Coronavirus- informasjon til fastlegene

Slik samarbeider sykehusene og primærhelsetjenesten ved mistanke om nytt coronavirussmitte

Som kjent har vi et utbrudd i Kina med et nytt coronavirus (2019-nCoV). Vi ønsker å få til et godt samarbeid mellom sykehusene og primærhelsetjenesten ved mistanke om nytt coronavirussmitte. Her følger indikasjonene for å kontakte sykehuset, og siden oppdateres ved nye opplysninger.

Her er indikasjonene for å kontakte sykehuset.

Folkehelseinstituttet gir god veiledning på fhi.no om når 2019-nCoV-sykdom bør mistenkes og hvordan dette skal håndteres både i primærhelsetjenesten og i sykehus.

Det er samtidig viktig at vi gjør lokale tilpasninger til dette og etablerer gode rutiner og godt samarbeid.

Så lenge vi er i en fase med ingen eller få påviste tilfeller med 2019-nCoV i Norge handler god håndtering ikke bare om å gi god behandling til pasientene som trenger det. I denne fasen er det å forhindre videre smittespredning også svært viktig.

Folkehelseinstituttet har lagt opp til at vurdering og prøvetaking også kan skje i primærhelsetjenesten med isolasjon av pasient i hjemmet i påvente av prøvesvar. I den fasen vi er i nå er imidlertid mye ukjent med hensyn til dette viruset. Det kan derfor være mest hensiktsmessig å få gjort prøvetaking og den primære isolasjon i sykehus.

Testing, isolasjon og oppfølging av nærkontakter er ressurskrevende, så dette gjøres kun ved berettiget mistanke.

Legg merke til at kriteriene for mistanke/testing krever:

  1.  Symptomer forenlig med 2019-nCoV-infeksjon og

  2.  Nærkontakt med en smittet eller opphold i utbruddsområde siste to uker før symptomer (fra 6. februar ble hele fastlands-Kina definert som utbruddsområde) .

Det betyr f.eks. at luftveissymptomer pluss opphold i et land med enkelttilfeller ikke er grunn for testing. Se også informasjon fra Folkehelseinstituttet til helsepersonell på fhi.no


Uansett er det å anbefale at primærhelsetjenesten tar kontakt med vår infeksjonsbakvakt (via sentralbordet tlf. 55 97 50 00) hvis dere har pasient der 2019-nCoV-sykdom kan mistenkes. For barn som er 14 år eller yngre tas kontakt med bakvakt ved Barneklinikken.

Virologisk prøvetaking

Virologisk prøvetaking av mistenkte tilfeller bør foreløpig ikke gjøres i primærhelsetjenesten uten konferering med sykehuset og evt. smittevernvakt ved Folkehelseinstituttet (tlf. 21 07 63 48).

Prøvetaking i primærhelsetjenesten forutsetter uansett at en kan gjør prøvetaking på en riktig og trygg måte.

Det er viktig at pasienter ikke blir bedt om selv å kontakte sykehuset eller oppsøke sykehuset.

Hvis mistenkte tilfeller henvises til Haukeland universitetssykehus er det viktig at transport koordineres med AMK-sentralen. Det er også nødvendig å avklare med infeksjonsbakvakten og ev. Folkehelseinstituttet hvordan evt. pårørende/nærkontakter skal forhold seg. Se for øvrig anbefalinger vedrørende nærkontakter på fhi.no

Vi legger opp til at prøvetaking og isolasjon kan skje ved Haukeland universitetssjukehus også for pasienter som er hjemmehørende i opptaksområdene for Voss sjukehus og Haraldsplass diakonale sykehus.

Varsling

Vi minner ellers om at mistenkte tilfeller skal varsles til Kommuneoverlegen som varsler videre til Folkehelseinstituttet. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte ved å ringe Smittevernvakta (telefonnummer 21 07 63 48).

Oppdatert 28.02.20: Koronavirus- ny informasjon til fastlegene