Delfistudie om omsorg til døyande

International Collaborative for Best Care for the Dying Person gjennomfører nå ein Delfistudie (spørjeundersøking) med målsetting om å få internasjonal einigheit om kjerneelementa i god omsorg for døyande. 

10/40-modellen, som mellom anna Livets siste dagar er tufta på, skal spegle oppdatert kunnskap og konsensus om kva som utgjer beste omsorg for døyande. Den fyrste av to rundar av spørjeundersøkinga er open til 12. februar 2021.
Andre runde opnar i februar, og vert følgt opp av eit konsensusmøte. 
Du kan delta ved å fullføre spørjeundersøkinga, som du finn meir informasjon om her: Care of the Dying Delphi Study | Best Care for the Dying Person