Foto av ansatt ved Mikrobioloisk avdeling som jobber med prøver

Koronavirus

​Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus:  815 55 015 

  • Om du trur du er smitta, ring fastlegen din 
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får tak i fastlegen, ring legevakten på telefon 116 117  
  • Dersom du trur du kan vere smitta av covid-1​9 og har time i Helse Bergen, må du ta kontakt med oss.
Haukeland universitetssjukehus følgjer nasjonale råd og føringar frå Folkehelseinstituttet. ​


Tal på innlagde pasientar med covid-19

​Sjukehusa rapporterer dagleg til Helsedirektoratet talet på pasientar med påvist covid-19 på sjukehus. Under finn du oversikt over kor mange pasientar med påvist covid-19 som er innlagde i Helse Bergen.
Tala blir rapporterte og offentleggjorde fem dagar i veka - måndag til fredag.​

Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling/ved dødsfall:
Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).​

Oppdatert: 04.08.2021. 

Pasientar:

  • Totalt innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen: 1
  • Innlagde pasientar med covid-19 på Haukeland: 1 

  • Av desse er talet på pasientar som får intensivbehandling: 0
  • Innlagde pasientar med covid-19 på Voss: 0

Analyser og funn


 

SARS-CoV-2 RNA 03.08.2021 Totalt
Testet2 571802 529
Påvist7811 105
Andel påvist3,03 % 
   
Varianter    
Alfa0 + 13*1259 + 1696*
Beta086
Gamma03
Delta037 + 536*
* Bare screenet med mutasjons-PCR

Helse Bergen rapporterer tal på analyser utførd, tal på positive testar og funn av mutantar, måndag til fredag om lag kl. 10. Det blir ikkje rapportert på dette laurdag, søndag og offentlege hellig/fridagar. Helse Bergen utfører sars-CoV-2-analysar for alle dei 18 kommunane i vårt opptaksområde, samt mange av kommunane i Helse Fonna (inklusive Haugesund).  I tillegg analyserar vi postitive testar for mutantar for alle kommunane i Helse Førde sitt opptaksområde. ​

Navngivning av variantar er i samsvar med WHO sine råd. Tidlegare britisk variant blir no svart på med Alfa, sørafrikansk med Beta, brasiliansk med Gamma, medan tidlegare indisk variant er delt inn i 3 ulike kor den som er rekna som «variant of concern» er kalla Delta.
For ytterlegare informasjon (WHO)

Frå 12. juli publiserer vi også variantanalyse utført ved FHI. Alle tidlegare utførte analysar er no lagt til i oversikta og framtidige resultat blir lagt til etter kvart som dei føreligg.
Det er nyleg tatt i bruk fleire metodar for helgenomsekvensering i Helse Bergen og vi kan no analysera fleire av prøvane som vart tatt i vår. Desse resultata er også inkluderte i oversikta, noko som ga eit betydeleg hopp i totaloversikta frå 8. juli til 11. juli.

Helse Bergen starta med mutant-analysering 1. februar 2021. Ver merksam på at funn av mutantar vert gjort blant positive testar frå tidlegare dagar.  I tilknytning til større, sikre utbrudd vil screening-PCR bli utførd for å bekrefte mutasjon. Sekvensering vi​l bli utførd på eit utval av desse. «Screening» betyr at viruset blir identifisert som mutant, men at prøvar ikkje blir førd vidare til gensekvensering. Vi veit då at viruset er ein mutant, men ikkje av kva type mutant.

R-tal

Grunna auke i talet på smitta i Helse Bergen sitt opptaksområde, vil vi igjen publisere R-tal framover.
Tysdag 3. august er R-talet for Helse Bergen sitt opptaksområde 1,5, med ein feilmargin frå 1,1- 2.


-Det er grunn til å ha oppmerksomhet rundt at R-tallet fremdeles ligger på 1,5. Prosentvis andel positive prøver er på nivået fra i fjor høst, og prognosene tilsier at vi kan få litt flere innlagte de neste to ukene. Analysen bak tallene er mer usikker og sammensatt, men vi kan slå fast at pandemien ikke er over. Denne og neste uke kommer mange tilbake på jobb, barnehage og SFO, og studenter kommer til Bergen fra inn- og utland. Mye kan tyde på at vi alle har senket smittevern-guarden litt gjennom sommeren. Vi kan ikke ta ferie fra de basale smittevernrådene – heller ikke de som er fullvaksinerte. Vi må tilbake til hverdagen også når det gjelder smittevern. En viktig nøkkel er også å få opp andelen vaksinerte i samfunnet ytterligere, og her må også vi alle bidra, sier Eivind Hansen, administrerande direktør Helse Bergen.


Om R-tal

R-tal frå Helse Bergen sitt opptaksområde (Alle kommuner som soknar til Helse Bergen HF (inkl. Voss sjukehus) og Haraldsplass Diakonale Sykehus) blir gitt per veke og leggast vanlegvis ut på tysdagar.
Berekninga er basert på antatt tal nye smitta i befolkninga over tid, og blir estimert på grunnlag av
tal nye personar med påvist smitte. Berekninga er eit lokalt tillegg til Folkehelseinstituttet (FHI) sine berekningar nasjonalt og per fylke, som regelmessig vert publisert på FHI sine nettsider. Den lokalt berekna R-verdien er punktverdiar, mens FHI bereknar eit gjennomsnitt over ein lengre tidsperiode.
FHI sitt R-tal og det lokale R-talet er difor ikkje direkte samanliknbare, og berekningsmåten er og litt forskjellig. 

Det er viktig å merke seg at det er ei viss usikkerheit (feilmargin) knytt til estimeringa av R. Denne usikkerheita vil generelt sett vere høgare når smittetalet er veldig lågt og omvendt. Vi tilrår difor å bruke resultata med varsemd, og for å sjå etter trendar eller generelle observasjonar. Sidan R-verdien er berekna ut frå tal personar med påvist smitte, representerer R-verdien smitteveksten for ca. 2-3 dagar tilbake i tid sidan det tar ca. 2-3 dagar frå ein person tar testen til prøveresultatet føreligg.

Om
 
personvern

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gi fleire opplysningar om medarbeidarar eller pasientar sin helsetilstand.
Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt å informere om at dei har pasientar innlagt som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.
Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.

Bilete frå sjukehuset under korona

Sjå vår FlickR-konto med dagsaktuelle bilete relatert til koronasituasjonen

Saker om koronavirus

Fann du det du leita etter?