Kor mykje forsking formidles direkte til brukarar?

Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon har sett fokus på formidling av forsking, og to av tiltaka i strategien for 2016-2019 er

–å styrke satsingen på formidling av forskingsresultat til brukere, helsepersonell, myndigheter og allmennheten, og sørge for at de som får tildelt midler, tar ansvar for å formidle forskningsresultat.

Så ved årsrapporteringa av bruk av forskingsmidlar frå Helse Vest for 2018, blei forskarane bedt om å oppgi formidling utover vitskaplege publikasjonar. Resultatet ser du i tabell 12 (s 26).

 

Kun 1 prosent, eller...?

 

Kun 1 prosent av slik forsking er brukarformidling. Kvifor berre 1 prosent? Kanskje fordi den på sett og vis ikkje er det. Forskarar som formidlar i fleire fora og til fleire grupper, får nemleg berre velgja ein kategori når dei skal rapportere, så alle nyansar kjem ikkje fram. For å ta eit eksempel, Bente Sandvei Skeie hadde saka «Forbetra behandling med og oppfølging etter gammakniv» i Fotnoten, men sidan ho også gjorde anna formidling, måtte ho velgja kategorien «flere typer formidling». Fotnoten fasiliterer regionens satsing på formidling, men det viser ikkje nødvendigvis i statistikken som «formidling til brukergrupper».

 

Til informasjon utgir den største prosenten formidling til fagmiljø.

 

https://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig%20rapportering/Faglig%20rapport%202018%20-%20digital%20utgave.pdf

 

Red. Lilly Vinje