HELSENORGE

Oppdatert behandlingsalgoritme for dyspné ved livets slutt

I forbindelse med COVID-19 pandemien er behandlingsalgoritmen for dyspné ved livets slutt oppdatert.

​COVID-19 er eit virus som fører til luftvegsinfeksjon, som i enkelte tilfelle kan utvikle seg til lungebetennelse med pustevanskar. Alvorlig lungesvikt og dødsfall førekjem, oftast sett hos eldre og personer med underliggande sjukdommar (jfr. Folkehelseinstituttet). Det er viktig å kunne lindre dyspné best mulig, med både medikamentelle og ikkje medikamentelle tiltak.

Link til behandlingsalgoritmen revidert