Til tilsette med behov for tilsyn i barnehage eller skule

Barnehagar og skuler er stengt grunna koronavirus-epidemien, men skal likevel ha tilbod til barn av foreldre som mellom anna jobbar i helse- og omsorgstenesta. Tilsette i Helse Bergen HF er omfatta av dette. Tilbodet er nærare presisert av Utdanningsdirektoratet

Helse Bergen HF har vurdert at slik situasjonen er no, er alle våre tilsette viktige for å oppretthalde sjukehuset si samfunnskritiske funksjon.
 
- Vi vil samstundes understreke at stenging av barnehagar og skuler er hjemla i lov om smittevern. Vi oppmodar difor våre tilsette til å prøve å finne alternative løysingar så langt det er mogeleg, seier viseadministrerande direktør Randi-Luise Møgster.
 
For dei som likevel må nytte tilsynsordninga, gjeld følgjande:
 
Utdanningsdirektoratet si presisering
«Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.
 
Det er to muligheter for å få tilbud:
 
1)      Personell i kritisk samfunnsfunksjon, se https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/#kritiskesamfunnsfunksjoner
2)    Personell med andre virksomhetskritiske oppgåver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sjukehus).
 
For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:
·         Barnet skal vere under 12 år.
·         Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
·         Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
·         Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.»
 
For tilsette i Helse Bergen

  • Som hovudregel gjeld oppmøte på barnet sin opprinnelige barnehage eller skule. Oppdatert informasjon om dette finn de på kommunene sine nettsider.
  • Du må ha med deg eit dokument som stadfester at du innfrir krava for tilsynsordning. Dette må du be om å få tilsendt frå nærmaste leiar.
  • Dokumentet må tas med ved oppmøte i skule eller barnehage (utskrift eller digitalt).
  • Dette dokumentet er berre gjeldande saman med gyldig ID-kort frå Helse Bergen HF.
     

Informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider​