Sommarjobb på Bjørgvin DPS

Bjørgvin DPS er lokalsjukehus innan psykisk helse for vaksne (over 18 år), som bur i bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune og i kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Gulen og Radøy. Hovudoppgåvene våre er vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering for menneske med ulike psykiske lidingar, inkludert rusproblem.

 
Søk jobb Meir om Bjørgvin DPS Sommarjobb hovudside

Mål med behandlinga

Målet her er å gje behandling og kartlegge kva som skal til for at pasientane så snart som råd er skal kunne reise heim og klare seg utanfor institusjonen. Før utskriving kan det være aktuelt at pasienten går frå døgnopphald til dagopphald og er heime om kvelden og natta. Etter utskriving vil det vere aktuelt med vidare oppfølging frå poliklinikkane.

Vi har også ein korttidspost (C3) som i all hovudsak gir tilbod om opphald i 1-3 veker. Dei fleste som får opphald her har ein behandlar i rehabiliteringspoliklinikken og har psykoseliding. 

Opphaldet

Opphaldet her er som oftast planlagt, til dømes når det er behov for å endre medisinering og dette ikkje kan gjerast heime. Det er også vanleg at pasientar kjem inn til eit korttidsopphald for å hindre ei negativ utvikling av sjukdommen og hindre innlegging i sjukehuset. 

Seksjonen har også ei brukarstyrt seng. Det vil seie at nokre pasientar har fått ein avtale om at dei sjølve kan ringe og be om innlegging. Her kan dei så vere innlagt i inntil fem dagar.

Dei to andre sengepostane (C4 og A) har eit meir langsiktig perspektiv. Desse har og tett kontakt med rehabiliteringspoliklinikken, og inntak vert styrt frå den. Her kjem det pasientar som i tillegg til medisinsk behandling treng strukturerte treningsopplegg for å meistre kvardagen betre. 

Mange av pasientane her er utan fast bustad når dei vert innlagt, og ein viktig del av arbeidet vert då å finne kva som vil være rett tilbod i kommunen før utskriving. 

Dette er prosessar som tek tid, men vi arbeider heile tida for at opphaldet ikkje skal verta lenger enn det som er nødvendig. Vi tek også inn pasientar som har eigen bustad, til utgreiing og trening for at dei skal kunne klare seg betre utanfor institusjon.

Sommarjobb hos oss

Ferievikarene hos oss får ein eigen kontaktperson som er ansvarleg for opplæring og oppfølging. Vi får tilbakemeldingar om at vikarane har trivst og at dei har lærer mykje, og får nyttig erfaring ift.arbeid med psykiske lidingar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.