Har du fått stamcellebehandling for MS i utlandet?

I så fall vil vi gjerne høre om erfaringene dine ved at du deltar i et nytt forskningsprosjekt ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.

Stetoskop liggende over verdenskart. Grafisk illustrasjon
 

Vi inviterer alle som har fått utført stamcellebehandling for MS i utlandet til å delta i et forskningsprosjekt. Deltakelse innebærer utfylling av et web-basert spørreskjema.  Spørreskjemaet inneholder spørsmål om deg og din MS, detaljer om stamcellebehandlingen, og funksjonsnivået ditt før og etter behandlingen. Dersom du ønsker å delta, skriv epost med navn og postadresse til stig.wergeland@helse-bergen.no

Du vil deretter motta brev med framgangsmåte for tilgang til det web-baserte spørreskjemaet.

Bakgrunn

Behandling med autolog stamcelletransplantasjon, «stamcellebehandling», er ett av flere behandlingsalternativer for personer med attakkpreget multippel sklerose. I Norge gis behandlingen på pilotbasis ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Behandlingen gis til pasienter med særlig aktiv attakkpreget sykdom som ikke har hatt fullgod effekt av annen behandling.

Flere personer med MS har valgt å få utført stamcellebehandling i utlandet. Vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS ønsker å kartlegge omfanget av slik MS-behandling, hvem som har valgt denne behandlingsmuligheten, og hvordan forløpet deres har vært før og etter behandlingen. Dette vil hjelpe oss til å forstå hvem/hvor mange som har opplevd et behov for slik behandling, hvordan sykdommen har vært etter behandling, og hvilken oppfølgning de har fått i Norge etter behandling.

Deltakelse er frivillig. Du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen, også etter at du har fylt ut spørreskjemaet. Undersøkelsen er godkjent av Personvernombudet i Helse Bergen.

Mer informasjon om studien (pdf)

Kontaktinformasjon

Stig Wergeland
Lege / postdoktor
Nasjonal kompetansetjeneste for MS
Nevrologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus
5021 BERGEN

E-post: stig.wergeland@helse-bergen.no