HELSENORGE

Nyhetsbrev nr. 5 2021 - Julehilsen

Gamle Hovedbygning

NYHETSB​REV # 5, 2021

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MULTIPPEL SKLEROSE (NKMS)

NORSK MS-REGISTER OG BIOBANK

Covid-1: Nye anbefalinger om intervall mellom tredjedose primærvaksinasjon og oppfriskningsdose  

Folkehelseinstituttet kom 14.12 med nye anbefalinger om intervall mellom tredjedose primærvaksinasjon og oppfriskningsdose. Personer med MS som bruker bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod anbefales nå å motta oppfriskningsdose av vaksinen (dose nr. 4), tidligst tre måneder etter tredje vaksinedose. Denne informasjonen ligger på våre nettsider, i tillegg til informasjon til personer med MS om koronavirus, vaksiner og covid-19​: www.MSkompetanse.no

Denne informasjonen kommer etter konsensus i prosjektgruppen i Nevrovax.


Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose:

• Comirnaty  «BioNTech» Pfizer: Full dose (0,3 ml)

• Spikevax «Moderna»:  Halv dose (0,25 ml)


Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt de er usikre på. Kommunehelsetjenesten er bedt om å legge til rette for dette og pasientene bes ta kontakt med sitt lokale vaksinasjonskontor for å motta fjerde dose.

Som bekreftelse på at de bruker aktuell behandling ved vaksinering må pasientene fremvise en av følgende:

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge
  • Tidligere mottatt brev eller bekreftelse på at de hadde behov for tredje dose på grunn av bruk av immundempende midler​

 

HUSK VÅRE DIGITALE KUNNSKAPSVERKTØY  

«MS hva nå?», et e-læringskurs med en kort innføring om MS: www.mshva.no.

Norsk MS-veileder med søkefunksjon: www.msveileder.no.

Vi håper at dere vil spre dette til alle som kan ha nytte av disse verktøyene og at dere også selv / institusjonen vil ha glede av de!

 

NYTT KVALITETSFORBEDRINGSPROSJEKT

Vi er i ferd med å avslutte kvalitetsforbedringsprosjektet Tiden Teller 2, der syv sykehus fordelt på alle helseregioner har deltatt. I dette prosjektet har hovedfokus vært tid fra henvisning til oppstart av behandling, med mål om at tiden skal være maksimalt 49 dager. Vi inviterer nå alle sykehusene som ikke deltok i dette prosjektet, til å delta i et nytt kvalitetsforbedringsprosjekt, Tiden Teller 3, der vi vil ha samme fokus som i det første. Dersom dere er interessert i å delta, er det fint om dere sender en e-post til Anne Britt Skår: anne.skar@helse-bergen.no innen 20. januar 2022.


MS-REGISTERET – INNSYN I EGNE DATA

Vi minner om at personer som har samtykket til å delta i Norsk MS-register og biobank, kan logge seg inn på Helsenorge.no for å se hvilke data som er registeret om dem. Her kan man blant annet kunne se en grafisk fremstilling av sykdomsforløpet basert på data i registeret. I tillegg finner man sentrale data fremstilt i tekst og tabeller. Den enkelte kan dermed få en bedre oversikt over sitt sykdomsforløp, forutsatt at data er lagt inn i registeret. Vi tror at denne løsningen har ført til større interesse for registeret og bidratt til økt dekningsgrad og mere komplette data. Så håper vi på enda større registreringsaktivitet i 2022!


Se vedlagte ​julehilsen !