Vaksinasjon

Tilsette og pasientar i Helse Bergen skal få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.

Illustrasjon: Colourbox.com/Vectorium


Tilbud om en tredje vaksinedose

Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en tredje dose med covid-19-vaksine.

Grunnen til dette er at personer med svekket immunforsvar er mer utsatt for å bli smittet og å utvikle alvorlig infeksjon. Dessuten virker vaksinene dårligere når man er immunsvekket. Ved å gi en tredje dose, øker muligheten for å oppnå beskyttelse. Det er ikke andre bivirkninger etter en tredje dose enn de som er kjent etter første og andre dose. En benytter enten PfizerBioNTec eller Moderna sin vaksine uavhengig av hva som er gitt tidligere. Anbefalt doseintervall mellom andre og tredje dose er 4 uker.

Folkehelseinstituttet har gitt retningslinjer for hvem som tilbys vaksine. Det er personer som har bestemte sykdommer som medfører svekket immunforsvar og personer som får medisinsk behandling som svekker immunforsvaret. Disse er delt i 2 grupper: 

Gruppe 1: 

Organtransplanterte, benmargstransplanterte de siste 2 årene, alvorlig og moderat medfødt immunsvikt, alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

​Gruppe 2: 

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.


Hva skjer med pasienter som trenger tredje dose?

 1. De ulike avdelingene i Helse Bergen vurderer hvilke pasienter dette gjelder.
 2. Noen få pasienter som ligger lenge på sykehus eller som hyppig møter på sykehuset, for eksempel dialysepasienter, vil få vaksine på sykehuset.
 3. En del pasienter vil få tilsendt en attest fra sykehuset og kan bruke denne ved henvendelse til vaksinekontoret i bostedskommunen.
 4. Mange pasienter som bruker medisiner som fører til nedsatt immunforsvar, kan ta med resept eller annen legemiddeldokumentasjon til kommunekontoret. 
  Liste over hvilke medisiner dette gjelder finner du her: ​​​​
Innkalling kjem frå veke 19 i ein sms. Du trenger difor ikkje å takke ja til tilbodet om vaksine frå kommunen din – om du får henvendelse om det.

AstraZeneca har i samarbeid med Statens legemiddelverk sendt ut informasjon når det gjeld tryggleik og covid-19 vaksine til helsepersonell. Her blir biverknader ein skal vere merksam på omtalt, og at det er viktig at desse blir følgt opp av helsetenesta. 


​Meld frå om​​​​​​ biverknader - tilse​tte

 • Alle tilsette som er vaksinerte oppmodast om å melde eventuelle uventa biverknader til vaksinebivirkning@helse-bergen.no.
  Send informasjon om kva bivirknader du har hatt eller fortsatt opplever og varigheit av desse (dato for start - og slutt, ev. om dei vedvarar). Skriv også om du sjølv har meldt inn biverknadane, og hvis ikkje, vil BHT melde dei for deg.
 • Er du vaksinert med AstraZeneca og er uroa, kan du ringe bedriftslege på telefon 90 68 51 75  mellom kl. 09.00-15.00 måndag til fredag. Dersom du treng undersøking eller behandling må du ta kontakt med din fastlege. 

 • Dersom du opplever akutte og alvorlege symptom som krev hjelp omgåande, ta kontakt med legevakt eller AMK.​

Spørsmål og sva​r om koronavaksinasjon

Allergi 

Jeg har tidligere hatt akutt allergisk reaksjon på vaksiner og/eller andre agens. Kan jeg ta vaksine?
Her må det gjøres en vurdering av lege. Ta kontakt med lege på telefon 91 55 87 15 eller 90 68 51 75 for avklaring. 

 
Jeg er multiallergiker, kan jeg få vaksine da? Og hvordan vil dere evt følge meg opp om jeg får en allergisk reaksjon? 
Ja, du kan få vaksine. Det er lege tilstede i vaksinasjonslokalet, og vi har utstyr til å kunne håndtere/behandle allergiske reaksjoner. 

Amming 

Jeg ammer. Kan jeg ta vaksinen?

Ammende kvinner kan vaksineres.

Andre vaksiner

Hvor lenge må jeg vente etter å tatt influensavaksinen eller andre vaksiner, for å kunne ta koronavaksinen? 
Siden vi foreløpig har begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, bør koronavaksiner ikke gis samtidig med andre vaksiner. Ved sterk indikasjon for å gi andre vaksiner tett opptil en koronavaksine, anbefaler vi at de gis med en ukes mellomrom.

Astma

Jeg har astma, og står fast på inhalasjonssteroider. Har det noen betydning for vaksinering?
Nei, det har det ikke, du kan vaksineres. 

Bivirkninger

Hva gjør jeg dersom jeg får kraftige bivirkninger i dagene etter vaksinasjon? Hvor skal jeg melde fra om dette?
Dersom du opplever akutte og alvorlige symptomer som krever øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med legevakt eller AMK.
   
Alle ansatte oppfordres til å melde fra om uventede bivirkninger til vaksinebivirkning@helse-bergen.no 
   
Send informasjon om hvilke bivirkninger du har hatt eller fortsatt opplever og varighet av disse (dato for start - og slutt). 

 
Har du spørsmål knyttet til bivirkninger etter vaksinering som trenger avklaring?
Ring bedriftslege på telefon 90 68 51 75 mellom kl. 09.00-15.00 på mandag til fredag.
   
Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksinen. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Blodfortynnende behandling

Jeg har en sykdom som medfører at jeg står på behandling med blodfortynnende medisin (eks. Marevan, Novastan, Pradaxa, Xarelto,Eliquis,Lixiana). Kan jeg få vaksinen da? 
Ja, men for noen typer blodfortynnende medisin anbefales det å gi koronavaksinen før neste dagsdose (før morgendosen). Dersom du bruker blodfortynnende medisin bør du ta kontakt med lege på telefon  91 55 87 15 eller 90 68 51 75 for avklaring før vaksinasjon. 

Forkjølelsessymptomer

Jeg våknet vaksinasjonsdagen med forkjølelsessymptomer og feber. Kan jeg komme til vaksinasjon? 
Nei. Du skal holde deg hjemme, og ev. en ta test for å utelukke korona ved slike symptomer. Vennligst logg inn og slett timeavtalen slik at en kollega kan benytte denne.

Forkjølelsessymptomer etter vaksinering

Dersom jeg etter å ha fått vaksinen får feber og/eller andre tegn på infeksjon, hvordan skal jeg forholde meg? Skal jeg ta en koronatest med tanke på mulig infeksjon? 
De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. De aller fleste bivirkningene er milde/moderate og oppstår i løpet av de første dagene. 

 
Dersom symptomene ikke går tilbake etter 2 dager, og du har symptomer som kan være forenlig med covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse) bør du ta en test for å utelukke koronainfeksjon.

Gjennomgått covid-19

Jeg har hatt covid-19, når jeg kan ta vaksine?
​- Det anbefales at du tar vaksinen 3 måneder etter at du har blitt frisk av covid-19. De som har gjennomgått covid-19 infeksjon har imidlertid status som beskyttet i 6 måneder etter positiv test. Det betyr at om det er praktisk vanskelig å få tatt vaksinen ved tre måneder, vil det være faglig forsvarlig å avvente inntil seks måneder etter gjennomgått sykdom. De som har hatt covid-19 trenger kun én vaksinedose. Dersom du har hatt covid-19 og får tilbud om vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen

​Graviditet 
Jeg er gravid. Kan jeg ta vaksine? 
Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret. For gravide ansatte anbefales det at vaksinasjon vurderes. Dette er spesielt aktuelt for ansatte som jobber pasientnært der det er viktig å være beskyttet mot covid-19. Disse vurderingen kan gjerne gjøres i samråd med bedriftsjordmor/bedriftslege. Vaksine bør som hovedregel ikke bli tatt i første trimester av svangerskapet.
For gravide ansatte som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, er det også viktig å vurdere vaksinering. Dette bør gjøres i samråd med fastlege. 

Immundempende behandling

Jeg står på immunsuppressiva (eks. Imurel, Cellcept, Humira, Enbrel, Mab Thera, Predinosolon etc), kan jeg få vaksine da?
Ja. Man regner at nytten av vaksiner ved ulike former for immunsvikt er klart større enn ulempen, noen ganger livreddende. 
   
Ved fast bruk av immunsupprimerende bemidkamenter er det en risiko dårligere effekt av vaksinen. For å få best mulig vaksinerespons anbefales det at man tar vaksine ca 2 uker før neste kur med immundempende behandling. Dette fordi man ikke ønsker å ha bivirkninger av vaksinen samtidig med oppstart av kur. Dette må kun vurderes dersom det ikke står til hinder for adekvat behandling av sykdommen.

Isolasjon

Jeg er i isolasjon elle har nylig kommet ut av isolasjon etter å ha testet positivt for korona. Kan jeg vaksineres?
Personer som er i isolasjon på grunn av påvist SARS-CoV-2-infeksjon, anbefales å vente med vaksinasjon til 6 måneder etter gjennomgått sykdom.

Karantene

Jeg er i karantene pga nærkontakt med en som er smittet med korona. Kan jeg komme til vaksinasjon med munnbind? 
Nei. Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet med SARS-CoV-2 og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført. 

Planlegger graviditet

Jeg prøver å bli gravid, men er blitt tilbudt vaksine. Kan jeg ta vaksine?
Det er ikke kontraindisert å vaksinere kvinner som planlegger å bli gravid, men de bør informeres om at de bør unngå graviditet til det har gått minst to uker etter at de er vaksinert. Rådet er basert på at enkelte kan ha bivirkninger opptil 1-2 uker etter vaksinasjon.


Informasjon om vaksinasjon for tilsette

Kven av dei tilsette får vaksinen?

 • Prinsippet for vaksinering av helsepersonell i Helse Bergen er å verne om drifta. Det betyr at det ikkje er vern av den enkelte medarbeidar som ligg til grunn. Einingane som er mest sårbare ved eit smitteutbrot blant dei tilsette vart prioritert høgast. No når desse einingane byrjar å få høg vaksinedekning blant dei tilsette, er det andre kriteriar som blir lagt til grunn.

Kven bestemmer korleis ein prioriterer blant helsepersonell?

 • Eit vaksineutval med tillitsvalde og hovedverneombod tar imot innmelde behov frå dei ulike einingane. 
 • Vaksineutvalet gjer prioriteringar mellom desse etter sentrale myndigheiter sine føringar, og presenterer eit forslag for beredskapsleiinga. 
 • Beredskapsleiinga tar den endelege avgjerda.

Les meir om Koronavaksinasjonsprogrammet på nettsida til Folkehelseinstituttet (FHI)

Korleis skjer vaksineringa av tilsette?

 • Tilsette som skal få vaksine, får instruksjon og lenke til booking der dei bestiller time til vaksinasjon. 
 • Dei som får sin første dose med vaksine, får informasjon om kor tid dei skal ha sin andre dose. Når det er klart for 2. dose får dei ein sms med informasjon om dette.
 • Helse Bergen planleggar innkalling via SMS utsendelse ila dei neste somarvekene. Ein skal da sjølv booke time, via booking lenke.
  Helse Bergen planlegger ikkje vaksinering i juli, men frå veke 32-35 skal 2.dose settes. Det er anbefalt 12 vekers intervall mellom dosene.
 • Dei som får 1. dose av kommunen skal også ​få sin 2. dose av kommunen. 
 • Vaksineringa skjer i eit sentralt lokale på sjukehuset. 
 • Tid og stad for oppmøte får ein når ein registrerer seg for vaksinering. Vanlegvis tysdag, onsdag, torsdag og fredag kl 11.30-14.30, men ekstra økter blir sett opp ved behov. 

Det er svært viktig at ein møter til timen slik at alle dosane blir brukt effektivt. Dei som har fått time, og må endre denne, kan sende mail til bht@helse-bergen.no

Kva vaksine får dei tilsette?

Den siste tida har tildelingane vore med Pfizer-vaksinen.

AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om mRNA-vaksine som dose 2

Kva biverknader har vaksinane?

 • Alle vaksinar har biverknadar, og dei fleste er milde og forbigåande. Etter vaksinasjon kan ein oppleve eit eller fleire av følgande symptom: Smerter rundt stikkstaden, feber, hovudpine, trøyttleik, verk i musklar eller ledd, slappheit og kvalme. Dette blir rekna for å vere relativt vanlege vaksinereaksjonar, og er ikkje spesielt for koronavaksinane. Desse symptoma går over etter 1-2 dagar.
 • Tilsette som opplever allergiske reaksjonar på vaksinen ber vi om å ta kontakt med Bedriftshelsetenesta for vurdering og eventuell tilvising vidare til allergiutgreiing. Typiske allergiske reaksjonar er urtikaria/erytem med kløe, angioødem, astmaanfall og anafylaksi.
 • Dersom du opplever akutte og alvorlege symptom som krev hjelp omgåande, ta kontakt med legevakt eller AMK.

Les meir om biverknadar eller symptom etter koronavaksinasjon på nettsida til Folkehelseinstituttet

Vaksinering av private, ideelle, avtalespesialistar, og andre

Helse Vest har gitt Helse Bergen i oppdrag å prioritere rekkefølga for vaksinering av personell med pasientkontakt i spesialisthelsetenesta i Helse Bergen sitt nedslagsfelt.

Prioritering av personell i private, ideelle verksemder, avtalespesialistar (legar og psykologar med hjelpepersonell), og andre verksemder som har samarbeidsavtalar med Helse Vest skal vurderast på same vilkår som Helse Bergen sine eigne tilsette. Det betyr at det ikkje er risikoen for å bli smitta som skal vektleggjast, men konsekvensen ved bortfall av den tenesta ein yter.

Prioriteringskriteria som har vore brukt til no, må sjåast i samanheng med knapp tilgang på vaksinar. Det er forventa at vi i løpet av få veker har større tilgang på vaksinar og då vil det truleg bli ei anna vekting av desse kriteria.

Notat til avtalespesialister om vaksinering mot covid-19 (PDF)
Fann du det du leita etter?