Foto av ansatt ved Mikrobioloisk avdeling som jobber med prøver

Koronavirus

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015
Om du trur du er smitta, ring fastlegen din.
Viss du har behov for akutt helsehjelp og ikkje får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.
Dersom du trur du kan vere smitta av covid-19 og har time i Helse Bergen må du ta kontakt med oss

Haukeland universitetssjukehus følgjer nasjonale råd og føringar frå Folkehelseinstituttet.

Tal på innlagde pasientar og tilsette i karantene

Mandag 29. juni 2020:

Helse Bergen har ingen innlagde pasientar med covid-19. Denne sida vert oppdatert om det blir endring.

 • Innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen: 0
 • Antall døde pasientar med covid-19 hittil i Helse Bergen: 3 (2 eldre, 1 vaksen)
 • Totalt innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen sidan 9. mars: 70

Om personvern

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gi fleire opplysningar om medarbeidarar eller pasientar sin helsetilstand.
Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt å informere om at dei har pasientar innlagt som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.
Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.

Bilete frå sjukehuset

Sjå vår FlickR-konto med dagsaktuelle bilete relatert til koronasituasjonen

Saker om koronavirus

 • 05.06.2020
  Lettar på besøksforbodet frå laurdag 6. juni

  Sjukehuset kjem til å opne opp for besøk frå 6. juni. Med den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet, vurderer vi det som trygt å igjen tillate besøk. Fleire pasientar som ønskjer det kan få besøk. Men vi må framleis tenkje på smittevernet.

 • 28.05.2020
  Korona: Besøk på sjukehuset

  Helse Bergen opnar opp for besøk når vi er sikre på at dette kan gjerast på ein trygg og god måte.

 • 05.05.2020
  Ny berekning avreproduksjonsrate for Helse Bergens opptaksområde

  Reproduksjonsraten (R) måler kor mange personar som i snitt blir smitta av ein smitta person, og gir derfor ein indikasjon på kor raskt smitte blir spreidd. Siste berekningar for Helse Bergen sitt opptaksområde viser ein reproduksjonsrate på 0,2.

 • 23.04.2020
  Inngang sør i Sentralblokken forbeholdt pasienter

  Alle pasienter skal svare på noen kontrollspørsmål før de slippes videre inn i sykehuset. Målet er hindre smitte. For å unngå kø er inngang sør forbeholdt pasienter.

 • 23.04.2020
  Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Bergen

  Sjukehusa lettar no på besøksforboda. Fleire pasientar kan få besøk medan dei er innlagt eller ha med følge til polikliniske konsultasjonar. Smittevern er framleis viktig, mellom anna eit spørjeskjema til alle pasientar om korona.

 • 23.04.2020
  Del din koronaerfaring

  Våre leger og sykepleiere skal nå fortelle hvordan vi opplever å stå overfor dilemmaer under koronapandemien. Vi er alle direkte eller indirekte berørt av de prioriteringene som er gjort. Ditt svar er svært verdifullt.

 • 16.04.2020
  Møt opp til timen din på sjukehuset

  No trappar vi opp igjen den planlagde aktiviteten ved sjukehuset. Vi har svært strenge rutinar for smittevern for å hindre at du blir smitta eller kan smitte andre under koronavirus-epidemien. 

 • 16.04.2020
  Trappar opp igjen den planlagde aktiviteten

  Frå og med denne veka blir aktiviteten i Helse Bergen gradvis trappa opp igjen, både når det gjeld kirurgi og poliklinikk.

 • 15.04.2020
  Mange forskingsprosjekt relatert til koronapandemien

  Det er eit stort engasjement og ein høg aktivitet i forskingsmiljøa for kliniske studiar tilknytt COVID-19 epidemien – fleire er allereie i gang og andre er under planlegging, seier forskingsdirektør Renate Grüner ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 14.04.2020
  Bygger laboratorium for analyse av koronaprøver

  Tysdag starta arbeidet med å bygge om gangareal i 4. etg i Laboratoriebygget til eit nytt laboratorium som berre skal analysere prøver for koronaviruset (SARS-CoV-2). Målet er å tidoble dagens analysevolum.

 • 09.04.2020
  Bidrar i det norske teamet i Nord Italia

  Onsdag reiste eit DSB-leia medisinsk team til Lombardia, for å hjelpe italienske myndigheiter med å handtere landets korona-situasjon. Guttorm Brattebø frå Haukeland universitetssjukehus er medisinsk leiar i teamet.

 • 08.04.2020
  Koronainfeksjon og blodgiving

  Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke.

 • 05.04.2020
  Vardesenteret under pandemien

  Vardesenteret opprettheld deler av tilbodet sitt under pandemien, men no via telefon, mail og skype.

 • 03.04.2020
  Avlyste og utsatte avtaler grunna korona

  Grunna korona-pandemien er over 30.000 planlagde operasjoner, behandlingar og polikliniske avtalar avlyst eller utsett i Helse Bergen. Reduksjonen av planlagt aktivitet er gjort for å kunne prioritere dei sjukaste og for å ta imot og behand...

 • 31.03.2020
  Norsk pandemiregister opprettet i Helse Bergen

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Registeret er en utvidelse av Norsk intensivregister som driftes av Helse Bergen.

 • 31.03.2020
  Psykososialt støtteteam for ansatte og ledere

  Sykehusledelsen ønsker å forebygge kronisk stress og psykiske belastninger og ivareta medarbeidere på best mulig måte.

 • 30.03.2020
  Felles innsats gir resultat

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i heile Helse Vest. Samtidig rustar sjukehusa seg for å kunne ta imot fleire pasientar, dersom situasjonen skulle endre seg.

 • 27.03.2020
  Helsedirektoratets notat om prioritering

  Under koronavirus (covid-19)-pandemien vil det være nødvendig å gjøre mye strengere prioriteringer enn vi er vant med i den norske offentlige helsetjenesten. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet et notat som skal hjelpe oss i helsetjenes...

 • 27.03.2020
  Midlertidig blodprøvetakingsstasjon for personar med luftvegssymptom

  Personar med luftvegssymptom som er tilvist til blodprøvetaking frå primærhelsetenesta, poliklinikkar i Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus (HDS), skal no ta blodprøvar i vår mellombelse blodprøvetakingseining i Ulriksdal Helsepa...

 • 19.03.2020
  Gi status knytt til Covid-19 ved innlegging

  AMK opplever at fastlegar ved innlegging av pasientar med diagnosar som ikkje dreier seg om øvre luftvegsinfeksjon manglar informasjon om status knytt til Covid-19. Det gjer at AMK må gjere ytterlegare utspørjing.

 • 17.03.2020
  Prøvetakingstilbud for egne ansatte

  Her får du informasjon om når tilsette skal testast for covid-19. Teksten vart endra 30. juni.

 • 16.03.2020
  Fråveret i forbindelse med korona-epidemien er ei utfordring for sjukehusdrifta

  Talet på tilsette i karantene og som er sjuke eller borte frå jobb på grunn av koronaviruset, utgjer ei stor utfordring for drifta av sjukehuset, seier administrerande direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 15.03.2020
  Sjukehusa våre treng deg som er helsepersonell

  Sjukehusa i Helse Bergen treng ekstra personell i samband med koronautbrotet, og vi treng det raskt.

 • 14.03.2020
  Eigen Koronapost del av AFR sin pandemistrategi

  I forbindelse med koronavirus-epidemien vil det bli nokre endringar i tilbodet til Avdeling for rusmedisin sine pasientar framover.

 • 14.03.2020
  Informasjon om koronavirus på ulike språk

  Her finn du informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavirus på fleire ulike språk.

 • 14.03.2020
  Pasientar får dekka køyring med eigen bil

  På grunn av koronavirus-utbrotet er det innført ei midlertidig rettighetsendring for pasientreiser frå 12.mars, som gjer at pasientar no får dekka eigen bil med tilleggsutgifter.

 • 13.03.2020
  No må vi prioritere dei sjukaste

  Korona-pandemien utfordrar sjukehuset. Fleire og sjukare pasientar krev strengare prioritering.

 • 12.03.2020
  Studentaktivitet ved Haukeland universitetssykehus

  Med bakgrunn i koronasituasjonen har ledelsen ved UiB bestemt at Det medisinske fakultet skal stanse all undervisning på campus.

 • 11.03.2020
  Bestill medisinane på nett

  Bidra til å førebygge spreiing av koronavirus og bestill medisinar på nett.

 • 10.03.2020
  Pasient med koronasmitte innlagt på Haukeland

  Ein pasient som kom akutt sjuk inn til Akuttmottak måndag ettermiddag, har testa positivt på koronaviruset. Pasienten oppfylte ikkje kriteria for mistanke om koronasmitte og vart derfor ikkje isolert ved innlegging.

 • 05.03.2020
  Blodgiving og koronavirus

  Du kan ikkje gi blod dersom du har vore i område som gir karantene eller har hatt nærkontakt med personar med mistenkt eller bekrefta smitte med koronaviruset. Viss du er frisk, treng vi deg som blodgivar.

 • 04.03.2020
  Er du pasient med nedsett immunforsvar?

  Informasjon til pasientar som har immunsvikt eller som får medisinar som dempar immunforsvaret. 

 • 03.03.2020
  Har du time hos oss og vore utsett for koronasmitte?

  Har du time hos oss dei neste vekene og vore utsett for koronasmitte, må du ringje oss. Alle andre skal møte som planlagd.

 • 27.02.2020
  Koronavirus- ny informasjon til fastlegene

  Prøvetakingsprosedyren er endra for Koronavirus (COVID 19). Det er no tilstrekkeleg at det blir tatt eitt sett luftvegsprøvar av kvar pasient, det vil seie ein frå nasofarynks og ein frå svelg.

 • 27.02.2020
  - Vi er førebudde på å ta i mot pasientar som treng sjukehusbehandling for coronavirus

  Det første kjende tilfelle i Noreg av det nye koronaviruset er no påvist. Helse Bergen er klar dersom mange i vårt opptaksområde treng sjukehusbehandling som følgje av virussjukdommen.

 • 27.01.2020
  Korleis førebur sjukehuset seg på å ta imot pasientar med mogleg coronavirus?

  - Vi følgjer situasjonen nøye, er godt førebudd og har beredskapsplanane klare for korleis handtere situasjonen dersom det skulle bli mange smitta. Dette blir evaluert kontinuerleg.

Fann du det du leita etter?