Søke tilskot til prosjekt innan lindrande behandling 2020

Helsedirektoratet lyser også i år ut middel til kompetansehevande prosjekt innan lindrande behandling og omsorg ved livets slutt i kommunane. Det er lyst ut 14 millioner kroner for heile landet. Søknadsfrist er 1. mars 2020.

​Kunngjering om tilskotsordninga på Helsedirektoratet sine nettsider: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt

Målet med ordninga er å styrke kvaliteten i tilbodet til pasientar med behov for lindrande behandling og omsorg uavhengig av diagnose, samt bidra til kompetanseoppbygging i kommunane. 

Tilskotet vert forvalta av fylkesmannen i eit samarbeid med dei regionale kompetansesentra for lindrande behandling.

Ved behov for råd og rettleiing kan kommunar ta kontakt med Kompetansesenter i lindrande behandling (KLB) eller Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i fylket sitt.

Kommunar i Helseregion Vest kan kontakte KLB: lindrende.behandling@helse-bergen.no   tlf 55 97 58 24

Ved spørsmål om ordninga, kontakt Fylkesmannen i Vestland ved Beate Helland tlf 55 57 22 15 fmhobeh@fylkesmannen.no