HELSENORGE

Forskingsprosjekt om lindrande behandling og omsorg i livets sluttfase søker deltakarar til digitale fokusgrupper

Aldring og helse utfører prosjekt på oppdrag frå Helsedirektoratet. Føremålet med prosjektet er å samle kunnskap om praksis rundt palliative tiltak.