HELSENORGE

Hvorfor prioriteres ikke ambulansepersonell nå?

Vaksinasjon av helsepersonell, og prioriteringer blant dem, diskuteres i små og store fora om dagen. En av diskusjonene dreier seg rundt prehospitale tjenester.

​Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, er en av dem som har argumentert for at ambulansepersonell bør være blant de første som får vaksinen. 
- Yrkesgruppa ønsker seg en trygghet rundt egen helsesituasjon. De møter pasienter og pårørende i pasientens hjem og oppholder seg tett innpå mennesker de møter. De sitter sammen med pasienter i ambulansen, ofte over lang tid og uten mulighet til å holde en meters avstand. Det øker faren for smitte og det øker faren for selv å bli smittebærer, sier Luther i en sak på Fagforbundets nettsider.

Vaksineutvalgets arbeid

I arbeidet med å prioritere i hvilken rekkefølge helsepersonellet skal vaksineres, er det satt ned et vaksineutvalg som ledes av konstituert fagdirektør Stig Harthug. Her er også tillitsvalgte tatt med. Utvalget har vurdert nasjonale anbefalinger, og i dialog med tillitsvalgte og med innspill fra nivå 2-ledere har vaksineutvalget kommet frem til et forslag til prioriteringsrekkefølge. Dette forslaget er lagt frem for beredskapsmøtet for så å bli vedtatt der.
 
Stig Harthug, forklarer her hva som ligger bak avgjørelsen om at ambulansepersonell, sett bort fra funksjoner tilknyttet luftambulansen, må vente litt til på vaksinen.
- Årsaken til at ambulansepersonell ikke er med i de første gruppene som vaksineres, er vurderingen av sårbarheten i tjenesten. Prinsippet for prioriteringen som gjøres internt i helsevesenet handler ikke om å beskytte den enkelte ansatte, men å beskytte tilbudet til pasientene, sier Harthug. Han forklarer at avveiningene handler om hvor vanskelig det er å opprettholde et kritisk minimum av tilbudet ved et smitteutbrudd i en enhet, og hvor komplisert det er å hente ressurser fra andre steder i landet til den gitte funksjonen.

Hva skjer ved et utbrudd blant ansatte?

Det er også tatt med i beregningen at faren for et større utbrudd blant ambulansepersonell er mindre enn ved en avdeling der mange jobber tett sammen over lang tid.
 
Ambulansepersonellet er svært viktig i håndteringen av pandemien, så årsaken til at annet personell vaksineres først, handler mer om hvor vanskelig det er å holde tjenesten oppe ved et utbrudd. Det er heller ikke slik at alle ved de prioriterte enhetene vaksineres. Av to ansatte med helt lik funksjon, vaksineres kanskje den ene men ikke den andre. Det er altså for å sikre at det er en som kan utføre jobben om den andre blir syk. 

Ikke oversett

Avdelingssjef i Akuttmedisinsk avdeling Øyvind Østerås sier at han støtter vurderingene som er gjort i vaksineutvalget i foretaket. Han er stolt av det gode arbeidet som hans ansatte i ambulansetjenesten har gjort under pandemien. 
- Det er så langt ikke registrert noen ansatte i ambulansetjenesten som er smittet med Covid-19 fra pasienter eller kollegaer på jobb. Det er rett og slett imponerende, sier han.

Administrerende direktør, Eivind Hansen, understreker at ambulansepersonellets innsats ikke er oversett.
- Personell i prehospitale tjenester har gjort en fantastisk innsats under pandemien, og har vært særlig flinke til å følge smittevernprosdyrer og hindre smitte. Vi er imponert og takknemlig, sier han, og legger til:
- vi forventer at det kommer mer vaksiner til helsepersonell og alle vil da rykke nærmere sin vaksine, også personell i prehospitale tjenester.

Trenger god informasjon

Robert Skaar, foretakstillitsvalgt i Delta, mener det er svært viktig med god informasjon ut i alle enheter.
-  Vi skjønner at Helse Bergen har et tydelig mandat i forbindelse med vaksinering av eget personell. Vi forventer at ambulansepersonell blir prioritert på lik linje med andre. Vi skal ha vaksinen på rett tidspunkt, og det skal kokken ha, og det skal legen ha. Jeg syns de tillitsvalgte på foretaksnivå er godt informert og inkludert. Tilbakemeldinger fra lokale tillitsvalgte tyder på at det har vært uklar informasjon, og de må få regelmessig og oppdatert informasjon fremover, sier Skaar.