Vaksinasjon

Tilsette og pasientar i Helse Bergen skal få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.


Illustrasjon: Colourbox.com/Vectorium
Vaksinering er frivilleg og vi ynskjer å vere open om prioritering, effekt og risiko.

Kortid startar vaksinasjon av helsepersonell?

Prioritert helsepersonell skal vaksinerast frå veke 2.


Det betyr at prioritert helsepersonell skal vaksinerast samtidig som dei på sjukeheim og personar over 85 år. Det er, i denne omgang, satt av 15000 vaksinar til helsepersonell i spesialisthelsetenesta.

Korleis skal det prioriterast blant helsepersonell?

Sårbare einingar – der tenesten må oppretthaldes for å handtere pandemien og lokalsjukehusfunksjonen skal prioriterast først, dernest sårbare region/landsfunksjonar.

Helsepersonell som på grunn av alder eller andre risikoforhald er prioritert, får tilbud gjennom kommunehelsetaenesta i vedtatt prioriteringsrekkjefølge.

Vaksinasjonsgruppa(sjå lenger nede) utarbeidar, i samarbeid med klinikk- og avdelingsleiare og tillitsvalde, ein prioriteringsliste. Alle einingar i Helse Bergen vert prioritert etter sentrale myndigheiters bestemmingar. 

Kor mange får vaksine i Helse Bergen?

I veke 2 har 620 tilsette i Helse Bergen fått sin første dose av vaksinen. Dei får neste dose i veke 5.

For veke 3(med 2. dose i veke 6) er det avsatt 134 hetteglass, som tilsvarar 670 dosar som kan bli til 804 dosar. 
Inkludert i forsyninga for veke 3 og 6, er vaksinar som skal til regionfunksjonar, SAV og HVIKT.

Korleis organiserar vi vaksineringa?

Vi organiserar vaksineringa i eit sentralt lokale på sjukehuset, og etterkvart med mobile einingar. For Voss gjelder eigen organisering. 

Kva vaksine får vi?

Vi kjem til å få fleire vaksiner i løpet av det næraste året. Pfizer sin vaksine er den som først er tilgjengeleg i Noreg.

Kor godt verkar vaksinen?

Den gir om lag 95% individuell vern mot lett og moderat coronainfeksjon. 
Vaksinen gjer trulig også vern mot alvorleg infeksjon, men det er ikkje stort nok tallmateriale til å konkludere enno.
Det er foreløpig ikkje informasjon om at vaksinen kan bidra til å hindre smittespreiing/flokkimmunitet.


Kortid verkar vaksinen?

Den byrjar å verke fra 1-2 veker etter 2. dose.

Er vaksinen godkjend?

EU-kommisjonen har formelt godkjent Pfizers vaksine for bruk i Europa og Norge. 

Er det farleg å ta vaksinen?

Vaksinen har vore utprøvd hos mange tusen friske personar. Det betyr at informasjonen om biverknader gjeld friske personar. Det er rapportert at rundt 10% har milde eller moderate og forbigåande biverknader. Alvorlege biverknader er ikkje rapportert. Denne informasjonen vert fortløpande oppdatert, og når fleire får vaksinen vert ein oppfordra til å melde inn birverknader.

Kva biverknader har den?

Det kan du lese om på FHI sine sider.

Kva med gravide og ammande?

Dette seier FHI om gravide og ammande: Det er foreløpig ingen/lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammande med dei nye koronavaksinane. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikkje undersøkt. Det er foreløpig ikkje aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammande, men det vil kunne endre seg etter som vi får meir kunnskap om sikkerhet ved bruk av vaksine i denne gruppen.

Kven arbeidar med å leggje ei plan for vaksinering i Helse Bergen?

Det er satt ned eit utval som skal leggje tilrette for vaksinering i Helse Bergen. 
Arbeidet vert leia av Fagdirektør p.t., Stig Harthug, og ellers ser gruppa slik ut:

Bedriftsslege Trude Duelien Skorge
Smittevernoverlege Dorthea Hagen Oma
Farmasøyt Siri Utby
Personalrådjevar Ketil Härdig Kvernrød
Logistikkrådgjevar Pål Røynesdal
Rådgjevar, Pasientadministrative data, Anders Strand Vestbø
Seksjonsoverlege, Infeksjonsmedisinsk seksjon, Trond Bruun
Hygienesjukepleiar, Haraldsplass, Susann Helen Tarberg Muri
Klinikkdirektør, Laboratorieklinikken, Anne Grete Sælen Thue
HVO Ingeborg Sævareid
Tillitsvald, Den norske legeforening, Torleiv Kvalvik
Farmasøytisk rådgjevar, Haraldsplass, Gia Thanh Tran
Kommunikasjonsrådgjevar Marte Ingeborg Stangenes
Tillitsvald, Norsk Sykepleierforbund, Marianne Sæhle
Personalrådgjevar Silje Myhre Flesland
Smittevernrådgjevar Merete Elisabeth Gjerde
Rådgjevar, Haraldsplass, Kristine Amble
Rådgjevar, E-helse, Anne Kristin Paulsen

Vil nokon i Helse Bergen forske på covid-vaksinane? 

Helsepersonell som blir vaksinert vil bli invitert til å delta i ein studie for å sjå på immunresponsen etter vaksinasjon. Målet er å studere kvalitet og varigheit av immunresponsen etter vaksinasjon hos helsepersonell sammenligna med immunresponsen etter infeksjon hos pasientar.
Fann du det du leita etter?