Koronavirus

Prøvetakingstilbud for egne ansatte

Testfasiliteten for tilsette i parkeringshuset ved sykehotellet blir stengt frå og med 21. juni 2021.

Frå denne datoen må tilsette bruke testtilbodet i Bergen kommune.


testtelt

​Ved behov for testing i prekære situasjonar (eks; prekære bemanningsutfordringar, ​uavklart smittesituasjon) gjeld framleis rutinen for testing på sjukehuset.  Avdelingane kan også sjølve utføre testar. 

Det er din nærmaste leiear som avgjer om det er behov for rask avklaring og hurtigare svar enn ca 1 døgn. Leiar rekvirerer prøven som ØH-test med svartid på 4-6 timar, og avtalar tid for test. Dette skal bare brukast der det er strengt nødvendig. Den tilsette som skal testast, møter etter avtale i Akuttmottak mellom kl 07 og 09.  

Tilsette skal følge FHI sine anbefalinger for når man skal teste seg for covid-19.

Her kan du sjå FHI sine testkriterium 

Dersom du er testa grunna luftvegssymptom skal du etter testing halde deg heime til du har motteke svar på testen. Om testen er negativ, kan du returnere til jobb når allmenntilstanden er god.


Testresultat

Du kan sjølv sjå svaret på koronatesten din på Helsenorge.no​ så snart prøven er analysert og svart ut.  


Om du har tatt test i akuttmottak eller på eiga avdeling, BHT står som rekvirent og testen tatt av deg er positiv/viser at du er smitta av koronavirus, vil du bli ringt opp av bedriftslege dersom svaret er klart i arbeidstida på vekedager. Dersom svaret kjem på kveld og i helg vil Infeksjonsmedisinsk bakvakt/vakthavande lege på Medisinsk avdeling kontakte deg. Bedriftslege vil så følge deg vidare opp nærmeste kvardag. 

Tilsette som testar positivt skal snarast mogleg melde frå til sin næraste leiar. Dette gjeld for alle prøvar som er tatt hos kommunen (legevakt, teststasjonar) og hos fastlege. 

Den tilsette skal også melde frå til Bedriftshelsetenesta førstkommande kvardag. Testen skal registrerast i sjukehuset sitt rapporteringssystem, og  vi er avhengige av at tilsette som har testa positivt melder dette til Bedriftshelsetenesta. Ring bedriftslegen på telefon 90685175​. ​

Ved spørsmål rundt prøvetaking for covid-19 kan du kontakte BHT på epost: provetaking-bht@helse-bergen.no ​