foto av hånd med hanske hilser på hånd uten hanske

Koronavirus - informasjon til tilsette

Du må også prøve å begrense antallet nærkontakter når du er på jobb.
Ved å følge regler for avstand og sørge for å ha så få nærkontakter som mulig, unngår du at flere enn nødvendig må i karantene dersom du eller en av dine kolleger får påvist smitte med sars-CoV-2 (koronaviruset) eller blir syk med covid-19.

Hva med avstand til pasientene?

Nødvendig pasientbehandling skal gjennomføres. Ved all pasientkontakt skal pre-screeningsskjema med spørsmål om reiseaktivitet og luftveissymptomer fylles ut. Dersom utfylling av skjema ikke gir mistanke om covid-19-sykdom håndteres pasienten etter basale smittevernrutiner.

Besøk i sjukehuset

Besøk på sjukehuset etter avtale. Vi har fortsatt begrensingar på besøk grunna koronavirus-epidemien. Hvis man skal på besøk på sjukehuset, må man gjere deg kjent med gjeldande besøksrutinar.

Alle pasientar må fortsatt fylle ut eit skjema med kontrollspørsmål før dei kjem inn i sjukehuset.

Barn i barnehage

Barnehagene i Bergen kommune skal nå ha normale åpningstider igjen. Etat for barnehage i Bergen kommune har laget retningslinjer for barnehagene om hvordan hverdagen i barnehagene skal organiseres.

Mer informasjon på bergen.kommune.no

Bierverv

Helse Bergen oppfordrar tilsette som har bierverv knytt til elektiv helseverksemd om ikkje å utøve biervervet inntil vidare pga. situasjonen vi er i. Det same gjeld tilsette som har bierverv der dei er ekstra utsette for smitte.
Dette blir grunngjeve med:

 • Behov for helsepersonell. Vi som hovudarbeidsgivar har behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen på sjukehuset.
 • Forpliktingar hos biarbeidsgivarar kan f.eks. bety at vi får utfordringar knytt til omdisponering av personell eller endring av arbeidsplanar. Behov for at tilsette som kan avgrense smitterisiko, gjer det.

Slik pandemisituasjonen er no, håpar vi at medarbeidarar med slike bierverv imøtekjem oppfordringa.
Utgangspunktet er at tilsette har rett til å ha bierverv i si fritid. Denne retten er likevel avgrensa i lov, forskrifter, arbeidsavtale og retningslinjer. 

Dersom klinikkane/avdelingane eller enkeltmedarbeidarar treng bistand til å avklare kven dette gjeld og/eller dei har behov for bistand i dialogen med oppdragsgivar i biervervet, ber vi dei kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga v/Anne Randi Skirbekk

Retningslinje for tilsette som arbeider fleire stader under pandemien

Det er utarbeidd ei eiga retningslinje for tilsette som arbeider fleire stader under pandemien. Formålet er både å sikre tilgang til personell og redusere smitterisiko for medarbeidarar i Helse Bergen.

Sjå EK-rutine:  "Ansatte med flere stillinger under pandemi"
 
Personal- og organisasjonsavdelinga har sett på ulike situasjonar og gir råd til korleis desse best kan handterast. I  retningslinja finn du informasjon og råd om følgjande tema:

 • Tilsette med bierverv
 • Tilsette med to (eller fleire) arbeidsgivarar
 • Tilsette som tar ekstravakter hos andre arbeidsgivarar
 • Tilsette som har fleire arbeidsstader internt i Helse Bergen


Buss - Opptrapping av busstreiken frå laurdag 26.09.2020

Laurdag vart busstreiken utvida til Bergen og Vestland 

- Vi set i gong fleire tiltak, men det aller viktigaste er at tilsette og leiarar har god dialog for å finne fleksible løysingar slik at vi får folk på jobb, seier administrerande direktør Eivind Hansen

Den mogelege utvidinga av streiken var ei av hovudproblemstillingane på torsdagens møte i Beredskapsleiinga. Ein streik kan få følgjer både for tilsette og pasientar allereie i helga, men i endå større grad om streiken held fram inn i neste veke, med full drift og ein pågåande Koronaepidemi.

- Det er klart at ein streik no vil bli svært krevande for oss som sjukehus. Men vi respekterer streikeretten fullt ut – og vi må som alle andre aktørar jobbe saman for å takle situasjonen best mogeleg, seier Eivind Hansen.
 
Beredskapsleiinga blei einige om følgande tiltak som kan vere med å minke konsekvensane av streiken:
 
- Tilsette som vanlegvis tar buss, men som har tilgang til bil blir oppmoda om å nytte dette. Sjukehuset opnar for fri parkering i Sentralblokka, sjukehusparken og i Sandviken i helga. Gratisparkering gjeld i Sandviken heile neste veke. Vi får ekstra 50 parkeringsplassar på Haukelandsmyren. Sjukehuset vil sette ut ein vektar for å organisere parkeringa. Vi har 80 parkeringsplassar i  Johans Blytts vei som tilsette kan nytte. Her er det god kapasitet. 

Kontakt Drift-teknisk kundesenter ved spørsmål om parkering

- Alle blir oppfordra til å gå eller sykle. Det er god kapasitet på sykkelparkeringa i Sentralblokka.
- Dei som det passar for blir oppfordra til å nytte bysyklar eller elektriske løperhjul
- Samkjøring KAN vere ei løysing for enkelte – men KUN dersom smittevernet kan bli overholdt. Husk meteren og handhygiene
- Bruk munnbind på offentlig transport og andre stader der det er vanskeleg å halde avstand.
- Haukeland hotell kan nyttast. Der er det 80 ledige rom. Desse kan nyttast gratis for tilsette som jobbar seinvakt rett på tidlegvakt. Dette må godkjennast av Nivå 2-leiar
- Heimekontor kan framleis nyttast av dei som kan
- Beredskapsleiinga oppfordrar avdelingane til å begynne å planlegge for  video/telefon-konsultasjonar 
 
Viktig med dialog og samarbeid
- Vi set i verk desse tiltaka, men det aller viktigaste er at tilsette og leiarar har god dialog for å finne fleksible løysingar slik at vi får folk på jobb, seier administrerande direktør Eivind Hansen. - Vi skal ta vare på pasientane våre og gi dei tilbudet dei skal ha. Eg oppfordrar alle tilsette og leiarar til å tenke smart for å få folk på jobb dersom streiken blir utvida.


Ferie

Helseministeren tilrår generelt å ta ferie i Norge i år. Helse Bergen slutter seg til denne anbefalingen.

All reiseaktivitet til andre land skjer på eget ansvar. Under de rådende forholdene ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte landene/områdene.

Reiser til land/områder med høy smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) er ikke anbefalt. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først blir tatt opp med nærmeste leder.

Under finn du informasjon om avvikling av ferie og kva slags reglar som gjeld dersom det blir aktuelt for leiar å endre på allereie fastsett ferie. Det er informasjon om regler for eventuelt prøvetaking ved hjemkomst under punktet reiser.

For informasjon om kva som gjeld for tilsette som har oppheldt seg i utlandet sjå:

Folkehelseinstituttet sine reiseråd 

Reiser som bryter med nasjonale myndigheters reiseråd

I henhold til midlertidig forskrift knytt til koronasituasjonen, kan personar som bryt nasjonale myndigheiters reiseråd og får karanteneplikt ved heimkomst til Norge, nektast sjukepengar. Dette gjeld også i arbeidsgivarperioden. 

Leiarar kan kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga ved spørsmål knytta til dette, e-post: personalavdelingen@helse-bergen.no   


Avvikling av ferie

I Helse Bergen planlegges og avvikles sommerferie som hovedregel som normalt.
Dersom pandemisituasjonen endrer seg, eller det oppstår andre uforutsette forhold for sykehusdriften, kan det være aktuelt å endre allerede fastsatt ferie for enkelte medarbeidere.

Ledere skal ha dialog med tillitsvalgte, vernetjeneste og ansatte om konsekvensene av trinnene i pandemiplanen, herunder også eventuelle konsekvenser for ferieavvikling.

Vilkår dersom det blir aktuelt for leder å endre allerede fastsatt ferie

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger som vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.
Se ferieloven § 6

Arbeidsgiver skal på forhånd diskutere spørsmål om endring av fastsatt ferie med medarbeideren(e). Medarbeider har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt dersom de ønsker det. Medarbeider skal under samtalen gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Leder dokumenterer samtalen skriftlig, med kopi til medarbeider.

Medarbeideren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som medarbeideren ikke har gitt opplysninger om under samtalen, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke i tilfeller hvor tiden for ferien endres etter ferieloven §§ 8 og 9 – ferieavvikling i oppsigelsestid og ferieavvikling under sykdom og permisjon.


Kan medarbeidere kreve å endre allerede fastsatt ferie?

Nei, det kan medarbeidere ikke kreve. Det er arbeidsgiver/leder som fastsetter ferie etter ferielovens bestemmelser. Den ekstra ferien for de over 60 velger medarbeider selv, med mindre det er avtalt noe annet.
Dersom medarbeideren ønsker å endre ferie, må leder vurdere om dette er ønskelig/mulig av hensyn til driften. I slike tilfeller kan medarbeideren ikke kreve erstatning etter ferielovens bestemmelser.

Flere aktuelle regler for ferie

 • Fristen for underretning om fastsettelse av ferie
  Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite tidspunkt for ferie senest to måneder før ferieavviklingen, jf. ferieloven § 6 nr. 2.
 • Endre tid og lengde for hovedferien
  Etter ferieloven kan arbeidstaker som tiltrer før 15. august i ferieåret, kreve at hovedferien på 18 virkedager gis i perioden 1. juni – 30. september. Endringer av tidspunktet for ferie kan avtales mellom leder og medarbeider.
 • Muligheter for overføring av ferie til neste år

  Dersom leder vurderer at dette er mulig av hensyn til driften, og medarbeider ønsker dette, kan det etter ferieloven inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Tilsvarende kan det avtales overføring av de 5 avtalefestede virkedagene ferie.
  Det er ikke anledning til å pålegge medarbeidere å overføre ferie til neste ferieår.
 • Kan ferie som ikke avvikles i løpet av ferieåret utbetales?

  Etter dagens ferielov kan arbeidsgiver ikke kompensere manglende ferieavvikling i form av utbetaling, kun ved manglende ferieavvikling i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet, jf. ferieloven § 11 nr. 3.
 • Sykdom i ferien under koronapandemi

  Reglene i ferieloven § 9 om utsettelse av ferien dersom arbeidstaker blir syk før eller i ferien, gjelder.
  Vær oppmerksom på at det må foreligge rett til sykepenger for at arbeidstaker skal få utbetalt lønn for sykedagene i ferien.


Gravide tilsette

Informasjon til fødande ved Kvinneklinikken på Haukeland og Føden på Voss under koronautbruddet

Rådene fra Folkehelseinstituttet er også gjeldende for våre gravide ansatte

Helse Bergen sin bedriftshelsetjeneste anbefaler, oppdatert 30. september:

I lys av at smitten i befolkningen og blant ansatte økte etter sommeren, er det behov for en tydeliggjøring av anbefalinger vedrørende gravide helsearbeidere, særlig med tanke på gravide leger i vaktordning. 
 
For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp fortsatt anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales fortsatt vurdering av omplassering til andre arbeidsoppgaver vurdert ut fra individuell risiko. 

Ut ifra den generelle smittesituasjonen og at det har vært en del smittetilfeller blant ansatte anbefales nå følgende: 

• Prøvetaking og behandling av personer med mulig covid-19-sykdom bør ikke utføres av gravide eller ansatte i risikogrupper.  
 
• Gravide i vaktteam kan fortsette i vaktarbeid, så fremt andre i vaktteamet kan overta arbeidsoppgavene knyttet til sannsynlige, mistenkte eller påviste Covid-19 pasienter. Dette må vurderes ut ifra hvilket vaktteam de går. Eksempelvis vil det for LIS1-leger i vakt være mulig at andre leger i vaktteamet tar imot disse pasientene. 
 
• Det bør samtidig gjøres en risikovurdering, for å vurdere evt. merbelastning på de andre i vaktteamet. I så fall kan tiltak med å forsterke vaktteamet anbefales.
 
• Det bør gjøres en risikovurdering rundt arbeidssituasjonen rundt gravide leger i forvakt. Med tanke på akutte situasjoner, bør det vurderes om gravide leger i en slik situasjon bør tas helt ut av vaktordningen. 
 
Det anbefales videre at de ulike avdelinger gjør en risikovurdering rundt arbeidssituasjonen for sine gravide ansatte, hvor de vurderer de situasjoner der det kan oppstå usikkerhet i forhold til smitte og hvilke tiltak som skal iverksettes i slike situasjoner. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med risikovurdering av den enkelte gravides situasjon ved behov. Hvis tilstrekkelig tilrettelegging ikke er mulig å få til, kan svangerskapspenger vurderes. Bedriftsjordmor kan være behjelpelig med en slik søknad.


Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon for gravide og ammende

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon for barn og unge

Heimekontor

Helse Bergen forholder seg til retningslinjene fra FHI. Det er den enkelte leder, i dialog med den ansatte, som må vurdere om kvaliteten på arbeidet kan opprettholdes på et tilfredsstillende nivå når den ansatte jobber hjemmefra. Ta dette opp med din næraste leiar.

​​Ifølge FHI bør hjemmekontor bare benyttes der tjenesten kvalitetsmessig kan opprettholdes ved hjelp av digitale løsninger.
På enkelte tjenesteområder vil det være forhold knyttet til arbeidsoppgaver eller ansvarsområde som gjør det nødvendig at arbeidet foregår fra arbeidsplassen for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i tjenesten, samt hensiktsmessig fremdrift.
 
 
Viktig å skjerme kollektivtrafikken
Ansatte som reiser kollektivt til og fra jobb, eller sitter tett med kolleger på jobb, vurderes for bruk hjemmekontor.
- Hver leder må vurdere bruk av hjemmekontor for sine ansatte. Man må finne individuelle løsninger, men hovedbudskapet er at de som kan jobbe effektivt hjemme, og som må bruke kollektivtransport eller sitter tett på jobbkontoret, skal få bruke hjemmekontor, sier admnistrerende direktør Eivind Hansen.
 

Karantene og tilsette

Reise:

Dersom du er på veg tilbake frå ferie i utlandet:

 • Var landet raudt ved heimreise må du i karantene. 
  Du må også teste deg før oppstart i jobb. Testen må vere negativ før du kan byrje i arbeidet igjen.

 • Var landet grønt ved heimreise skal du testast.
  Testen skal vere negativ før du kan gå på jobb igjen. 

Kontakt din nærmaste leiar/leiarvikar før du stiller på jobb. Les mer om regler under punktet "Reiser".

Når arbeidgivar ber medarbeider avstå frå å kome på jobb, inneber det lønnsplikt. 

Utenriksdepartementet frårår alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjeld til 20. august. Eit unntak blir gjort for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, frå og med 15. juni.

Frå 15. juni vil det ikkje lenger vere eit krav om ti dagars karantene ved ankomst til Noreg etter besøk i dei områda i Norden som tilfredsstiller FHIs kriterier.

Sjå FHI sine råd og oversikt over område som tilfredsstiller smittekrav


Etter nye karantenereglar er det berre personar frå Sverige som har innreisekarantene når dei kjem til Noreg, ikkje frå dei andre nordiske landa. For andre land enn dei nordiske, gjeld framleis kravet om heimekarantene i 10 dagar etter heimkomst.
Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar


Nærkontakt:

Med nærkontaktar meiner ein personar som har hatt tett kontakt med ein person som er bekrefta sjuk med covid-19 frå 48 timar før symptomdebut og til personen er avisolert. Desse er etter covid-19 forskrifta pålagt å vere i karantene. Dei som har nærast kontakt, har størst risiko for å vere smitta. Ved sannsynleg, men ikkje bekrefta covid-19, blir det anbefalt at husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære kontaktar oppheld seg i karantene.

Se FHIs Definisjon av tilfelle og nærkontakt


Slik forheld du deg når du er i heimekarantene

Se FHIs råd om avstand, karantene og isolering

 

Desse skal ikkje kome på jobb:

Tilsette med nyoppståtte luftvegssymptom
Om du er bekrefta sjuk med korona skal du vere i heimeisolasjon

Munnbind til deg som reiser kollektivt- kontakt næraste leiar 

Bergen kommune har anbefalt munnbind på kollektivreiser dersom 1 meter avstand ikkje er mogleg å oppretthalde. Tilsette som er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til og frå jobb, kan kontakte sin nærmaste leiar for å få utdelt munnbind. Leiar kan bestille munnbind i Merida på vanleg måte (bestillingsinformasjon ligger som nyhet på Innsiden). 
Dei fleste lokasjonar utanfor Haukelandsområdet har allereie fått tilkjørt munnbind (oppdatert 8. september 2020).

Relevante lenker: 

Møte

Interne møte skal i størst mogeleg grad gjennomførast elektronisk.
Fredagsmøta blir sendt på video.
Nivå 2/3-leiarmøta blir gjennomført på Skype.

Opplæringstilbod for tilsette

Helse Bergen tilbyr ei rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med koronasituasjonen vi no er i. Det er viktig at du har dialog med din nærmaste leiar om kva opplæringstilbod som er relevant for deg.
Vi tilbyr både fysiske kurs og digitale kurs.

Sjå oversikt over digitale kurs og  forelesingar du som tilsett kan gjennomføre heimefrå i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikkje.
Sjå også rettleiing for korleis du loggar deg på både Læringsportalen og Kompetanseportalen.

Se oversikt over tilgjengelige digitale kurs om korona

Parkering

Vedtaket om å innføre forbod mot el-bilparkering på Haukelandsområdet er utsett. Det er Bergen kommune som har bestemt å utsette forbodet til 1. oktober 2020.

Det er fortsatt mulig å søke om midlertidig parkeringsplass i koronaperioden. Det er ledige plasser i Johan Blytts veg, og Bergen kommune har nå stilt grusbanen på Haukelandsmyren til vår disposisjon.

Vi har nå følgende  områder med midlertidige parkeringsplasser for Helse Bergen-ansatte i koronaperioden:

 • Johan Blytts veg (fullt)
 • Slettebakksveien (fullt)
 • Haukelandsmyren; Helikopterplassen og Grusbanen (6:30-16:00 på hverdager) (fullt)

Du må parkere der du får tildelt plass.
 
Oblat hos Drift/teknisk kundesenteret
For å få parkeringsoblat må du hente dette på Drift/teknisk kundesenter. Du får da vite hvor du har fått plass. Det er viktig at du husker dette og ikke benytter deg av andre parkeringsområder.
 
Oversikt over parkeringsplasser (PDF)

Prøvetaking av våre tilsette

Dersom du er tilsett og har symptom på luftvegsinfeksjon som hoste, feber og tungpust er det indikasjon for test for covid-19.

Les meir om prøvetaking av tilsette

Psykososial støtte under pandemiperioden

På denne sida finn du som tilsett, leiar og som kollega ei oversikt over råd, rettleiing og andre nyttige ressursar som kan hjelpe deg å ta vare på deg sjølv, dine kollegaer og arbeidsmiljøet.

Les meir om psykososial støtte under pandemiperioden

Reiser

Her finn du informasjon om kva som gjelder for tilsette som har vore i utlandet, Folkehelseinstituttet sine reiseråd, konsekvensar ved brot på reiseråd, samt kva som gjeld ved avlyste tenestereise og avlyste private reise.

Oppdatert 7. august:

Her er rådene og retningslinjene som gjelder når du kommer hjem fra utlandet eller tenker deg på en utenlandsreise.

​Folkehelseinstituttet kom denne uken med oppdaterte råd for helsepersonell som har vært på reise utenlands. Karantenebestemmelser og krav om testing kan medføre at en ikke kan begynne i jobb som planlagt. Ved å følge retningslinjene vil en kunne redusere risiko for, og konsekvensene av fravær.

Har du vært på reise i et "rødt" land, må du i karantene.

Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule" områder), skal teste seg for SARS-CoV-2. Testen skal være negativ før du kan gå på jobb igjen.
Den ansatte bør informere arbeidsgiveren før de skal gjeninntre/tiltre i jobb.

Som hovedregel skal ingen ansatte gå på jobb før negativt prøvesvar foreligger. Dersom leder likevel vurderer det som nødvendig, kan friske ansatte gå på jobb med munnbind inntil testresultat er klart. Hjemmekontor kan benyttes der det er aktuelt.

Prøvetaking:

 • Ansatt skal snarest mulig selv bestille time for prøvetaking slik at testresultat om mulig foreligger før den ansatte begynner i jobb igjen. Bestilling av time skjer her
 • Det er kun et svært begrenset antall prøver som kan rekvireres som ØH. Skal en prøve prioriteres, må dette avklares med leder og andre alternativer som bruk av munnbind, bytte av vakt eller bruk av hjemmekontor må være vurdert. Er det etter drøfting slik at ØH-prøve fortsatt vurderes som nødvendig, må dette gis beskjed om når man tar testen.

Når arbeidgiver ber medarbeider avstå fra å komme på jobb, innebærer det lønnsplikt. 

Svar på prøvene:

Prøvesvar overføres til Helsenorge. Den enkelte ansatte må selv logge seg inn og sjekke på helsenorge.no.

Hvis svar ikke foreligger før du skal på jobb, kan du sende en epost til Bedriftshelsetjenesten på provetaking-bht@helse-bergen.no.

Du kan også ringe Bedriftshelsetjenesten på 55 97 38 50 mellom kl. 10 og 14.

Alle med positive prøvesvar (påvist covid-19) vil bli oppringt og informert av lege.

Ikke restriksjoner på fritid

Ansatte som returnerer fra gule land har ikke karantene/restriksjoner på fritid. Ansatt som har vært på reise i land som er røde når den ansatte ankommer Norge, skal så snart som mulig kontakte sin leder. Disse har karanteneplikt, men i særlige tilfeller kan nivå 2-leder gi unntak, les mer her.

  

Hvis du tenker å reise utenlands

Helseministeren tilrår generelt å ta ferie i Norge i år. Helse Bergen slutter seg til denne anbefalingen.

All reiseaktivitet til andre land, skjer på eget ansvar. Under de rådende forholdene ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte landene/områdene.

Reiser til land/områder med høy smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) er ikke anbefalt. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først blir tatt opp med nærmeste leder.

  

Anbefalinger fra de regionale helseforetakene

De regionale helseforetakene har utarbeidet egne anbefalinger som gjelder alle ansatte og alle gule land, også Norden, og det er disse som gjelder for helseforetakene.

Følgende EK-dokumentert er oppdatert:

Pre-screening for covid-19 ved planlagt pasientkontakt i somatikk Covid-19 risikovurdering og oppfølging av ansatt og innleid personell som ankommer Norge fra utlandetInformasjon og screening for covid-19 for studenter i praksis/klinisk undervisning i Helse Bergen

Tilsette som har opphaldt seg i utlandet

Helse Bergen har ein eigen retningslinje for innleige av personell og tilsette frå utlandet. Denne følger anbefalingar frå Folkehelseinstituttet og pålegg frå Helsemyndigheitene og oppdaterast fortløpande, sjå: Retningslinje for innleie av personell og ansatte som har oppholdt seg i utlandet.

Folkehelseinstituttet sine reiseråd 

Reiseråd knyttet til nytt koronavirus


Reiser som bryt med nasjonale myndigheiters reiseråd

I henhold til midlertidig forskrift knytta koronasituasjonen, kan personar som bryt nasjonale myndigheiters reiseråd og får karanteneplikt ved heimkomst til Norge, nektast sjukepengar. Dette gjeld også i arbeidsgivarperioden.
Leiarar kan kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga ved spørsmål knytt til dette, e-post: personalavdelingen@helse-bergen.no

Nye reiseråd fra 15. juli

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav. Dette kom frem i regjeringens pressekonferanse torsdag 25. juni.

Se reiserådInformasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Private reiser

Private reiser som blir avlyst blir i utgangspunktet ikkje dekt av arbeidsgivar.
Når arbeidsgivar endrer allereie fastsett ferie kan det vere grunnlag for at sjukehuset dekker utgifter.

Dersom du har spørsmål, kontakt einingas controller eller Brukerstøtte på 55 97 47 40, innvalg 1 eller send e-post til servicesenter@helse-bergen.no

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling kan på bakgrunn av reiseforbodet ha moglegheiter for utgiftsdekning frå det offentlege (Helfo) for utenlandsreiser gjennom arbeidsgivar.
Dersom du oppfyller krava for å få refusjon fra HELFO må du varsle leiar. Reiserekning må merkast med ein særskild prosjektkode 1002512 «Korona, ref. private reiser, HELFO» og dokumentasjon leggast ved.

Les krav som må oppfyllast her:
Se informasjon om vilkår og framgangsmåte som må være oppfylt før kravet rettes til arbeidsgiver.

Tenestereiser

Mange må avbestille tenestereiser i forbindelse med covid 19-utbrotet. ​Helseføretaka har nasjonale avtalar på områda flyreiser, hotelltenester og kurs- og konferansetenester.

Alle som har booka reiser som ikkje skal gjennomførast, bør avbooke desse så raskt som mogleg.
Samtidig har myndighetene gitt generelle råd om å unngå reising utover det som er absolutt nødvendig.

Har du spørsmål om avbestillingar av tenestereiser?

Kontakt Sykehusinnkjøp HF

Hotellrom ved tenestereise

For bestilling av hotellrom på tenestereiser gjeld den generelle regelen om avbestilling av rommet innan klokka 16.00 eller 18.00 same dag.

Konferansar

For bestilte konferansar gjeld det enkelte konferansehotell sine avbestillingsreglar. 

Flyreiser

Full flex-billettar kan avbestillast på vanleg måte ved å kontakte reisebyrået G-Travel. Foreløpig er det uklart om den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med covid-19 vil vere eit grunnlag for å avbestille økonomibillettar uten kostnad. Enkelte flyselskap tilbyr no spesielle ordningar, som også gjeld for rabatterte billettar.

Risikogrupper blant tilsette

– Sykehuset skal strekke seg langt for å skjerme ansatte som hører til under risikogruppene mot eksponering for koronasmitte, dvs. å jobbe med pasienter med mulig covid-19 sykdom og/eller i avdelinger med høy smitterisiko, sier vår bedriftslege Trude Duelien Skorge.

Helse Bergen følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om skjerming av helsepersonell som hører til i risikogrupper. Nå har vi laget en en egen retningslinje basert på FHI sine råd:

Retningslinje: Ansatte som bør skjermes for smitte av koronavirus (SARS-CoV-2) (PDF)

Hvem er ansatte i risikogruppen?

 • Eldre ansatte over 65 år
 • Ansatte med underliggende kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk

Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling), også har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. 
 
– Helse Bergen ønsker at ledere og medarbeidere har tett dialog om hvordan få best mulig tilrettelegging av den enkeltes arbeidsoppgaver, og håper retningslinjen kan være til hjelp for å komme frem til gode løsninger for alle, sier Duelien Skorge, og legger til at bedriftshelsetjenesten kan bistå med å vurdere i tvilstilfeller.
 
For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig.

Rutinar og retningslinjer

Pandemiplan EK: Dokumenter om korona

Sjukemeldingar

Du har rett til sjukemelding viss ein lege vurderer at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av koronaviruset. Dette gjeld også hvis legen ikkje veit sikkert om du faktisk er smittebærar. NAV kan godta sjukemelding utan personleg undersøking når det gjeld smittsam sjukdom av betyding for folkehelsa.

NAV: Sykepenger ved fravær grunnet koronavirus

Smitte og mistanke om smitte

Korleis beskyttar vi oss? Kva utstyr skal vi bruke kor, når og kvifor?

Få råd - og ro - fra smittevernrådgiverne våre

Eg jobbar på pandemipost – må eg ta nokre spesielle forholdsreglar før eg går heim frå vakt?

Nei, det treng du ikkje. Du kan gå på butikken og handle, og du kan gå heim til dine utan å ta spesielle forholdsreglar utover vanleg handhygiene. 

Eg har lettare symptom frå øvre luftvegar – må eg testast for korona?

Tilsette med nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19 bør testast. 


Covid-19 har ofte følgjande symptom:
feber
hoste
tung pust
tap av smak- eller luktesans


Tilsette som er i tvil om dei skal nytte seg av prøvetakingstilbodet ved Bedriftshelsetjenesten, kan ta kontakt med nærmaste leiar ved behov for avklaring.

Eg har mage- og tarmsymptom – må eg testast for korona?

Nei, i utgangspunktet ikkje.
Vi veit at det har vore nokre tilfelle av magesmerter og feber som har vist seg å vere Covid-19, men det er framleis  ikkje blant dei vanlegaste symptoma og gir derfor ikkje grunnlag for du skal testast. Du skal sjølvsagt ikkje gå på jobb dersom du ikkje er frisk. Dersom du har oppkast eller diaré skal du som elles vente 48 timar at symptoma har gitt seg før du går tilbake på jobb.
Sjå elles FHI sine retningslinjer for testing her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/#om-teststrategi-og-testing-av-andre-personer-med-akutt-luftveisinfeksjon

Eg har vore i kontakt med nokon som er nærkontakt til positiv koronasmitta - må eg bli heime frå jobb?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom sjølv kan du gå på jobb som vanleg.

Eg har familiemedlem som er i karantene - korleis forheld eg meg?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom kan du gå på jobb som vanleg.

Eg har hustandsmedlem eller er nærkontakt med ein som er bekrefta smitta med Covid-19
- korleis forheld eg meg ?

Ved nærkontakt så er du i karantene i 10 dagar etter siste høgrisikokontakt. 
FHI: Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19
Ved husstandsmedlem er du i karantene like lenge som den som er sjuk.
FHI: Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)

Les også
Informasjon til ansatte i Helse Bergen som har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist covid-19 sykdom (PDF)

Familiemedlem som har symptom, men som ikkje er testa – korleis forheld eg meg?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom sjølv kan du gå på jobb som vanleg.

FHI: Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19.

Kvifor kan eg ikkje bruke munnbind i møte med alle pasientar no?

Grunnen til at ikkje alle bruker kirurgisk munnbind i møte med pasientar, er at det ikkje vil vere i tråd med dei nasjonale retningslinjene.

Ifølgje nasjonale retningslinjer skal kirurgisk munnbind nyttast i kontakt med pasientar som har påvist Covid-19, i kontakt med pasientar som har ein uavklart tilstand og symptom på akutt luftvegsinfeksjon, og hos andre pasientar isolert ved dråpesmitteregime.

Kva med meg som er i risikogruppa?

Tilsette som tilhøyrer risikogrupper må gå i dialog med leiaren sin om det kan vere aktuelt å sjå på typen arbeidsoppgåver.
FHI: Råd og informasjon til risikogrupper

Eg er i karantene – når kan den opphevast dersom det er behov for meg på jobb?

Det er gitt moglegheit for at verksemdsleiinga, etter ei risikovurdering, kan kalle deg tilbake på jobb dersom du er i karantene og ikkje har akutte luftvegssymptom.
FHI: Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Eg er heime frå jobb på grunn av akutte luftvegssymptom og skal testast– korleis kjem eg meg til testing?

Bruk fortrinnsvis eigen bil. Dersom du må bruke offentleg transport, følg råd om hostehygiene og handhygiene og hald avstand til andre menneske.

Eg er student og har starta klinisk praksis – og har symptom på akutt luftvegsinfeksjon

Du skal forhalde deg på same måte som tilsette. Har du akutt luftvegsinfeksjon skal du ikkje gå i praksis/på jobb.
Akutt oppståtte luftvegssymptom er:

 • feber og/eller,
 • hoste og/eller
 • kortpustethet

Studentar i praksis som er i tvil om dei skal nytte seg av prøvetakingstilbodet ved Bedriftshelsetjenesta, kan ta kontakt med nærmaste leiar ved behov for avklaring.

Eg skal begynne i klinisk praksis ved HUS og har symptom

Då skal du ikkje kome i praksis. Ta kontakt med studiestad og fastlege ved behov for oppfølging.

Eg har nyleg avslutta praksis og har utvikla symptom

Viss klinisk praksis var avslutta meir enn 24 timar før symptoma dine oppstod er det ikkje aktuelt med karantene for pasientar, tilsette eller medstudentar som du har vore i kontakt med då.
Viss du var i klinisk praksis siste 24 timar før symptoma dine oppstod, forheld du deg på same måte som tilsette. Det kan då vere aktuelt å iverksette karantenetiltak for pasientar og andre som du har arbeidd saman med.

Dersom du ikkje var i klinisk praksis i denne perioden tar du kontakt med studiestad og fastlege ved behov for oppfølging.

Eg er lærar på høgskolen – og rettleier studentar i praksis – kan eg teste meg på sjukehuset?

Nei, tilbod om testing gjeld berre for tilsette og studentar i klinisk praksis.

Eg har familiemedlemmer som er sjuke – kan dei testast på sjukehuset?

Nei, tilbod om testing gjeld berre for tilsette.

Skal vi beskytte oss mot dråpesmitte eller luftsmitte?

Covid-19 smittar ved dråpe- og kontaktsmitte, til liks med andre koronavirus. Dråpesmitteregime, med bruk av kirurgisk munnbind, gir god beskyttelse ved koronainfeksjon. 
Covid-19 smittar på same måte som SARS, som er eit anna koronavirus. Erfaringar fra SARS-utbrotet i 2003 viser at når ein heldt seg til dråpesmitteregime, og klarte å gjennomføre og etterleve det på ein ordentleg måte, var risikoen for smittespreiing svært låg.

Kva inneber dråpesmitteregimet ved Covid-19?

 • kirurgisk munnbind
 • smittefrakk med lange armar (tøyfrakk eller eingongs- smittefrakk)
 • hanskar
 • augebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 
Se mer på Folkehelseinstituttets sider

Eg har behandla pasient – denne var frisk når eg behandla han og ikkje isolert. No har pasienten symptom – korleis handeterer vi dette? Skal vi teste oss?

Dersom pasienten får bekrefta covid-19 er det leiaren din som er ansvarleg for at det blir gjennomført smitteoppsporing og eventuell oppfølging av tilsette.
Sjå Smittevernhåndboken Smittesporing og oppfølging i sykehus ved bekreftet positiv pasient/ansatt Covid-19.
Viss du var i kontakt med pasienten meir enn 24 timar før symptoma oppstod er det ingen tiltak.

Når skal vi likevel bruke åndedrettsvern?

Ved nokre prosedyrar, for eksempel intubering og bronkoskopi, i tillegg til CPAP/Bi-PAP behandling, kan det dannast aerosoler (dråpar eller partiklar som held seg svevande i lufta).  Desse aerosolgenererande prosedyrane blir rekna som høgrisiko for smitte. I desse situasjonane skal kirurgisk munnbind byttast ut med FFP3-masker, altså åndedrettsvern. Hette skal nyttast ved aerosoldannande prosedyrar, ikkje elles.

Korleis unngå smitte mellom kollegaer?

Det aller viktigaste rådet er at tilsette skal vere heime når dei har symptom på akutt luftvegsinfeksjon, og det ser ut som svært mange har forstått det. Ved dei tilfella der tilsette har testa positivt, har vi sett at det har vore få sekundærtilfelle og relativt lite heimekarantene og smittesporing fordi den tilsette stort sett har følgt rådet. For å raskt avklare om tilsette har Covid-19 er det lagt godt til rette for at tilsette kan teste seg.

Eg har testa negativt, når kan eg gå på jobb?

Har du hatt luftveissymptom, men testa negativt på Covid-19, kan du gå på jobb når du er symptomfri.
Sjå Flytskjema for covid-19-testing ved akutte luftveisinfeksjoner: Ansatte i helsetjenesten

Kva for nokre desinfeksjonsmiddel kan nyttast ved covid-19?

Alle våre desinfeksjonsmiddel i sjukehuset er effektive mot koronavirus.

Kva er kriteria for koronatesting av tilsette?

Ved akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller kortpustetheit*, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av 
• tilsette i helsetjenesta med pasientnært arbeid**
*testing skal også vurderast ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over 2 døgn.
**Gjeer også reinhaldspersonell som reingjer pasientrom når pasient er til stades, portørar som transporterer pasientar og skrankepersonell der anbefalt avstand over 1 meter i kontakt med pasientar ikkje er oppretthalde.

Personar utan symptom skal IKKJE testast for covid-19.
Har du testa negativt på covid-19, føler deg frisk, men har milde symptom på luftvegsinfeksjon, kan du gå på jobb.

Bør vi gjere tilpassingar på avdelinga for å avgrense smitte mellom tilsette?

Alle einingar bør prøve å innrette arbeidsdagane på ein slik måte at dei har nærkontakt med eitavgrensa tal  kollegaer, slik at ikkje alle må i karantene den dagen ein av kollegaene får påvist korona.

Studentar

Bergen kommune oppfordrar studentar som har vore på samankomstar der smittevernreglane ikkje vart etterleva, om å gå i sjølvpålagt karantene i ti dagar etter samankomsten.

Studentar i sjukehuset (11.09.2020)

Studentar og auka smitte

Studentaktivitet hausten 2020

Våre nyheter om koronavirus

Fann du det du leita etter?