Praksiskonsulentordninga PKO

​Praksiskonsulentordninga (PKO) er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
PKO-nytt er eit ​​nyheitsbrev om både stort og smått som er av betyding for eit godt samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og legar i primærhelsetenesta. 

 
PKO-nytt blir distribuert alle fastlegar i Helse Bergens opptaksområde.

 

Kontakt oss

E-​post til praksiskonsulentane: pko@helse-bergen.no


 

Om prasiskonsulentene ved sjukehuset

Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudiar. I sin funksjon skal PKO medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet.
​​​​​​Praksiskonsulentane har mellom anna følgjande oppgåver:

 
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Utarbeiding av retningslinjer for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
 • Bidra til betre informasjonsflyt mellom primærhelsetenesta og helseføretaket ved å blant anna gi ut PKO-nytt
 • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
 • Leggje til rette for gjensidig hospitering
 • Den Norske Legeforeininga meiner: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sjukehusavdelingar der den egnar seg.
 • Erfaringar tilseier at praksiskonsulentordninga gir betre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkingar viser at samarbeid mellom sjukehuslegar og allmennlegar gir betre fagleg kvalitet på tiltak i helsetenesta.
 • Tiltak for betre pasientflyt
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.​​​
    ​

Dette er praksiskonsulentene i 2017

​Helse Bergen: 
Geir Skogland​
Paal Nygaard
Sissel Holmen
Kirsten Rokstad
Regin Hjertholm
Harald Hauge

Betanien hospital: 
Kathe Helland Holmås
Marit T. Rekve

 
Haraldsplass diakonale sykehus: 
Anne Laue
Aina Langørgen​

PKO-nytt (pdf)

2017-07 PKO-NYTT SEPTEMBER.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2017-07 PKO-NYTT SEPTEMBER.pdf2017-07 PKO-NYTT SEPTEMBER.pdf
2017-06 PKO-NYTT August.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2017-06 PKO-NYTT August.pdf2017-06 PKO-NYTT August.pdf
2017-05 PKO-NYTT mai.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2017-05 PKO-NYTT mai.pdf2017-05 PKO-NYTT mai.pdf
2017-04 PKO-NYTT- MAI.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2017-04 PKO-NYTT- MAI.pdf2017-04 PKO-NYTT- MAI.pdf
2017-03 PKO-NYTT Mars.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2017-03 PKO-NYTT Mars.pdf2017-03 PKO-NYTT Mars.pdf

​​

PKO-nytt

 • 31.08.2017
  PKO-nytt september 2017

  I perioden 16.-24. september blir Sykkel-VM arrangert i Bergen. Det vil gi utfordringar for biltrafikken, men ambulansar har tilgang til alle område i Bergen under sykkel-VM.

 • 01.08.2017
  PKO-NYTT august 2017

  I denne utgåva kan vi opplyse om at rapportering av sterkt avvikande resultat på D-Dimer tatt på legevakt, vil også bli sendt elektronisk til fastlegen frå Laboratorium for klinisk biokjemi.

 • 26.05.2017
  PKO-nytt nr. 5 - mai 2017

  Det er tre tema i denne utgåva av PKO-nytt: Tidsrammene for fosterdiagnostikk. To nye anbefalingar ved mistanke om hjerneslag, og informasjon om emeistring.

 • 03.05.2017
  PKO-NYTT mai 2017

  I PKO-nytt kjem det ei  løypemelding om dialogmeldingar.  Erfaringane frå e-helse seksjonen  på Haukeland universitetssjukehus  er at meldingane blir flittig brukt sidan starten 7. mars i år, men at det er behov for litt rettleiing av brukarane.

 • 05.04.2017
  PKO-NYTT mars 2017

  Visste du at det er mogleg å måle kortisol i spytt? Det kan du lese meir om i dette nummeret.

 • 03.03.2017
  PKO-nytt februar 2017

  Hovudsaker i PKO-nytt i februar er allergiutgreiing av barn og vaksne, bruken av dialogmeldingar og nytt om kjernejournalen.

 • 17.01.2017
  PKO-NYTT JANUAR 2017

  I årets første PKO-nytt  står å lese at ungdom over 15 – 18 år med diabetes, vil frå 1. januar 2017 få opphald på  den nye Barne og ungdomsklinikken når dei har behov for innlegging. Frå 1. april 2017 blir ordninga utvida til å gjelde ungdo...

 • 18.11.2016
  PKO-nytt november 2016

  Hovudsaker i PKO-nytt for november er råd om osteoporosebehandling, bruk av snus under graviditet, status på HUS etter streiken, og invitasjon til fagdagar.

 • 11.10.2016
  PKO-nytt oktober 2016

  Hovudsakene i PKO-nytt er endra helsekrav til førarkort, pasientjournal på nett er utvida, og spesialisthelsetenesta vil opprette kontaktlege for alvorleg sjuke pasientar.

 • 20.09.2016
  PKO-NYTT september 2016

  Hovudsakene i PKO-nytt for september er: Injeksjon med anti-D immunglobulin (Rhophylac eller Rhesonativ) i svanger­skapsveke 28, revisjon av helsekort for gravide, og kartlegging av tilbodet til pasientar med kroniske sår.

 • 29.07.2016
  PKO-nytt august 2016

  Alle spedbarn under tre månader med feber skal leggast inn på sjukehus som augeblikkeleg hjelp, uavhengig av allmenntilstanden til barnet og eventuelle blodprøvesvar, skriv Hallvard Reigstad, overlege ved Barneklinikken i PKO-nytt.

 • 17.06.2016
  PKO-nytt juni 2016

  I samband med bygginga av det nye Barne- og ungdoms-sjukehuset på Haukeland, flyttar Barneklinikken i månads­skiftet august/september 2016 midlertidig inn i eit nytt bygg på Haukelandsområdet, kalla Marie Joys' hus.

Arrangementer

 • Hudsjukdom

  Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjuksom.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året.

 • Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

  Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

 • IBS - Å leve med irritabel tarm

  Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

 • Hjerneslag

  Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Hypothyreose

  Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Fredagsmøte

  Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Takk, bare bra

  "Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

 • Asperger syndrom

  Asperger syndrom/høgt fungerande autisme i familien? Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag? For foreldre/ føresette.

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Stomi - Å leve med stomi

  Kurs for pasientar med permanent colostomi/ileostomi og deira pårørande.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet

  Kurs over 2 dagar med teoretisk innføring i ultralyd fysikk, biometri og doppler undersøking, med påfølgande praktiske øvingar i mindre grupper.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Informasjonsmøte på KK

  Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

  Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

 • Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

  Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

 • Hørselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • TekPRAT-VR og AR

  Haukeland universitetssjukehus arrangerer, saman med Bergen Teknologioverføring og Helse Vest IKT, nytt TekPRAT seminar der temaet er VR og AR.

 • Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold

  Har du vært igjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold?

 • Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet

  Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Skoliose

  Gruppebasert kurs for barn/ungdom under 18 år med skoliose og deira pårørande/foresatte

 • Kurs i traumesjukepleie (KITS)

  Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

 • Kurs for vaksne pårørande til pasientar med CFS/ME

  Pårørande til pasientar med CFS/ME, som er i behandling hos oss, kan melde seg på kurset.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • TERMA - grunnkurs

  TERMA står for Terapeutisk Mestring av Vald og Aggresjon. Habiliteringsavdelinga for vaksne tilbyr TERMA grunnkurs som bestillingskurs.

 • IBD ungdom

  Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapnè og deira pårørande.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Smarte tips når matinntaket blir strevsomt

  Kurs for kreftpasientar og pårørande som vil fokusere på sunt kosthald ved kreft.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

  Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.