HELSENORGE

Utlysing av tilskot til kompetanseheving innan lindrande behandling i kommunane

Denne statlege tilskotsordninga skal styrke kvaliteten i tilbodet til personar med behov for lindrande behandling og deira pårørande og bidra til kompetanseoppbygging i kommunane. Søknadsfrist 1. mars 2022.