Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste under koronapandemien

Fastlegenytt

Koronapandemien gir oss alle nye utfordringer. Sammen med de private ideelle organisasjonene (Betanien DPS, NKS Olaviken sykehus, Solli DPS og Voss DPS NKS Bjørkeli) vil Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen HF informere om endringene vi har gjort i måten vi utfører virksomheten vår på, og hvilke informasjoner vi ønsker oss om nye pasienter.

Vi fortsetter som før med å ta imot henvisninger fra primærhelsetjenesten.

Henvisninger blir vurdert på vanlig måte – prioriteringsprinsippene og frister for svar og nye timeavtaler gjelder som tidligere. DPSene tilbyr dessuten som før akutt-timer samme dag ved behov. Inntil videre fortsetter også Psykiatrisk legevakt på vanlig måte.

Sykehusene våre mottar pasienter som trenger øyeblikkelig innleggelse.

Som mange andre arbeidsplasser, opplever imidlertid også vi et større press fordi mange ansatte er i karantene.

Noen endringer er iverksatt for å minske behovet for reising og direkte kontakt slik det generelt er ønskelig i samfunnet nå:

Både for nye pasienter og pasienter som går til behandling, vil vi konkret drøfte om kontakten kan skje på annen måte enn ved personlig fremmøte. Vi vil i stor grad bruke telefon eller billedløsninger som Skype i kontakten med pasienter der dette er faglig forsvarlig. Henvisning til og planlagte innleggelser i døgnavdelinger vil for en stor del bli overført til vurdering for poliklinisk oppfølgning.

Både for å kunne håndtere smitterisiko for våre ansatte så vel som for andre pasienter som kan tilhøre sårbare grupper, vil vi be fastleger om følgende når det gjelder nye henvisninger:

  1. Det gjøres en konkret vurdering av om henvisninger er nødvendig eller om telefonisk kontakt med en av våre behandlere kan gi tilstrekkelig råd/veiledning.
  2. Om prøver med tanke på koronasmitte er tatt, må dette opplyses med dato og resultat.
  3. Det må opplyses om pasienten er i karantene og hvorfor.
  4. Det må opplyses om pasienten på grunn av alder eller andre sykdommer er en risikopasient ved eventuell virusinfeksjon.
  5. Det må opplyses om eventuelle pågående symptomer på luftveisinfeksjon eller annen infeksjon.

Vi mottar som nevnte gjerne telefonhenvendelser fra fastleger knyttet til konkrete pasienter. Vi ønsker innspill til hvordan vi i dagens utfordrende situasjon kan bidra til den avgjørende innsatsen fastlegene gjør for våre felles pasienter.

Sjå fleire nyheiter til fastlegane her