Refleksjoner rundt fysioterapifagets utvikling

En lederartikkel (Editorial) skrevet av Tori Smedal og Bente Gjelsvik med tittelen «What is physiotherapy and where are we heading?», er nylig publisert i tidsskriftet Physiotherapy Research International.

​Alle helseprofesjoner er i endring, og det er nødvendig at fagene utvikles, basert på forskning, og klinisk- og brukererfaring. I møtet med pasienter er det viktig å ha en helhetlig forståelse for pasientens livssituasjon, ønsker, mål osv. En tilnærming der det tas hensyn til hele mennesket med dets erfaringer er vesentlig, og betydningen av dette har nok til tider vært undervurdert. Samtidig er det viktig å ikke miste av syne at fysioterapeuter er spesialister på kroppslig bevegelse og aktivitet. Klinisk resonnement baserer seg blant annet på forståelsen av hvordan ulike deler av kroppen samspiller, og en grundig bevegelsesanalyse er viktig som grunnlag for ulike intervensjoner med mål om bedret funksjon. Forfatterne stiller spørsmål ved om denne forståelsen fremdeles sitter i «ryggmargen» hos fysioterapeuter og om fysioterapistudenter i dag i tilstrekkelig grad lærer å analysere bevegelse.

Les mer i denne lenken:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31429181