HELSENORGE

Strenge tiltak i Bergen og omegn – Haukeland og Haraldsplass innfører besøksstopp og skallsikring av alle bygg

Begge sjukehusa innfører blant anna besøksstopp fram til og meg 21. februar. – Vi vil likevel understreke at det er trygt å kome på sjukehuset og at pasientar må komme til timar som planlagd, seier administerande direktør Eivind Hansen ved Haukeland og administerande. direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass.

Søndag 7. februar blei det kjent at det blir innførd strenge tiltak i Bergen og mange av nabokommunane. 

Etter eit beredskapsmøte søndag formiddag mellom Haukeland og Haraldsplass Diakonale Sykehus blei det bestemt at sjukehuset følger opp med følgjande tiltak:

Midlertidig besøksstopp

Det blir innført besøksstopp  frå mandag morgon.  Dette gjeld ikkje pasientar, besøkande til pasientar i livets siste fase,  naudsynte ledsagarar og  partnar/ledsagar til fødande, barselkvinner og barn. Naudsynte besøk må avtalast direkte med avdelingar. Det å kome til sjukehuset er rekna som ei nødvendig reise.  Våre smittevernrutiner er til for at sjukehuset skal være ein trygg stad for alle som kjem behandling og kontroll. Det blir innførd skallsikring av sentrale sjukehusbygg. På Haukelandsområdet vil det bli vektarar i døra. 

 
- Alle pasientar blir grundig screena når dei kjem til sjukehuset. Ved symptom, blir pasientane testa for Covid-19 og behandla med isolasjon og fullt smittevernregime inntil prøvesvar er klart, seier administrerande direktør ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus, Kjerstin Fyllingen.

- For mange er det heilt avgjerande for eiga helse at dei kjem til oppsatt time. Dei skal vite at det er trygt å komme til sykehuset og at slike timeavtaler regnes som helt nødvendige reiser til og i Bergen, seier Hansen. 
 
Har du symptomer på korona-smitte, har vært i nær kontakt med en smitta, sitter i karantene eller isolasjon, skal du kontakte sykehuset for å få ny time.
 
Telefonkapasitet
Sentralbordet på Haukeland aukar bemanninga. Alle avdelingar og poliklinikkar må sørge for å ha nok kapasitet til å kontakte pasientar og svare på henvendigar frå pasientar som tar kontakt.
 
Heimekontor
Alle i Helse Bergen og Haraldsplass som kan utføre arbeidet sitt heime utan at det går utover kvaliteten på arbeidet skal ha heimekontor.  Heimekontor skal avklarast med næraste leiar. Andre tilsette skal møte på jobb som vanleg.


Barnehage/barnepass

For barnehager og skoler skal de den neste uken ha tiltak på rødt nivå. I utgangspunktet skal ikke dette medføre stenging, men hvis det må stenges, så skal de fortsatt være åpne for foreldre i samfunnskritisk funksjon. Det er avklart at det kun er krav til at en av foreldrene er i en samfunnskritisk funksjon.

Viser til § 2 i «Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19» https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-05-26-1061  

Ta kontakt med nærmeste leder for å få tilsendt den dokumentasjonen du trenger.

Tilsette som får praktiske utfordringer knytta til barnepass , må ta dette i dialog med næraste leiar.
 
Munnbind
Når det ikkje er mogeleg å halde mulig å holde minst ein meters avstand skal det brukast munnbind. Munnbind til tilsette som reiser kollektivt til/frå jobb kan bestillast via næraste leiar
 
Kollektivtrafikk
Sjukehuset er i tett kontakt med Skyss for å sjå korleis tiltaka påverkar kollektivtrafikken og våre tilsette som tar buss eller bane til jobb.

Skyss beholder rutetilbudet slik det er, inkludert ekstraavgangene til og fra Haukeland. Nedstengingen i samfunnet nå er svært omfattende, og erfaringsvis vil dette føre til at reisetallene vil bli enda lavere enn 50 prosent av normalen, slik at det etter all sannsynlighet blir romslig på de fleste avganger. Skyss vil samtidig overvåke passasjertallene nøye fremover, slik at de kan vurdere om det er behov for å sette inn ekstraavganger på bestemte strekninger eller tidspunkter.
 
Parkering
Det er fremleis god kapasitet på parkeringsområda Johan Blytts vei.
 
Barn og unge
Tenester til barn og unge skal prioriterast så langt det er råd.
- Det er viktig at vi priroterer tenester til barn og unge. Tiltaka som no blir sett i verk i kommunane treff og dei unge, difor er det viktig at vi klarar å halde våre tenester i gang, seier Eivind Hansen.
 
Frivillige
Frivilligtenesta ved begge sjukehusa blir satt på vent medan dei nye tiltaka gjeld i Bergen
 
Utdanning/praksis

Praksis/klinisk undervisning går i utgangspunktet som planlagt. Viktigheten av gjeldende smittevernregler understrekes. Utdanningsinstitusjonene er bedt om å utføre fornyede risikovurderinger noe som kan få konsekvenser for enkelte grupper studenter.

Se EK prosedyrer
Informasjon og screening for covid-19 for studenter i praksis/klinisk undervisning i Helse Bergen (helse-bergen.no)

Covid-19 smittevern for pasientnær praksis og klinisk undervisning i Helse Bergen (helse-bergen.no)
 
Møter og kurs
Fysiske møter må gjerast digitale om mogeleg. Møteaktivitet som kan forskyvast i tid – må forskyvast.
 
Laboratoriekapasitet
Sjukehuset har bemanna opp helge-kapasiteten på mikrobiologisk avdeling og har  god kapasitet for analyser og sekvensiering