HELSENORGE

Ny artikkel. Lav vitamin D er assosiert med langtids uførhet ved MS

Lavt vitamin D, overvekt og røyking er forbundet med økt risiko for MS, men det er forsket mindre på om disse faktorene kan påvirke langtidsforløpet ved MS.

Kristin Wesnes
I vår studie brukte vi innsamlede data fra 80 pasienter med attakkvis MS som deltok i en behandlingsstudie om omega-3  fettsyrer mellom 2004- 2008. I løpet av studietiden på 24 måneder ble det gjort gjentatte målinger av vitamin D, kotinin (markør for tobakksbruk) og kroppsmasseindeks (KMI). Videre ble deres funksjonsnivå kartlagt med  Expanded Disability Status Scale (EDSS) hver 6. måned og gjentatt 10 år senere. EDSS går fra 0 (=ingen symptomer) til 10 (=død pga MS). Ved hjelp av statistiske analyser undersøkte vi om det var en sammenheng mellom gjennomsnittsverdier av vitamin D, kotinin, KMI og endring i EDSS over 10 år.
Vi fant at høyere vitamin D nivåer var forbundet med mindre sykdomsprogresjon/endring i EDSS i løpet av 10 år sammenlignet med lavere verdier. Lave sesongverdier om våren og verdier under 80 nmol/L så ut til å ha mest å si for langtidsprognosen. For tobakksbruk og KMI fant vi ingen sikker sammenheng med 10 års sykdomsprogresjon i vår studie. Det er mulig at våre resultater kan være påvirket av røykeslutt hos mange og et generelt «snilt» sykdomsforløp.


Les mer om studien som nylig er publisert i tidsskriftet Mult Scler Realt Disord:

Kristin Wesnes, Kjell-Morten Myhr, Trond Riise, Silje Stokke Kvistad, Øivind Torkildsen, Stig Wergeland, Trygve Holmøy, Rune Midgard, Alla Bru, Astrid Edland, Randi Eikeland, Sonia Gosal, Hanne F Harbo, Grethe Kleveland, Yvonne S Sørenes, Nina Øksendal, Kjetil Bjørnevik. Low vitamin D, but not tobacco use or high BMI, is associated with long-term disability progression in multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2021 Jan 28;50:102801. doi: 10.1016/j.msard.2021.102801. Online ahead of print.