Mediekontakt

Vi hjelper journalistar med opplysningar og formidlar kontakt med ulike fagfolk eller leiinga ved sjukehuset så langt råd er.

Kontakt Kommunikasjonsavdelinga:

  • info@helse-bergen.no
    Vi les kun e-post kvardagar i ordinær kontortid dersom ikkje anna er avtalt.
  • Telefon: (+47) 55 97 60 00 - kvardagar kl. 08.00 - 15.30
  • Vakttelefon: (+47) 95 89 04 45 - utanom vanleg kontortid. Vi har heimevakt og er ikkje til stades på sjukehuset. Førespurnader som ikkje er akutte bør skje på kvardagar i kontortida.

Rapport om korona  

Frå 5. oktober vil Helse Bergen rapportere tal på nneliggande koronapasienter kvar mandag og fredag. Rapportering av R-tal er avvikla, medan rapportering på analyser og funn fortset. 

Informasjon om korona frå sjukehuset

Digitale pressemeldingar

Frå og med 1. mars 2019 avvikla alle helseføretaka i Helse Vest praksisen med å gi media opplysningar om helsetilstanden til pasientar som har vore utsett for ulukker eller valdshandlingar. Dette gjeld alle sjukehus og behandlingsstader i Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Bergen.

Alle pasientar har rett til vern mot spreiing av opplysningar om personlege og helsemessige forhold. Det gjeld også personar som er utsett for ulukker eller valdshandlingar som blir omtalt i media.

Vi har stor forståing for media si rolle og behov for å informere befolkninga i saker av offentleg interesse, men ivaretaking av teieplikt og personvern må gå framfor media sitt informasjonsbehov. Dei regionale personvernomboda påpeikar at opplysningane som i dag blir gitt til media bør handterast som personopplysningar omfatta av personvernforordninga og lovfesta teieplikt.

På ulukkesstaden har politiet ansvar for å gi informasjon til media, som tidlegare. Sjukehusa tar jamleg i mot pasientar i saker der politiet er involvert. I desse sakene er media si interesse ofte stor. Politiet gjer eigne vurderingar av kva informasjon dei kan og ønskjer å dele med media i slike saker. Helsepersonell har teieplikt også overfor politiet, med nokre få unnatak. Politiet får derfor berre opplysningar om pasient frå sjukehuset der det er heimel i lov for å gi slik informasjon.

Informasjon frå sjukehuset ved større hendingar

Ved større ulukker med mange skadde, terrorhendingar, naturkatastrofar og liknande vil kriseleiing samarbeide med politiet om kva informasjon ein kan gi til media. Det vil vere naturleg at ein for eksempel kan gi informasjon som kor mange skadde det er og kva type skader det generelt sett blir gitt behandling for avhengig av hendinga. Tilstand på enkeltpasientar vil av omsyn til personvernet ikkje bli gitt.

Presseme​ldinger frå sjukehuset ved større hendingar

Retningslinjer for lyd-, foto og filmopptak

Haukeland universitetssjukehus ønskjer å ha eit godt samarbeid med media når dei skal ha kontakt med pasientane våre. Vi har ein uttalt strategi og nedfelte retningslinjer som seier at tilsette ved sjukehuset skal leggje forholda til rette når pasientar vil møte media.​

Retningslinjer for media på sjukehusområdet  Retningslinje for lyd-, foto og filmopptak på Haukeland universitetssjukehus 

Fritak frå teieplikta

Teieplikta til dei helsetilsette er lovfesta i Lov om helsepersonell og i  Lov om pasientrettigheter. Det hender at pasientar og/eller pårørande gir helsepersonell fritak frå teieplikta. Eit slikt fritak må gjelde all relevant informasjon og skal så langt råd er, ikkje avgrensast til eitt medium.

Om pasienten eller pårørande fritar nokon frå teieplikta, inneberer det likevel ikkje ei opplysningsplikt overfor media. Legar og anna helsepersonell skal gjere ei sjølvstendig vurdering om i kva grad opplysningar skal bli gitt, og kan avslå å gi opplysningar til pressa utan ei nærmare grunngjeving. Omsynet til kva som er til beste for pasienten skal vege tyngst.

Skjema: "Fritak frå teieplikta" (word)

Mediekontakt mellom tilsette og media

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus skal vere open for innsyn og tilgjengeleg for media.

Retningslinje for tilsette

Offentleg postjournal

​Dersom du ønskjer innsyn i dokument, kan du kontakte oss.​

Offentle​g postjournal

Logo og profilmanual

Sjå våre logoer​ og fargar​

Leiinga ved sjukehuset

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ein flat leiarstruktur. I alt 28 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør.

Sjå oversikten over leiinga ved sjukehuset

Styret og styresaker

Styret har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret i Helse Bergen består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret.

Styredokument og meir ​om styret

Bilete frå sjukehuset

Vil du bruke våre bilete, kontakt Kommunikasjonsavdelinga

Du finn tilgjengelege bilete på Flickr

Fann du det du leita etter?