HELSENORGE

Forskning og oppfølging av vaksinerte ansatte i Helse Bergen

Forskningsprosjektet VaksineVest har som formål å skaffe mer og bedre kunnskap om effektene og eventuelle bivirkninger av COVID-19 vaksinen. Alle ansatte som har time til vaksinering vil nå få invitasjon til å delta i studien, som er et samarbeid mellom pågående forskningsstudier om COVID-19 immunologi og vaksinering av helsearbeidere.

Informasjon om VaksineVest vil bli sendt til ansatte på epost når det nærmer seg oppsatt time for vaksinering. De som deltar i forskningsprosjektet blir bedt om å avgi blodprøver samme dag som vaksinering, og oppfølgingsprøver 4 uker etter. Samtidig er det ønskelig å registrere eventuelle bivirkninger med elektronisk skjema. 
Overlege avgir blodprøve

Bioingeniør Mia Knudsen tar blodprøver av overlege Gjermund Galleberg. Bak fra venstre: Maren Marie Karlsen og Liv Heiberg Okkenhaug fra Bedriftshelsetjenesten, Rebecca Cox og forskningsdirektør Renate Grüner.

- Det er viktig at bivirkninger meldes til bedriftshelsetjenesten. Videre må man ta kontakt med fastlege/legevakt ved alvorlige bivirkninger, som også skal meldes til Legemiddelverket, slik at man får den nødvendige oppfølgingen gjennom dette, understreker forskningsdirektør Renate Grüner.
 
Bak VaksineVest står et samlet fagmiljø ved Helse Bergen og Universitetet i Bergen, og prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Samarbeid med pågående Covid-19 studie

Gjennom det siste året har Influensasenteret og Seksjon for infeksjonssjukdomar (Bergen COVID-19 Research Group), ledet av Rebecca Cox, fulgt opp ca 2000 ansatte i helseforetak i regionen. De har sett på infeksjonsrisiko, kliniske og immunologiske parametere ved smitte og vaksinasjon i prosjektet SAMMENLIGNING AV COVID-19 INFEKSJON OG KORONAVAKSINE. Ansatte som deltar her trenger ikke å signere nytt samtykke, ta nye blodprøver, eller følges videre.
 
- For VaksineVest har vi utarbeidet et kvalitetssikret skjema for registrering av bivirkninger og ønsker å følge de ansatte tett i de fire ukene mellom første og andre blodprøve. Vi ønsker å få til registering av alle bivirkninger, ikke kun de mest alvorlige, og kunne sammenholde disse med resultater fra blodprøveanalysene, sier Cox.

Stor mobilisering

Blodprøvene skal analyseres med standardiserte analyser og mer avanserte metoder. Det er Laboratorieklinikken som har ansvaret for prøvetaking av deltakerne, og lagring av prøver i Biobank Haukeland.
 
- Det har vært en stor mobilisering for å få til oppstart på VaksineVest nå, og det er mye logistikk rundt det å samle opplysninger og blodprøver av mange på kort tid, sier Gunnar Mellgren, klinikkdirektør ved Laboratorieklinikken.

Det at alle helseforetakene i Helse Vest er knyttet sammen gjennom en felles biobankinfrastruktur, og felles godkjenninger (REK) åpner for at alle helseforetakene i regionen kan koble seg på VaksineVest.

Håper mange vil delta

De ansatte som skal til vaksinering får mer informasjon om prosjektet i en epost til sin jobbmail. Et samtykkeskjema sendes vedlagt e-posten, og kan fylles ut hjemme eller i vaksinehallen i forbindelse med vaksinering. Skjemaet må være signert før deltakelse i prosjektet.
 
- Det vil være representanter for VaksineVest i vaksinehallen på Haukeland for å informere om forskningsprosjektet og svare på spørsmål. Det er selvsagt frivillig å delta, og man kan når som helst trekke tilbake samtykket uten at det vil påvirke helsetilbudet til den enkelte ansatte. Vi håper at mange velger å delta i VaksineVest, slik at vi kan styrke kunnskapsgrunnlaget for videre vaksinering i denne pandemien, og i kommende pandemier, sier forskningsdirektør Renate Grüner.