Sommarjobb på Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling har ansvar for utgreiing og behandling av pasientar med indremedisinsk sjukdom, særleg blodsjukdommar, hormonsjukdommar, fordøyingssjukdommar, infeksjonssjukdommar og nyresjukdommar.

 

Vi treng engasjerte og dyktige sommarvikarar som er fagleg interesserte og taklar eit høgt tempo med raske omstillingar.

Sjå presentasjon av postane under.

  • Vi treng både sjukepleiarar og assistentar (medisinstudentar/sjukepleiarstudentar/hjelpepleiarar).
  • Vi kan tilby eit tverrfagleg arbeidsmiljø som medverkar til fagleg og personleg utvikling.
  • Du vil få varierte arbeidsoppgåver med spennande problemstillingar og du får opplæring etter behov og blir sertifisert i bruk av nødvendig utstyr.
  • Vi vil jobbe for at det til ei kvar tid er erfarne medarbeidarar i avdelinga som kan vere til hjelp om det er ting du er usikker på.
  • På Medisinsk avdeling vil du få grunnleggande og variert arbeidserfaring, noko som er nyttig tidleg i karrieren din som sjukepleiar. Mange av dei som byrjar hos oss som sommarvikar, blir tilsett i faste stillingar utover hausten.
Søk sommarjobb som sjukepleiar med erfaring frå dialyse Søk sommarjobb Sommarjobb hovudside ​Sjå meir om Medisinsk avdeling

Post 1 n (nefrologi) 

Medisin 1 Nord  ligger i 6 etasje i Sentralblokken og har 18 sengeplassar. Posten  utredar og behandlar pasientar med sjukdomar i nyrene. Vi har tett samarbeid med dialyseavdelinga som ligg like ved.

Vanlege nyresjukdommar er akutt og kronisk nyresvikt, glomerulonefritt, nefrotisk syndrom, alvorlig hypertensjon, pyelonefritt, rabdomyolyse, akutt og kronisk uremi, wegners granulomatose, cystenyre, peritonitt, elektrolyttforstyrrelser. Pasientar som treng dialyse utgjer ein stor pasientgruppe. Her utredast og pasientar for nyretransplantasjon og eventuelle nyredonorar (dagpasientar).

Post 1v (gastroenterologi) 

Medisin 1 vest ligger i 6 etasje i Sentralblokken og har 18/14(helg) sengeplassar. Posten  utredar og behandlar pasienter med sjukdomer i fordøyelsessystemet som GI-blødninger, leversykdom, pancreas- eller galle diagnoser, kreft utreding og ulike betennelsesjukdomar som Ulcerøs colitt og Morbus Crohn.

Post 5v (Infeksjon) 

Medisin 5 vest ligger i 7 etasje i Sentralblokken og har 19 sengeplassar. Posten utredar og behandlar pasientar med ulike infeksjonssjukdomar.
Dei vanligaste diagnosane er: pneumoni, UVI, erysipelas, endokarditt, postoperative infeksjoner, sårinfeksjoner, importsykdommer og tuberkulose. Posten har to luftsmitteisolat.

Post 6 (infeksjon) 

Medisin post 6  ligger i 7 etasje i Sentralblokken og har 11 sengeplassar.Posten har isolat, luftsmitteisolat og eiga overvakingsenhet med 4 plassar. Dei vanligaste diagnosane er infeksjonssjukdomar som pneumoni, gastroenteritt og sårinfeksjoner, til nekrotiserende faseiitt, endokarditter, tropesjukdomar, HIV/AIDS, tuberkulose og alvorleg sepsis.

Posten har mottaksfuksjon for pasientar som innlegges med mistanke om meningitt.

Avdelingen er organisert etter primærsjukepleieprinsippet.

Post5n (hematologi) 

Medisin 5 nord ligger i 7 etasje og har 14 sengeplassar. Posten utredar og behandlar pasientar med hematologiske lidingar som leukemi og Myelomatose, Mb. Waldenstrøm, myelodysplastisk syndrom aplastisk anemi og djup venetrombose.

Det gjennomføres også autolog og allogen stamcelletransplantasjon
Posten har tilnærma primærsjukepleie.

Post 8 (endokrinologi) 

Medisin post 8 ligger i 4 etasje i Sentralblokken og har 15 sengeplassar. Posten utredar og behandlar pasientar med ulike endokrinologiske sjukdomar . I tillegg har posten også pasienter med generell indremedisinsk sjukdom.
Posten har primærsykepleie.

Post 2/dialyse 

Dialysen ligger i 6 et. Sentralblokken nord. Posten har 24 bloddialyse behandlingsplassar.
Behandlingsformer: 

  • Hemodialyse 
  • Peritonealdialyse                                                                                   
  • Plasmautskifting                                                         
  • Hemodiafiltrasjon                                                                          
  • LDL-aferese 

Posten har mange faste pasientar som kommer i dialyse 3-4 ganger i uken. I tillegg ytes behandling til pasientar med dialysebehov ved andre avdelingar.

Medisinsk undersøkelse 

Medisinsk undersøkelse er ein dagenhet som i hovedsak utfører endoskopiske undersøkelser, dvs. undersøkelser av mage- og tarmtraktus ved hjelp av endoskop. Dei vanligste undersøkingene er gastroskopi, coloskopi og ERCP.

Endoskopiske undersøkelser blir blant anna utført hos pasientar med akutte mageblødninger eller som ledd i utreding  av mage-tarmsjukdom. Det utføres også endoskopisk ultralyd, og ekstern ultralyd av mage-/tarmtraktus, samt biopsi av blant annet lever og nyrer.

Medisinsk poliklinikk 

Medisinsk poliklinikk ligger i sentralblokkens 2. etasje og tilbyr polikliniske konsultasjoner ved lege og/eller sykepleier, samt ulike typer medisinsk behandling, innen de ulike grenspesialitetene; hematologi, gastroenterologi, nefrologi, endokrinologi og infeksjonsmedisin.

Dagbehandlingsenheten gir tilbud til pasientar som må være i avdelinga i minst 5 timer, men ikkje trenger innleggelse i sengepost. Det kan f.eks. være lengre infusjoner, nyrebiopsier, opplæringssituasjoner (som insulinpumpe-oppstart), oppfølging av beinmargstransplanterte m.m. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.