HELSENORGE

Stortingsmeldinga om palliasjon er klar

For første gang er det laga ei stortingsmelding om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

​Meldinga har fått tittelen «Lindrende behandling og omsorg – Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve».
Ho bygger mellom anna på NOU 2017:16 «På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende» og høyringssvara til denne utgreiinga.
Større valfridom, auka kompetanse og eit betre palliativt tilbod til barn og unge er presenterte som viktige satsingsområde i den nye meldinga.
Det er og bestemt å utgreie behovet for ein spesialitet i palliativ medisin.
Link til stortingsmeldinga.