Helsenorge

Del din koronaerfaring

Våre leger og sykepleiere skal nå fortelle hvordan vi opplever å stå overfor dilemmaer under koronapandemien. Vi er alle direkte eller indirekte berørt av de prioriteringene som er gjort. Ditt svar er svært verdifullt.

​Akkurat nå mottar alle leger og sykepleiere på utvalgte sykehus i Helse Vest den første spørreundersøkelsen på e-post.
 
– Vi vil undersøke hvordan helsepersonell håndter etiske utfordringer under COVID 19-epidemien og om de opplever andre prioriteringsdilemma og mer moralsk stress enn før. I tillegg spør vi om hva de opplever som støttende på arbeidsplassen i denne situasjonen. Dette skal vi få svar på i tre ulike faser av pandemien; tidlig, topp og sen fase, sier prosjektleder og 1. amanuensis i medisinsk etikk, Ingrid Miljeteig, v/ Forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen/Senter for etikk og prioritering v/Universitet i Bergen.
 
– Vi er like interessert i hvordan dette oppleves av for eksempel en sykepleier på Avdeling for rusmedisin, som av en lege i Akuttmottak, understreker Miljeteig.
 
Moralsk stress
Miljeteig forteller at moralsk stress kan oppstå når du vet hva som etisk riktig å gjøre, men noe eller noen hindrer deg i å handle etter dette idealet. Forskning viser at både leger og sykepleiere kan oppleve dette, og det oppstår gjerne i situasjoner der det er ressursmangel, ved spørsmål om behandlingsbegrensing av pasienter, eller utfordringer knyttet til ivaretakelse av pasientens autonomi.
 
–  Alt dette står mange av oss i nå, og vårt helsepersonell gjør seg helt unike erfaringer som vi må lære av. Fordi det er lite forskning på kliniske prioriteringer, moralsk stress og støtte under pandemier, vil vår studie - som går over tid og som involverer ulike profesjoner, fagfelt og størrelse på sykehus - gi oss kunnskap som aldri tidligere har vært samlet inn, sier Miljeteig.
 
Endelige valg tas av lege og sykepleier
Også leder av Klinisk etikk-komité i Helse Bergen og overlege i palliativt team, Olav Hevrøy, er opptatt av hvorfor vi må få mer kunnskap om dette.
 
– Det har vært stort fokus på prioritering av ressurser i helsevesenet så langt i pandemien, og Helsedirektoratet har laget egne retningslinjer for dette. Men i siste omgang er det leger og sykepleiere på jobb som må ta den endelige avgjørelsen i møte med den enkelte pasient om hvilke valg man skal gjøre. Hvordan dette påvirker oss som helsearbeidere, vil også være viktig kunnskap til bruk i undervisning og veiledning av helsepersonell, sier Hevrøy.
 
Han har en sterk anmodning til alle mottakerne av spørreundersøkelsen om å delta og svare etter beste evne.
 
– Selv om pandemien ikke har råket oss så sterkt som fryktet så langt, har mange følt på den type stress det forventes å oppleve i slike situasjoner, sier KEK-lederen.
 
Støttes av ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste i hele regionen
Hevrøy får støtte fra hovedverneombud i Helse Bergen, Ingeborg Sævareid, som også oppfordrer medarbeidere til å si fra om hvordan man faktisk har det under COVID-19-epidemien.
 
– Organisasjonen vår må få innsikt i hva som kjennes belastende for medarbeiderne og arbeidsmiljøet generelt i denne situasjonen. Vi trenger denne informasjonen for å vite hvilke støttetiltak som må iverksettes, og forskerne vil også gi oss informasjon om viktige funn underveis i studien. Dermed kan svarene du gir bli nyttig både nå og i fremtiden, sier Sævareid.

Trenger du støtte eller hjelp under koronapandemien? Her er oversikt over hvike tilbud vi har innen psykososial støtte