Ny artikkel om målemetoder for mobilitet er publisert i Neurology

En ny artikkel er publisert i Neurology:  Responsiveness and meaningful improvement of mobility measures following MS rehabilitation.

I regi av RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis – European network for best practice and research) er det gjennomført en europeisk multisenterstudie. Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Fysioterapiavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus, og MS-senteret Hakadal AS, har deltatt fra Norge. Tori Smedal og Adnan Heric-Mansrud er medforfattere fra henholdsvis Haukeland Universitetsjukehus og MS-senteret Hakadal.

Målet med studien var å evaluere hvor hensiktsmessig ulike målemetoder for mobilitet er, med tanke på å fange opp endring (responsitivitet) etter fysisk rehabilitering, og å beregne referanseverdier for klinisk meningsfull bedring. En ønsket også å beregne dette ut fra ulike funksjonsnivå. Data fra 191 personer med MS fra i alt 17 sentre i Europa og USA ble analysert.

Resultatene fra denne studien indikerer at The Multiple Sclerosis Walking Scale–12, den fysiske subskalaen av Multiple Sclerosis Impact Scale–29 (spesielt for personer med MS med mild grad av funksjonshemming), Rivermead Mobility Index, og 5-repetition sit-to-stand test (spesielt for pwMS med moderat til alvorlig grad av funksjonshemming) var de mest sensitive målene for å fange opp bedring i mobilitet.

Studien konkluderer med at resultatene var avhengig av grad av funksjonsnedsettelse, og det ble vist stor grad av heterogenitet. Verdier for klinisk meningsfull bedring og reell endring er beregnet for å tolke forskningsresultater og evaluere mobilitet i klinisk praksis. Fortsatt trengs det videre forskning for å bekrefte våre referanseverdier.