HELSENORGE

Vil du delta i forskningsprosjektet isbøttetest og smerteopplevelse?

Vi trenger 100 friske frivillige forsøkspersoner mellom 18 og 60 år for å undersøke hvor nøyaktig man kan måle smerteintensitet med en nyutviklet trykkregistrerende silikonball (Grasp). Smerte er en subjektiv opplevelse, noe som gjør smerteopplevelse og smerteintensitet vanskelig å rapportere og måle på en objektiv måte. Ofte benyttes numeric rating scale (NRS) når man skal måle eller skåre smerteintensiteten en person opplever. NRS baserer seg på en tallskala fra 0 til 10 hvor 0 tilsvarer ingen smerte og 10 tilsvarer verst tenkelige smerte. Formålet med forskningsprosjektet er å sammenligne smerteskåring gjort ved å klemme på Grasp med smerteskåring gjort ved bruk av NRS under en standardisert smerte utløst av kulde (isbøttetest – mer informasjon lenger nede).


Dette prosjektet innebærer at du totalt gjennomfører tre isbøttetester. De to første isbøttetestene foregår på samme dag med minst tre timers mellomrom. Du skal denne dagen skåre din smerteopplevelse i løpet av en isbøttetest først med Grasp og deretter med NRS, eller i motsatt rekkefølge, først med NRS og deretter Grasp. Det vil være tilfeldig om du skal bruke Grasp på første eller siste isbøttetest denne dagen. Den tredje isbøttetesten vil foregå i løpet av de neste 14 dagene og har til hensikt å se hvor likt du skårer smerteopplevelsen din med Grasp sammenlignet med første dag.

Etter den andre isbøttetesten er gjennomført vil du bli bedt om å fylle ut et spørreskjema vedrørende dine opplevelser og erfaringer med testsituasjonen og de to smerteskåringsverktøyene du benyttet. Vi vil også fortløpende plukke ut 10 deltagere som får tilbud om å gjennomgå et intervju om hvordan man syntes Grasp fungerte som måleverktøy for smerte. 

​Etter fullført tre tester vil man få et «bygavekort» til en verdi av 500 kr som kompensasjon for tid medgått til forsøket.

Kriterier for å kunne delta:

 • Alder >18 år og < 60 år 
 • Snakker og forstår norsk 
 • Frisk 
 • Ikke tidligere gjennomgått håndkirurgi 
 • Ingen åpne sår på hendene 
 • Bruker ikke regelmessig (Ukentlig) smertestillende medikamenter 
 • Ikke tatt Paracet eller NSAIDs (Ibux, naproxen, voltaren) siste 48 timene før isbøttetest 
 • Ingen tidligere historie med å besvime under ubehagelige prosedyrer som blodprøver, vaksinasjon etc. 
 • Ikke inntatt alkohol siste 24 timer før isbøttetest
 • Ingen behandlingskrevende psykiatrisk sykdom nå eller siste 30 dager
 • Ingen mistenkt nevrologisk sykdom som kan gi nevropati

​​Sted: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31

Tilkomst: Fra Laboratoriebygget: Ta heis opp til 8. etasje og følg pilene til Eitri. Fra BB-bygget: Ta heis opp til 8. etasje, og gå gjennom til Eitri (Krever studentkort for gjennomgang). Eitri ligger vis-a-vis Ulriksbanen, så det er også mulig å gå trappene eller fortauet ute rundt BB-bygget.

​Tid: ukedager 09-15 (velg ønsket tidspunkt i booking)

Kvalifiserer du til å delta? Meld deg på via linken
Booking åpner 7. november og forsøket vil pågå inntil vi har 100 deltakere


c

​​​

Hva er en isbøttetest?

​Eksperimentell kuldeprovokasjon ved hjelp av isbøttetest er en standardisert og godt utprøvd måte å tilføre en kuldeutløst smerte. Isbøttetesten går ut på at du skal holde ikke-dominant hånd i et vannbad med konstant temperatur på 3 grader celsius. Du blir så bedt om å angi smerteintensiteten du opplever enten ved NRS (tallskala 0–10) eller Grasp (klem på ball) hvert 9. sek frem til det har gått 110 sekunder. Det er forventet at det med tiden blir mer og mer smertefullt å holde hånden i vannbadet. Du kan når som helst ta hånden ut av vannbadet om smerten blir uutholdelig. Total tid med hånden i vannbadet blir også registrert. ​​

Hva innebærer prosjektet for deg? 

Gjennomføring av prosjektet vil ta om lag 2 timer totalt sett inkludert tre oppmøter til isbøttetest og evt. ekstra 30-45 minutter til intervju dersom du blir spurt om og ønsker å delta på dette.

Før oppstart av isbøttetestene blir du informert om testen og skåringsverktøyet som skal benyttes på en standardisert måte. Du vil få utdelt en Grasp som blir kalibrert ved at du klemmer med maksimal kraft med dominant hånd. Du skal så klemme for «mild smerte», «moderat smerte» og «sterk smerte» tre ganger for ytterligere kalibrering. Bruken av NRS skalaen blir gjennomgått umiddelbart før isbøttetest når NRS skal benyttes. Tallet 0 representerer ingen smerte og tallet 10 den verst tenkelige smerten du kan forestille seg. Du skal så angi det tallet du vil bruke for å skåre «mild smerte», «moderat smerte» og «sterk smerte».

​I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg vedrørende kjønn, alder, kontaktinformasjon, om du har eller har hatt sykdommer eller skader, om du evt bruker medikamenter inkl svake og sterke smertestillende medikamenter, bruk av rusmidler samt spørreskjemaopplysningene om erfaringene dine som du fyller ut etter de første to testene. Dersom du deltar i intervju vil også lydopptak lagres frem til skriftlig referat opprettes og deretter lagres. Alle opplysninger vi samler inn om deg vil bli lagret avidentifiserte på et sikkert område på Helse Vest sin forskningsserver.

Mulige fordeler og ulemper 

​Ved å være med på dette prosjektet kan du bidra til at vi får flere måter å angi smerte på som spesielt kan komme pasienter med smerteproblemer til gode. Forsøket vil naturlig nok være smertefullt, men er ikke farlig eller skadelig. Å holde hånden i vann på 3 grader i inntil 110 sekunder vil ikke gi kuldeskade, men vil hos de fleste gi en forbigående økning (ca 20 %) av hjerterytme (puls) og blodtrykk. Hos friske personer er dette ufarlig. ​​En svært sjelden gang (opp mot 5 av 10 000 ganger) kan forsøkspersonen besvime. Under forsøket vil du sitte lent bakover i en stol og skulle du eventuelt besvime vil du ikke falle. Det vil være en lege tilgjengelig under hele forsøket.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke ditt samtykke

​Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger. Du kan kreve innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og disse vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også kreve at dine opplysninger i prosjektet slettes. Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert eller publisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon neders på siden).

Hva skjer med opplysningene om deg? 

​Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt til mai 2024. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra REK og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder Lars Jørgen Rygh og studiesykepleier som har tilgang til denne listen.

Publisering av resultater er en nødvendig del av forskningsprosessen. All publisering skal gjøres slik at enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes, men vi plikter å informere deg om at vi ikke kan utelukke at det kan skje.

​Etter at forskningsprosjektet er ferdig, vil opplysningene om deg bli oppbevart i 15 år av kontrollhensyn.

Forsikring 

​Forskningsprosjektet foregår i regi av Helse Bergen som er selv assurandør.

Godkjenninger

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet. (Referanse nummer 2022/460216).

Helse Bergen og prosjektleder Lars Jørgen Rygh er ansvarlig for personvernet i prosjektet.

Vi behandler opplysningene basert på informert og frivilling samtykke.

Kontaktopplysninger


​​Har du spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte Emilie Stensaker enten på epost: emilie.stensaker@helse-bergen.no eller telefon: 45 13 87 63

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte Christer Kleppe som er personvernombudet ved Helse Bergen på epost:Fann du det du leita etter?