Hjerneslag: Intensiv armtrening for rehabilitering av motorisk funksjon

Hensikten med studien er å undersøke om virtuell trening i tillegg til vanlig rehabilitering forbedrer motorisk funksjon i arm i subakutt fase etter hjerneslag mer enn vanlig trening.

Virtual reality basert trening - en motiverende og effektiv måte å trene armfunksjon etter hjerneslag? En multisenter randomisert kontrollert studie

Virtual reality (VR) trening er en relativt ny måte å trene på armfunksjon ved hjelp av spesialtilpassede dataspill. VR-trening gir pasientene mulighet til å trene armen på en intensiv og motiverende måte, og kan være en verdifull behandlingstilnærming innen fysioterapi og ergoterapi.

Cirka to tredjedeler av pasienter med hjerneslag har nedsatt motorisk funksjon i en arm som begrenser evnen til å utføre daglige aktiviteter og integrasjon i yrkeslivet. Nyere teknologi-baserte rehabiliteringssystemer som virtuell trening gir pasientene mulighet til å trene armen på en intensiv og motiverende måte ved hjelp av spesialtilpassede dataspill.

Denne multisenterstudien er et samarbeidsprosjekt mellom 5 rehabiliteringsinstitusjoner i Norge, Danmark, og Belgia. Til sammen ca. 120 pasienter 1-12 uker etter hjerneslag skal inkluderes i løpet av en 2-årsperiode.

Målsetting er å undersøke om virtuell trening i tillegg til vanlig rehabilitering forbedrer motorisk funksjon i arm i subakutt fase etter hjerneslag mer enn vanlig trening, samt å undersøke kostnadseffektivitet og pasientenes og terapeutenes opplevelse av treningen. Studien skal bidra til evidensbasert kunnskap om effekt av virtuell trening som er relevant for pasienter, helsepersonell og helseøkonomer.

Kven kan delta?

Studien er ferdig rekruttert (tidsrom for rekruttering var 01.09.2013-30.06.2016).

Inklusjonskriterier

 • Pasienter med hjerneslag som har redusert motorisk funksjon i en arm 1-12 uker etter hjerneslag

Eksklusjonskriterier

 • Pasienter med paralyse i arm, uttalte kognitive problemer, visuelle problemer eller andre


Kva inneber studien

Pasientene vil bli undersøkt med fysiske tester for motorisk funksjon. Vi vil også bruke spørreskjema for å for å få opplysninger om funksjon ved daglige aktiviteter og pasientenes egen opplevelse av treningen. 

Mulige fordeler og ulemper

Treningen er individuelt tilpasset den enkelte deltakeren, slik at man ta hensyn til den enkeltes behov, også pausetidene er individuelle. Terapeutene som arbeider med pasientene blir spesielt oppfordret til å passe på tegn av tretthet og til å modifisere eller avbryte en treningsøkt hvis det skulle oppstå noe form for ubehag.

I prosjektet inkluderes bare voksne personer med samtykkekompetanse. Pasientene har vanligvis gjennomgått en grundig medisinsk vurdering på akutt avdeling, slik at deltakelsen ikke burde innebære en risiko. Likevel kan en person etter et hjerneslag oppleve en sorgreaksjon eller være psykisk ustabil. I utformingen av treningstilbudet i både intervensjons- og kontrollgruppen vil vi ta hensyn til at deltakelsen oppleves som positivt og gir en mestringsfølelse.

Den virtuelle treningen er utformet på en måte at en tendens til epileptiske anfall ikke forsterkes, spillene er forholdvis rolige og de fleste er todimensionale. Det virtuelle treningssystemet har blitt utprøvet i forskjellige kasus og ikke-kontrollerte studier med barn og voksne uten at negative bivirkninger har oppstått.

Deltakelsen i prosjektet er et tilleggstilbud og går ikke på bekostning av annen rehabilitering. Det er holdepunkter for at høy treningsintensitet forbedrer motorisk funksjon mer enn standard rehabilitering.

En mulig nytte for pasientene i form av forbedret motorisk funksjon er sannsynlig, mens den eneste risikoen består i at man kan oppleve treningen som slitsom.

Sted hvor studien er gjennomført

Norge

 • Haukeland universitetssjukehus
 • Sunnaas sykehus

Danmark

 • Hammel Neurocenter
 • Skive Neurorehabilitering

Belgia

 • Jessa Hospital

Kontakt

Kontak Iris Brunner - e-post iris.brunner@uib.no

Om kliniske studier

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.