foto av hånd med hanske hilser på hånd uten hanske

Koronavirus - informasjon til tilsette


 Vi har ulike roller, men er på same lag - Administrerande direktør Eivind Hansen snakkar til sine medarbeidarar


Adgangskontroll på sjukehuset - vis ID-kort

Fredag 13. mars blei det innført adgangskontroll på haukelandsområdet for å ivareta smittevern for pasientane og tilsette. Under smittesituasjonen med koronaviruset må vi avgrense talet på besøkande. Berre pasientar som treng følgje kan ha pårørande med seg inn på sjukehuset. Dette må avtalast med avdelinga.

Vi innfører nattestenging. Bruk ID-kort og pinkode som vanlig for å komme inn. Hovudinngangar blir held opne på dagtid og adgangskontroll blir gjennomført av vektarar. 

Alle tilsette må vise synleg ID-kort.

​Drift/teknisk kundesenter legger nå tilrette for å skrive ut id-kort uten personlig oppmøte for nyansatte og andre som må ha nytt id-kort. Dette er et tilbud til medarbeidere som er tilstede på arbeidsplassen. Leder må bestille dette fra Drift/teknisk kundesenter. Når kortet er klart for henting kan den ansatte hente dette ved visning av

Barn under 12 år på skole eller barnehage

Barnehagar og skuler er stengt grunna koronavirus-epidemien, men skal likevel ha tilbod til barn av foreldre som mellom anna jobbar i helse- og omsorgstenesta. Tilsette i Helse Bergen HF er omfatta av dette.

Les meir om ka du som tilsett skal gjere

Bierverv

Helse Bergen oppfordrar tilsette som har bierverv knytt til elektiv helseverksemd om ikkje å utøve biervervet inntil vidare pga. situasjonen vi er i. Det same gjeld tilsette som har bierverv der dei er ekstra utsette for smitte.
Dette blir grunngjeve med:

 • Behov for helsepersonell. Vi som hovudarbeidsgivar har behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen.
 • Forpliktingar hos biarbeidsgivarar kan f.eks. bety at vi får utfordringar knytte til omdisponering av personell eller endring av arbeidsplanar. Behov for at tilsette som kan avgrense smitterisiko, gjer det.

Slik pandemisituasjonen er no, håpar vi at medarbeidarar med slike bierverv imøtekjem oppfordringa.
Utgangspunktet er at tilsette har rett til å ha bierverv i si fritid. Denne retten er likevel avgrensa i lov, forskrifter samt arbeidsavtale og retningslinjer.
Dersom klinikkane/avdelingane eller enkeltmedarbeidarar treng bistand til å avklare kven dette gjeld og/eller dei har behov for bistand i dialogen med oppdragsgivar i biervervet, ber vi dei kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga v/Anne Randi Skirbekk

Gravide tilsette

Informasjon til fødande ved Kvinneklinikken på Haukeland og Føden på Voss under koronautbruddet

Det er i dag manglende kunnskap om hvorvidt Covid-19 kan være mer alvorlig under graviditet, og derfor må risikovurderingen baseres på sammenlikning med viste effekter av influensa og infeksjon med andre koronavirustyper.
 
Erfaringene etter utbrudd av andre koronavirusinfeksjoner (SARS-CoV, MERS-CoV) gir mistanke om økt risiko for komplikasjoner hos gravide.

Helse Bergen sin bedriftshelsetjeneste har gjort en grundig faglig vurdering sammen med kollegaer lokalt og nasjonalt. De er samstemt om om å følge Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon for gravide og ammende, deriblant råd til helsepersonell som er gravid.

Helse Bergen sine ledere skal ha dialog med gravide ansatte for på best mulig måte tilrettelegge den gravides arbeidsoppgaver under pandemien, ut i fra et føre-var prinsipp, og slik at den gravide kan være i arbeid.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med risikovurdering av den enkelte gravides situasjon ved behov.
Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon for gravide og ammende

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon for barn og unge

Heimekontor og Skypemøte

Tilsette som kan jobbe frå heimekontor og gjere ein god jobb der, bør ta heimekontor nå under Korona-situasjonen. Hjemmekontor er et veldig godt smittebegrensende tiltak. Eventuelt heimekontor og bestilling av utstyr må tilsette gjere i samråd med nærmaste leiar.

Så langt det lar seg gjøre ønskes det at man fordeler utstyr internt på avdelingen til de som har mest behov. Nytt utstyr er på vei og vil bli fordelt i prioritert rekkefølge til enheter som er mest driftskritisk mot pasientbehandling og diagnostikk.

Første gangs bruk

Før du kan ta i bruk fjernaksess, må du logge inn på PCen fra jobben med smartkort og pin-kode. Dette er fordi PCen skal kjenne igjen smartkortet ditt når du er utenfor Helse Vest sitt nettverk.
Dette gjelder også om du får reinstallert  / ny pc.

Guide til elektronisk møte i Skype

Vi oppmerksom på at det er mulig å laste ned app Skype for business på mobiltelefonen slik at du kan gjennomføre møter på den. App lastes ned via https://products.office.com/nb-no/skype-for-business/download-app
Bruker= xxxx@ihelse.net.
Passord: din kode som du bruker ved vanlig pc-pålogging.

Har du tekniske problemer ta kontakt med brukerstøtte hos Helse Vest IKT

Ytelse/hastighet når man jobber på hjemmekontor

Det er mange fler enn normalt som nå jobber på hjemmekontor. Helse Vest IKT jobber med å øke kapasiteten slik at dette skal bli lettere. Selv om Helse Vest IKT forbedrer ytelsen i de ulike systemene som kreves for oppkobling av hjemmekontor så er det også viktig å huske at kapasiteten i eget nettverk hjemme vil påvirke ytelsen.

Helse Vest IKT jobber med å forbedre kapasitet på Skype. Helse Vest IKT har også sett at spesielt tidlig morgen så er det mange som bruke løsningen, f. eks. til morgenmøter. Dette kan føre til man opplever at video og/eller lyd er dårlig og faller ut av møtene. Det anbefales derfor at de som har mulighet til det, gjennomfører skype-møter senere på dagen. Hvis mulig også bare bruker lyd og ikke video. Dette vil bidra til bedre kapasitet og mer stabil løsning for alle.

Hotellovernatting for ansatte

Vi tilbyr hotellovernatting for ansatte som på grunn av driftssituasjon eller smitterisiko i hjemmet knyttet til koronavirus, har behov for overnatting utenfor hjemmet.

Behovet for overnatting skal avklares i forkant med nærmeste leder.

Karantene og ansatte

Oppdatering 19. mars​: Disse skal i karantene:

Reise:

 • Alle som har vært på reise utenfor Norge skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette har tilbakevirkende kraft. Gjelder ikke deres husstandsmedlemmer. 
 • For Sverige og Finland gjelder det fra 17. mars uten tilbakevirkende kraft. 
Se FHIs Smittevernråd ved reise

Nærkontakt:

 • Nærkontakter til personer som har fått bekreftet positiv korona prøve skal også være i hjemmekarantene 14 dager.
Se FHIs Definisjon av nærkontakter


Slik forholder du deg når du er i hjemmekarantene

Se FHIs råd til personer som er i hjemmekarantene

 

Råd om unntak frå heimekarantene for tilsette i helsetenesta

FHI har kome med nye råd om unntak frå heimekarantene.   

Dei nye råda:

Det er viktig å sikre forsvarleg drift. Det kan difor bli aktuelt å la tilsette i helsetenesta arbeide, sjølv om dei er i heimekarantene. Før ein gjev unntak frå karantene, bør følgande vurderast:

 • Mogleigheit for å allokere personell frå andre avdelingar/institusjonar
 • Moglegheit for nedjustering av aktivitet 

Dersom dette ikkje er nok til å ivareta pasienttilbodet, bør det vere ei lokal vurdering av kven som eventuelt bør kallast tilbake til jobb.  
 
Eksempel på tilsette som kan vere aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

 • Tilsette som er i karantene etter utanlandsreise.
 • Tilsette som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittleg inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dagar).
 • Dei som er minst smitteutsett som dei som var nærkontaktar kun dagen før bekrefta tilfelle utvikla symptom.

 

Disse skal ikke komme på jobb

 • Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer
 • Dersom du er bekreftet syk med korona skal du være i hjemmeisolasjon
Se FHIs råd til de som er syke og i hjemmeisolasjonForskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Opplæringstilbud for ansatte

Helse Bergen tilbyr en rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med koronasituasjonen vi nå er i. Det er viktig at du har en dialog med din nærmeste leder om hvilket opplæringstilbud som er relevant for deg.
Vi tilbyr både fysiske kurs og digitale kurs.

Se oversikt over digtale kurs og  forelesningen du som ansatt kan gjennomføre hjemmefra i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikke.

Se oversikt over tilgjengelige digitale kurs om korona

Parkering

Vedtaket om å innføre forbud mot el-bilparkering på Haukelandsområdet er utsatt. Det er Bergen kommune som har bestemt å utsette forbodet til 1. oktober 2020.

Fra før har Helse Bergen har i samarbeid med Bergen kommune fått frigjort ytterlegarare  350 parkeringsplassar i nærleiken av Haukelandsområdet.  Dei er:

 • Slettebakksveien, 50-60 plassar
 • Johan Blyttsveg, 80 plassar
 • Gamle lærerhøyskolen, 100 plassar
 • Gimle oppveksttun, 50 plassar
 • Årstad brannstasjon barnehage, 20 plassar,
 • Sollien barnehage 20 plassar

Oblat hjå Kundesenteret
For å få parkeringsoblat må du hente dette på Drift/teknisk kundesenter. Du får då vite kor du har fått plass. Det er viktig at du hugsar dette og ikkje nyttar andre parkeringsområde.

Tilbodet gjeld kun medan Korona-situasjonen pågår og er eit tiltak sjukehuset har sett i verk for å begrense smitte ved bruka av kollektivtrafikk. Tilbodet blir avvikla når situasjonen er normalisert.

I tillegg kan dei eksisterande 180 plassane sjukehuset har ved Haukelandshallen disponerast døgnet rundt, også i helger.

Prøvetaking av våre tilsette

23. mars vart kriteria for prøvetaking innstramma.

Les mer om prøvetaking av ansatte

Reiseråd til tilsette

Sjå Folkehelseinstituttet sine reiseråd

Rutinar og retningslinjer

Coronavirus SARS-CoV-2 - Handtering av pasient i sjukehus Pandemiplan EK: Dokumenter om korona

Sjukemeldingar

Du har rett til sjukemelding viss ein lege vurderer at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av koronaviruset. Dette gjeld også hvis legen ikkje veit sikkert om du faktisk er smittebærar. NAV kan godta sjukemelding utan personleg undersøking når det gjeld smittsam sjukdom av betyding for folkehelsa.

NAV: Sykepenger ved fravær grunnet koronavirus

Smitte, mistanke om smitte og ofte stilte spørsmål

På jobb og redd for å bli smittet?

Korona-viruset er midt i blant oss. Mange er urolige for smitte, også på sykehuset. Hvordan beskytter vi oss? Hvilke utstyr skal vi bruke hvor, når og hvorfor?

Få råd - og ro - fra smittevernrådgiverne våre

Hva er akutt oppståtte luftveissymptomer?

Akutt oppståtte luftveissymptomer er:

 • feber og/eller,
 • hoste og/eller
 • kortpustethet

Ansatte som er i tvil om de skal benytte seg av prøvetakningstilbudet ved Bedriftshelsetjenesten, kan ta kontakt med nærmeste leder ved behov for avklaring.

Jeg har vært i kontakt med noen som er nærkontakt til positiv korona smittet?

Så lenge du ikke utvikler akutte luftveissymptomer selv kan du gå på jobb som vanlig.

Jeg har familiemedlem som er i karantene? Hvordan forholder jeg meg?

Så lenge du ikke utvikler akutte luftveissymptomer kan du gå på jobb som vanlig.
Hva er akutt oppståtte luftveissymptomer?
Akutt oppståtte luftveissymptomer er:

 • feber og/eller,
 • hoste og/eller
 • kortpustethet

Ansatte som er i tvil om de skal benytte seg av prøvetakningstilbudet ved Bedriftshelsetjenesten, kan ta kontakt med nærmeste leder ved behov for avklaring.

Jeg har hustandsmedlem eller er nærkontakt med en som er som bekreftet smittet med Covid-19 ?

Ved nærkontakt så er du i karantene i 14 dager etter siste høyrisikokontakt. 
FHI: Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19
Ved husstandsmedlem er du i karantene like lenge som den som er syk.
FHI: Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)

Familiemedlem som har symptom, men som ikke er testet – hvordan forholder jeg meg?

Så lenge du ikke utvikler akutte luftveissymptomer selv kan du gå på jobb som vanlig.
Hva er akutt oppståtte luftveissymptomer?
Akutt oppståtte luftveissymptomer er:

 • feber og/eller,
 • hoste og/eller
 • kortpustethet

Ansatte som er i tvil om de skal benytte seg av prøvetakningstilbudet ved Bedriftshelsetjenesten, kan ta kontakt med nærmeste leder ved behov for avklaring.
 
FHI: Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19.

Hvorfor kan jeg ikke bruke munnbind i møte med alle pasienter nå?

Kirurgisk munnbind benyttes ofte feil. Feil bruk av munnbind vil kunne øke risikoen for smitte, og bruk av munnbind vil derfor kunne gi falsk trygghet. Personlig beskyttelsesutstyr skal ikke brukes «for sikkerhets skyld» eller i kontakt med alle pasienter.
Kirurgisk munnbind benyttes i kontakt med pasienter som har påvist covid-19, eller som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, samt hos andre pasienter isolert ved dråpesmitteregime.

Jeg er i risikogruppen?

Den ansatte må gå i dialog med sin leder om det kan være aktuelt å se på typen arbeidsoppgaver.
FHI: Råd og informasjon til risikogrupper

Jeg er i karantene – når kan den oppheves dersom jeg trengs på jobb?

Det er gitt mulighet for at virksomhetsledelsen etter en risikovurdering, kan kalle deg tilbake på jobb dersom du er i karantene og ikke har akutte luftveissymptomer.
FHI: Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Jeg er hjemme fra jobb på grunn av akutte luftveissymptomer og skal testes– hvordan kommer jeg meg til testing?

Bruk fortrinnsvis egen bil. Dersom du må bruke offentlig transport følg råd om hostehygiene og håndhygiene og hold avstand til andre mennesker.

Jeg er student og har startet klinisk praksis – og har symptomer på akutt luftveisinfeksjon

Du skal forholde deg på samme måte som ansatte. Har du akutt luftveisinfeksjon skal du ikke gå i praksis/på jobb.
Akutt oppståtte luftveissymptomer er:

 • feber og/eller,
 • hoste og/eller
 • kortpustethet

Ansatte som er i tvil om de skal benytte seg av prøvetakningstilbudet ved Bedriftshelsetjenesten, kan ta kontakt med nærmeste leder ved behov for avklaring.

Jeg skal begynne i klinisk praksis ved HUS og har symptomer

Da skal du ikke komme i praksis. Ta kontakt med studiested og fastlege ved behov for oppfølging.
Jeg har nylig avsluttet praksis og har utviklet symptomer
Hvis klinisk praksis var avsluttet mer enn 24 timer før dine symptomer oppstod er det ikke aktuelt med karantene for pasienter, ansatte eller medstudenter som du har vært i kontakt med da.
Hvis du var i klinisk praksis siste 24 timer før dine symptomer oppstod forholder du deg på samme måte som ansatte. Det kan da være aktuelt å iverksette karantenetiltak for pasienter og andre som du har arbeidet sammen med
Akutt oppståtte luftveissymptomer er:

 • feber og/eller,
 • hoste og/eller
 • kortpustethet

Ansatte som er i tvil om de skal benytte seg av prøvetakningstilbudet ved Bedriftshelsetjenesten, kan ta kontakt med nærmeste leder ved behov for avklaring.
Dersom ikke var i klinisk praksis i denne perioden tar du kontakt med studiested og fastlege ved behov for oppfølging.

Jeg er lærer på høgskolen – veileder studenter i praksis – kan jeg teste meg på sykehuset?

Nei, tilbud om testing gjelder kun for ansatte og studenter i klinisk praksis.

Jeg har familiemedlemmer som er syke – kan de testes på sykehuset?

Nei, tilbud om testing gjelder kun for ansatte.

Skal vi beskytte oss mot dråpesmitte eller luftsmitte?

Covid-19 smitter ved dråpe- og kontaktsmitte, i likhet med andre koronavirus. Dråpesmitteregime, med bruk av kirurgisk munnbind, gir god beskyttelse ved koronainfeksjon. 
Covid-19 smitter på sammen måte som SARS som er et annet coronavirus. Erfaringer fra SARS-utbruddet i 2003 viser at når en holdt seg til dråpesmitteregime – og klarte å gjennomføre og etterleve det på en ordentlig måte, var risikoen for smittespredning svært lav.

Hva innebærer dråpesmitteregimet ved Covid-19?

 • kirurgisk munnbind
 • smittefrakk med lange armer (tøyfrakk eller engangs smittefrakk)
 • hansker
 • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 
Se mer på Folkehelseinstituttets sider

Jeg har behandlet pasient – denne var frisk når jeg behandlet den og ikke isolert. Nå har pasientene symptomer – hvordan håndterer vi dette? Skal vi teste oss?

Dersom pasienten får bekreftet covid-19 er det din leder som er ansvarlig for at det gjennomføres smitteoppsporing og eventuell oppfølging av ansatte.
Se Smittevernhåndboken Smittesporing og oppfølging i sykehus ved bekreftet positiv pasient/ansatt Covid-19.
Hvis du var i kontakt med pasienten mer enn 24 timer før symptomene oppstod er det ingen tiltak.

Når skal vi likevel bruke åndedrettsvern?

Ved noen prosedyrer, for eksempel intubering og bronkoskopi, samt CPAP/Bi-PAP behandling, kan det dannes aerosoler (dråper eller partikler som holder seg svevende i luften).  Disse aerosolgenererende prosedyrene regnes som høyrisiko for smitte. I disse situasjonene skal kirurgisk munnbind byttes ut med FFP3-masker, altså åndedrettsvern. Hette benyttes ved aerosoldannende prosedyrer, ikke ellers.

Hvordan unngå smitte mellom kollegaer?

Det aller viktigste rådet er at ansatte skal være hjemme når de har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og det ser ut som svært mange har forstått det. Ved de tilfellene der ansatte har testet positivt, har vi sett at det har vært få sekundærtilfeller og relativt lite hjemmekarantene og smittesporing fordi den ansatte stort sett har fulgt rådet. For å raskt avklare om ansatte har Covid-19 er det nå lagt godt til rette for at ansatte kan teste seg.
Les mer: Utvida tilbud om prøvetaking

Jeg har testet negativt, når kan jeg gå på jobb?

Har du testet negativt på covid-19, føler deg frisk, men har milde symptomer på luftveisinfeksjon kan du gå på jobb. Er du i tvil ta kontakt med nærmeste leder.

Hvilke desinfeksjonsmiddel kan benyttes ved covid-19?

Alle våre desinfeksjonsmiddel i sjukehus er effektive mot koronavirus.
Hva er kriterier for koronatesting av ansatte?

Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet*, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av 
• Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid**
*testing vurderes også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn.
**Gjelder også renholdspersonell som rengjør pasientrom når pasient er tilstede, portører som transporterer pasienter, skrankepersonell der anbefalt avstand over 1 meter i kontakt med pasienter ikke er opprettholdt.

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
Har du testet negativt på covid-19, føler deg frisk, men har milde symptomer på luftveisinfeksjon kan du gå på jobb.

Ansatte som er i tvil om de skal benytte seg av prøvetakningstilbudet ved Bedriftshelsetjenesten , kan ta kontakt med nærmeste leder ved behov for avklaring.

Bør vi gjøre tilpasninger på avdelingen for å begrense smitte mellom ansatte?

Alle enheter bør tilstrebe å innrette arbeidsdagene på en slik måte at de har nærkontakt med et begrenset antall kolleger, slik at ikke alle må i karantene den dagen en av kollegene får påvist korona.

SMS - Viktig informasjon sendes på sms til alle tilsette

Det er viktig at alle tilsette står oppført med rett mobilnummer i MinGat slik at sjukehuset kan sende ut viktige beskjedar til alle tilsette. Oppdater derfor profilen din i MinGat.

Større samlingar, kurs og konferansar

Kurs og konferanser som ikkje kan haldast via Skype eller video blir avlyst. Det blir gjort unntak for kurs og konferansar som er kritiske av omsyn til drifta. Unntak blir vurdert i samråd med leiar.
Det er no lagt ut ein rekke kurs i Læringsportalen for legar, sjukepleiarar, stabspersonell og andre i forbindelse med Korona-situasjonen. - Det er viktig å kome i gang med opplæringa raskt, seier administrerande direktør Eivind Hansen.

Interne møter som er kritiske for verksemda blir gjennomført.
Vi gjennomfører fredagsmøta og nivå 2/3 - leiarmøta på Skype eller video.

Våre nyheter om koronavirus

Fann du det du leita etter?