Helsenorge

Årleg gjennomgang av medikamentskrinet er fullført

Den årlege gjennomgangen av innhaldet i medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase for vaksne er nå fullført.

​Kvart år går lege og farmasøyt ved kompetansesenteret igjennom innhaldet i medikamentskrinet og vurderer det opp mot internasjonal litteratur.

Alle dokumenta som høyrer til medikamentskrinet, ligg her:
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/medikamentskrin-vaksne