Helsenorge

Vaksinasjon

Tilsette i Helse Bergen skal få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.
Illustrasjon: Colourbox.com/MuchMania

Tredje vaksinedose

Alle tilsette over 18 år får no tilbod om oppfriskingsdose. Det skal gå 4,5 månader (20 veker) mellom siste dose i grunnvaksineringa (2. dose) og oppfriskingsdosen. 

Anbefalinga om ein oppfriskingsdose, eller 3. dose, omfattar også personar med status som fullvaksinert basert på gjennomgått covid-19 og éin vaksinedose. Rekkjefølga av infeksjon og vaksinasjon som har gitt status fullvaksinert spelar inga rolle i denne samanhengen. 

Framover vil vi i hovudsak vaksinere med Moderna då det vil vere denne vaksinen vi får levert frå FHI. Moderna og Pfizer er vurdert å vere likeverdige vaksinar. Det kan sjå ut til at koronavaksinen frå Moderna eller ein kombinasjon av mRNA-vaksinane kan gje eit høgare nivå av antistoff og dermed ein mogleg auka beskyttelse mot koronasmitte. For tilsette under 30 er det anbefalt å gje Pfizer og dei vil derfor få det.

​Oppfriskingsdose for vaksne vil kunne bidra til betre beskyttelse mot alvorleg sjukdom og død. Hos fullvaksinerte synker beskyttelsen mot å bli smitta med koronaviruset med tida som går sidan siste dose, og meir for omikron- enn for deltavarianten.

På grunn av den raske spreiinga av omikronvarianten av koronaviruset, er det viktig at alle som no blir anbefalt oppfriskingsdose takkar ja til den koronavaksinen dei får tilbod om.

Takk ja til oppfriskingsdosen når d​u får tilbod - FHI


​Merk!

Nye reglar for gyldig koronasertifikat
  • Fullvaksinerte (2 vaksinedosar) må etter 1. februar 2022 ta oppfriskingsdose om det har gått meir enn 270 dagar (om lag 9 månader) sidan siste vaksinedose, for å ha eit fortsatt gyldig koronasertifikat.
  • Fullvaksinerte som har gjennomgått covid-19 (2 vaksinedosar + covid-19) treng ihht norske anbefalingar ikkje oppfriskingsdose då dei blir antatt å vere tilfredsstillande beskytta i 12 månader etter infeksjonen. Men desse vil likevel trenge oppfriskingsdose om det har gått meir enn 180 dagar (ca 6 mnd) frå gjennomgått infeksjon, for å ha gyldig koronasertifikat vidare. I tillegg vil denne gruppa også trenge oppfriskingsdose seinast 3 mnd etter gjennomgått infeksjon for å få automatisk fritak frå karantene dersom dei blir definert som nærkontakt. Anbefalinga frå FHI er at oppfriskingsdosen for denne gruppa kan bli gitt dersom dette ikkje går på bekostning av andre med eit større behov og at den blir gitt tidlegast 3 mnd etter gjennomgått infeksjon for å redusere risiko for biverknader. Tilsette som ønskjer å få denne vaksinedosen gjennom Helse Bergen sitt tilbod for tilsette er velkomne til det.

Gravide

Gravide kvinner blir anbefalt koronavaksine, og blir no prioritert for oppfriskingsdose når det har gått minst 4,5 månader etter 2. dose. Så langt har alle gravide som har fått alvorleg sjukdom på grunn av korona i Norge vore uvaksinerte, skriv FHI.

Gravide prioriteres for oppfriskingsdose - FHI 

​Immunsupprimerte og fjerde vaksinedose:  

Tilsette som fyller kriteria for fjerde dose og som ønskjer å få vaksinen gjennom Helse Bergen sitt tilbod for tilsette er velkomne til det. Dei tilsette dette gjeld blir bedne om å kontakte Bedriftshelsetjenesten i forkant av at dei bookar time til vaksinering (bht@helse-bergen.no eller 55973850). 

Praktisk info

  1. Vaksineringa skjer i Café 3  kvardagar i tidsrommet mellom kl 09.00 og 14.40. Frå veke 3 blir det ikkje vaksinering kvar dag, men 2-3 dagar i veka ut februar. (Dagar for vaksinasjon finn ein i linken for booking).
  2. Du vil anten få Pfizer eller Modernavaksine avhengig av kva vi får levert frå FHI. Desse vaksinane blir rekna som likeverdige. Dei under 30 vil få Pfizer i tråd med anbefaling frå FHI.
  3. Det er ikkje nødvendig å fylle ut ny eigenerklæring for koronavaksinasjon.
  4. Vaksinering av tilsette på ei eining bør fordelast over fleire dagar.
  5. Dersom du treng avklaring på medisinske spørsmål i forkant av vaksinering kan du ta kontakt med lege på tlf. 90957577 (Trude Skorge), 90597112 (Kristine Lillebø) eller 91558715 (Brita Skodvin). Eventuelt epost til: trude.duelien.skorge@helse-bergen.nokristine.lillebo@helse-bergen.no eller brita.skodvin@helse-bergen.no
  6. Det er også mogleg å gjere avklaringar når du kjem til vaksinasjon.

  7. Dei som manglar 1. eller 2. dose kan framleis bestille vaksine.

I veke 1 blir det gitt dose tre av vaksinen til dei som fekk dose to før 20.8.

I veke 2 blir det gitt dose tre av vaksinen til dei som fekk dose to før 27.8.

I ve​ke 3 blir det gitt dose tre av vaksinen til dei som fekk dose to før 3.9. ​


Trykk her for å sjå korleis du kansellerer timen

Det er svært viktig at ein møter til timen slik at alle dosar vert brukt effektivt. Dei som har bestilt time, og ønskjer endring, kan sjølv slette timen inne i Makeplans, og booke ny time. Dersom dette ikkje fungerer; send epost til
bht@helse-bergen.no

​Biverknader

Alle vaksinar har biverknader, og dei fleste er milde og forbigåande. Etter vaksinasjon kan ein oppleve eitt eller fleire av følgande symptom: Smerter rundt stikkstaden, feber, hovudpine, trøyttleik, verk i musklar eller ledd, slappheit og kvalme. Dette blir rekna for å vere relativt vanlege vaksinereaksjonar, og er ikkje spesielle for koronavaksinane. Desse symptoma går vanlegvis over etter 1-2 dagar.  

Det er ikkje sett andre biverknader etter ein tredje dose enn dei som er kjent etter første og andre, men noko meir hovne/ømme lymfekjertlar etter tredje dose. Det er kjent at myokarditt (betennelse i hjartemuskelen) i sjeldne tilfelle kan oppstå etter mRNA-vaksinasjon, og denne biverknaden førekjem oftast hos unge menn, særlig etter andre dose (oftare med Spikevax/Moderna). Risikoen for myokarditt etter oppfriskingsdose er ikkje kjent. 
 
Vi kan ikkje utelukke hittil ukjende sjeldne biverknader, eller biverknader som kjem lang tid etter vaksinering.
Meld frå om b​​iverknader: 
Alle tilsette som er vaksinerte blir oppmoda om å melde eventuelle uventa biverknader til vaksinebivirkning@helse-bergen.no.
Send info​rmasjon om kva biverknader du har hatt eller fortsatt opplever og varigheit av desse (dato for start - og slutt, evt.​ om dei varar ved). Skriv også om du sjølv har meldt inn biverknadene, og hvis ikkje, vil BHT melde dei for deg.
Dersom du treng undersøking eller behandling, må du ta kontakt med fastlegen din​.  
 
Dersom du opplever akutte og alvorlege symptom som krev hjelp omgåande​, ta kontakt med legevakt eller AMK.


​​Vanle​ge spørsmål til bedriftshelsetenesta


Kva vaksine tilbyr H​​else Bergen som tredje dose?

Helse Bergen nyttar mRNA-vaksinane frå både Pfizer og Moderna som oppfriskingsdose. Begge vaksinane er godkjende  som oppfriskingsdosar av det europeiske legemiddelbyrået og av Legemiddelverket i Noreg . Moderna sin vaksine inneheld meir av det aktive vaksinestoffet mRNA enn Pfizer sin vaksine. Det blir derfor nytta halv dose av Moderna sin vaksine til oppfriskingsdosen. Dersom du får Pfizer (Comirnaty) får du same dose (0,3 ml) som ved første og andre gongs vaksinering. 

Du vil få Pfizer eller Modernavaksine avhengig av kva vi får levert frå FHI. Desse vaksinane blir rekna som likeverdige. Dei under 30 vil få Pfizer i tråd med anbefaling frå FHI.​

Kan alle få ​Moderna? 

Myokarditt (hjartemuskelbetennelse) er ein sjeldan biverknad etter mRNA-vaksinar som ein særleg ser blant gutar og unge menn etter andre dose. Oppdatert kunnskap tyder på at dette førekjem oftare ved bruk av Moderna sin vaksine Spikevax enn BioNTech/Pfizer sin vaksine Comirnaty. Folkehelseinstituttet tilrår derfor dei under 30 år, og særleg menn, om å vurdere å velge Pfizer (Comirnaty). Dette gjeld også ved val av oppfriskingsdosar. Kva vaksine som nyttast ved oppfriskingsdose er elles uavhengig av vaksine gitt ved primærvaksinasjon.

Kva må eg passe p​​å med tanke på intervall til andre vaksinar?

Det skal gå minst 4,5 månader frå du har fått andre dose koronavaksine, før du kan ta den tredje. Dersom du har tatt andre vaksinar i mellomtida, som influensavaksine, skal det gå minimum ei veke før du kan ta koronavaksine. 

Avstanden frå grunnvaksinering til ein oppfriskingsdose må vere lang nok slik at immunresponsen har modna tilstrekkeleg etter grunnvaksinasjonen.

Kva med meg som ha​r fått Moderna- eller AstraZeneca-vaksine tidlegare?

Du kan likevel ta ein oppfriskingsdose med Pfizer-vaksine.

Eg er gravid, kan eg ta vaksine?

Tilgjengeleg data tydar ikkje på at vaksinasjon er skadeleg for den gravide eller fosteret. Verdens helseorganisasjon (WHO) og FHI tilrår at gravide blir prioritert for koronavaksine, og stadig fleire land har starta vaksinering av gravide. Kvinner som blir vaksinert i svangerskapet, vil danne antistoff  mot koronaviruset som så blir overført til barnet - særleg i siste del av svangerskapet. Derfor kan vaksinasjon av gravide bidra til å beskytte barnet dei første månadene etter fødsel. Vaksinering blir tilrådd gravide i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorar hos mor eller stor smitterisiko som tilseier vaksinasjon i 1. trimester.

Kan eg ta tredje dose når eg er gravid?  

Tilgjengelege data tyder ikkje på at vaksinasjon er skadeleg for den gravide eller fosteret. Gravide kvinner blir anbefalt koronavaksine, og blir no prioritert for oppfriskningsdose når det har gått minst 4,5 månader etter 2. dose. Så langt har alle gravide som har fått alvorleg sjukdom på grunn av korona i Noreg vore uvaksinerte, skriv FHI. Vaksinasjon blir anbefalt i andre eller tredje trimester dersom det ikkje føreligg andre risikotilstandar hos mor som tilseier at vaksinasjon i første trimester er nødvendig. ​

Eg prøver å bli gravid,​​ men har fått tilbod om vaksine. Kan eg ta vaksine?

Koronavaksinering kan ein også gi til kvinner som planlegg å bli gravide, og kvinner som er under fertilitetsutgreiing og -oppfølging (IVF-behandling).

Eg am​mar, kan eg ta vaksinen? 

Ammande kvinner kan ta vaksinen.

Råd og informasjon for gravide og ammende - FHI

Eg har​​​ hatt covid-19 og er vaksinert, kan eg vaksinerast  med oppfriskingsdose? 

Tilrådinga om ein oppfriskingsdose eller 3. dose, omfattar også individ med status som fullvaksinert basert på gjennomgått covid-19 og éin vaksinedose. Rekkjefølgja av infeksjon og vaksinasjon som har gitt status som fullvaksinert speler inga rolle i denne samannhengen. 

Tilsette i helsesektoren blir tilrådd å ta ein oppfriskingsdose 6 månader etter siste immunologiske hending (vaksine eller infeksjon) .

For individ som er fullvaksinerte med to vaksinedosar, og deretter har gjennomgått covid-19 minst 3 veker etter siste dose, erstattar denne infeksjonen behovet for ein oppfriskingsdose. Ein antar at desse vil vere tilfredsstillande beskytta i 12 månader etter infeksjonen. 

Skal eg vente m​ed å vaksinere meg om eg er definert som nærkontakt til ein smitta person i løpet av dei siste dagane?

Om du er husstandsmedlem eller tilsvarande nær til ein smitta person tilrår vi deg å vente med å ta vaksine til du veit om kan ha blitt smitta (minst 7 dagar), slik at du unngår å ta vaksine rett i forkant av at du ev. får covid- 19. Dette fordi du då ikkje vil trenge ein oppfriskingsdose.
Tilsvarande nære kan også vere at du har pleia den som er bekrefta smitta eller hatt tilsvarande nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt verneutstyr. Tilsvarande nære kan også vere at du har jobba tett saman med ein smitta tilsett over tid (langvarige stell osv). Dersom du er øvrig nærkontakt kan du også velge å vente med vaksine i 7 dagar, men dersom du ynskjer å ta vaksinen er det ikkje noko i vegen for å ta denne no.  

Eg har høyrt om blød​ingsforstyrring som ein biverknad, stemmer det? 

Vi veit ikkje sikkert om det er ein samanheng mellom blødningsforstyrring og koronavaksine. FHI har sett i gang ein studie for å undersøke dette, og det er venta meir svar rundt dette før jul. Det vil vere greit at tilsette som har opplevd blødningsforstyrring etter tidlegare vaksine, ventar på resultat av denne studien før dei bestemmer seg.  

Tilsette som har opplevd blødningsforstyrring og som ønskjer tredje dose med vaksine no, er råda av FHI til å snakke med fastlegen sin om dette før dei lar seg vaksinere. Dei kan også kontakte ein av legane som står oppført ift vaksinasjon (sjå under).  

Det må gjerast ei vurdering av fordelar mot ulemper; risiko for å bli smitta sjølv og smitte sårbare pasientar mot risiko for nye blødningforstyrringar. Her vil alvorligheitsgrad av blødningsforstyrringane ha betydning. 

Eg har ein s​​jukdom som medfører at eg står på behandling med blodfortynnande medisin (eks. Marevan, Novastan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana), kan eg få vaksinen då?

Ja, men for nokre typar blodfortynnande medisin tilrår ein å gi koronavaksinen før neste dagsdose (før morgondosen). Dersom du bruker blodfortynnande medisin bør du ta kontakt med bedriftshelsetenesta på telefon 55973850 eller epost: bht@helse-bergen.no for avklaring før vaksinasjon. 

Eg står på immunsuppressiva (eks. Imurel, Cellcept, Humira, Enbrel, Mab Thera, Predinosolon etc), kan eg få vaksine då?

Ja. Ein reknar at nytten av vaksinar ved ulike formar for immunsvikt er klart større enn ulempa , nokre gongar livreddande. 

Ved fast bruk av immunsupprimera nde medikament er det ein risiko for dårlegare effekt av vaksinen. For å få best mogleg vaksinerespons blir det tilrådd at ein tar vaksine ca. 2 veker før neste kur med immundempande behandling. Dette fordi ein ikkje ønsker å ha biverknader av vaksinen samtidig med oppstart av kur. Dette må berre vurderast dersom det ikkje står til hinder for adekvat behandling av sjukdommen.

Eg har tidlegare hatt​​​ akutt allergisk reaksjon på vaksinar og/eller andre agens, kan eg ta vaksine?

Her må det gjerast ei vurdering av lege. Ta kontakt med bedriftshelsetenesta på telefon 55973850 eller email: bht@helse-bergen.no 

Eg er multiallergiker, kan jeg få vaksine då? Korleis vil de ev. følgje meg opp om eg får ein allergisk reaksjon?

Ja, du kan få vaksine. Det er lege til stades i vaksinasjonslokalet, og vi har utstyr til å kunne handtere/behandle allergiske reaksjonar. 

Eg har ast​ma, og står fast på inhalasjonssteroidar, har det nokon betydning for vaksinering?

- Nei det har det ikkje, du kan vaksinerast. 

Eg vakna vaksinasjo​​nsdagen med forkjølingssymptom og feber, kan eg kome til vaksinasjon?

Nei. Du skal halde deg heime, og ev. ta ein test for å utelukke korona ved slike symptom. Vennligst logg inn og slett timeavtalen slik at ein kollega kan nytte denne. 

Ders​​om eg etter å ha fått vaksinen får feber og/eller andre teikn på infeksjon, korleis skal eg forhalde meg? Skal eg ta ein koronatest med tanke på mogleg infeksjon? 

Dei fleste vaksinerte får smerter på stikkstaden. Andre vanlege biverknader er trøyttleik,  hovudpine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter og feber. Dei aller fleste biverknadene er milde/moderate og oppstår i løpet av dei første dagane. Dersom symptoma ikkje går tilbake etter 2 dagar, og du har symptom som kan samsvare med covid-19 (feber, hoste, tungpusta, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle) bør du ta ein test for å utelukke koronainfeksjon. 


Fann du det du leita etter?