Praksiskonsulentordninga PKO

Praksiskonsulentordninga (PKO) er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PKO-nytt er eit ​​nyheitsbrev om både stort og smått som er av betyding for eit godt samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og legar i primærhelsetenesta. 
PKO-nytt blir distribuert alle fastlegar i Helse Bergens opptaksområde. Vi legg ut nyheiter fortløpande på PKO sine sider. Elektronisk nyheitsbrev blir sendt ut til abonnentane ein til to gongar i månaden.
Topp tekst PKO-nytt

Har du spørsmål eller tips til nyheiter?

E-​post til praksiskonsulentane: pko@helse-bergen.no

Om prasiskonsulentane ved sjukehuset

Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudiar. I sin funksjon skal PKO medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet.

​​​​​​Praksiskonsulentane har mellom anna følgjande oppgåver:

 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Utarbeiding av retningslinjer for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
 • Bidra til betre informasjonsflyt mellom primærhelsetenesta og helseføretaket ved å blant anna gi ut PKO-nytt
 • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
 • Leggje til rette for gjensidig hospitering
 • Den Norske Legeforeininga meiner: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sjukehusavdelingar der den egnar seg.
 • Erfaringar tilseier at praksiskonsulentordninga gir betre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkingar viser at samarbeid mellom sjukehuslegar og allmennlegar gir betre fagleg kvalitet på tiltak i helsetenesta.
 • Tiltak for betre pasientflyt
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.​​​

Dette er praksiskonsulentane i 2019


Helse Bergen:

Geir Skogland​
Anja Cathrin Mørch-Rasmussen
Benedicte Djupesland
Bhaumik Thakkar

Betanien sykehus:

Marit T. Rekve

Haraldsplass Diakonale sykehus:

Anne Laue
Aina Langørgen​

Solli sykehus:

Toofan Barhag

Helse Vest /Helse Bergen IKT:

Regin Hjertholm​

Tidlegare publiserte PKO-nytt


PKO-nytt

 • 03.03.2019
  Håndtering av "nye" pasientgrupper med hjerneslag

  Det er muligheter for å «fiske» propper ved akutt hjerneslag når pasienten våkner med symptomer eller symptomene har stått i lang tid.

 • 21.02.2019
  Gyn-pasientar til Voss

  – Om du tilviser ein pasient til Gynekologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus (HUS), kan ho òg få tilbod om time på Voss sjukehus.

 • 19.02.2019
  Rusmiddel i urin

  Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi har gjennomført ei stor endring i korleis vi analyserer rusmiddel i urin. 

 • 22.01.2019
  Førebygging av sjølvmord

  Visste du at 550-600 personar døyr av sjølvmord kvart år i Noreg? Og at 45 prosent av dei som tar sitt eige liv har vore i kontakt med primærhelsetenesta i månadane før dei tok livet sitt , utan at dei snakka om sjølvmordstankar? Dette ønsk...

 • 22.01.2019
  Aktivitetstilbod innan psykisk helse og rus

  Aktivitet er viktig for alle menneske, og for menneske med psykiske lidingar og rusproblem er det ekstra viktig. Mange isolerer seg, kjenner seg einsame og føler at situasjonen er håplaus. Aktivitet gir betre helse, både fysisk og psykisk,...

 • 09.01.2019
  Språktrening for personar med erverva språkvanskar

  Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland universitetssjukehus tilbyr intensiv språktrening i gruppe, for personar som har fått afasi etter ervervet hjerneskade.

 • 01.11.2018
  Laboratorieklinikken tilbyr blodprøvetaking i heimen

  Laboratorieklinikken ved Haukeland universitetssjukehus tilbyr blodprøvetaking i heimen. og pasienten er for sjuk til å reise til legekontoret.

 • 24.10.2018
  Thyreoideaprøvar får færre medisinske kommentarar

  Hormonlaboratoriet vil redusere medisinsk kommentering av thyroidea analyseresultat. Bakgrunnen er at allmennleger har god kunnskap om sjukdommar i thyreoidea, at dei fleste pasientar følgjer eit langvarig behandlingsløp og er godt kjent av...

 • 27.09.2018
  Brystdiagnostisk senter har flytta

  I første del av november 2018 flyttar Brystdiagnostisk senter frå Hudbygget på Haukeland universitetssjukehus, til det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 • 27.09.2018
  Psykisk helse og rus har fått nye pakkeforløp

  Helsedirektoratet har lansert tre nye pakkeforløp for psykiske helse og rus.  Dei første pasientane kan tilvisast dei tre dei nye pakkeforløpa frå 1. januar 2019. Pakkeforløpa er utvikla i nært samarbeid med brukarorganisasjonar og ulike fagmiljø.

 • 03.09.2018
  Intravenøs jodkontrast ved radiologiske undersøkingar

  Frå 1. september 2018 blir det endringar i rutinane for pasientar som skal til radiologiske undersøkingar der ein nyttar jodkontrastmiddel.  Dette gjeld tid for blodprøvetaking (eGFR), hydrering av pasientar med lav nyrefunksjon og seponeri...

 • 23.08.2018
  Ny prøvetakingsstasjon i Bergen sentrum

  I Bergen sentrum har Haukeland universitetssjukehus opna prehospital stasjon for prøvetaking av pasientar som skal til innlegging eller kontroll på Haukeland universitetssjukehus. Den ligg i Zander Kaaes gate 7, rett i nærleiken av Bystasjo...

 • 23.08.2018
  Nye fastlegar tilsett som praksiskonsulentar ved Haukeland universitetssjukehus

  - Samhandling føregår i og mellom organisasjonane, av helsepersonell. Praksiskonsulentane er fastlegane si stemme, som vi må lytte til for å samarbeide best mogleg, sa viseadministrerande direktør Clara Beate Gram Gjesdal i si velkomsthelsing.

 • 03.05.2018
  Fødselsepikrise for nyfødt barn og mor

  Piloten starta 9. april med elektronisk sending av Fødselsepikrise mor og Fødselsepikrise nyfødt barn. Helse Vest IKT har testa ut sending til alle journalsystem og fått bekrefta at det lar seg gjere. 

 • 03.05.2018
  Fleire kvinner får tilbod om HPV-screening

  Kvinner mellom 34 og 69 år, fødd på partalsdato, som  deltar i Livmorhalsprogrammet, fekk tilbod om HPV-test frå 3. april 2018, i prøvefylka: Hordaland, Rogaland, og Sogn og Fjordane.

 • 03.05.2018
  Ny organisering av Bergen Legevakt

  Legevakta blei frå 11. april 2018 delt i ein kommunal del og ein spesialisthelsetenestedel. Den kommunale delen vil fortsatt heite Bergen Legevakt og blir driven som ei rein døgnopen allmennmedisinsk legevakt. Helse Bergen vil drive Skadepo...

 • 15.03.2018
  PKO-NYTT mars 2018

  I denne utgåva av PKO-nytt skriv seksjonsoverlege Asle Hirth ved Barne – og ungdomsklinikken om korleis identifisere barn med medfødt hjartefeil ved hjelp av god sjukehistorie og klinisk undersøking.

 • 07.02.2018
  PKO-nytt februar 2018

  Hovudtema er om demens og  kva medisinar som nyttast i behandlinga. Det har vist seg at medisinane kan stabilisere sjukdomsbilde. 

 • 23.01.2018
  PKO-nytt januar 2018

  Praksiskonsulentane og Haukeland universitetssjukehus inviterer til temakveld med tittelen «Når unge stenger døra»  Onsdag 14. febr kl 16.00 – 21.00

 • 17.11.2017
  PKO-nytt november 2017

  Kvinneklinikken testar ny digital kalkulator for gravide Legar ved Hudavdelinga har merka ei auke i tilfelle av skabb.

 • 11.10.2017
  PKO-nytt oktober 2017

  Vi skriver om dei nye retningslinene om oppfølging av gravide som kom frå Helsedirektoratet i april 2017.

 • 31.08.2017
  PKO-nytt september 2017

  I perioden 16.-24. september blir Sykkel-VM arrangert i Bergen. Det vil gi utfordringar for biltrafikken, men ambulansar har tilgang til alle område i Bergen under sykkel-VM.

 • 01.08.2017
  PKO-NYTT august 2017

  I denne utgåva kan vi opplyse om at rapportering av sterkt avvikande resultat på D-Dimer tatt på legevakt, vil også bli sendt elektronisk til fastlegen frå Laboratorium for klinisk biokjemi.

 • 26.05.2017
  PKO-nytt nr. 5 - mai 2017

  Det er tre tema i denne utgåva av PKO-nytt: Tidsrammene for fosterdiagnostikk. To nye anbefalingar ved mistanke om hjerneslag, og informasjon om emeistring.

 • 03.05.2017
  PKO-NYTT mai 2017

  I PKO-nytt kjem det ei  løypemelding om dialogmeldingar.  Erfaringane frå e-helse seksjonen  på Haukeland universitetssjukehus  er at meldingane blir flittig brukt sidan starten 7. mars i år, men at det er behov for litt rettleiing av brukarane.

 • 05.04.2017
  PKO-NYTT mars 2017

  Visste du at det er mogleg å måle kortisol i spytt? Det kan du lese meir om i dette nummeret.

 • 03.03.2017
  PKO-nytt februar 2017

  Hovudsaker i PKO-nytt i februar er allergiutgreiing av barn og vaksne, bruken av dialogmeldingar og nytt om kjernejournalen.

 • 17.01.2017
  PKO-NYTT JANUAR 2017

  I årets første PKO-nytt  står å lese at ungdom over 15 – 18 år med diabetes, vil frå 1. januar 2017 få opphald på  den nye Barne og ungdomsklinikken når dei har behov for innlegging. Frå 1. april 2017 blir ordninga utvida til å gjelde ungdo...

 • 18.11.2016
  PKO-nytt november 2016

  Hovudsaker i PKO-nytt for november er råd om osteoporosebehandling, bruk av snus under graviditet, status på HUS etter streiken, og invitasjon til fagdagar.

 • 11.10.2016
  PKO-nytt oktober 2016

  Hovudsakene i PKO-nytt er endra helsekrav til førarkort, pasientjournal på nett er utvida, og spesialisthelsetenesta vil opprette kontaktlege for alvorleg sjuke pasientar.

 • 20.09.2016
  PKO-NYTT september 2016

  Hovudsakene i PKO-nytt for september er: Injeksjon med anti-D immunglobulin (Rhophylac eller Rhesonativ) i svanger­skapsveke 28, revisjon av helsekort for gravide, og kartlegging av tilbodet til pasientar med kroniske sår.

 • 29.07.2016
  PKO-nytt august 2016

  Alle spedbarn under tre månader med feber skal leggast inn på sjukehus som augeblikkeleg hjelp, uavhengig av allmenntilstanden til barnet og eventuelle blodprøvesvar, skriv Hallvard Reigstad, overlege ved Barneklinikken i PKO-nytt.

 • 17.06.2016
  PKO-nytt juni 2016

  I samband med bygginga av det nye Barne- og ungdoms-sjukehuset på Haukeland, flyttar Barneklinikken i månads­skiftet august/september 2016 midlertidig inn i eit nytt bygg på Haukelandsområdet, kalla Marie Joys' hus.

Arrangementer

 • KOLS

  Tilbodet er for pasientar med alvorleg KOLS gold 3-4.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • Høyrselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

 • Skoliose

  Kurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande

 • Takk, bare bra

  "Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Cochlea Implantat

  Kurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Urinsyregikt

  Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • IBD ungdom

  Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • Hudsjukdom

  Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Fredagsmøte

  Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Lupus

  Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Grønn stær

  Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

 • Kurs i traumesjukepleie (KITS)

  Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

  Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

 • Epilepsi - pårørandekurs

  Tilbodet er for pårørande/foreldre til barn med Epilepsi.

 • Ulcerøs colitt

  Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

 • Hypothyreose

  Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • Svulst på balansenerven

  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

 • Diabetes Barn og pårørande

  Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

 • Nyresvikt

  Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

 • Leddgikt RA

  Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Tinnitus - oppfølging

  Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

 • IBS - Å leve med irritabel tarm

  Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

 • Pårørandeseminar om spiseforstyrringar

  Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar. Seminaret rettar seg til foreldre, søsken eller andre nærståande til personar med ei spiseforstyrring.

 • Sjøgren

  Kurset er for personar som har fått sjøgren hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • TERMA - grunnkurs

  TERMA står for Terapeutisk Mestring av Vald og Aggresjon. Habiliteringsavdelinga for vaksne tilbyr TERMA grunnkurs som bestillingskurs.

 • Demens - for deg som har fått demens diagnose

  Kurset er for deg som har fått demens diagnose.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.