foto av hånd med hanske hilser på hånd uten hanske

Koronavirus - informasjon til tilsette

På denne nettsida har vi samla koronarelatert informasjon som gjeld tilsette i Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen.​Informasjon for tilsette i Helse Bergen frå A-Å

Besøk i sjukehuset

Besøk på sjukehuset skjer etter avtale. Vi har fortsatt begrensingar på besøk grunna koronavirus-pandemien. Dei som skal på besøk på sjukehuset, må gjere seg kjent med gjeldande besøksrutinar. 

Gravide tilsette og vaksinasjon

 
Fullvaksinert helsepersonell vil ha effektiv beskyttelse gjennom vaksinen og ved at de bruker anbefalt personlig beskyttelsesutstyr, og kan jobbe som vanlig.

For uvaksinert og delvaksinert helsepersonell som er gravide, er det anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler pasienter med sannsynlig, mistenkt eller påvist covid-19, så langt det er mulig. 

Uvaksinerte gravide i vaktteam kan fortsette i vaktarbeid og ta imot ØH-pasienter, så fremt andre i vaktteamet kan overta arbeidsoppgavene knyttet til mistenkte eller påviste Covid-19 pasienter. Dette må vurderes ut ifra hvilket vaktteam de går. 

For helsepersonell som er gravide og som i tillegg har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Det anbefales fremdeles å gjøre en individuell risikovurdering for hver enkelt gravid ved at det gjennomføres en trepartsamtale med bedriftsjordmor.
Kontakt bedriftshelsetjenesten


Karantene

Les meir om karantene og isolering for helsepersonell på  fhi.no​

Kurs og undervisning

Retningslinjer i EK: Kurs og undervisning i Helse Bergen

Opplæringstilbod for tilsette

Helse Bergen tilbyr ei rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med koronasituasjonen vi no er i. Det er viktig at du har dialog med din næraste leiar om kva opplæringstilbod som er relevant for deg.
Vi tilbyr både fysiske kurs og digitale kurs.

  • Sjå oversikt over digitale kurs og  forelesingar du som tilsett kan gjennomføre heimefrå i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikkje.
  • Sjå også rettleiing for korleis du loggar deg på både Læringsportalen og Kompetanseportalen.
Sjå oversikt over tilgjengelege digitale kurs om korona

Prøvetaking av tilsette

Tilsette i Helse Bergen skal som hovudregel bruke kommunale testtilbod. I prekære situasjonar (td. bemanning, smittesporing) kan næraste leiar bestille testing i Akuttmottak.
Det er fortsatt ca 4 timers svartid på desse testane. Det er mogeleg med 1 times svartid dersom det er heilt kritisk for drifta.

Psykososial støtte under pandemiperioden

Her kan du som tilsett, leiar og kollega få ei oversikt over råd, rettleiing og andre nyttige ressursar som kan hjelpe deg å ta vare på deg sjølv, dine kollegaer og arbeidsmiljøet. 

Les meir om psykososial støtte under pandemiperioden

Risikogrupper blant tilsette

– Sjukehuset skal strekke seg langt for å skjerme tilsette som høyrer til under risikogruppene mot eksponering for koronasmitte, det vil seie å jobbe med pasientar med mogleg covid-19-sjukdom og/eller i avdelingar med høg smitterisiko, seier vår bedriftslege Trude Duelien Skorge.

Helse Bergen følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om skjerming av helsepersonell som høyrer til i risikogrupper, og har laga ein eigen retningslinje basert på FHI sine råd: Retningslinje: Tilsette som bør skjermast for smitte av koronavirus (SARS-CoV-2) (PDF)

Kven er tilsette i risikogruppa?

  • Eldre tilsette over 65 år
  • Tilsette med underliggande kroniske sjukdommar som hjarte-karsjukdom, diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk

Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mogleg at personar med alvorleg nyresjukdom, leversjukdom og personar som har nedsett immunforsvar (også der det skuldast medikamentell behandling), også har auka risiko for alvorleg forløp av covid-19. 

– Helse Bergen ønsker at leiarar og medarbeidarar har tett dialog om korleis ein kan få best mogleg tilrettelegging av den enkelte sine arbeidsoppgåver, og håpar retningslinja kan vere til hjelp for å kome fram til gode løysingar for alle, seier Duelien Skorge, og legg til at bedriftshelsetenesta kan bistå med å vurdere i tvilstilfelle.

For helsepersonell som er gravide, er de​t ut frå eit føre-var-prinsipp anbefalt at anna helsepersonell tar prøvar av og behandlar personar med mogleg covid-19-sjukdom, så langt det er mogleg.

Rutinar og retningslinjer

Pandemiplan EK: Dokumenter om korona

Sjukemeldingar

Du har rett til sjukemelding viss ein lege vurderer at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av koronaviruset. Dette gjeld også hvis legen ikkje veit sikkert om du faktisk er smittebærar. NAV kan godta sjukemelding utan personleg undersøking når det gjeld smittsam sjukdom av betyding for folkehelsa.

NAV: Sykepenger ved fravær grunnet koronavirus

Studentar

Studenter omfattes av de samme retningslinjer som helsepersonell og skal følge samme regler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Studentar i sjukehuset 

Vaksinasjon av tilsette

Tilsette og pasientar i Helse Bergen skal få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere. 

Les meir om vaksinasjon, biverknadar og korleis du melder frå om biverknadar

Våre nyheter om koronavirus

Fann du det du leita etter?