foto av hånd med hanske hilser på hånd uten hanske

Koronavirus - informasjon til tilsette

Besøk i sjukehuset - vi lettar på besøkssforbodet

Under koronaperioden innførte vi adgangskontroll på haukelandsområdet for å ivareta smittevern for pasientar og tilsette.  Med den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet, vurderer vi det som trygt å igjen tillate besøk. Samstundes må vi framleis ha restriksjonar for å hindre at verken pasientar, tilsette eller besøkande blir smitta eller kan smitte andre i våre lokale. 

Alle pasientar og besøkande må fortsatt fylle ut eit skjema med kontrollspørsmål før dei kjem inn i sjukehuset.

Barn i barnehage

Tilsette i Helse Bergen kan nytte seg av ei tilsynsordning for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjonar. Barnehagane held ope med utgangspunkt i ein rettleiar som regulerer både areal og personell for å ivareta smittevernomsyn.  Mange barnehagar har reduserte opningstider, men tilsynsordninga for barn der begge foreldra har samfunnskritiske funksjonar held fram. Tilsette må forhalde seg til informasjon frå sin barnehage og ha dialog med denne.

Om du har behov for skjemaet som bekreftar at du er tilsett i Helse Bergen, ta kontakt med leiaren din.

Bierverv

Helse Bergen oppfordrar tilsette som har bierverv knytt til elektiv helseverksemd om ikkje å utøve biervervet inntil vidare pga. situasjonen vi er i. Det same gjeld tilsette som har bierverv der dei er ekstra utsette for smitte.
Dette blir grunngjeve med:

 • Behov for helsepersonell. Vi som hovudarbeidsgivar har behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen på sjukehuset.
 • Forpliktingar hos biarbeidsgivarar kan f.eks. bety at vi får utfordringar knytt til omdisponering av personell eller endring av arbeidsplanar. Behov for at tilsette som kan avgrense smitterisiko, gjer det.

Slik pandemisituasjonen er no, håpar vi at medarbeidarar med slike bierverv imøtekjem oppfordringa.
Utgangspunktet er at tilsette har rett til å ha bierverv i si fritid. Denne retten er likevel avgrensa i lov, forskrifter, arbeidsavtale og retningslinjer. 

Dersom klinikkane/avdelingane eller enkeltmedarbeidarar treng bistand til å avklare kven dette gjeld og/eller dei har behov for bistand i dialogen med oppdragsgivar i biervervet, ber vi dei kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga v/Anne Randi Skirbekk

Retningslinje for tilsette som arbeider fleire stader under pandemien

Det er utarbeidd ei eiga retningslinje for tilsette som arbeider fleire stader under pandemien. Formålet er både å sikre tilgang til personell og redusere smitterisiko for medarbeidarar i Helse Bergen.

Sjå EK-rutine:  "Ansatte med flere stillinger under pandemi"
 
Personal- og organisasjonsavdelinga har sett på ulike situasjonar og gir råd til korleis desse best kan handterast. I  retningslinja finn du informasjon og råd om følgjande tema:

 • Tilsette med bierverv
 • Tilsette med to (eller fleire) arbeidsgivarar
 • Tilsette som tar ekstravakter hos andre arbeidsgivarar
 • Tilsette som har fleire arbeidsstader internt i Helse Bergen

Ferie

Under finn du informasjon om avvikling av ferie og kva slags regler som gjeld dersom det blir aktuelt for leiar å endre på allereie fastsett ferie. 

For informasjon om kva som gjeld for tilsette som har oppheldt seg i utlandet sjå:

Folkehelseinstituttet sine reiseråd 

Reiser som bryter med nasjonale myndigheters reiseråd

I henhold til midlertidig forskrift knytt til koronasituasjonen, kan personar som bryt nasjonale myndigheiters reiseråd og får karanteneplikt ved heimkomst til Norge, nektast sjukepengar. Dette gjeld også i arbeidsgivarperioden. 

Leiarar kan kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga ved spørsmål knytta til dette, e-post: personalavdelingen@helse-bergen.no   

Gravide tilsette

Informasjon til fødande ved Kvinneklinikken på Haukeland og Føden på Voss under koronautbruddet

Det er i dag manglande kunnskap om kor vidt Covid-19 kan vere meir alvorleg under graviditet, og derfor må risikovurderinga baserast på samanlikning med viste effektar av influensa og infeksjon med andre koronavirustypar.
 
Erfaringa etter utbrot av andre koronavirusinfeksjonar (SARS-CoV, MERS-CoV) gir mistanke om auka risiko for komplikasjonar hos gravide.

Råda frå Folkehelseinstituttet er det som er gjeldande også for våre gravide tilsette

Helse Bergen sin bedriftshelsetjeneste anbefaler, oppdatert 15. juni:

I lys av at den generelle smitten i befolkninga har gått ned, er det ønskeleg med ei tydeleggjering av anbefalingar som gjeld gravide helsearbeidarar, særeig med tanke på gravide legar i vaktordning.

FHI har nyleg gått ut med informasjon om at det foreløpig er lite som tyder på at gravide er spesielt utsett for å utvikle alvorleg sjukdom med det nye koronaviruset. Det er ifølgje FHI ikkje haldepunkt for å hevde at friske gravide har større risiko enn andre friske kvinner på same alder. I tillegg gir smittevernutstyr svært god beskyttelse og spesielt sett opp mot den låge smitterisikoen som er i utgangspunktet.  Anbefalinga om skjerming av gravide helsepersonell blir likevel oppretthalden, når det gjeld arbeid med mistenkte eller påviste Covid-19-tilfelle, ut i frå eit føre-var prinsipp.

For helsepersonell som er gravide, er det ut frå eit føre-var-prinsipp i utgangspunktet framleis anbefalt at anna helsepersonell tar prøver av og behandlar personar med mogleg covid-19-sjukdom, så langt det er mogleg. Tilrettelegging blir gjort i samråd med arbeidsgivar.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjonar eller kroniske sjukdommar som kan vere forbunde med auka risiko for alvorleg forløp av covid-19, blir det framleis anbefalt å fortsatt vurdere omplassering til andre arbeidsoppgåver vurdert ut frå individuell risiko.

Ut i frå ei samla vurdering i samråd med infeksjonslege, smittevernlege og bedriftslege/-jordmor tenker ein no at gravide kan tilbakeførast til ordinært pasientarbeid /vaktordning. Det blir lagt til grunn at det blir iverksett tiltak, der det er tvil om pasientar sin smittestatus. Det må derfor vurderast formålstenlege tiltak i dei situasjonar der gravide for eksempel på vakt kjem i situasjoner der ev. anna personell må handtere pasient, til smitte er avklart. Eksempelvis vil det for LIS1-legar i vakt vere mogleg at andre legar i vaktteamet tar imot desse pasientane. På avdelingar der ein gravid lege kan vere einaste lege til stades vil sjukepleiar kunne føreta prøvetakinga for Covid-19.
Det blir anbefalt at dei ulike avdelingane gjer ei risikovurdering rundt arbeidssituasjonen, kor dei vurderer situasjonar der det kan oppstå usikkerheit i forhold til smitte og kva tiltak som skal setjast i verk i slike situasjonar. Bedriftshelsetenesta kan bistå med risikovurdering av den enkelte gravide sin situasjon ved behov. Dersom det blir ein tydeleg og vedvarande auke med fleire innlagte Covid-19-pasientar, vil anbefalingane bli evaluert og revurdert.  Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon for gravide og ammende

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon for barn og unge

Karantene og tilsette

Reise:


Utenriksdepartementet fråråder alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjeld til 20. august. Eit unntak blir gjort for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, frå og med 15. juni.

Frå 15. juni vil det ikkje lenger vere eit krav om ti dagars karantene ved ankomst til Noreg etter besøk i dei områda i Norden som tilfredsstiller FHIs kriterier.

Sjå FHI sine råd og oversikt over område som tilfredsstiller smittekrav


Etter nye karantenereglar er det berre personar frå Sverige som har innreisekarantene når dei kjem til Noreg, ikkje frå dei andre nordiske landa. For andre land enn dei nordiske, gjeld framleis kravet om heimekarantene i 10 dagar etter heimkomst.
Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar


Nærkontakt:

Med nærkontaktar meiner ein personar som har hatt tett kontakt med ein person som er bekrefta sjuk med covid-19 frå 48 timar før symptomdebut og til personen er avisolert. Desse er etter covid-19 forskrifta pålagt å vere i karantene. Dei som har nærast kontakt, har størst risiko for å vere smitta. Ved sannsynleg, men ikkje bekrefta covid-19, blir det anbefalt at husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære kontaktar oppheld seg i karantene.

Se FHIs Definisjon av tilfelle og nærkontakt


Slik forheld du deg når du er i heimekarantene

Se FHIs råd om avstand, karantene og isolering

 

Desse skal ikkje kome på jobb:

Tilsette med nyoppståtte luftvegssymptom
Om du er bekrefta sjuk med korona skal du vere i heimeisolasjon

Møte

Interne møte skal i størst mogeleg grad gjennomførast elektronisk.
Fredagsmøta blir sendt på video. Link blir tilgjengelig her på denne sida dagen før.
Nivå 2/3-leiarmøta blir gjennomført på Skype.

Opplæringstilbod for tilsette

Helse Bergen tilbyr ei rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med koronasituasjonen vi no er i. Det er viktig at du har dialog med din nærmaste leiar om kva opplæringstilbod som er relevant for deg.
Vi tilbyr både fysiske kurs og digitale kurs.

Sjå oversikt over digitale kurs og  forelesingar du som tilsett kan gjennomføre heimefrå i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikkje.
Sjå også rettleiing for korleis du loggar deg på både Læringsportalen og Kompetanseportalen.

Se oversikt over tilgjengelige digitale kurs om korona

Parkering

Vedtaket om å innføre forbod mot el-bilparkering på Haukelandsområdet er utsett. Det er Bergen kommune som har bestemt å utsette forbodet til 1. oktober 2020.

Frå før har Helse Bergen har i samarbeid med Bergen kommune fått frigjort ytterlegare  350 parkeringsplassar i nærleiken av Haukelandsområdet.  Dei er:

 • Slettebakksveien, 50-60 plassar
 • Johan Blyttsveg, 80 plassar
 • Gimle oppveksttun, 50 plassar
 • Årstad brannstasjon barnehage, 20 plassar
 • Sollien barnehage 20 plassar

Oblat hjå Drift/teknisk kundesenter

For å få parkeringsoblat må du hente dette på Drift/teknisk kundesenter. Du får då vite kor du har fått plass. Det er viktig at du hugsar dette og ikkje nyttar andre parkeringsområde. Tilbodet gjeld kun medan Korona-situasjonen pågår og er eit tiltak sjukehuset har sett i verk for å begrense smitte ved bruk av kollektivtrafikk. I tillegg kan dei eksisterande 180 plassane sjukehuset har ved Haukelandshallen disponerast døgnet rundt, også i helger.   

Prøvetaking av våre tilsette

Dersom du er tilsett og har symptom på luftvegsinfeksjon som hoste, feber og tungpust er det indikasjon for test for covid-19.

Les meir om prøvetaking av tilsette

Psykososial støtte under pandemiperioden

På denne sida finn du som tilsett, leiar og som kollega ei oversikt over råd, rettleiing og andre nyttige ressursar som kan hjelpe deg å ta vare på deg sjølv, dine kollegaer og arbeidsmiljøet.

Les meir om psykososial støtte under pandemiperioden

Reiser

Her finn du informasjon om kva som gjelder for tilsette som har vore i utlandet, Folkehelseinstituttet sine reiseråd, konsekvensar ved brot på reiseråd, samt kva som gjeld ved avlyste tenestereise og avlyste private reise.

Tilsette som har opphaldt seg i utlandet

Helse Bergen har ein eigen retningslinje for innleige av personell og tilsette frå utlandet. Denne følger anbefalingar frå Folkehelseinstituttet og pålegg frå Helsemyndigheitene og oppdaterast fortløpande, sjå: Retningslinje for innleie av personell og ansatte som har oppholdt seg i utlandet.

Folkehelseinstituttet sine reiseråd 

Reiseråd knyttet til nytt koronavirus


Reiser som bryt med nasjonale myndigheiters reiseråd

I henhold til midlertidig forskrift knytta koronasituasjonen, kan personar som bryt nasjonale myndigheiters reiseråd og får karanteneplikt ved heimkomst til Norge, nektast sjukepengar. Dette gjeld også i arbeidsgivarperioden.
Leiarar kan kontakte Personal- og organisasjonsavdelinga ved spørsmål knytt til dette, e-post: personalavdelingen@helse-bergen.no

Nye reiseråd fra 15. juli

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav. Dette kom frem i regjeringens pressekonferanse torsdag 25. juni.

Se reiserådInformasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Private reiser

Private reiser som blir avlyst blir i utgangspunktet ikkje dekt av arbeidsgivar.
Når arbeidsgivar endrer allereie fastsett ferie kan det vere grunnlag for at sjukehuset dekker utgifter.

Dersom du har spørsmål, kontakt einingas controller eller Brukerstøtte på  55 97 47 40, innvalg 1 eller send e-post til servicesenter@helse-bergen.no

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling kan på bakgrunn av reiseforbodet ha moglegheiter for utgiftsdekning frå det offentlege (Helfo) for utenlandsreiser gjennom arbeidsgivar.
Dersom du oppfyller krava for å få refusjon fra HELFO må du varsle leiar. Reiserekning må merkast med ein særskild prosjektkode 1002512 «Korona, ref. private reiser, HELFO» og dokumentasjon leggast ved.

Les krav som må oppfyllast her:
Se informasjon om vilkår og framgangsmåte som må være oppfylt før kravet rettes til arbeidsgiver.

Tenestereiser

Mange må avbestille tenestereiser i forbindelse med covid 19-utbrotet. ​Helseføretaka har nasjonale avtalar på områda flyreiser, hotelltenester og kurs- og konferansetenester.

Alle som har booka reiser som ikkje skal gjennomførast, bør avbooke desse så raskt som mogleg.
Samtidig har myndighetene gitt generelle råd om å unngå reising utover det som er absolutt nødvendig.

Har du spørsmål om avbestillingar av tenestereiser?

Kontakt Sykehusinnkjøp HF

Hotellrom ved tenestereise

For bestilling av hotellrom på tenestereiser gjeld den generelle regelen om avbestilling av rommet innan klokka 16.00 eller 18.00 same dag.

Konferansar

For bestilte konferansar gjeld det enkelte konferansehotell sine avbestillingsreglar. 

Flyreiser

Full flex-billettar kan avbestillast på vanleg måte ved å kontakte reisebyrået G-Travel. Foreløpig er det uklart om den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med covid-19 vil vere eit grunnlag for å avbestille økonomibillettar uten kostnad. Enkelte flyselskap tilbyr no spesielle ordningar, som også gjeld for rabatterte billettar.

Risikogrupper blant tilsette

– Sykehuset skal strekke seg langt for å skjerme ansatte som hører til under risikogruppene mot eksponering for koronasmitte, dvs. å jobbe med pasienter med mulig covid-19 sykdom og/eller i avdelinger med høy smitterisiko, sier vår bedriftslege Trude Duelien Skorge.

Helse Bergen følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om skjerming av helsepersonell som hører til i risikogrupper. Nå har vi laget en en egen retningslinje basert på FHI sine råd:

Retningslinje: Ansatte som bør skjermes for smitte av koronavirus (SARS-CoV-2) (PDF)

Hvem er ansatte i risikogruppen?

 • Eldre ansatte over 65 år
 • Ansatte med underliggende kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk

Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling), også har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. 
 
– Helse Bergen ønsker at ledere og medarbeidere har tett dialog om hvordan få best mulig tilrettelegging av den enkeltes arbeidsoppgaver, og håper retningslinjen kan være til hjelp for å komme frem til gode løsninger for alle, sier Duelien Skorge, og legger til at bedriftshelsetjenesten kan bistå med å vurdere i tvilstilfeller.
 
For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig.

Rutinar og retningslinjer

Pandemiplan EK: Dokumenter om korona

Sjukemeldingar

Du har rett til sjukemelding viss ein lege vurderer at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av koronaviruset. Dette gjeld også hvis legen ikkje veit sikkert om du faktisk er smittebærar. NAV kan godta sjukemelding utan personleg undersøking når det gjeld smittsam sjukdom av betyding for folkehelsa.

NAV: Sykepenger ved fravær grunnet koronavirus

Smitte og mistanke om smitte

Korleis beskyttar vi oss? Kva utstyr skal vi bruke kor, når og kvifor?

Få råd - og ro - fra smittevernrådgiverne våre

Eg jobbar på pandemipost – må eg ta nokre spesielle forholdsreglar før eg går heim frå vakt?

Nei, det treng du ikkje. Du kan gå på butikken og handle, og du kan gå heim til dine utan å ta spesielle forholdsreglar utover vanleg handhygiene. 

Eg har lettare symptom frå øvre luftvegar – må eg testast for korona?

Nei, i utgangspunktet ikkje. 
Tilsette i pasientnært arbeid kan vurderast for testing også ved mildare akutte luftvegssymptom, utan anna sannsynleg årsak, som har vart over 2 døgn.
Sjå: Flytskjema for covid-19-testing ved akutte luftveisinfeksjoner: Ansatte i helsetjenesten

Kva er akutt oppståtte luftvegssymptom?

Akutt oppståtte luftvegssymptom er:

 • feber og/eller,
 • hoste og/eller
 • kortpustheit

Tilsette som er i tvil om dei skal nytte seg av prøvetakingstilbodet ved Bedriftshelsetjenesten, kan ta kontakt med nærmaste leiar ved behov for avklaring.

Eg har mage- og tarmsymptom – må eg testast for korona?

Nei, i utgangspunktet ikkje.
Vi veit at det har vore nokre tilfelle av magesmerter og feber som har vist seg å vere Covid-19, men det er framleis  ikkje blant dei vanlegaste symptoma og gir derfor ikkje grunnlag for du skal testast. Du skal sjølvsagt ikkje gå på jobb dersom du ikkje er frisk. Dersom du har oppkast eller diaré skal du som elles vente 48 timar at symptoma har gitt seg før du går tilbake på jobb.
Sjå elles FHI sine retningslinjer for testing her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/#om-teststrategi-og-testing-av-andre-personer-med-akutt-luftveisinfeksjon

Eg har vore i kontakt med nokon som er nærkontakt til positiv koronasmitta - må eg bli heime frå jobb?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom sjølv kan du gå på jobb som vanleg.

Eg har familiemedlem som er i karantene - korleis forheld eg meg?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom kan du gå på jobb som vanleg.

Eg har hustandsmedlem eller er nærkontakt med ein som er bekrefta smitta med Covid-19
- korleis forheld eg meg ?

Ved nærkontakt så er du i karantene i 10 dagar etter siste høgrisikokontakt. 
FHI: Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19
Ved husstandsmedlem er du i karantene like lenge som den som er sjuk.
FHI: Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)

Les også
Informasjon til ansatte i Helse Bergen som har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist covid-19 sykdom (PDF)

Familiemedlem som har symptom, men som ikkje er testa – korleis forheld eg meg?

Så lenge du ikkje utviklar akutte luftvegssymptom sjølv kan du gå på jobb som vanleg.

FHI: Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19.

Kvifor kan eg ikkje bruke munnbind i møte med alle pasientar no?

Grunnen til at ikkje alle bruker kirurgisk munnbind i møte med pasientar, er at det ikkje vil vere i tråd med dei nasjonale retningslinjene.

Ifølgje nasjonale retningslinjer skal kirurgisk munnbind nyttast i kontakt med pasientar som har påvist Covid-19, i kontakt med pasientar som har ein uavklart tilstand og symptom på akutt luftvegsinfeksjon, og hos andre pasientar isolert ved dråpesmitteregime.

Kva med meg som er i risikogruppa?

Tilsette som tilhøyrer risikogrupper må gå i dialog med leiaren sin om det kan vere aktuelt å sjå på typen arbeidsoppgåver.
FHI: Råd og informasjon til risikogrupper

Eg er i karantene – når kan den opphevast dersom det er behov for meg på jobb?

Det er gitt moglegheit for at verksemdsleiinga, etter ei risikovurdering, kan kalle deg tilbake på jobb dersom du er i karantene og ikkje har akutte luftvegssymptom.
FHI: Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Eg er heime frå jobb på grunn av akutte luftvegssymptom og skal testast– korleis kjem eg meg til testing?

Bruk fortrinnsvis eigen bil. Dersom du må bruke offentleg transport, følg råd om hostehygiene og handhygiene og hald avstand til andre menneske.

Eg er student og har starta klinisk praksis – og har symptom på akutt luftvegsinfeksjon

Du skal forhalde deg på same måte som tilsette. Har du akutt luftvegsinfeksjon skal du ikkje gå i praksis/på jobb.
Akutt oppståtte luftvegssymptom er:

 • feber og/eller,
 • hoste og/eller
 • kortpustethet

Studentar i praksis som er i tvil om dei skal nytte seg av prøvetakingstilbodet ved Bedriftshelsetjenesta, kan ta kontakt med nærmaste leiar ved behov for avklaring.

Eg skal begynne i klinisk praksis ved HUS og har symptom

Då skal du ikkje kome i praksis. Ta kontakt med studiestad og fastlege ved behov for oppfølging.

Eg har nyleg avslutta praksis og har utvikla symptom

Viss klinisk praksis var avslutta meir enn 24 timar før symptoma dine oppstod er det ikkje aktuelt med karantene for pasientar, tilsette eller medstudentar som du har vore i kontakt med då.
Viss du var i klinisk praksis siste 24 timar før symptoma dine oppstod, forheld du deg på same måte som tilsette. Det kan då vere aktuelt å iverksette karantenetiltak for pasientar og andre som du har arbeidd saman med.

Dersom du ikkje var i klinisk praksis i denne perioden tar du kontakt med studiestad og fastlege ved behov for oppfølging.

Eg er lærar på høgskolen – og rettleier studentar i praksis – kan eg teste meg på sjukehuset?

Nei, tilbod om testing gjeld berre for tilsette og studentar i klinisk praksis.

Eg har familiemedlemmer som er sjuke – kan dei testast på sjukehuset?

Nei, tilbod om testing gjeld berre for tilsette.

Skal vi beskytte oss mot dråpesmitte eller luftsmitte?

Covid-19 smittar ved dråpe- og kontaktsmitte, til liks med andre koronavirus. Dråpesmitteregime, med bruk av kirurgisk munnbind, gir god beskyttelse ved koronainfeksjon. 
Covid-19 smittar på same måte som SARS, som er eit anna koronavirus. Erfaringar fra SARS-utbrotet i 2003 viser at når ein heldt seg til dråpesmitteregime, og klarte å gjennomføre og etterleve det på ein ordentleg måte, var risikoen for smittespreiing svært låg.

Kva inneber dråpesmitteregimet ved Covid-19?

 • kirurgisk munnbind
 • smittefrakk med lange armar (tøyfrakk eller eingongs- smittefrakk)
 • hanskar
 • augebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 
Se mer på Folkehelseinstituttets sider

Eg har behandla pasient – denne var frisk når eg behandla han og ikkje isolert. No har pasienten symptom – korleis handeterer vi dette? Skal vi teste oss?

Dersom pasienten får bekrefta covid-19 er det leiaren din som er ansvarleg for at det blir gjennomført smitteoppsporing og eventuell oppfølging av tilsette.
Sjå Smittevernhåndboken Smittesporing og oppfølging i sykehus ved bekreftet positiv pasient/ansatt Covid-19.
Viss du var i kontakt med pasienten meir enn 24 timar før symptoma oppstod er det ingen tiltak.

Når skal vi likevel bruke åndedrettsvern?

Ved nokre prosedyrar, for eksempel intubering og bronkoskopi, i tillegg til CPAP/Bi-PAP behandling, kan det dannast aerosoler (dråpar eller partiklar som held seg svevande i lufta).  Desse aerosolgenererande prosedyrane blir rekna som høgrisiko for smitte. I desse situasjonane skal kirurgisk munnbind byttast ut med FFP3-masker, altså åndedrettsvern. Hette skal nyttast ved aerosoldannande prosedyrar, ikkje elles.

Korleis unngå smitte mellom kollegaer?

Det aller viktigaste rådet er at tilsette skal vere heime når dei har symptom på akutt luftvegsinfeksjon, og det ser ut som svært mange har forstått det. Ved dei tilfella der tilsette har testa positivt, har vi sett at det har vore få sekundærtilfelle og relativt lite heimekarantene og smittesporing fordi den tilsette stort sett har følgt rådet. For å raskt avklare om tilsette har Covid-19 er det lagt godt til rette for at tilsette kan teste seg.

Eg har testa negativt, når kan eg gå på jobb?

Har du testa negativt på covid-19 men har fortsatt milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime til 24 timar etter at du er symptomfri.
Sjå Flytskjema for covid-19-testing ved akutte luftveisinfeksjoner: Ansatte i helsetjenesten

Kva for nokre desinfeksjonsmiddel kan nyttast ved covid-19?

Alle våre desinfeksjonsmiddel i sjukehuset er effektive mot koronavirus.

Kva er kriteria for koronatesting av tilsette?

Ved akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller kortpustetheit*, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av 
• tilsette i helsetjenesta med pasientnært arbeid**
*testing skal også vurderast ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over 2 døgn.
**Gjeer også reinhaldspersonell som reingjer pasientrom når pasient er til stades, portørar som transporterer pasientar og skrankepersonell der anbefalt avstand over 1 meter i kontakt med pasientar ikkje er oppretthalde.

Personar utan symptom skal IKKJE testast for covid-19.
Har du testa negativt på covid-19, føler deg frisk, men har milde symptom på luftvegsinfeksjon, kan du gå på jobb.

Bør vi gjere tilpassingar på avdelinga for å avgrense smitte mellom tilsette?

Alle einingar bør prøve å innrette arbeidsdagane på ein slik måte at dei har nærkontakt med eitavgrensa tal  kollegaer, slik at ikkje alle må i karantene den dagen ein av kollegaene får påvist korona.


Våre nyheter om koronavirus

 • 05.06.2020
  Lettar på besøksforbodet frå laurdag 6. juni

  Sjukehuset kjem til å opne opp for besøk frå 6. juni. Med den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet, vurderer vi det som trygt å igjen tillate besøk. Fleire pasientar som ønskjer det kan få besøk. Men vi må framleis tenkje på smittevernet.

 • 28.05.2020
  Korona: Besøk på sjukehuset

  Helse Bergen opnar opp for besøk når vi er sikre på at dette kan gjerast på ein trygg og god måte.

 • 05.05.2020
  Ny berekning avreproduksjonsrate for Helse Bergens opptaksområde

  Reproduksjonsraten (R) måler kor mange personar som i snitt blir smitta av ein smitta person, og gir derfor ein indikasjon på kor raskt smitte blir spreidd. Siste berekningar for Helse Bergen sitt opptaksområde viser ein reproduksjonsrate på 0,2.

 • 23.04.2020
  Inngang sør i Sentralblokken forbeholdt pasienter

  Alle pasienter skal svare på noen kontrollspørsmål før de slippes videre inn i sykehuset. Målet er hindre smitte. For å unngå kø er inngang sør forbeholdt pasienter.

 • 23.04.2020
  Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Bergen

  Sjukehusa lettar no på besøksforboda. Fleire pasientar kan få besøk medan dei er innlagt eller ha med følge til polikliniske konsultasjonar. Smittevern er framleis viktig, mellom anna eit spørjeskjema til alle pasientar om korona.

 • 23.04.2020
  Del din koronaerfaring

  Våre leger og sykepleiere skal nå fortelle hvordan vi opplever å stå overfor dilemmaer under koronapandemien. Vi er alle direkte eller indirekte berørt av de prioriteringene som er gjort. Ditt svar er svært verdifullt.

 • 16.04.2020
  Møt opp til timen din på sjukehuset

  No trappar vi opp igjen den planlagde aktiviteten ved sjukehuset. Vi har svært strenge rutinar for smittevern for å hindre at du blir smitta eller kan smitte andre under koronavirus-epidemien. 

 • 16.04.2020
  Trappar opp igjen den planlagde aktiviteten

  Frå og med denne veka blir aktiviteten i Helse Bergen gradvis trappa opp igjen, både når det gjeld kirurgi og poliklinikk.

 • 15.04.2020
  Mange forskingsprosjekt relatert til koronapandemien

  Det er eit stort engasjement og ein høg aktivitet i forskingsmiljøa for kliniske studiar tilknytt COVID-19 epidemien – fleire er allereie i gang og andre er under planlegging, seier forskingsdirektør Renate Grüner ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 14.04.2020
  Bygger laboratorium for analyse av koronaprøver

  Tysdag starta arbeidet med å bygge om gangareal i 4. etg i Laboratoriebygget til eit nytt laboratorium som berre skal analysere prøver for koronaviruset (SARS-CoV-2). Målet er å tidoble dagens analysevolum.

 • 09.04.2020
  Bidrar i det norske teamet i Nord Italia

  Onsdag reiste eit DSB-leia medisinsk team til Lombardia, for å hjelpe italienske myndigheiter med å handtere landets korona-situasjon. Guttorm Brattebø frå Haukeland universitetssjukehus er medisinsk leiar i teamet.

 • 08.04.2020
  Koronainfeksjon og blodgiving

  Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke.

 • 05.04.2020
  Vardesenteret under pandemien

  Vardesenteret opprettheld deler av tilbodet sitt under pandemien, men no via telefon, mail og skype.

 • 03.04.2020
  Avlyste og utsatte avtaler grunna korona

  Grunna korona-pandemien er over 30.000 planlagde operasjoner, behandlingar og polikliniske avtalar avlyst eller utsett i Helse Bergen. Reduksjonen av planlagt aktivitet er gjort for å kunne prioritere dei sjukaste og for å ta imot og behand...

 • 31.03.2020
  Norsk pandemiregister opprettet i Helse Bergen

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Registeret er en utvidelse av Norsk intensivregister som driftes av Helse Bergen.

 • 31.03.2020
  Psykososialt støtteteam for ansatte og ledere

  Sykehusledelsen ønsker å forebygge kronisk stress og psykiske belastninger og ivareta medarbeidere på best mulig måte.

 • 30.03.2020
  Felles innsats gir resultat

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i heile Helse Vest. Samtidig rustar sjukehusa seg for å kunne ta imot fleire pasientar, dersom situasjonen skulle endre seg.

 • 27.03.2020
  Helsedirektoratets notat om prioritering

  Under koronavirus (covid-19)-pandemien vil det være nødvendig å gjøre mye strengere prioriteringer enn vi er vant med i den norske offentlige helsetjenesten. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet et notat som skal hjelpe oss i helsetjenes...

 • 27.03.2020
  Midlertidig blodprøvetakingsstasjon for personar med luftvegssymptom

  Personar med luftvegssymptom som er tilvist til blodprøvetaking frå primærhelsetenesta, poliklinikkar i Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus (HDS), skal no ta blodprøvar i vår mellombelse blodprøvetakingseining i Ulriksdal Helsepa...

 • 19.03.2020
  Gi status knytt til Covid-19 ved innlegging

  AMK opplever at fastlegar ved innlegging av pasientar med diagnosar som ikkje dreier seg om øvre luftvegsinfeksjon manglar informasjon om status knytt til Covid-19. Det gjer at AMK må gjere ytterlegare utspørjing.

 • 17.03.2020
  Prøvetakingstilbud for egne ansatte

  Her får du informasjon om når tilsette skal testast for covid-19. Teksten vart endra 30. juni.

 • 16.03.2020
  Fråveret i forbindelse med korona-epidemien er ei utfordring for sjukehusdrifta

  Talet på tilsette i karantene og som er sjuke eller borte frå jobb på grunn av koronaviruset, utgjer ei stor utfordring for drifta av sjukehuset, seier administrerande direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 15.03.2020
  Sjukehusa våre treng deg som er helsepersonell

  Sjukehusa i Helse Bergen treng ekstra personell i samband med koronautbrotet, og vi treng det raskt.

 • 14.03.2020
  Eigen Koronapost del av AFR sin pandemistrategi

  I forbindelse med koronavirus-epidemien vil det bli nokre endringar i tilbodet til Avdeling for rusmedisin sine pasientar framover.

 • 14.03.2020
  Informasjon om koronavirus på ulike språk

  Her finn du informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavirus på fleire ulike språk.

 • 14.03.2020
  Pasientar får dekka køyring med eigen bil

  På grunn av koronavirus-utbrotet er det innført ei midlertidig rettighetsendring for pasientreiser frå 12.mars, som gjer at pasientar no får dekka eigen bil med tilleggsutgifter.

 • 13.03.2020
  No må vi prioritere dei sjukaste

  Korona-pandemien utfordrar sjukehuset. Fleire og sjukare pasientar krev strengare prioritering.

 • 12.03.2020
  Studentaktivitet ved Haukeland universitetssykehus

  Med bakgrunn i koronasituasjonen har ledelsen ved UiB bestemt at Det medisinske fakultet skal stanse all undervisning på campus.

 • 11.03.2020
  Bestill medisinane på nett

  Bidra til å førebygge spreiing av koronavirus og bestill medisinar på nett.

 • 10.03.2020
  Pasient med koronasmitte innlagt på Haukeland

  Ein pasient som kom akutt sjuk inn til Akuttmottak måndag ettermiddag, har testa positivt på koronaviruset. Pasienten oppfylte ikkje kriteria for mistanke om koronasmitte og vart derfor ikkje isolert ved innlegging.

 • 05.03.2020
  Blodgiving og koronavirus

  Du kan ikkje gi blod dersom du har vore i område som gir karantene eller har hatt nærkontakt med personar med mistenkt eller bekrefta smitte med koronaviruset. Viss du er frisk, treng vi deg som blodgivar.

 • 04.03.2020
  Er du pasient med nedsett immunforsvar?

  Informasjon til pasientar som har immunsvikt eller som får medisinar som dempar immunforsvaret. 

 • 03.03.2020
  Har du time hos oss og vore utsett for koronasmitte?

  Har du time hos oss dei neste vekene og vore utsett for koronasmitte, må du ringje oss. Alle andre skal møte som planlagd.

 • 27.02.2020
  Koronavirus- ny informasjon til fastlegene

  Prøvetakingsprosedyren er endra for Koronavirus (COVID 19). Det er no tilstrekkeleg at det blir tatt eitt sett luftvegsprøvar av kvar pasient, det vil seie ein frå nasofarynks og ein frå svelg.

 • 27.02.2020
  - Vi er førebudde på å ta i mot pasientar som treng sjukehusbehandling for coronavirus

  Det første kjende tilfelle i Noreg av det nye koronaviruset er no påvist. Helse Bergen er klar dersom mange i vårt opptaksområde treng sjukehusbehandling som følgje av virussjukdommen.

 • 27.01.2020
  Korleis førebur sjukehuset seg på å ta imot pasientar med mogleg coronavirus?

  - Vi følgjer situasjonen nøye, er godt førebudd og har beredskapsplanane klare for korleis handtere situasjonen dersom det skulle bli mange smitta. Dette blir evaluert kontinuerleg.

Fann du det du leita etter?