HELSENORGE

Tverrfaglig IBS poliklinikk

Høsten 2017 ble tverrfaglig IBS poliklinikk opprettet som et pilotprosjekt ved Medisinsk avdeling

Hva er tverrfaglig IBS-poliklinikk?

Ved tverrfaglig IBS-poliklinikk kan pasienter som er svært plaget av sin IBS få tilbud om tverrfaglig utredning og behandling. Poliklinikken består av et team med bred kompetanse innenfor IBS; gastroenterolog (eller erfaren LIS lege), gastrosykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog. Ukentlig holdes et tverrfaglig møte hvor pasienter drøftes med alle fagpersonene tilstede.

Hovedmål med prosjektet​

Hovedmålet med prosjektet er å kunne tilby alle regionale helseforetak en kvalitetsevaluert og kostnadseffektiv «pakkeløsning», slik at flere pasienter kan få kvalitetssikret utredning og helhetlig behandlingsforløp uavhengig av helseregion.

Evaluering av prosjektet og resultater

Fra september til mai behandlet poliklinikken rundt 150 pasienter, 75 % av disse kvinner og 25 % menn. Pasientenes gjennomsnittsalder var 36,5 år. 12 % av pasientene kom fra andre helseregioner. Hovedandelen av pasientene (43 %) hadde eller fikk diagnose K58.0 Irritabel tarm-syndrom med diaré og dernest (22 %) diagnose K58.9 Irritabel tarm-syndrom uten diaré. Ved intervensjon ble det tilbudt oppfølging, og i gjennomsnitt hadde hver pasient 2,7 konsultasjoner.

Opplegget vurderes på kostnadseffektivitet for sykehuset, behandlingseffektivitet og pasientenes opplevelse.

Helseøkonomisk evaluering utføres av masterstudent i Samfunnsøkonomi, og behandlingseffektivitet ved to masteroppgaver i klinisk ernæring.
Våre preliminære resultater viser en tredelt gevinst:
1) Øket systematikk og kvalitet i tjenesten som forebygger pasientklager og gir bedret pasientbehandling,

2) Oppskalering av poliklinisk kapasitet med følgende reduserte fristbrudd,

3) Etablerer en strukturell plattform for akademisk aktivitet i grunnutdanning, spesialistutdanning og forskning. Pasientopplevelse, symptomendring og livskvalitet skal følges opp over 6 måneder. Vi har også utarbeidet et elektronisk registreringssystem for pasientrapporterte data inn i EPJ/DIPS. Vi planlegger å opprette et regionalt og deretter nasjonalt kvalitetsregister for pasientrapporterte data ved FGIDs.

Fann du det du leita etter?