Foto av ansatt ved Mikrobioloisk avdeling som jobber med prøver

Koronavirus

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015
Om du trur du er smitta, ring fastlegen din.
Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.
Dersom du trur du kan vere smitta av covid-1​9 og har time i Helse Bergen, må du ta kontakt med oss.

Haukeland universitetssjukehus følgjer nasjonale råd og føringar frå Folkehelseinstituttet.

 

Tala vert oppdatert dagleg omtrentleg klokka 10.
Tal for mandag 14​. juni 2021

Tal på innlagde pasientar med covid-19

Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling/ved dødsfall:
Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).

Pasientar:

 • Totalt innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen: 0
 • Innlagde pasientar med covid-19 på Haukeland: 0
 • Av desse er talet på pasientar som får intensivbehandling: 0
 • Innlagde pasientar med covid-19 på Voss: 0
 • Antall døde pasientar med covid-19 hittil i Helse Bergen: 17 

Tal på tilsette 

Helse Bergen har om lag 13.200 tilsette. 

 • Tilsette med heimekarantene i Helse Bergen: ​0​
 • Positive prøvar på koronaviruset blant tilsette i Helse Bergen frå 1. juni 2021: 0
 • Nye positive prøvar på koronaviruset blant tilsette i Helse Bergen: 0  (inngår i totalen over)

 • Positive prøvar på koronaviruset blant tilsette i Helse Bergen i mai 2021: 3
 • Positive prøvar på koronaviruset blant tilsette i Helse Bergen i april 2021: 9
 • Positive prøvar på koronaviruset blant tilsette i Helse Bergen i mars 2021: 4
 • Positive prøvar på koronaviruset blant tilsette i Helse Bergen i februar 2021: 3
 • Positive prøvar på koronaviruset blant tilsette i Helse Bergen i januar 2021: 8

Analyser og funn

 ​

Analyser og funn
SARS-CoV-2 RNA​11.06.21
12.06.21
13.06.2021​Uke 23
Totalt
Testet

​1226
​1429
748
​9807
723 237
Påvist​6
​5
2
​54
10 080
Andel påvist​0,49 %
​0,35 %
0,55 %​0,55 %
 
   
Mutasjoner  
Britisk​0 + 7*
​0

​0 + 28*
612 + 1519​​​*
Sørafrikansk​0
​0
0​0
86
Brasiliansk0​​0
00​3
Indisk0​​0
00​11
* Bare screenet med mutasjons-PCR

Helse Bergen rapporterer tal på analyser utførd, tal på positive testar og funn av mutantar, måndag til fredag om lag kl. 10. Det blir ikkje rapportert på dette laurdag, søndag og offentlege hellig/fridagar. 

Helse Bergen starta med mutant-analysering 1. februar 2021. Ver merksam på at funn av mutantar vert gjort blant positive testar frå tidlegare dagar.  I tilknytning til større, sikre utbrudd vil screening-PCR bli utførd for å bekrefte mutasjon. Sekvensering vil bli utførd på eit utval av desse. «Screening» betyr at viruset blir identifisert som mutant, men at prøvar ikkje blir førd vidare til gensekvensering. Vi veit då at viruset er ein mutant, men ikkje av kva type mutant.

Helse Bergen utfører sars-CoV-2-analysar for alle dei 18 kommunane i vårt opptaksområde, samt mange av kommunane i Helse Fonna (inklusive Haugesund).  I tillegg analyserar vi postitive testar for mutantar for alle kommunane i Helse Førde sitt opptaksområde. 

R-tal

R-talet rekna ut 6. juni: 0,3, med ein feilmargin frå 0,1 til 1,0.​

Om R-tal

R-tal frå Helse Bergen sitt opptaksområde (Alle kommuner som soknar til Helse Bergen HF (inkl. Voss sjukehus) og Haraldsplass Diakonale Sykehus) blir gitt per veke og leggast vanlegvis ut på tysdagar.
Berekninga er basert på antatt tal nye smitta i befolkninga over tid, og blir estimert på grunnlag av
tal nye personar med påvist smitte. Berekninga er eit lokalt tillegg til Folkehelseinstituttet (FHI) sine berekningar nasjonalt og per fylke, som regelmessig vert publisert på FHI sine nettsider. Den lokalt berekna R-verdien er punktverdiar, mens FHI bereknar eit gjennomsnitt over ein lengre tidsperiode.
FHI sitt R-tal og det lokale R-talet er difor ikkje direkte samanliknbare, og berekningsmåten er og litt forskjellig. 

Det er viktig å merke seg at det er ei viss usikkerheit (feilmargin) knytt til estimeringa av R. Denne usikkerheita vil generelt sett vere høgare når smittetalet er veldig lågt og omvendt. Vi tilrår difor å bruke resultata med varsemd, og for å sjå etter trendar eller generelle observasjonar. Sidan R-verdien er berekna ut frå tal personar med påvist smitte, representerer R-verdien smitteveksten for ca. 2-3 dagar tilbake i tid sidan det tar ca. 2-3 dagar frå ein person tar testen til prøveresultatet føreligg.

Om personvern

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gi fleire opplysningar om medarbeidarar eller pasientar sin helsetilstand.
Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt å informere om at dei har pasientar innlagt som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.
Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.

Bilete frå sjukehuset under korona

Sjå vår FlickR-konto med dagsaktuelle bilete relatert til koronasituasjonen

Saker om koronavirus

Fann du det du leita etter?