HELSENORGE

Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om alle typer leddproteser. Registeret er faglig forankret i Norsk ortopedisk forening. Databehandlingsansvarlig instans er Helse-Bergen HF. Driften er tillagt Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse-Bergen og registrene finansieres av Helse Vest RHF og Helse-Bergen HF.

Hva blir registrert?

Vi registrerer informasjon når en protese settes inn for første gang, og også for senere reoperasjoner dersom protesen viser seg å være mislykket, for eksempel at den løsner. Med reoperasjon menes operasjoner der en eller flere protesekomponenter skiftes, settes inn eller fjernes. Kirurgene fyller ut et standardskjema for hver operasjon og sender dette til registeret.

Hvor mange proteser settes inn?

Hvert år mottar vi informasjon om rundt 10 000 førstegangsinnsettelser av hofteproteser, rundt 7000 i kne, 850 i skuldre og 150 i andre ledd.

Rapportering

Myndighetene krever at operasjoner meldes til registeret. Det kreves likevel skriftlig samtykke fra pasienten. Sammenlignet med operasjoner meldt til Norsk Pasientregister   meldes mer enn 95 % av førstegangsoperasjonene i hofte og kne til registeret.

Hvorfor trenger vi et leddproteseregister?

Tidlig på 1980-tallet fant man at flere av protesene som var i bruk i Norge hadde betydelig dårlige resultat. Dette var proteser som var satt inn i mange pasienter både i Norge og i andre land, før man kjente til de dårlige resultatene. På den tiden var også mange andre proteser i bruk uten at man kjente til om disse var gode eller dårlige. Dette gav grunn til bekymring, og man ønsket derfor en institusjon som på nasjonalt nivå kunne drive kontinuerlig overvåking av kvaliteten på leddprotesekirurgi i Norge. Fortsatt tillates bruk av nye proteser uten at protesene er testet i studier.

Målsetting

Hovedmålsettingen til leddproteseregisteret er å arbeide for at dårlige proteser ikke benyttes i pasienter. I tillegg er det også viktig å gi oversikter over hvilke produkter og operasjonsprosedyrer som til enhver tid benyttes og hvilke pasientgrupper som har behov for protesekirurgi.

Formidling til pasienter og sykehus

Formidling til publikum skjer hovedsaklig gjennom vitenskapelige publikasjoner fra registeret og gjennom foredrag ved kurs og konferanser. Hvert sykehus mottar jevnlig rapporter basert på data i registeret både for hele landet og for deres eget sykehus, slik kan man også lokalt kan vurdere kvaliteten på egne operasjoner. Årlig offentliggjøres resultatet for de enkelte sykehus på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre www.kvalitetsregistre.no 

Statistiske metoder

Kvaliteten av leddproteser er ofte basert på levetiden til protesen, altså tid fra protesen settes inn til den eventuelt må skiftes ut (forløpsanalyse). Når registeret mottar informasjon om en reoperasjon, kobles informasjonen til data som ble meldt tidligere da protesen først ble satt inn.

For pasienter

Nasjonalt Register for Leddproteser registrerer fødselsnummer, diagnose, årsak til operasjon, medikamentbruk i forbindelse med operasjonen og operasjonstekniske opplysninger. Denne informasjonen samles inn ved at kirurgen like etter operasjonen fyller ut et skjema med opplysningene nevnt foran og sender til registeret.

Registeret ønsker å sette mer fokus på pasientenes egenopplevde livskvalitet og leddfunksjon før og etter operasjon, for å sikre at pasientene får best mulig behandling. Helsemyndighetene har anmodet alle kvalitetsregistre om å ha fokus på pasientenes egenopplevde livskvalitet og funksjon. Vi spør i tillegg om høyde, vekt, aktivitetsnivå, utdanningsnivå, alkoholbruk og om du røyker. Vi ber om tillatelse til å kontakte deg for utfylling av tilsvarende evalueringsskjema 1, 6 og 10 år etter inngrepet.

Skjemaet kan besvares online på et nettbrett, mobil eller pc. Det er ønskelig at du bruker den digitale løsningen om det er mulig. Papirversjonen er et alternativ dersom det skulle være tekniske problemer eller du har et sterkt ønske om å besvare på papir. Det er viktig at du besvarer alle spørsmålene. Sjekk også baksiden av arkene. Det er kun mulig å svare ett alternativ til hvert spørsmål, og vi ber deg om å velge det som er mest beskrivende for din situasjon. På slutten av skjemaet er det muligheter for å legge til ekstra informasjon om du synes det er nødvendig.

Hvis du har noen spørsmål eller problemer med utfyllingen av skjemaet, ber vi deg kontakte oss på telefon 55 97 37 42 / 55 97 37 43 eller e-post nrl@helse-bergen.no

Innsynsrett, endring og sletting av opplysninger

Alle pasienter i registeret har rett til når som helst å be om innsyn, endring og sletting av opplysninger. Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, er databehandlingsansvarlig for registeret og har ansvar for å sikre at dine opplysninger behandles lovlig, i samsvar med den europeiske personvernforordningen og helseregisterloven. 

Du har full rett til innsyn i hva som er registrert om deg. Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du be om å få disse korrigert. Du kan når som helst reservere deg mot at opplysningene om deg behandles. Du kan også kreve at opplysningene blir slettet fra registeret. Det vil ikke ha noen betydning 
for den behandlingen du vil få om du velger å trekke deg. Du kan gjøre bruk av dine rettigheter ved å ta direkte kontakt med registeret, se under.

​Utlevering av opplysninger fra registeret vil bare skje i tilfeller der det er i samsvar med 
formålet til registeret. Navn og fødselsnummer erstattes med en koblingsnøkkel når data utleveres slik at personopplysninger ikke kan spores direkte tilbake til deg. 
Helse Bergen HF har oppnevnt personvernombud som skal bidra til å sikre at personopplysninger behandles lovlig, og at dine rettigheter til personopplysningsvern blir ivaretatt. Du kan kontakte personvernombudet dersom du har generelle spørsmål om dine rettigheter til personopplysningsvern på telefon 55975558, eller på e-post: personvernombudet@helse-bergen.no. 
 
Dersom du mener at dine rettigheter til personopplysningsvern er krenket har du rett til å kontakte Datatilsynet eller Statens Helsetilsyn. 
 

Kontaktinformasjon 

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
Ortopedisk klinikk, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
​Adresse: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 37 42  / 55 97 37 43 / 55 97 64 50

Elektronisk registrering for kirurg og helsepersonell

​Man må opprette ny bruker og søke om tilgang på Falk.nhn.no

Utskriftsvennlig registreringsskjema for Kirurg

Studie prosjekt (ALBA studie)

Utlevering av data

Fagråd

Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner for hofteprotese

 • Geir Hallan, overlege/professor, hovedansvar for Hofteproteseregisteret
 • Merete Husøy, konsulent, registrering hofteproteser, telefon 55973743
 • Irina Kvinnesland, IT-konsulent, utvikling og drift av dataløsninger og rapporter

Kontaktpersoner proteser i andre ledd enn hofte

 • Ove Furnes, seksjonsoverlege/professor, leder av Kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret
 • Randi Hole, seksjonsoverlege, hovedansvar for skulderproteser
 • Yngvar Krukhaug, overlege, hovedansvar for finger, håndledd- og albueproteser
 • Randi Kristin Hovland Furnes, konsulent, registrering ​kne og andre ledd, 
  telefon 55 97 37 42
 • Irina Kvinnesland, IT-konsulent, utvikling og drift av dataløsninger og rapporter

  Kontaktinformasjon 
  Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
  Ortopedisk klinikk, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus​Adresse: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen
  Telefon: 55 97 37 42  / 55 97 37 43 / 55 97 64 50​
  Epost: nrl@helse-bergen.no


Fann du det du leita etter?