Prøvetakingstilbud for egne ansatte

Koronavirus

Frå 23. mars har Helse Bergen, i tråd med retningslinjer frå Folkehelseinstituttet, stramma inn på kriteria for prøvetaking for koronavirus hos våre tilsette. Dei nye kriteria gjeld uavhengig av reisehistorikk.

testtelt
 
Sjå Folkehelseinstituttet sine oppdaterte kriterier Sjå Folkehelseinstituttet sitt flytskjema for testing av tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid

Dersom du er tilsett med pasientnært arbeid og har symptom på luftvegsinfeksjon som hoste, feber og tungpust er det indikasjon for test for covid-19.

Tilsette i pasientnært arbeid kan vurderast for testing også ved mildare akutte luftvegssymptom uten anna sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn. Du skal ikkje gå på jobb når du har desse symptoma.

Ansatte som har luftveissymptomer (også milde) skal ikkje gå på jobb.

Med «pasientnært arbeid» meiner ein mellom anna undersøking, behandling og pleie med nær kontakt mellom personell og pasient, reingjering av pasientrom når pasient er til stades, transport av pasientar mv.

Tilsette i pasientnært arbeid utan symptom på luftvegsinfeksjon skal IKKJE testast for covid-19.

Andre personar med akutt luftvegsinfeksjon tilbys vanlegvis ikkje test. Dei skal halde seg heime til ein dag etter symptomfrihet.

Tilsette som er i tvil om dei skal benytte seg av prøvetakingstilbodet ved Bedriftshelsetenesta kan ta kontakt med næraste leiar for avklaring. 

Alle einingar bør tilstrebe å innrette arbeidsdagane på ein slik måte at dei har nærkontakt med eit begrensa tal kollegaer, slik at ikkje alle må i karantene den dagen ein av kollegaene får påvist korona. 

Korleis går du fram for å få time til prøvetakinga?

 • Du treng ikkje ringe til smitteverntenesta for å avklare om du treng å ta prøve. Følg retningslinjene over
 • Du bookar sjølv time via denne lenka.
 • Opningstider i påsken:
  • Laurdag 4/4: kl. 10-12
  • Mandag og tirsdag, 6-7/4: kl. 10-13
  • Onsdag 8/4: kl. 10-12
  • Skjærtorsdag og langfredag stengt
  • Laurdag 11/4: kl. 10-12
  • Mandag (2. påskedag) 13/4: kl. 10-12
 • Det er viktig at du møter til avtalt tid så vi unngår opphoping av menneske med mistenkt smitte.
 • Prøvetakinga skjer i parkeringshuset ved Haukeland hotell («sjukehushotellet»). Dersom du kjem med bil tar vi testen medan du sit i bilen.

Testresultat

 • Det kan ta opp til 48 timar før ein mottek svar på prøven 
 • Alle med negativt svar får ein sms. Dei med positivt svar vil bli kontakta av Bedrifthelsetenesta. 
 • Du skal ikkje ringe til laboratoriet sjølv, der er ikkje kapasitet til å svare på slike telefonar. 

Kva skjer ved negativ test? 

Kva skjer ved positiv test? 

 • Ved positiv test vil vidare oppfølging avklarast med smitteverntenesta hos oss.

Kontaktinformasjon

Dersom du treng prioritet på grunn av jobbsituasjon, har problem med utfylling av skjema, ikkje kan møte til avtalt time eller har spørsmål om testresultatet ditt kan du kontakte prøvemottaket.