Fastlegenytt

Indikasjon for innleggelse i sykehus ved påvist eller mistenkt COVID-19

Veilederen for innleggelse i sykehus ved COVID-19. Til hjelp i samhandlingen mellom primærhelsetjeneste og sykehus under Covid-19-epidemien

Til hjelp i samhandlingen mellom primærhelsetjeneste og sykehus under Covid-19-epidemien har infeksjonsleger, lungeleger, hjerteleger, geriatere og intensivleger ved Haukeland universitetssykehus utarbeidet denne veilederen for innleggelse i sykehus ved COVID-19.

Graden av respirasjonssvikt (respirasjonsfrekvens >30 /min, og/eller oksygenmetning ≤93 % ved spontanpusting med romluft) er det mest kritiske i vurderingen om pasienten har behov for innleggelse i sykehus.

Se illustrasjon av Clinical frailty scale nede i dokumentet

Beslutningen om innleggelse bør imidlertid baseres på en helhetsvurdering der følgende momenter inngår:

1. Oksygenmetning

  • a. ≤93 % (på luft), WHO-anbefalt grense for alvorlig pneumoni ved COVID-19.
  • b. Eldre og lungesyke har ofte lavere oksygenmetning habituelt og må vurderes individuelt. Oksygenmetning <90 % (på romluft) kan være veiledende.

2. CRB-65 score kan være til hjelp der hvert kriterium gir 1 poeng:

  • C; Konfusjon. R; RF >30. B; syst.BT<90 eller diast.BT≤60. 65; alder over 65.
  • a. Score 0 og 1 indikerer ikke alvorlig pneumoni, kan vurderes å behandles ambulant.
  • b. Score 2 indikerer moderat alvorlig pneumoni.
  • c. Score 3-4 indikerer alvorlig pneumoni.

3. For eldre pasienter

For eldre og pasienter med komorbide tilstander som bor i eget hjem med hjerte-karsykdom, kronisk lungesykdom, diabetes, nyresvikt eller immunsuppresjon bør en ha lavere terskel for innleggelse.

4.  Allmenntilstand

 Allmenntilstand, klinisk vurdering og om pasienten er aleneboende skal alltid tas med i betraktningen på lik linje med andre innleggelser. Hjemmeboende, skrøpelige pasienter som ikke er aktuelle for intensivbehandling kan eventuelt innlegges i egnet øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD), f.eks. Koronaklinikken ved Bergen helsehus. De tar generelt imot pasienter med Covid-19 og behov for døgntilbud, men der det ikke er indikasjon for sykehusinnleggelse.

5. Sykehjem

Få sykehjemsbeboere med fast plass vil ha nytte av respiratorbehandling, og en fraråder i utgangspunktet innleggelse. Pasienter med korttidsplass kan derimot være aktuelle for innleggelse. «Clinical frailty scale» (CFS) er et skåringsverktøy for å gradere skrøpelighet (eldre med redusert fysiologisk reservekapasitet og mindre motstandskraft). CFS-skåringen er basert på pasientens habitualtilstand 14 dager før aktuell sykdom, og ment som beslutningstøtte utover alder og komorbiditet.

a. Beboere med fast plass har vanligvis en Clinical Frailty Scale (CFS) ≥5-6 og vil vanligvis ha liten nytte av intensivbehandling ved COVID-19 infeksjon. Disse pasientene kan motta god behandling med oksygen og væske på sykehjemmet. Evt. antibiotikabehandling ved bakteriell superinfeksjon. 

b. Beboere med korttidsplass under aktiv rehabilitering bør vurderes for innleggelse, mens beboere med korttidsplass med lite rehabiliteringspotensiale som hovedregel ikke bør innlegges. Hos disse pasientene kan CFS være nyttig prognostisk, da pasienter med CFS skår mellom 1-3 vil kunne ha nytte av respiratorbehandling.

c. Pasienter som 14 dager før det aktuelle ikke var begrenset av sykdom ved daglige aktiviteter har vanligvis CFS 1-3. Pasienter som før det aktuelle måtte ha hjelp til alle aktiviteter og stell enten i hjemmet eller på institusjon (CFS 6-9), er skrøpelige og vil neppe ha nytte av respiratorbehandling. Dersom en er i tvil bør en diskutere med kollega evt. bakvakt på sykehus.

En bør tilstrebe å involvere pasienten i den grad det er mulig, men ingen kan kreve nytteløs behandling. Det kan også være pasienter som legen vurderer at kan ha nytte av respiratorbehandling, men hvor pasienten ikke ønsker det. Dette bør avklares før innleggelse i sykehus.

   Clinical frailty scale   

Hugs å gi status knytt til Covid-19 ved innlegging Sjå alle nyheiter til fastlegane Sjå Helse Bergen sine temasider om koronavirus