foto av hånd med hanske hilser på hånd uten hanske

Koronavirus - informasjon til tilsette

Informasjon for tilsette i Helse Bergen frå A-Å

Avstand mellom tilsette

I tråd med anbefalingane frå FHI har Helse Bergen innført lettelsar for tilsette når det gjeld utvida munnbindbruk og avstand mellom tilsette. 

Tilsette i ordinært arbeid treng ikkje lenger halde 1 meters avstand på morgenmøte, på vaktrommet, i lunsjpause, internundervisning etc. Lettelsane gjeld og for studentar med praksis i sjukehuset.

Årsaka til lettelsane er lågare smittetal, færre innleggingar og høg andel vaksinerte både i helsetenesten og i samfunnet generelt. Ein må likevel vere førebudd på endringar i  anbefalingane i tråd med lokal smittesituasjon og lokale føringar. I arbeidsmiljø med låg vaksinasjonsdekning må ein legge til rette for at avstandsregel kan bli oppretthaldt.

Besøk i sjukehuset

Besøk på sjukehuset skjer etter avtale. Vi har fortsatt begrensingar på besøk grunna koronavirus-pandemien. Dei som skal på besøk på sjukehuset, må gjere seg kjent med gjeldande besøksrutinar. 

Bierverv

Helse Bergen oppfordrar tilsette som har bierverv knytt til elektiv helseverksemd om ikkje å utøve biervervet inntil vidare grunna situasjonen vi er i. Det same gjeld tilsette som har bierverv der dei er ekstra utsette for smitte.
Dette blir grunngjeve med:

 • Behov for helsepersonell. Vi som hovudarbeidsgivar har behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen på sjukehuset.
 • Behov for at tilsette reduserer smitterisiko når dei kan. Forpliktingar hos biarbeidsgivarar kan for eksempel bety at vi får utfordringar knytt til omdisponering av personell eller endring av arbeidsplanar.

Slik pandemisituasjonen er no, håpar vi at medarbeidarar med slike bierverv følger oppfordringa. Utgangspunktet er at tilsette har rett til å ha bierverv i si fritid. Denne retten er likevel avgrensa i lov, forskrifter, arbeidsavtale og retningslinjer. 

Dersom klinikkane/avdelingane eller enkeltmedarbeidarar treng bistand til å avklare kven dette gjeld og/eller dei har behov for bistand i dialogen med oppdragsgivar i biervervet, ber vi dei kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga v/Anne Randi Skirbekk

Retningslinje for tilsette som arbeider fleire stader under pandemien

Det er utarbeidd ei eiga retningslinje for tilsette som arbeider fleire stader under pandemien. Formålet er både å sikre tilgang til personell og redusere smitterisiko for medarbeidarar i Helse Bergen.

Sjå EK-rutine:  "Ansatte med flere stillinger under pandemi"Personal- og organisasjonsavdelinga har sett på ulike situasjonar og gir råd til korleis desse best kan handterast. I denne retningslinja finn du informasjon og råd om følgande tema:

 • Tilsette med bierverv
 • Tilsette med to (eller fleire) arbeidsgivarar
 • Tilsette som tar ekstravakter hos andre arbeidsgivarar
 • Tilsette som har fleire arbeidsstader internt i Helse Bergen

Ferie

Folkehelseinstituttet sine reiseråd 

Reiser som bryter med nasjonale myndigheters reiseråd

I tråd med midlertidig forskrift knytt til koronasituasjonen, kan personar som bryt nasjonale myndigheiters reiseråd og får karanteneplikt ved heimkomst til Norge, nektast sjukepengar. Dette gjeld også i arbeidsgivarperioden. 
Leiarar kan kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga ved spørsmål knytt til dette på e-post til: personalavdelingen@helse-bergen.no   

Avvikling av ferie

I Helse Bergen planlegg og avviklast ferie i hovudregel som normalt. Dersom pandemisituasjonen endrar seg, eller det oppstår andre uforutsette forhold for sjukehusdirfta, kan det være aktuelt å endre allereie fastsett ferie for enkelte medarbeidedarar.

 
Leiarar skal ha dialog med tillitsvalgte, vernetjeneste og tilsette om konsekvensane av trinna i pandemiplanen, herunder også eventuelle konsekvensar for ferieavvikling. 
 

Endring av allereie fastsett ferie

Arbeidsgivar kan endre fastsett ferie dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendingar som vil skape vesentlege driftsproblem, og det ikkje kan skaffast stedfortredar jf. ferieloven § 6

 • Arbeidsgivar skal på førehand diskutere spørsmål om endring av fastsett ferie med medarbeidaren
 • Medarbeidar har rett til å la seg bistå av ein tillitsvald dersom dei ønskjer det. 
 • Medarbeidar skal under samtalen gi opplysningar om meirutgiftar som vil bli krevd erstatta. Leiar dokumenterar samtalen skriftleg, med kopi til medarbeidar.
 • Medarbeidaren kan kreve erstatning for dokumenterte meirutgifter som følger av ei omlegging av ferien. Meirutgifter som medarbeidaren ikkje har gitt opplysningar om under samtalen, kan berre bli krevd erstatta i den utstrekning dei fremstår som nærliggande følger av omlegginga.
Reglane ovanfor gjeld ikkje for dei tilfelle der tida for ferie blir endra etter ferielovas § 8 og § 9 – ferieavvikling i oppseiingstid og ferieavvikling under sjukdom og permisjon.
 

Kan medarbeidarar krevje å endre allereie fastsett ferie?

Nei, det kan medarbeidere ikkje krevje. Det er arbeidsgivar/leiar som fastsett ferie etter ferielovens bestemmelser. Den ekstra ferien for dei over 60 veljer medarbeidar sjølv, med mindre det er avtalt noko anna. Dersom medarbeidaren ønskjer å endre ferie, må leiar vurdere om dette er ønskeleg/mogleg av hensyn til drifta. I slike tilfelle kan medarbeidaren ikkje krevje erstatning etter ferielovens bestemmelser.
 

Fleire aktuelle reglar for ferie:​

 
 • Fristen for underretning om fastsetting av ferie. Arbeidstakar kan som hovudregel krevje å få vite tidspunkt for ferie seinast to månader før ferieavviklinga, jf. ferielova § 6 nr. 2.
 • Endre tid og lengde for hovudferien. Etter ferieloven kan arbeidstakar som tiltrer før 15. august i ferieåret, krevje at hovudferien på 18 virkedagar blir gitt i perioden 1. juni–30. september. Endring av tidspunkt for ferie kan avtalast mellom leiar og medarbeidar.
 • Moglegheiter for overføring av ferie til neste år. Dersom leiar vurderer at dette er mogleg av omsyn til drifta, og medarbeidar ønskjer dette, kan det etter ferieloven inngås skriftleg avtale om overføring av inntil 12 verkedagar ferie til påfølgande ferieår. Tilsvarande kan ein avtale overføring av dei 5 avtalefesta verkedagane ferie. Det er ikkje mogleg å pålegge medarbeidarar å overføre ferie til neste ferieår.
 • Kan ein betale ut ferie som ikkje blir avvikla i løpet av ferieåret? Etter dagens ferielov kan arbeidsgivar ikkje kompensere manglande ferieavvikling i form av utbetaling, kun ved manglande ferieavvikling i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet, jf. ferieloven § 11 nr. 3.
 • Sjukdom i ferien under koronapandemi. Ferielovens reglar om om utsetting av ferie gjeld dersom arbeidstakar blir sjuk før eller i ferien, jf. § 9. Ver merksam på at det må føreligge rett til sjukepengar for at arbeidstakar skal få utbetalt lønn for sjukedagane i ferien.

 

Karantene 

​Det er ulike reglar for dei som er fullvaksinerte og de som er delvaksinerte når det gjeld både innreisekarantene og smittekarantene.

Fullvaksinerte, eller dei som har gjennomgått covid-19 dei siste seks månadane er unntatt karantene og kan gå på jobb utan å teste seg. Dette gjeld både om du har vore i utlandet og om du er nærkontakt til personer som er smitta med covid-19.

Delvaksinerte, altså dei som har fått første vaksinedose for mellom 3- 15 veker sidan, kan gå på jobb dersom dei tar PCR-test på dag 3 -7 etter smitteeksponering. De behøver ikke være i karantene hverken frem til testen tas eller frem til test-svaret foreligger. Hvis de ikke kan/vil testes må de være i smittekarantene som vanleg.

Delvaksinerte som må i innreisekarantene, kan avslutte karantenen ved negativ test tidlegast tre døgn etter ankomst.

Etter eksponering er anbefalinga for delvaksinerte og uvaksinerte å bruke munnbind ved pasientkontakt under under 2 meter.   

-  Det er viktig å presisere at alle som er unntatt karantene sjølvsagt må vere årvakne med hensyn til utvikling av korona-symptom, da er anbefalinga å teste seg.

 • Dei som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjeld frå 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • Dei som har gjennomgått covid-19- sjukdom og minst 3 veker seinare har fått ein dose vaksine. Status som fullvaksinert gjeld frå 1 veke etter vaksinedosen.
 • Dei som har fått vaksine med éindose-vaksine, med verknad frå 3 veker etter vaksinasjonen
 • Dei som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 veke seinare, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder frå du er ute av isolasjon. 

Kven er beskytta?

 • Dei som er fullvaksinerte (se over).
 • De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskytta gjeld frå 3 til 15 veker etter vaksinedosen. Det vil seie at 2. dose må settast seinast 14 veker etter første dose for å oppretthalde status beskytta inntil ein blir rekna som fullvaksinert.  
 • Dei som har gjennomgått infeksjon. Status som beskytta gjeld i 6 månader etter den positive prøven.​


Gravide tilsette og vaksinasjon


 

Følgande anbefalingar gjeld for uvaksinerte gravide eller gravide som er vaksinerte i svangerskapet​ 
 • Prøvetaking og behandling av personar med mogleg covid-19-sjukdom bør ikkje utførast av gravide eller tilsette i risikogrupper.
 • Gravide i vaktteam kan fortsette i vaktarbeid og ta imot ØH-pasientar, så framt andre i vaktteamet kan overta arbeidsoppgåvene knytta til mistenkte eller påviste Covid-19 pasientar. Dette må vurderat ut ifrå kva slags vaktteam de går. Eksempelvis vil det for LIS1 i vakt vere mogleg at andre legar i vaktteamet tar imot desse pasientane.
 • Det bør gjerast ein risikovurdering, for å vurdere ev. meirbelasting på dei andre i vaktteamet. I så fall kan tiltak med å forsterke vaktteamet tilrådast.

Følgande anbefalingar gjeld for gravide som er fullvaksinert FØR svangerskapet eller har gjennomgått covid-19

 • Gravide som er ferdigvaksinerte før svangerskapet, eller som har gjennomgått covid-19 blir antatt å vere beskytta i minst 6 månadar. De som er vaksinert har lågare risiko for smitte og alvorleg sjukdomsforløp sammenlikna med andre. 
 • Dette utelukkar ikkje at gravide treng beskyttelse ut over det ikke-gravide trenger, og gravide bør derfor ikkje jobbe direkte med pasientar med sterk mistanke om /kjent covid-19, til tross for status som fullvaksinerte. Gravide i denne gruppa skal vurderast individuelt i forhold til ev. tilrettelegging, for eksempel i samarbeid med bedriftsjordmor i ein trekantsamtale.   
Det anbefalast vidare at dei ulike avdelingar gjer ein risikovurdering rundt arbeidssituasjonen for sine gravide tilsette, der dei vurderer dei situasjonar der det kan oppstå usikkerheit i forhold til smitte og kva tiltak som skal iverksetjast i slike situasjonar. 
 
Bedriftshelsetenesta kan bistå med risikovurdering av den enkelte gravide sin situasjon ved behov. Dersom tilstrekkeleg tilrettelegging ikkje er mogleg å få til, kan svangerskapspengar vurderast. Bedriftsjordmor kan vere behjelpeleg med ein slik søknad. 
 
Les meir:
 
 
 

Vaksinasjon av gravide tilsette i Helse Bergen

Tilgjengelege data tyder ikkje på at vaksinasjon er skadeleg for den gravide eller fosteret. For gravide tilsette anbefalast det at vaksinasjon blir vurdert. Dette er spesielt aktuelt for tilsette som jobbar pasientnært der det er viktig å vere beskytta mot covid-19. Desse vurderingane kan gjerne gjerast i samråd med bedriftsjordmor / bedriftslege.

Vaksine bør som hovudregel ikkje bli tatt i første trimester av svangerskapet. For gravide tilsette som er i risikogruppe på grunn av anna sjukdom, er det også viktig å vurdere vaksinering. Dette bør gjerast i samråd med fastlege. 

Det er ikkje kontraindisert å vaksinere kvinner som planlegg å bli gravid, men dei bør informerast om at dei bør unngå graviditet til det har gått minst to veker etter at dei er vaksinert. Rådet er basert på at enkelte kan ha biverknadar opptil 1-2 veker etter vaksinasjon.

Ammande kvinner kan vaksinerast.
 

Heimekontor

Heimekontor for alle som har moglegheit og/eller fleksibel arbeidstid.​

Avtal med nærmaste leiar

Det er den enkelte leiar, i dialog med den tilsette, som må vurdere om kvaliteten på arbeidet kan oppretthaldast på eit tilfredsstillande nivå når den tilsette jobbar heimefrå. 

På enkelte tenesteområde vil det vere forhold knytta til arbeidsoppgåver eller ansvarsområde, som gjer det nødvendig at arbeidet føregår frå arbeidsplassen for å sikre kvalitet og tilgjengelegheit i tenesta, samt hensiktsmessig framdrift. 

Det er viktig at leiarar involverer tillitsvalde og verneombod i oppfølginga av praktiseringa av heimekontor ved den enkelte eining.

Les meir om forskrifta her: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata 

Spørsmål omkring utstyr og øvrig tilrettelegging på heimekontor tas i dialog med nærmaste leiar.

Kurs og arrangement, møter

Møte som kan gjennomførast på ein tilfredsstillande måte elektronisk, bør framleis skje digitalt.

 • Fredagsmøta og nivå 2/3-leiarmøta blir sendt på Vimeo. 

Opplæringstilbod for tilsette

Helse Bergen tilbyr ei rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med koronasituasjonen vi no er i. Det er viktig at du har dialog med din næraste leiar om kva opplæringstilbod som er relevant for deg.
Vi tilbyr både fysiske kurs og digitale kurs.

 • Sjå oversikt over digitale kurs og  forelesingar du som tilsett kan gjennomføre heimefrå i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikkje.
 • Sjå også rettleiing for korleis du loggar deg på både Læringsportalen og Kompetanseportalen.
Sjå oversikt over tilgjengelege digitale kurs om korona

Parkering - Koronaparkering for ansatte opphører

Tilbodet frå Bergen kommune om gratis parkering er avvikla.
Det er mogleg for tilsette å søke om sommerparkering. Det gjeld for perioden 22. juni til og med 15. august  i Ulriksdal parkeringshus.
For henvendelser angående parkering for ansatte - kontakt Drift/teknisk kundesenter.

Prøvetaking av tilsette

Dersom du er tilsett og har symptom på koronavirussjukdom ​ er det indikasjon for test.

Tilsette som testar positivt skal snarast mogleg melde frå til sin næraste leiar. Dette gjeld for alle prøvar som er tatt hos kommunen (legevakt, teststasjonar) og hos fastlege. 

Den tilsette skal også melde frå til Bedriftshelsetenesta førstkommande kvardag. Testen skal registrerast i sjukehuset sitt rapporteringssystem, og vi er avhengige av at den tilsette som har testa positivt, melder dette til Bedriftshelsetenesta. Ring bedriftslege på telefon: 90 685 175​ 

Les meir om prøvetaking av tilsette

Psykososial støtte under pandemiperioden

Her kan du som tilsett, leiar og kollega få ei oversikt over råd, rettleiing og andre nyttige ressursar som kan hjelpe deg å ta vare på deg sjølv, dine kollegaer og arbeidsmiljøet. 

Les meir om psykososial støtte under pandemiperioden

Reiser

Sjå informasjon frå regjeringa om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Innreisereglar til Noreg

Reiseråda og innreisereglane skal redusere faren for at personar busett i Noreg blir smitta i utlandet og at reisande tar med seg smitte til Noreg. Hald deg oppdatert på kva reglar som gjeld før du reiser, både der du bur til vanleg, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernråda. Hugs at både smittesituasjonen og smittevernråda kan endrast raskt.

 

 
Her finn du informasjon om kva som gjeld for tilsette som har vore i utlandet, Folkehelseinstituttet sine reiseråd, konsekvensar ved brot på reiseråd, samt kva som gjeld ved avlyste tenestereiser og avlyste private reiser.

 
Dersom arbeidsgivar ber medarbeidar avstå frå å komme på jobb, inneber det lønnsplikt. 

 

Svar på prøvar

Prøvesvar blir overført til Helsenorge. Den enkelte tilsette må sjølv logge seg inn og sjekke prøveresultat på helsenorge.no. Alle med positive prøvesvar (påvist covid-19) vil bli oppringt og informert av lege. 

Dersom svar ikkje føreligg før du skal på jobb, kan du sende ein epost til Bedriftshelsetjenesten på provetaking-bht@helse-bergen.noDu kan også ringe Bedriftshelsetjenesten på 55 97 38 50 mellom kl. 10 og 14.

Ikkje restriksjonar på fritid

Tilsette som returnerer frå gule land har ikkje karantene/restriksjonar på fritid. Tilsette som har vore på reise i land som er raude når den tilsette kjem tilbake til Noreg, skal så snart som mogleg kontakte sin leiar. Desse har karanteneplikt, men i særlige tilfelle kan nivå 2-leiar gi unntak.

Dersom du tenker å reise utanlands

Helseministeren tilrår generelt å ta ferie i Norge i år. Helse Bergen slutter seg til denne anbefalinga. All reiseaktivitet til andre land, skjer på eige ansvar. Under de rådande forholda ber arbeidsgivar om at alle tilsette nøye vurderer både behovet for å reise og kva forholdsreglar ein bør ta når ein vel å reise til dei enkelte landa/områda.

Reiser til land/område med høg smitterisiko («raude» land/område med karanteneplikt) er ikkje anbefalt. Dersom tilsette likevel meiner at dei har viktige grunnar for å reise til slike land/område, ber vi om at reisa først blir tatt opp med nærmaste leiar.

Anbefalingar frå dei regionale helseforetaka

Dei regionale helseforetaka har utarbeidd eigne anbefalinger som gjelder alle ansatte og alle gule land, også Norden, og det er desse som gjeld for helseføretaka.

Pre-screening for covid-19 ved planlagt pasientkontakt i somatikk Covid-19 risikovurdering og oppfølging av ansatt og innleid personell som ankommer Norge fra utlandetInformasjon og screening for covid-19 for studenter i praksis/klinisk undervisning i Helse Bergen

Tilsette som har opphaldt seg i utlandet

Helse Bergen har ein eigen retningslinje for innleige av personell og tilsette frå utlandet. Denne følger anbefalingar frå Folkehelseinstituttet og pålegg frå Helsemyndigheitene og oppdaterast fortløpande, sjå:

Retningslinje for innleie av personell og ansatte som har oppholdt seg i utlandet.

Folkehelseinstituttet sine reiseråd 

Reiseråd knyttet til nytt koronavirus

Reiser som bryt med nasjonale myndigheiters reiseråd

I henhold til midlertidig forskrift knytta koronasituasjonen, kan personar som bryt nasjonale myndigheiters reiseråd og får karanteneplikt ved heimkomst til Norge, nektast sjukepengar. Dette gjeld også i arbeidsgivarperioden.
Leiarar kan kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga ved spørsmål knytt til dette, e-post: personalavdelingen@helse-bergen.no

Tenestereiser

Mange må avbestille tenestereiser i forbindelse med covid 19-utbrotet. ​Helseføretaka har nasjonale avtalar på områda flyreiser, hotelltenester og kurs- og konferansetenester. Alle som har booka reiser som ikkje skal gjennomførast, bør avbooke desse så raskt som mogleg.

Har du spørsmål om avbestillingar av tenestereiser?

Kontakt Sykehusinnkjøp HF

Hotellrom ved tenestereise

For bestilling av hotellrom på tenestereiser gjeld den generelle regelen om avbestilling av rommet innan klokka 16.00 eller 18.00 same dag.

Konferansar

For bestilte konferansar gjeld det enkelte konferansehotell sine avbestillingsreglar. 

Flyreiser

Full flex-billettar kan avbestillast på vanleg måte ved å kontak​te reisebyrået G-Travel. Foreløpig er det uklart om den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med covid-19 vil vere eit grunnlag for å avbestille økonomibillettar uten kostnad. Enkelte flyselskap tilbyr no spesielle ordningar, som også gjeld for rabatterte billettar.

Risikogrupper blant tilsette

– Sjukehuset skal strekke seg langt for å skjerme tilsette som høyrer til under risikogruppene mot eksponering for koronasmitte, det vil seie å jobbe med pasientar med mogleg covid-19-sjukdom og/eller i avdelingar med høg smitterisiko, seier vår bedriftslege Trude Duelien Skorge.

Helse Bergen følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om skjerming av helsepersonell som høyrer til i risikogrupper, og har laga ein eigen retningslinje basert på FHI sine råd: Retningslinje: Tilsette som bør skjermast for smitte av koronavirus (SARS-CoV-2) (PDF)

Kven er tilsette i risikogruppa?

 • Eldre tilsette over 65 år
 • Tilsette med underliggande kroniske sjukdommar som hjarte-karsjukdom, diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk

Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mogleg at personar med alvorleg nyresjukdom, leversjukdom og personar som har nedsett immunforsvar (også der det skuldast medikamentell behandling), også har auka risiko for alvorleg forløp av covid-19. 

– Helse Bergen ønsker at leiarar og medarbeidarar har tett dialog om korleis ein kan få best mogleg tilrettelegging av den enkelte sine arbeidsoppgåver, og håpar retningslinja kan vere til hjelp for å kome fram til gode løysingar for alle, seier Duelien Skorge, og legg til at bedriftshelsetenesta kan bistå med å vurdere i tvilstilfelle.

For helsepersonell som er gravide, er de​t ut frå eit føre-var-prinsipp anbefalt at anna helsepersonell tar prøvar av og behandlar personar med mogleg covid-19-sjukdom, så langt det er mogleg.

Rutinar og retningslinjer

Pandemiplan EK: Dokumenter om korona

Sjukemeldingar

Du har rett til sjukemelding viss ein lege vurderer at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av koronaviruset. Dette gjeld også hvis legen ikkje veit sikkert om du faktisk er smittebærar. NAV kan godta sjukemelding utan personleg undersøking når det gjeld smittsam sjukdom av betyding for folkehelsa.

NAV: Sykepenger ved fravær grunnet koronavirus

Studentar

Studenter omfattes av de samme retningslinjer som helsepersonell og skal følge samme regler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Studentar i sjukehuset 

Vaksinasjon av tilsette

Tilsette og pasientar i Helse Bergen skal få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere. 

Les meir om vaksinasjon, biverknadar og korleis du melder frå om biverknadar

Våre nyheter om koronavirus

Fann du det du leita etter?