitet også i pandemitid, vil det både være viktig å fokusere på forutsetninger for å kunne gå, som for eksempel balanse og kjernestabilitet, i tillegg til gange med moderat og høy intensitet for de som har mulighet til dette.

Fysioterapeuter har kompetanse innen fysisk aktivitet og funksjon, inkludert balanse og gange, og kan bidra med til å tilpasse aktiviteten til den enkelte.    

2. Physical Activity in Multiple Sclerosis: Meeting the Guidelines at the Time of the COVID-19 Pandemic

Hovedfunn:

 • ​De fleste som svarte, rapporterte om fysisk aktivitet under pandemien, men bare rundt 50 prosent nådde nivået på minimum anbefalt fysisk aktivitet.
 • Det var færre av de med høyere grad av funksjonsnedsettelse som tilfredsstilte anbefalingene.
 • Under pandemien ble andelen som tilfredsstilte anbefalingene redusert.
 • Det er behov for individuelt tilpassede intervensjoner for å tilrettelegge for at flere personer med MS kan høste fordelene av fysisk aktivitet.

-----​

Prosjektleder for den norske delen av studien er Tori Smedal, fysioterapeut PhD ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:

Tori Smedal tori.smedal@helse-bergen.no  telefon: 98 09 58 24 eller

Ellen Arntzen ellen.c.arntzen@nord.no telefon: 91 73 68 86

Her finner du informasjons- og samtykkeskjema til begge spørreundersøkelsene:

Informasjons- og samtykkeskjema for fysioterapeuter (PDF)

Informasjons- og samtykkeskjema for personer med MS (PDF)

Fann du det du leita etter?