Vaksinasjon

Tilsette og pasientar i Helse Bergen skal få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.

Følg situasjonen i nyheitsutlistinga lenger ned på denne nettsida. 

Illustrasjon: Colourbox.com/Vectorium

Infoskriv til deg som får tilbod om vaksine

Fortsatt pause i bruk av AstraZeneca

Norske helsemyndigheiter vil bruke meir tid på å granske samanhengen mellom vaksinen og blodpropp/blødningtilstand.

Det vart klart 15. april. Alle som opplever uventa biverknader frå vaksinen blir oppmoda om å melde desse til bedriftshelsetenesta (sjå lenger nede).

AstraZeneca har i samarbeid med Statens legemiddelverk sendt ut sikkerhetsinformasjon når det gjeld covid-19 vaksine til helsepersonell. Her blir biverknader ein skal vere merksam på omtalt, og at det er viktig at desse blir følgt opp av helsetenesta. Vidare blir det presisert at granskninga i Noreg ikkje er avslutta, sjølv om europeiske legemiddelmyndigheiter har gått god for vidare bruk av vaksinen. Det blir også presisert at dei som no har fått ein dose har god beskyttelse i minst 12 veker og at det enno ikkje er tatt stilling til kva som anbefales etter dette. 


Meld frå om biverknader - tilsette

 • Alle tilsette som er vaksinerte oppmodast om å melde eventuelle uventa biverknader til vaksinebivirkning@helse-bergen.no.
  Send informasjon om kva bivirknader du har hatt eller fortsatt opplever og varigheit av desse (dato for start - og slutt, ev. om dei vedvarar). Skriv også om du sjølv har meldt inn biverknadane, og hvis ikkje, vil BHT melde dei for deg.
 • Er du vaksinert med AstraZeneca og er uroa, kan du ringe bedriftshelsetenesta ved Trude Duelien Skorge (telefon  90 95 75 77 ) eller Liv Heiberg Okkenhaug (telefon  97 67 11 24 ) mellom kl. 09.00-15.00 måndag til fredag. Dersom du treng undersøking eller behandling må du ta kontakt med din fastlege. 

 • Dersom du opplever akutte og alvorlege symptom som krev hjelp omgåande, ta kontakt med legevakt eller AMK.

Spørsmål og svar om koronavaksinasjon

Allergi 

Jeg har tidligere hatt akutt allergisk reaksjon på vaksiner og/eller andre agens. Kan jeg ta vaksine?
Her må det gjøres en vurdering av lege. Ta kontakt med lege på telefon 91 55 87 15   /  90 95 75 77  / 97 67 11 24  for avklaring. 

Jeg er multiallergiker, kan jeg få vaksine da? Og hvordan vil dere evt følge meg opp om jeg får en allergisk reaksjon? 
Ja, du kan få vaksine. Det er lege tilstede i vaksinasjonslokalet, og vi har utstyr til å kunne håndtere/behandle allergiske reaksjoner. 

Amming 

Jeg ammer. Kan jeg ta vaksinen? 
Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk, selv om vaksinen ikke er testet på ammende. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.

Andre vaksiner

Hvor lenge må jeg vente etter å tatt influensavaksinen eller andre vaksiner, for å kunne ta koronavaksinen? 
Siden vi foreløpig har begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, bør koronavaksiner ikke gis samtidig med andre vaksiner. Ved sterk indikasjon for å gi andre vaksiner tett opptil en koronavaksine, anbefaler vi at de gis med en ukes mellomrom.

Astma

Jeg har astma, og står fast på inhalasjonssteroider. Har det noen betydning for vaksinering?
Nei, det har det ikke, du kan vaksineres. 

Bivirkninger

Hva gjør jeg dersom jeg får kraftige bivirkninger i dagene etter vaksinasjon? Hvor skal jeg melde fra om dette?
Dersom du opplever akutte og alvorlige symptomer som krever øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med legevakt eller AMK.

Alle ansatte oppfordres til å melde fra om uventede bivirkninger til vaksinebivirkning@helse-bergen.no 

Send informasjon om hvilke bivirkninger du har hatt eller fortsatt opplever og varighet av disse (dato for start - og slutt). 

Har du spørsmål knyttet til bivirkninger etter vaksinering som trenger avklaring?
Ring bedriftshelsetjenesten ved Trude Duelien Skorge (telefon 90 95 75 77) eller Liv Heiberg Okkenhaug (telefon  97 67 11 24) mellom kl. 09.00-15.00 på mandag til fredag.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksinen. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Blodfortynnende behandling

Jeg har en sykdom som medfører at jeg står på behandling med blodfortynnende medisin (eks. Marevan, Novastan, Pradaxa, Xarelto,Eliquis,Lixiana). Kan jeg få vaksinen da? 
Ja, men for noen typer blodfortynnende medisin anbefales det å gi koronavaksinen før neste dagsdose (før morgendosen). Dersom du bruker blodfortynnende medisin bør du ta kontakt med lege på telefon    / 90 95 75 77  / 97 67 11 24  for avklaring før vaksinasjon. 

Forkjølelsessymptomer

Jeg våknet vaksinasjonsdagen med forkjølelsessymptomer og feber. Kan jeg komme til vaksinasjon? 
Nei. Du skal holde deg hjemme, og ev. en ta test for å utelukke korona ved slike symptomer. Vennligst logg inn og slett timeavtalen slik at en kollega kan benytte denne.

Forkjølelsessymptomer etter vaksinering

Dersom jeg etter å ha fått vaksinen får feber og/eller andre tegn på infeksjon, hvordan skal jeg forholde meg? Skal jeg ta en koronatest med tanke på mulig infeksjon? 
De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. De aller fleste bivirkningene er milde/moderate og oppstår i løpet av de første dagene. 

Dersom symptomene ikke går tilbake etter 2 dager, og du har symptomer som kan være forenlig med covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse) bør du ta en test for å utelukke koronainfeksjon.

Gjennomgått covid-19

Jeg har hatt covid-19, når jeg kan ta vaksine?
Det anbefales at du tar vaksinen tidligst 3 måneder etter at du har blitt frisk av covid-19. Men da vi vet at man har god immunitet i minst 9 måneder etter gjennomgått sykdom, har vi i Helse Bergen valgt å vaksinere 6 måneder etter sykdom. 

Da du har hatt covid-19 trenger du bare én vaksinedose. Dersom du har hatt covid-19 og får tilbud om vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Graviditet 

Jeg er gravid. Kan jeg ta vaksine? 
Det er begrenset erfaring med bruk av vaksinen blant gravide. Bruk av vaksinen under graviditet bør kun overveies dersom behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen. Vi avventer vaksinering av gravide til vi har fått mer erfaring med vaksinen.

Immundempende behandling

Jeg står på immunsuppressiva (eks. Imurel, Cellcept, Humira, Enbrel, Mab Thera, Predinosolon etc), kan jeg få vaksine da?
Ja. Man regner at nytten av vaksiner ved ulike former for immunsvikt er klart større enn ulempen, noen ganger livreddende. 

Ved fast bruk av immunsupprimerende bemidkamenter er det en risiko dårligere effekt av vaksinen. For å få best mulig vaksinerespons anbefales det at man tar vaksine ca 2 uker før neste kur med immundempende behandling. Dette fordi man ikke ønsker å ha bivirkninger av vaksinen samtidig med oppstart av kur. Dette må kun vurderes dersom det ikke står til hinder for adekvat behandling av sykdommen.

Isolasjon

Jeg er i isolasjon elle har nylig kommet ut av isolasjon etter å ha testet positivt for korona. Kan jeg vaksineres?
Personer som er i isolasjon på grunn av påvist SARS-CoV-2-infeksjon, anbefales å vente med vaksinasjon til 6 måneder etter gjennomgått sykdom.

Karantene

Jeg er i karantene pga nærkontakt med en som er smittet med korona. Kan jeg komme til vaksinasjon med munnbind? 
Nei. Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet med SARS-CoV-2 og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført. 

Planlegger graviditet

Jeg prøver å bli gravid, men er blitt tilbudt vaksine. Kan jeg ta vaksine?
Det er ikke kontraindisert å ta vaksine, men det anbefales at du venter med å bli gravid til du er fullvaksinert, og det har gått minst to uker etter andre dose.

Rådet er basert på at noen kan ha bivirkninger opptil 1-2 uker etter vaksinasjon. Dersom du blir gravid etter første dose, og du ikke har kjent økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør du utsette andre dose til etter fødsel. 


Informasjon om vaksinasjon for tilsette

Kven av dei tilsette får vaksinen?

 • Prinsippet for vaksinering av helsepersonell i Helse Bergen er å verne om drifta. Det betyr at det ikkje er vern av den enkelte medarbeidar som ligg til grunn. Einingane som er mest sårbare ved eit smitteutbrot blant dei tilsette vart prioritert høgast. No når desse einingane byrjar å få høg vaksinedekning blant dei tilsette, er det andre kriteriar som blir lagt til grunn.

Kven bestemmer korleis ein prioriterer blant helsepersonell?

 • Eit vaksineutval med tillitsvalde og hovedverneombod tar imot innmelde behov frå dei ulike einingane. 
 • Vaksineutvalet gjer prioriteringar mellom desse etter sentrale myndigheiter sine føringar, og presenterer eit forslag for beredskapsleiinga. 
 • Beredskapsleiinga tar den endelege avgjerda.

Les meir om Koronavaksinasjonsprogrammet på nettsida til Folkehelseinstituttet (FHI)

Korleis skjer vaksineringa av tilsette?

 • Tilsette som skal få vaksine, får instruksjon og lenke til booking der dei bestiller time til vaksinasjon. 
 • Dei som får sin første dose med vaksine, får informasjon om kor tid dei skal ha sin andre dose.
 • Vaksineringa skjer i eit sentralt lokale på sjukehuset. 
 • Tid og stad for oppmøte får ein når ein registrerer seg for vaksinering. Vanlegvis tysdag, onsdag, torsdag og fredag kl 11.30-14.30, men ekstra økter blir sett opp ved behov. 

Det er svært viktig at ein møter til timen slik at alle dosane blir brukt effektivt. Dei som har fått time, og må endre denne, kan sende mail til bht@helse-bergen.no

Kva vaksine får dei tilsette?

I første runde blei dei tilsette vaksinert med Pfeizer sin vaksine. No har helsepersonell vært vaksinert med AstraZeneca, men denne vaksineringa er stansa medan helsemyndigheitene skal sjå om den kan ha alvorlege biverknader. 

Helse Bergen er no tildelt nye Pfeizer-vaksiner, nok til over 2000 tilsette. Desse vaksinane skal settes som første dose til tilsette dei to neste vekene. Du kan lese meir om denne tildelinga her.

Les meir om val av koronavaksine - Folkehelseinstituttet (FHI)

Kva biverknader har vaksinane?

 • Alle vaksinar har biverknadar, og dei fleste er milde og forbigåande. Etter vaksinasjon kan ein oppleve eit eller fleire av følgande symptom: Smerter rundt stikkstaden, feber, hovudpine, trøyttleik, verk i musklar eller ledd, slappheit og kvalme. Dette blir rekna for å vere relativt vanlege vaksinereaksjonar, og er ikkje spesielt for koronavaksinane. Desse symptoma går over etter 1-2 dagar.
 • Tilsette som opplever allergiske reaksjonar på vaksinen ber vi om å ta kontakt med Bedriftshelsetenesta for vurdering og eventuell tilvising vidare til allergiutgreiing. Typiske allergiske reaksjonar er urtikaria/erytem med kløe, angioødem, astmaanfall og anafylaksi.
 • Dersom du opplever akutte og alvorlege symptom som krev hjelp omgåande, ta kontakt med legevakt eller AMK.

Les meir om biverknadar eller symptom etter koronavaksinasjon på nettsida til Folkehelseinstituttet

Vaksinering av private, ideelle, avtalespesialistar, og andre

Helse Vest har gitt Helse Bergen i oppdrag å prioritere rekkefølga for vaksinering av personell med pasientkontakt i spesialisthelsetenesta i Helse Bergen sitt nedslagsfelt.

Prioritering av personell i private, ideelle verksemder, avtalespesialistar (legar og psykologar med hjelpepersonell), og andre verksemder som har samarbeidsavtalar med Helse Vest skal vurderast på same vilkår som Helse Bergen sine eigne tilsette. Det betyr at det ikkje er risikoen for å bli smitta som skal vektleggjast, men konsekvensen ved bortfall av den tenesta ein yter. Prioriteringskriteria som har vore brukt til no, må sjåast i samanheng med knapp tilgang på vaksinar. Det er forventa at vi i løpet av få veker har større tilgang på vaksinar og då vil det truleg bli ei anna vekting av desse kriteria.

Notat til avtalespesialister om vaksinering mot covid-19 (PDF)
Fann du det du leita etter?