foto av hånd med hanske hilser på hånd uten hanske

Koronavirus - informasjon til tilsette

Sjukehuset har innført nye retningslinjer i samband med utbrotet av mutert koronavirus.Sjå informasjon om tiltaka for tilsette 

Informasjon for tilsette i Helse Bergen frå A-Å

1 meters avstand 

Ved å halde avstand til andre hindrar vi smitte på sjukehuset. FHI anbefaler framleis tilsette i helsetenesta å tilstrebe minst 1 meters avstand til andre. Dette gjelder også for studentar i praksis.

Det betyr at du må halde 1 meters avstand:

 • På vaktrommet
 • På morgonmøte
 • I lunsjpausen
 • I kantina
 • Ved tøyautomatane
 • I heisen, trappa og korridoren
 • I fysiske møter, kurs og opplæringssituasjonar – også i pausane

Du må også prøve å halde talet på nærkontaktar på eit minimum når du er på jobb. Ved å følge reglar for avstand og sørge for å ha så få nærkontaktar som mogleg, unngår du at fleire enn nødvendig må i karantene dersom du, eller ein av kollegaene dine, får påvist smitte med sars-CoV-2 (koronaviruset) eller blir sjuk med covid-19.

Kva med pasientane?
Nødvendig pasientbehandling skal gjennomførast. Ved all pasientkontakt skal pre-screeningsskjema med spørsmål om reiseaktivitet og luftvegssymptom fyllast ut. Dersom utfylling av skjema ikkje gir mistanke om covid-19-sjukdom, handterast pasienten etter basale smittevernsrutiner.

Besøk i sjukehuset

Besøk på sjukehuset etter avtale. Vi har fortsatt begrensingar på besøk grunna koronavirus-pandemien. Dersom du skal på besøk på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande besøksrutinar. 

Alle pasientar må fortsatt fylle ut eit skjema med kontrollspørsmål før dei kjem inn i sjukehuset.

Barn i barnehage

Etat for barnehage i Bergen kommune har laga retningslinjer for barnehagane om korleis kvardagen i barnehagane skal organiserast. Meir informasjon på bergen.kommune.no

Bierverv

Helse Bergen oppfordrar tilsette som har bierverv knytt til elektiv helseverksemd om ikkje å utøve biervervet inntil vidare grunna situasjonen vi er i. Det same gjeld tilsette som har bierverv der dei er ekstra utsette for smitte.
Dette blir grunngjeve med:

 • Behov for helsepersonell. Vi som hovudarbeidsgivar har behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen på sjukehuset.
 • Behov for at tilsette reduserer smitterisiko når dei kan. Forpliktingar hos biarbeidsgivarar kan for eksempel bety at vi får utfordringar knytt til omdisponering av personell eller endring av arbeidsplanar.

Slik pandemisituasjonen er no, håpar vi at medarbeidarar med slike bierverv følger oppfordringa. Utgangspunktet er at tilsette har rett til å ha bierverv i si fritid. Denne retten er likevel avgrensa i lov, forskrifter, arbeidsavtale og retningslinjer. 

Dersom klinikkane/avdelingane eller enkeltmedarbeidarar treng bistand til å avklare kven dette gjeld og/eller dei har behov for bistand i dialogen med oppdragsgivar i biervervet, ber vi dei kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga v/Anne Randi Skirbekk

Retningslinje for tilsette som arbeider fleire stader under pandemien

Det er utarbeidd ei eiga retningslinje for tilsette som arbeider fleire stader under pandemien. Formålet er både å sikre tilgang til personell og redusere smitterisiko for medarbeidarar i Helse Bergen.

Sjå EK-rutine:  "Ansatte med flere stillinger under pandemi"Personal- og organisasjonsavdelinga har sett på ulike situasjonar og gir råd til korleis desse best kan handterast. I denne retningslinja finn du informasjon og råd om følgande tema:

 • Tilsette med bierverv
 • Tilsette med to (eller fleire) arbeidsgivarar
 • Tilsette som tar ekstravakter hos andre arbeidsgivarar
 • Tilsette som har fleire arbeidsstader internt i Helse Bergen

Ferie

All reiseaktivitet til andre land skjer på eige ansvar. Under dei rådande forhold ber arbeidsgivar om at alle tilsette nøye vurderer både behovet for å reise og kva forholdsreglar ein bør ta når ved reiser til dei enkelte land/område.

Reiser til land/område med høg smitterisiko («raude» land/områd med karanteneplikt) er ikkje anbefalt. Dersom tilsette likevel meiner at dei har viktige grunnar for å reise til slike land/område, ber vi om at reisen først blir tatt opp med næraste leiar.

Under finn du informasjon om avvikling av ferie og kva slags reglar som gjeld dersom det blir aktuelt for leiar å endre på allereie fastsett ferie. Det er informasjon om reglar for prøvetaking ved heimkomst under punktet «Reiser» på denne nettsida.

Informasjon til tilsette som har oppheldt seg i utlandet


Folkehelseinstituttet sine reiseråd 


Reiser som bryter med nasjonale myndigheters reiseråd

I tråd med midlertidig forskrift knytt til koronasituasjonen, kan personar som bryt nasjonale myndigheiters reiseråd og får karanteneplikt ved heimkomst til Norge, nektast sjukepengar. Dette gjeld også i arbeidsgivarperioden. 
Leiarar kan kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga ved spørsmål knytt til dette på e-post til: personalavdelingen@helse-bergen.no   

Avvikling av ferie

I Helse Bergen planlegg og avviklast ferie i hovudregel som normalt. Dersom pandemisituasjonen endrar seg, eller det oppstår andre uforutsette forhold for sjukehusdirfta, kan det være aktuelt å endre allereie fastsett ferie for enkelte medarbeidedarar.
Leiarar skal ha dialog med tillitsvalgte, vernetjeneste og tilsette om konsekvensane av trinna i pandemiplanen, herunder også eventuelle konsekvensar for ferieavvikling. 

Endring av allereie fastsett ferie

Arbeidsgivar kan endre fastsett ferie dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendingar som vil skape vesentlege driftsproblem, og det ikkje kan skaffast stedfortredar jf. ferieloven § 6

 • Arbeidsgivar skal på førehand diskutere spørsmål om endring av fastsett ferie med medarbeidaran(e).
 • Medarbeidar har rett til å la seg bistå av ein tillitsvald dersom dei ønskjer det. 
 • Medarbeidar skal under samtalen gi opplysningar om meirutgiftar som vil bli krevd erstatta. Leiar dokumenterar samtalen skriftleg, med kopi til medarbeidar.
 • Medarbeidaren kan kreve erstatning for dokumenterte meirutgifter som følger av ei omlegging av ferien. Meirutgifter som medarbeidaren ikkje har gitt opplysningar om under samtalen, kan berre bli krevd erstatta i den utstrekning dei fremstår som nærliggande følger av omlegginga.
Reglane ovanfor gjeld ikkje for dei tilfelle der tida for ferie blir endra etter ferielovas § 8 og § 9 – ferieavvikling i oppseiingstid og ferieavvikling under sjukdom og permisjon.

Kan medarbeidarar krevje å endre allereie fastsett ferie?

Nei, det kan medarbeidere ikkje krevje. Det er arbeidsgivar/leiar som fastsett ferie etter ferielovens bestemmelser. Den ekstra ferien for dei over 60 veljer medarbeidar sjølv, med mindre det er avtalt noko anna. Dersom medarbeidaren ønskjer å endre ferie, må leiar vurdere om dette er ønskeleg/mogleg av hensyn til drifta. I slike tilfelle kan medarbeidaren ikkje krevje erstatning etter ferielovens bestemmelser.

Fleire aktuelle reglar for ferie:


 • Fristen for underretning om fastsetting av ferie. Arbeidstakar kan som hovudregel krevje å få vite tidspunkt for ferie seinast to månader før ferieavviklinga, jf. ferielova § 6 nr. 2.
 • Endre tid og lengde for hovudferien. Etter ferieloven kan arbeidstakar som tiltrer før 15. august i ferieåret, krevje at hovudferien på 18 virkedagar blir gitt i perioden 1. juni–30. september. Endring av tidspunkt for ferie kan avtalast mellom leiar og medarbeidar.
 • Moglegheiter for overføring av ferie til neste år. Dersom leiar vurderer at dette er mogleg av omsyn til drifta, og medarbeidar ønskjer dette, kan det etter ferieloven inngås skriftleg avtale om overføring av inntil 12 verkedagar ferie til påfølgande ferieår. Tilsvarande kan ein avtale overføring av dei 5 avtalefesta verkedagane ferie. Det er ikkje mogleg å pålegge medarbeidarar å overføre ferie til neste ferieår.
 • Kan ein betale ut ferie som ikkje blir avvikla i løpet av ferieåret? Etter dagens ferielov kan arbeidsgivar ikkje kompensere manglande ferieavvikling i form av utbetaling, kun ved manglande ferieavvikling i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet, jf. ferieloven § 11 nr. 3.
 • Sjukdom i ferien under koronapandemi. Ferielovens reglar om om utsetting av ferie gjeld dersom arbeidstakar blir sjuk før eller i ferien, jf. § 9. Ver merksam på at det må føreligge rett til sjukepengar for at arbeidstakar skal få utbetalt lønn for sjukedagane i ferien.

Gravide tilsette

Informasjon til fødande ved Kvinneklinikken på Haukeland og Føden på Voss under koronautbruddet

For helsepersonell som er gravide, er det ut frå eit føre-var-prinsipp fortsatt anbefalt at anna helsepersonell tar prøvar av og behandlar personar med mogleg covid-19-sjukdom, så langt det er mogleg. Tilrettelegging gjerast i samråd med arbeidsgivar.
 
For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjonar eller kroniske sjukdommar som kan vere forbundet med auka risiko for alvorleg forløp av covid-19, er det anbefalt å vurdere omplassering til andre arbeidsoppgåver ut frå individuell risiko.
 

Vidare anbefaling  er at dei ulike avdelingane gjer ein risikovurdering rundt arbeidssituasjonen for sine gravide tilsette, der dei vurderer dei situasjonar det kan oppstå usikkerheit i forhold til smitte og kva tiltak som skal settast i verk i slike situasjonar.

Bedriftshelsetenesta kan bistå med risikovurdering av den enkelte gravides situasjon ved behov. Om tilstrekkeleg tilrettelegging ikkje er mogleg å få til, kan svangerskapspengar vurderast. Bedriftsjordmor kan vere behjelpeleg med ein slik søknad.
Sjå Folkehelseinstituttets råd og informasjon for gravide og ammande Sjå Folkehelseinstituttets råd og informasjon for barn og unge

Heimekontor

I dei nye retningslinjene frå Bergen kommune 8. februar går ein frå anbefaling til påbod om hjemmekontor der det er praktisk mogleg. Den konkrete teksten i forskrifta er «Påbod om heimekontor: Arbeidsgivarar skal sørge for at tilsette jobbar heimefrå så langt det er praktisk mogleg».

– Helse Bergen fortset praksis med at alle tilsette som kan utføre sitt arbeid heimefrå utan at det går ut over kvaliteten på tenestane, skal ha heimekontor, seier Personal- og organisasjonsdirektør Odd Andrew Storetvedt. 

– Det er viktig å merke seg at vi har gått frå anbefaling til eit pålegg. Det betyr at den enkelte medarbeidar og leiar blir anbefalt å ta ein fornya gjennomgang av den praksis ein har hatt den siste månaden.

Storetvedt presiserer at det er ingen forskjell om ein har bustad i Bergen kommune eller ein av dei omkringliggande kommunane – påbodet er det same.

Avtal med nærmaste leiar

Det er den enkelte leiar, i dialog med den tilsette, som må vurdere om kvaliteten på arbeidet kan oppretthaldast på eit tilfredsstillande nivå når den tilsette jobbar heimefrå. 

På enkelte tenesteområde vil det vere forhold knytta til arbeidsoppgåver eller ansvarsområde, som gjer det nødvendig at arbeidet føregår frå arbeidsplassen for å sikre kvalitet og tilgjengelegheit i tenesta, samt hensiktsmessig framdrift. 

Det er viktig at leiarar involverer tillitsvalde og verneombod i oppfølginga av praktiseringa av heimekontor ved den enkelte eining, seier Storetvedt.

Les meir om forskrifta her: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata 

Spørsmål omkring utstyr og øvrig tilrettelegging på heimekontor tas i dialog med nærmaste leiar.

Karantene og tilsette

Dersom du er på veg tilbake frå ferie i utlandet:

 • Dersom landet var raudt ved heimreise, må du i karantene. Du må også teste deg før oppstart i jobb. Testen må vere negativ før du kan begynne i arbeid igjen.
 • Var landet grønt ved heimreise skal du testast. Testen skal vere negativ før du kan gå på jobb igjen. 

Kontakt din næraste leiar før du stiller på jobb. Les meir om reglar under punktet «Reiser» på denne nettsida 

Når arbeidgivar ber medarbeider avstå frå å kome på jobb, inneber det lønnsplikt. 

Reise 

Utenriksdepartementet frårår alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Nærkontakt

Med nærkontaktar meiner ein personar som har hatt tett kontakt med ein person som er bekrefta sjuk med covid-19, frå 48 timar før symptomdebut - og til personen er avisolert. Desse er etter covid-19 forskrifta pålagt å vere i karantene. Dei som har nærast kontakt har størst risiko for å vere smitta. Ved sannsynleg, men ikkje bekrefta covid-19, blir det anbefalt at husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære kontaktar oppheld seg i karantene.

Sjå FHIs Definisjon av tilfelle og nærkontakt

Heimekarantene

Sjå FHIs råd om avstand, karantene og isolering

Du skal ikkje kome på jobb dersom du:  

Kurs og arrangement

 • Vi utset eller avlyser kurs med fysisk deltaking. Kun dei praktiske kursa som er avgjerande for at vi skal få tilgang på helsepersonell med kompetanse til å behandle våre pasientar skal arrangerast
 • Vi skjerpar reglane for fysiske møte og kurs slik at deltakarar får færrast moglege nye nærkontaktar. Bruk faste plasser der det er mogleg. 
 • Vi utset fysiske sosiale arrangement 

Munnbind til deg som reiser kollektivt - kontakt næraste leiar 

Bergen kommune har anbefalt munnbind på kollektivreiser dersom 1 meter avstand ikkje er mogleg å oppretthalde. Tilsette som er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til og frå jobb, kan kontakte sin nærmaste leiar for å få utdelt munnbind. 

Leiar kan bestille munnbind i Merida på vanleg måte (bestillingsinformasjon ligger som nyhet på intranett - Innsiden). 

Meir informasjon 

Fakta om renhold og hygiene ved koronavisrus FHI Slik bruker du munnbind FHI (plakat)

Møte

Møte som kan vere digitale, skal vere digitale. Vi skjerpar reglane for fysiske møte og kurs slik at deltakarane får færrast mogleg nye nærkontaktar. Bruk faste plassar der det er mogleg.

 • Fredagsmøta og nivå 2/3-leiarmøta blir sendt på Vimeo. 

Opplæringstilbod for tilsette

Helse Bergen tilbyr ei rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med koronasituasjonen vi no er i. Det er viktig at du har dialog med din næraste leiar om kva opplæringstilbod som er relevant for deg.
Vi tilbyr både fysiske kurs og digitale kurs.

 • Sjå oversikt over digitale kurs og  forelesingar du som tilsett kan gjennomføre heimefrå i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikkje.
 • Sjå også rettleiing for korleis du loggar deg på både Læringsportalen og Kompetanseportalen.
Sjå oversikt over tilgjengelege digitale kurs om korona

Parkering

Det er fortsatt mogleg å søke om midlertidig parkeringsplass i koronaperioden. Det er ledige plassar i Johan Blytts veg, og Bergen kommune har stilt grusbanen på Haukelandsmyren til vår disposisjon.

Vi har følgande område med midlertidige parkeringsplassar for Helse Bergen-tilsette i koronaperioden:

 • Johan Blytts veg
 • Slettebakksveien (fullt)
 • Haukelandsmyren: Helikopterplassen og Grusbanen (Kl. 06.30-16.00 på kvardagar) (fullt)

Du må parkere der du får tildelt plass.

Oblat hos Drift/teknisk kundesenter

For å få parkeringsoblat må du hente dette på Drift/teknisk kundesenter. Du får då vite kor du har fått plass. Det er viktig at du hugser dette og ikkje nyttar andre parkeringsområde.
Oversikt over parkeringsplassar (PDF)

Prøvetaking av tilsette

Dersom du er tilsett og har symptom på luftvegsinfeksjon som hoste, feber og tungpust er det indikasjon for test for covid-19.

Les meir om prøvetaking av tilsette

Tilsette som testar positivt utanfor sjukehuset si prøvetakingseining blir bedne om å melde frå til Bedriftshelsetenesta, slik at dette blir registrert og dokumentert.

Dette gjeld prøvar som er tatt hos kommunen (legevakt, teststasjonar) og hos fastlege. For at desse prøvane skal kunne registrerast i sjukehuset sitt rapporteringssystem, er vi avhengige av at tilsette som har testa positivt, enten sjølve eller leiaren deira, melder dette til Bedriftshelsetenesta ved bedriftslege på telefon: 90957577 eller 97671124.

Psykososial støtte under pandemiperioden

Her kan du som tilsett, leiar og kollega få ei oversikt over råd, rettleiing og andre nyttige ressursar som kan hjelpe deg å ta vare på deg sjølv, dine kollegaer og arbeidsmiljøet. 

Les meir om psykososial støtte under pandemiperioden

Reiser

Utanriksdepartementet tilrår å unngå alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. 


Innreisereglar til Noreg

Reiseråda og innreisereglane skal redusere faren for at personar busett i Noreg blir smitta i utlandet og at reisande tar med seg smitte til Noreg. Hald deg oppdatert på kva reglar som gjeld før du reiser, både der du bur til vanleg, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernråda. Hugs at både smittesituasjonen og smittevernråda kan endrast raskt.


Her finn du informasjon om kva som gjeld for tilsette som har vore i utlandet, Folkehelseinstituttet sine reiseråd, konsekvensar ved brot på reiseråd, samt kva som gjeld ved avlyste tenestereiser og avlyste private reiser.

Koronatest ved innreise til Noreg

Dersom du i løpet av dei siste 10 dagane har vore i eit land eller område med karanteneplikt skal du ta ein koronatest når du kjem til Noreg. Testen må takast på flyplassen eller ved grensepasseringa. 

Det er enkelte unntak frå testplikta, som barn under 12 år, personar i kritiske samfunnsfunksjonar, grensependlarar, langtransportsjåførar og diplomatar. Les meir om koronatest ved innreise til Noreg og unntak (helsenorge.no)

Gule område

Tilsette som har vore i regionar og land utanfor Noreg som ikkje er omfatta av karanteneplikt (gule område), skal teste seg for SARS-CoV-2. Testen skal vere negativ før du kan gå på jobb igjen. Den tilsette bør informere arbeidsgivaren sin før dei skal i jobb.

Som hovudregel skal ingen tilsette gå på jobb før negativt prøvesvar føreligg. Dersom leiar likevel vurderer det som nødvendig, kan friske tilsette gå på jobb med munnbind inntil testresultat er klart. Heimekontor kan nyttast der det er aktuelt.

Prøvetaking

 • Den tilsette skal snarast mogleg sjølv bestille time for prøvetaking slik at testresultat om mogleg føreligg før den tilsette begynner i jobb igjen. Bestilling av time skjer her
 • Dersom det hastar å få svar på testen (ved uavklart smittesituasjon og prekære bemanningsutfordringar) er det mogleg å få tilgang til ØH-test med svartid på 4-6 timar. Talet på slike testar for tilsette er begrensa, så dette må vurderast strengt av leiar. I slike tilfelle må leiar kontakte Bedriftshelsetenesta (send epost til provetaking-bht@helse-bergen.no og/eller ringe telefon 55 97 61 60 i opningstida) for prøvetaking. Dette MÅ gjerast i forkant av prøvetaking slik at denne blir merka på riktig måte før den blir sendt til analyse.

Dersom arbeidsgivar ber medarbeidar avstå frå å komme på jobb, inneber det lønnsplikt. 

Svar på prøvar

Prøvesvar blir overført til Helsenorge. Den enkelte tilsette må sjølv logge seg inn og sjekke prøveresultat på helsenorge.no. Alle med positive prøvesvar (påvist covid-19) vil bli oppringt og informert av lege. 

Dersom svar ikkje føreligg før du skal på jobb, kan du sende ein epost til Bedriftshelsetjenesten på provetaking-bht@helse-bergen.noDu kan også ringe Bedriftshelsetjenesten på 55 97 38 50 mellom kl. 10 og 14.

Ikkje restriksjonar på fritid

Tilsette som returnerer frå gule land har ikkje karantene/restriksjonar på fritid. Tilsette som har vore på reise i land som er raude når den tilsette kjem tilbake til Noreg, skal så snart som mogleg kontakte sin leiar. Desse har karanteneplikt, men i særlige tilfelle kan nivå 2-leiar gi unntak.

Dersom du tenker å reise utanlands

Helseministeren tilrår generelt å ta ferie i Norge i år. Helse Bergen slutter seg til denne anbefalinga. All reiseaktivitet til andre land, skjer på eige ansvar. Under de rådande forholda ber arbeidsgivar om at alle tilsette nøye vurderer både behovet for å reise og kva forholdsreglar ein bør ta når ein vel å reise til dei enkelte landa/områda.

Reiser til land/område med høg smitterisiko («raude» land/område med karanteneplikt) er ikkje anbefalt. Dersom tilsette likevel meiner at dei har viktige grunnar for å reise til slike land/område, ber vi om at reisa først blir tatt opp med nærmaste leiar.

Anbefalingar frå dei regionale helseforetaka

Dei regionale helseforetaka har utarbeidd eigne anbefalinger som gjelder alle ansatte og alle gule land, også Norden, og det er desse som gjeld for helseføretaka.

Pre-screening for covid-19 ved planlagt pasientkontakt i somatikk Covid-19 risikovurdering og oppfølging av ansatt og innleid personell som ankommer Norge fra utlandetInformasjon og screening for covid-19 for studenter i praksis/klinisk undervisning i Helse Bergen

Tilsette som har opphaldt seg i utlandet

Helse Bergen har ein eigen retningslinje for innleige av personell og tilsette frå utlandet. Denne følger anbefalingar frå Folkehelseinstituttet og pålegg frå Helsemyndigheitene og oppdaterast fortløpande, sjå:

Retningslinje for innleie av personell og ansatte som har oppholdt seg i utlandet.

Folkehelseinstituttet sine reiseråd 

Reiseråd knyttet til nytt koronavirus

Reiser som bryt med nasjonale myndigheiters reiseråd

I henhold til midlertidig forskrift knytta koronasituasjonen, kan personar som bryt nasjonale myndigheiters reiseråd og får karanteneplikt ved heimkomst til Norge, nektast sjukepengar. Dette gjeld også i arbeidsgivarperioden.
Leiarar kan kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga ved spørsmål knytt til dette, e-post: personalavdelingen@helse-bergen.no

Tenestereiser

Mange må avbestille tenestereiser i forbindelse med covid 19-utbrotet. ​Helseføretaka har nasjonale avtalar på områda flyreiser, hotelltenester og kurs- og konferansetenester. Alle som har booka reiser som ikkje skal gjennomførast, bør avbooke desse så raskt som mogleg.

Har du spørsmål om avbestillingar av tenestereiser?

Kontakt Sykehusinnkjøp HF

Hotellrom ved tenestereise

For bestilling av hotellrom på tenestereiser gjeld den generelle regelen om avbestilling av rommet innan klokka 16.00 eller 18.00 same dag.

Konferansar

For bestilte konferansar gjeld det enkelte konferansehotell sine avbestillingsreglar. 

Flyreiser

Full flex-billettar kan avbestillast på vanleg måte ved å kontakte reisebyrået G-Travel. Foreløpig er det uklart om den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med covid-19 vil vere eit grunnlag for å avbestille økonomibillettar uten kostnad. Enkelte flyselskap tilbyr no spesielle ordningar, som også gjeld for rabatterte billettar.

Risikogrupper blant tilsette

– Sjukehuset skal strekke seg langt for å skjerme tilsette som høyrer til under risikogruppene mot eksponering for koronasmitte, det vil seie å jobbe med pasientar med mogleg covid-19-sjukdom og/eller i avdelingar med høg smitterisiko, seier vår bedriftslege Trude Duelien Skorge.

Helse Bergen følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om skjerming av helsepersonell som høyrer til i risikogrupper, og har laga ein eigen retningslinje basert på FHI sine råd: Retningslinje: Tilsette som bør skjermast for smitte av koronavirus (SARS-CoV-2) (PDF)

Kven er tilsette i risikogruppa?

 • Eldre tilsette over 65 år
 • Tilsette med underliggande kroniske sjukdommar som hjarte-karsjukdom, diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk

Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mogleg at personar med alvorleg nyresjukdom, leversjukdom og personar som har nedsett immunforsvar (også der det skuldast medikamentell behandling), også har auka risiko for alvorleg forløp av covid-19. 

– Helse Bergen ønsker at leiarar og medarbeidarar har tett dialog om korleis ein kan få best mogleg tilrettelegging av den enkelte sine arbeidsoppgåver, og håpar retningslinja kan vere til hjelp for å kome fram til gode løysingar for alle, seier Duelien Skorge, og legg til at bedriftshelsetenesta kan bistå med å vurdere i tvilstilfelle.

For helsepersonell som er gravide, er det ut frå eit føre-var-prinsipp anbefalt at anna helsepersonell tar prøvar av og behandlar personar med mogleg covid-19-sjukdom, så langt det er mogleg.

Rutinar og retningslinjer

Pandemiplan EK: Dokumenter om korona

Sjukemeldingar

Du har rett til sjukemelding viss ein lege vurderer at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av koronaviruset. Dette gjeld også hvis legen ikkje veit sikkert om du faktisk er smittebærar. NAV kan godta sjukemelding utan personleg undersøking når det gjeld smittsam sjukdom av betyding for folkehelsa.

NAV: Sykepenger ved fravær grunnet koronavirus

Smitte og mistanke om smitte

Korleis beskyttar vi oss? Kva utstyr skal vi bruke kor, når og kvifor?

Få råd frå smittevernrådgivarane våre i Helse Bergen

Eg jobbar på pandemipost, må eg ta nokre spesielle forholdsreglar før eg går heim frå vakt?

Nei, det treng du ikkje. Du kan gå på butikken og handle, og du kan gå heim til dine utan å ta spesielle forholdsreglar utover vanleg handhygiene. 

Eg har lettare symptom frå øvre luftvegar, må eg testast for korona?

Tilsette med nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19 bør testast. 


Covid-19 har ofte følgjande symptom:
feber
hoste
tung pust
tap av smak- eller luktesans

Tilsette som er i tvil om dei skal nytte seg av prøvetakingstilbodet ved Bedriftshelsetjenesten, kan ta kontakt med næraste leiar ved behov for avklaring.

Eg har mage- og tarmsymptom, må eg testast for korona?

Nei, i utgangspunktet ikkje. Vi veit at det har vore nokre tilfelle av magesmerter og feber som har vist seg å vere Covid-19, men det er framleis ikkje blant dei vanlegaste symptoma og gir derfor ikkje grunnlag for du skal testast. Du skal sjølvsagt ikkje gå på jobb dersom du ikkje er frisk. Dersom du har oppkast eller diaré skal du som elles vente 48 timar at symptoma har gitt seg før du går tilbake på jobb. 

Sjå elles FHI sine retningslinjer for testing her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/#om-teststrategi-og-testing-av-andre-personer-med-akutt-luftveisinfeksjon

Eg har vore i kontakt med nokon som er nærkontakt til positiv koronasmitta, må eg bli heime frå jobb?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom sjølv kan du gå på jobb som vanleg.

Eg har familiemedlem som er i karantene, kan eg gå på jobb?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom kan du gå på jobb som vanleg.

Eg har hustandsmedlem eller er nærkontakt med ein som er bekrefta smitta med Covid-19, kva gjeld for meg?

Ved nærkontakt så er du i karantene i 10 dagar etter siste høgrisikokontakt. 

FHI: Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 

Ved husstandsmedlem er du i karantene like lenge som den som er sjuk. 

FHI: Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)

Les også: Informasjon til ansatte i Helse Bergen som har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist covid-19 sykdom (PDF)

Familiemedlem som har symptom, men som ikkje er testa. Kan eg gå på jobb?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom sjølv kan du gå på jobb som vanleg.

FHI: Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19.

Kvifor kan eg ikkje bruke munnbind i møte med alle pasientar no?

Grunnen til at ikkje alle bruker kirurgisk munnbind i møte med pasientar, er at det ikkje vil vere i tråd med dei nasjonale retningslinjene.

Ifølgje nasjonale retningslinjer skal kirurgisk munnbind nyttast i kontakt med pasientar som har påvist Covid-19, i kontakt med pasientar som har ein uavklart tilstand og symptom på akutt luftvegsinfeksjon, og hos andre pasientar isolert ved dråpesmitteregime.

Kva med meg som er i risikogruppa?

Tilsette som tilhøyrer risikogrupper må gå i dialog med leiaren sin om det kan vere aktuelt å sjå på typen arbeidsoppgåver.

FHI: Råd og informasjon til risikogrupper

Eg er i karantene. Når kan den opphevast dersom det er behov for meg på jobb?

Det er gitt moglegheit for at verksemdsleiinga, etter ei risikovurdering, kan kalle deg tilbake på jobb dersom du er i karantene og ikkje har akutte luftvegssymptom. 

FHI: Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Eg er heime frå jobb på grunn av akutte luftvegssymptom og skal testast. Korleis kjem eg meg til testing?

Bruk fortrinnsvis eigen bil. Dersom du må bruke offentleg transport, følg råd om hostehygiene og handhygiene og hald avstand til andre menneske.

Eg er student og har starta klinisk praksis, og har symptom på akutt luftvegsinfeksjon. Kva gjer eg?

Du skal følge same retningslinjer som tilsette. Har du akutt luftvegsinfeksjon skal du ikkje gå i praksis/på jobb.
Akutt oppståtte luftvegssymptom er:

 • feber og/eller -
 • hoste og/eller -
 • kortpustethet

Studentar i praksis som er i tvil om dei skal nytte seg av prøvetakingstilbodet ved Bedriftshelsetjenesta, kan ta kontakt med næraste leiar ved behov for avklaring.

Eg skal begynne i klinisk praksis ved HUS og har symptom. Kva gjer eg?

Du skal ikkje kome i praksis om du opplever symptom på covid-19. Ta kontakt med studiestad og fastlege ved behov for oppfølging.

Eg har nyleg avslutta praksis og har utvikla symptom. Kva gjer eg?

Viss klinisk praksis var avslutta meir enn 24 timar før symptoma dine oppstod er det ikkje aktuelt med karantene for pasientar, tilsette eller medstudentar som du har vore i kontakt med då.

Viss du var i klinisk praksis siste 24 timar før symptoma dine oppstod, gjeld same reglar for deg som tilsette. Det kan då vere aktuelt å iverksette karantenetiltak for pasientar og andre som du har arbeidd saman med.

Dersom du ikkje var i klinisk praksis i denne perioden tar du kontakt med studiestad og fastlege ved behov for oppfølging.

Eg er lærar på høgskolen og rettleier studentar i praksis. Kan eg teste meg på sjukehuset?

Nei, tilbod om testing gjeld berre for tilsette og studentar i klinisk praksis.

Eg har familiemedlemmer som er sjuke. Kan dei testast på sjukehuset?

Nei, tilbod om testing gjeld berre for tilsette.

Skal vi beskytte oss mot dråpesmitte eller luftsmitte?

Covid-19 smittar ved dråpe- og kontaktsmitte, til liks med andre koronavirus. Dråpesmitteregime, med bruk av kirurgisk munnbind, gir god beskyttelse ved koronainfeksjon.  

Covid-19 smittar på same måte som SARS, som er eit anna koronavirus. Erfaringar fra SARS-utbrotet i 2003 viser at når ein heldt seg til dråpesmitteregime, og klarte å gjennomføre og etterleve det på ein ordentleg måte, var risikoen for smittespreiing svært låg.

Kva inneber dråpesmitteregimet ved Covid-19?

 • kirurgisk munnbind
 • smittefrakk med lange armar (tøyfrakk eller eingongs- smittefrakk)
 • hanskar
 • augebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 
Se mer på Folkehelseinstituttets sider

Eg har behandla ein pasient som var frisk når eg behandla han og ikkje isolert. No har pasienten symptom. Korleis handeterer vi dette? Skal vi teste oss? 

Dersom pasienten får bekrefta covid-19 er det leiaren din som er ansvarleg for at det blir gjennomført smitteoppsporing og eventuell oppfølging av tilsette. 

Sjå Smittevernhåndboken - Smittesporing og oppfølging i sykehus ved bekreftet positiv pasient/ansatt Covid-19. 

Viss du var i kontakt med pasienten meir enn 24 timar før symptoma oppstod er det ingen tiltak.

Når skal vi likevel bruke åndedrettsvern?

Ved nokre prosedyrar, for eksempel intubering og bronkoskopi, i tillegg til CPAP/Bi-PAP behandling, kan det dannast aerosoler (dråpar eller partiklar som held seg svevande i lufta).  Desse aerosolgenererande prosedyrane blir rekna som høgrisiko for smitte. I desse situasjonane skal kirurgisk munnbind byttast ut med FFP3-masker, altså åndedrettsvern. Hette skal nyttast ved aerosoldannande prosedyrar, ikkje elles.

Korleis unngå smitte mellom kollegaer?

Det aller viktigaste rådet er at tilsette skal vere heime når dei har symptom på akutt luftvegsinfeksjon, og det ser ut som svært mange har forstått det. Ved dei tilfella der tilsette har testa positivt, har vi sett at det har vore få sekundærtilfelle og relativt lite heimekarantene og smittesporing fordi den tilsette stort sett har følgt rådet. For å raskt avklare om tilsette har Covid-19 er det lagt godt til rette for at tilsette kan teste seg.

Eg har testa negativt. Når kan eg gå på jobb?

Har du hatt luftveissymptom, men testa negativt på Covid-19, kan du gå på jobb når du er symptomfri.
Sjå Flytskjema for covid-19-testing ved akutte luftveisinfeksjoner: Ansatte i helsetjenesten

Kva for nokre desinfeksjonsmiddel kan nyttast ved covid-19?

Alle våre desinfeksjonsmiddel i sjukehuset er effektive mot koronavirus.

Kva er kriteria for koronatesting av tilsette?

Ved akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller kortpustetheit* er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19 for tilsette i helsetjenesta med pasientnært arbeid**

*Testing skal også vurderast ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over 2 døgn.

**Gjeld også reinhaldspersonell som reingjer pasientrom når pasient er til stades, portørar som transporterer pasientar og skrankepersonell der anbefalt avstand på minst 1 meter i kontakt med pasientar ikkje mogleg.

Personar utan symptom skal IKKJE testast for covid-19.  

Har du testa negativt på covid-19, føler deg frisk, men har milde symptom på luftvegsinfeksjon, kan du gå på jobb.

Bør vi gjere tilpassingar på avdelinga for å avgrense smitte mellom tilsette?

Alle einingar bør prøve å innrette arbeidsdagane på ein slik måte at dei har nærkontakt med eitavgrensa tal  kollegaer, slik at ikkje alle må i karantene den dagen ein av kollegaene får påvist korona.

Studentar

Studenter omfattes av de samme retningslinjer som helsepersonell og skal følge samme regler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Studentar i sjukehuset 

Test for covid-19

Dersom du er tilsett og har symptom på luftvegsinfeksjon som hoste, feber og tungpust er det indikasjon for test for covid-19.

Les meir om prøvetaking av tilsette

Tilsette som testar positivt utanfor sjukehuset si prøvetakingseining blir bedne om å melde frå til Bedriftshelsetenesta, slik at dette blir registrert og dokumentert. Dette gjeld prøvar som er tatt hos kommunen (legevakt, teststasjonar) og hos fastlege. For at desse prøvane skal kunne registrerast i sjukehuset sitt rapporteringssystem, er vi avhengige av at tilsette som har testa positivt, enten sjølve eller leiaren deira, melder dette til Bedriftshelsetenesta ved bedriftslege på telefon: 90957577 eller 97671124.

Vaksinasjon av tilsette

Tilsette og pasientar i Helse Bergen skal få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.

Les meir om vaksinasjon, biverknadar og korleis du melder frå om biverknadar

Våre nyheter om koronavirus

Fann du det du leita etter?