HELSENORGE

Utlysing av tilskot til kompetanseheving innan lindrande behandling i kommunane 2023

Helsedirektoratet lyser også i år ut tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt. Det er lyst ut 12,1 millionar kroner for heile landet. Søknadsfrist 1. mars 2023.  

​​Denne statlege tilskotsordninga skal styrke kvaliteten i tilbodet til personar med behov for lindrande behandling og deira pårørande og bidra til kompetanseoppbygging i kommunane. Søknadsfrist 1. mars 2023

Meir informasjon på Helsedirektoratet sine nettsider om tilskotsordninga

Sø​knadsskjema​ for Helseregion Vest på nettsidene til statsforvaltaren i Vestland​​

Tilskotet vert forvalta av statsforvaltaren i eit samarbeid med dei regionale kompetansesentra for lindrande behandling.

Ved behov for råd og rettleiing kan kommunar ta kontakt med Kompetansesenter i lindrande behandling (KLB) eller Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i fylket sitt.

Kommunar i Helseregion Vest kan kontakte KLB lindrende.behandling@helse-bergen.no, tlf. 55 97 58 24

Ved spørsmål om ordninga, kontakt Statsforvaltaren i Vestland ved Beate Helland fmhobeh@statsforvalteren.no, tlf. 55 57 22 15 ​​