HELSENORGE

Syklizin injeksjonsvæske går automatisk på blå resept, §2 -90

Det har vore stilt spørsmål om refusjon av syklizin (cyclizine) injeksjonsvæske, og dei som har søkt om denne på blåresept til pasientar i palliativ fase har fått avslag på søknaden. 

Syklizin (cyclizine) injeksjonsvæske er ikkje marknadsført i Norge, men er tilgjengeleg som uregistrert legemiddel som krev godkjenningsfritak. Det må i dei aller fleste tilfella søkjast om stønad på blåresept til uregistrerte legemiddel, men dette gjeld ikkje syklizin – den går automatisk på blåresept, §2 -90.

Opplysningar frå Refusjonssøk, via www.legemiddelsok.no

Refusjonsberettiget bruk: Palliativ behandling i livets sluttfase (ICD-kode: -90)
Vilkår:
118: Behandling med legemidler uten markedsføringstillatelse skal være instituert i sykehus. Markedsførte alternativer skal ha vært forsøkt, men kan ikke benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve andre markedsførte alternativer dersom legen finner at det er åpenbart at slike legemidler ikke dekker pasientens behov. 
136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Oppsummert: Syklizin injeksjonsvæske kan skrivast på blåresept utan å søke om stønad når vilkåra over er oppfylte. 


Margrete Einen, sjukehusfarmasøyt
Sjukehusapoteket i Bergen / KLB