Foto av ansatt ved Mikrobioloisk avdeling som jobber med prøver

Koronavirus

​Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus:  815 55 015 

  • Om du trur du er smitta, ring fastlegen din 
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får tak i fastlegen, ring legevakten på telefon 116 117  
  • Dersom du trur du kan vere smitta av covid-1​9 og har time i Helse Bergen, må du ta kontakt med oss.
Haukeland universitetssjukehus følgjer nasjonale råd og føringar frå Folkehelseinstituttet. ​

Tal på innlagde pasientar med covid-19

​Sjukehusa rapporterer dagleg til Helsedirektoratet talet på pasientar med påvist covid-19 på sjukehus. Under finn du oversikt over kor mange pasientar med påvist covid-19 som er innlagde i Helse Bergen.
Tala blir rapporterte og offentleggjorde fem dagar i veka - måndag til fredag.​

Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling/ved dødsfall:
Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).​

Oppdatert: 17.09.2021​

Pasientar:

  • Totalt innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen: 1
  • Innlagde pasientar med covid-19 på Haukeland: 1

  • Av desse er talet på pasientar som får intensivbehandling: 1 eldre (65+)
  • Innlagde pasientar med covid-19 på Voss: 0                

Analyser og funn

SARS-CoV-2 RNA16.09.2021Totalt
Testet2 423950 538
Påvist2614 880
Andel påvist1,07 % 
   
Varianter  
Alfa01279 + 1715*
Beta086
Gamma03
Delta2412 + 1993*
* Bare screenet med mutasjons-PCR

Helse Bergen rapporterer tal på analyser utførd, tal på positive testar og funn av mutantar, måndag til fredag om lag kl. 10. Det blir ikkje rapportert på dette laurdag, søndag og offentlege hellig-/fridagar. Helse Bergen utfører sars-CoV-2-analysar for alle dei 18 kommunane i vårt opptaksområde, samt mange av kommunane i Helse Fonna (inklusive Haugesund).  I tillegg analyserar vi postitive testar for mutantar for alle kommunane i Helse Førde sitt opptaksområde. ​

Navngivning av variantar er i samsvar med WHO sine råd. Tidlegare britisk variant blir no svart på med Alfa, sørafrikansk med Beta, brasiliansk med Gamma, medan tidlegare indisk variant er delt inn i 3 ulike kor den som er rekna som «variant of concern» er kalla Delta.
For ytterlegare informasjon (WHO)

Frå 12. juli har vi og publisert variantanalyse utført ved FHI. Alle tidlegare utførte analysar er no lagt til i oversikta og framtidige resultat blir lagt til etter kvart som dei føreligg.
Det er nyleg tatt i bruk fleire metodar for helgenomsekvensering i Helse Bergen og vi kan no analysera fleire av prøvane som vart tatt i vår. Desse resultata er også inkluderte i oversikta, noko som ga eit betydeleg hopp i totaloversikta frå 8. juli til 11. juli.

Helse Bergen starta med mutant-analysering 1. februar 2021. Ver merksam på at funn av mutantar vert gjort blant positive testar frå tidlegare dagar.  I tilknytning til større, sikre utbrudd vil screening-PCR bli utførd for å bekrefte mutasjon. Sekvensering vi​l bli utførd på eit utval av desse. «Screening» betyr at viruset blir identifisert som mutant, men at prøvar ikkje blir førd vidare til gensekvensering. Vi veit då at viruset er ein mutant, men ikkje av kva type mutant.

Månadlege rapportar frå Pandemiregisteret 

Pandemiregisteret gir ut ein rapport kvar månad med tal på innlagde pasientar med covid-19 i sjukehusa. 

​​

R-tal

Tysdag 14. september er R-talet for Helse Bergen sitt opptaksområde 0,6 - med ein feilmargin frå 0,4 til 0,8.

- Det er lenge sidan vi har sett eit så lavt R-tal. Det er gledeleg. Pilane peikar i riktig retning både for talet på smitta og innlagde. Dei som blir innlagt er generelt mindre sjuke og har kortare liggetid. Eg håpar denne trenden heldt fram.
Eivind Hansen, administrerande direktør Helse Bergen HF


Om R-tal

R-tal frå Helse Bergen sitt opptaksområde (Alle kommuner som soknar til Helse Bergen HF (inkl. Voss sjukehus) og Haraldsplass Diakonale Sykehus) blir gitt per veke og leggast vanlegvis ut på tysdagar.
Berekninga er basert på antatt tal nye smitta i befolkninga over tid, og blir estimert på grunnlag av
tal nye personar med påvist smitte. Berekninga er eit lokalt tillegg til Folkehelseinstituttet (FHI) sine berekningar nasjonalt og per fylke, som regelmessig vert publisert på FHI sine nettsider. Den lokalt berekna R-verdien er punktverdiar, mens FHI bereknar eit gjennomsnitt over ein lengre tidsperiode.
FHI sitt R-tal og det lokale R-talet er difor ikkje direkte samanliknbare, og berekningsmåten er og litt forskjellig. 

Det er viktig å merke seg at det er ei viss usikkerheit (feilmargin) knytt til estimeringa av R. Denne usikkerheita vil generelt sett vere høgare når smittetalet er veldig lågt og omvendt. Vi tilrår difor å bruke resultata med varsemd, og for å sjå etter trendar eller generelle observasjonar. Sidan R-verdien er berekna ut frå tal personar med påvist smitte, representerer R-verdien smitteveksten for ca. 2-3 dagar tilbake i tid sidan det tar ca. 2-3 dagar frå ein person tar testen til prøveresultatet føreligg.

           
 
Om personvern

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gi fleire opplysningar om medarbeidarar eller pasientar sin helsetilstand.
Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt å informere om at dei har pasientar innlagt som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.
Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.​​

Saker om koronavirus

Fann du det du leita etter?