Viseadministrerande direktør og tre praksiskonsulentar

Praksiskonsulentordninga PKO

Fastlegesida

Praksiskonsulentordninga (PKO) er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PKO-nytt er eit ​​nyheitsbrev om både stort og smått som er av betyding for eit godt samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og legar i primærhelsetenesta. 
PKO-nytt blir distribuert alle fastlegar i Helse Bergens opptaksområde. Vi legg ut nyheiter fortløpande på PKO sine sider. Elektronisk nyheitsbrev blir sendt ut til abonnentane ein gong i månaden.
Topp tekst PKO-nyttHar du spørsmål eller tips til nyheiter?

E-​post til praksiskonsulentane: pko@helse-bergen.no

Om prasiskonsulentane ved sjukehuset

Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudiar. I sin funksjon skal PKO medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet.

​​​​​​Praksiskonsulentane har mellom anna følgjande oppgåver:

 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Utarbeiding av retningslinjer for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
 • Bidra til betre informasjonsflyt mellom primærhelsetenesta og helseføretaket ved å blant anna gi ut PKO-nytt
 • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
 • Leggje til rette for gjensidig hospitering
 • Den Norske Legeforeininga meiner: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sjukehusavdelingar der den egnar seg.
 • Erfaringar tilseier at praksiskonsulentordninga gir betre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkingar viser at samarbeid mellom sjukehuslegar og allmennlegar gir betre fagleg kvalitet på tiltak i helsetenesta.
 • Tiltak for betre pasientflyt
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.​​​

Praksiskonsulentordninga er nasjonal og praksiskonsulentar er tilsett i alle helseføretak i Noreg. Les meir om ordninga i rettleiar for praksiskonsulentar på nettsida PKO.no

Dette er praksiskonsulentane i 2020


Helse Bergen:

Anja Cathrin Mørch-Rasmussen
Benedicte Djupesland
Bhaumik Thakkar

Betanien sykehus:

Thomas Omdal

Haraldsplass Diakonale sykehus:

Anne Laue

Solli sykehus:

Toofan Barhag

Voss sjukehus:

Eldfrid Nerland Haukenes 

Helse Vest /Helse Bergen IKT:

Regin Hjertholm​

Tidlegare publiserte PKO-nytt

Temasider om koronavirus

Helse Bergen har temasider om koronavirus med aktuell informasjon for pasientar pårørande tilsette og fastlegar


PKO-nytt

 • 04.05.2020
  Barne- og ungdomsklinikken startar avansert heimesjukehus for barn og unge

  I mai 2020 startar Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus opp eit pilotprosjekt med tilbod om Avansert heimesjukehus for barn og unge. Avansert heimesjukehus skal tilby behandling, pleie og oppfølging heime i staden f...

 • 30.03.2020
  Blodprøvetakingseining for personar med luftvegssymptom

  Personar med luftvegssymptom som er tilvist til blodprøvetaking frå primærhelsetenesta, poliklinikkar i Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus (HDS), skal no ta blodprøvar i vår midlertidige blodprøvetakingseining i Ulriksdal Helsep...

 • 27.03.2020
  Indikasjon for innleggelse i sykehus ved påvist eller mistenkt COVID-19

  Veilederen for innleggelse i sykehus ved COVID-19. Til hjelp i samhandlingen mellom primærhelsetjeneste og sykehus under Covid-19-epidemien

 • 19.03.2020
  Gi status knytt til Covid-19 ved innlegging

  AMK opplever at fastlegar ved innlegging av pasientar med diagnosar som ikkje dreier seg om øvre luftvegsinfeksjon manglar informasjon om status knytt til Covid-19. Det gjer at AMK må gjere ytterlegare utspørjing.

 • 04.03.2020
  Verktøy for samval

  Smertestillande, trening, eller operasjon – kva er eigentleg den beste måten å behandle på? Samvalsverktøy kan hjelpe pasientar å velje rett behandling til rett tid.

 • 03.03.2020
  Hiv-profylakse ved risikosex og eliminasjon av Hepatitt C

  I 2017 kom tilbod om Preeksposisjonell hiv-profylakse (Prep) til personar med risiko for hiv-smitte ved sex og behandling av Hepatitt C ved LAR- klinikkane. Eit behandlingstilbod som har gitt gode resultat.

 • 03.03.2020
  Elektronisk epikrise mv. til fleire kommunale tenester

  Ved å nytte meldingssystemet frå DIPS, kan sjukehuset sende viktige dokument elektronisk til helse- og omsorgstenester i kommunane når pasienten skal skrivast ut.

 • 27.02.2020
  Koronavirus- ny informasjon til fastlegene

  Prøvetakingsprosedyren er endra for Koronavirus (COVID 19). Det er no tilstrekkeleg at det blir tatt eitt sett luftvegsprøvar av kvar pasient, det vil seie ein frå nasofarynks og ein frå svelg.

 • 29.01.2020
  Coronavirus- informasjon til fastlegene

  Vi ønsker å få til et godt samarbeid mellom sykehusene og primærhelsetjenesten ved mistanke om nytt coronavirussmitte (2019-nCoV). Her følger indikasjonene for å kontakte sykehuset. Denne siden oppdateres ved nye opplysninger.

 • 16.12.2019
  Nytt miljølaboratorium på Haukeland universitetssjukehus

  Miljølaboratoriet er det einaste i Noreg som kan måle allergiframkallande stoff i ulike miljø, og tilby rekvirerbare spesialanalysar for allergi og overfølsamheit.

 • 16.12.2019
  Nye elektroniske skjema for pasientar på helsenorge.no

  Fire nye elektroniske skjema blei gjort tilgjengeleg frå 9. desember i heile Helse Vest. No kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal på helsenorge.no.

 • 16.12.2019
  Fleire aktørar kan no sende elektroniske epikrisar

  Avtalespesialistar, private sjukehus og andre som behandlar pasientar kan no sende elektroniske epikrisar til føretaka i Helse Vest.

 • 04.12.2019
  Bergensklinikkene er blitt ein del av Helse Bergen

  1. desember vart Bergensklinikkene ein del av Helse Bergen og Avdeling for rusmedisin er no ansvarleg for vidare behandling av alle pasientar frå Bergensklinikken. Dette får i utgangspunktet ingen konsekvensar for pasientane. Dei som har ti...

 • 19.11.2019
  Revidert retningsline for behandling av skabb

  Grunna kraftig auka førekomst av skabb siste tida har Hudavdelinga revidert sine retningsliner for behandling.

 • 30.10.2019
  Teknisk løsning for å kunne motta elektroniske radiologihenvisninger

  Nytt røntgensystem i Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Betanien Sykehus blir innført 11. november. Sammen med dette kommer den tekniske løsningen for å kunne motta elektroniske radiologihenvisninger. 

 • 16.09.2019
  Nytt samvalsverktøy for psykose

  Noregs første samvalsverktøy for psykose er no publisert på helsenorge.no. Det gir oversikt over behandlingsmoglegheiter, slik at pasientar kan gjere informerte val om eiga behandling.

 • 16.09.2019
  Vi ønskjer velkomen vår nye praksiskonsulent på Voss

  Eldfrid Nerland Haukenes har i lang tid sett behovet for ein praksiskonsulent ved Voss sjukehus, og gler seg til å vere med å utvikle den nye PKO-stillinga knytt til sjukehuset.

 • 16.09.2019
  Nytt felles radiologi-system blir innført i Helse Bergen

  Innføring av eit nytt PACS/RIS system gjer at Radiologisk avdeling vil ha redusert kapasitet i vekene 45-47. Alle tilvisande instansar blir oppmoda om å bruke våre private/kommersielle samarbeidspartnarar i denne perioden, så langt det lar seg gjere.

 • 16.09.2019
  FACT team - et tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser

  FACT-teamet ved Solli DPS gir tilbud til personer over 18 år i Os kommune og Fana bydel/Bergen kommune med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer. Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

 • 12.06.2019
  MRSA – framleis ei utfordring?

  Nasjonal MRSA-veiledar vart første gong utgitt i 2004, likevel har helsepersonell i og utanfor sjukehus varierande grad av kjennskap til innhaldet. Kva står der eigentleg og kven kan vi spørja om råd når vi står fast?

 • 27.05.2019
  Kirurgisk sjekkliste for pasientar

  Sommaren og hausten 2019 vil 350 pasientar i Helse Bergen og Helse Førde teste ut nye sjekklister som pasientane skal bruke sjølve, før og etter kirurgi. I utprøvingsfasen skal pasientane vurdere kor viktige dei forskjellige punkta i sjekkl...

 • 20.05.2019
  Dialogmelding til laboratoria i Helse Bergen

  Frå 13.05.19 vil det vere mogeleg å sende dialogmelding mellom eksterne rekvirentar og lege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) og Hormonlaboratoriet i Helse Bergen.

 • 03.03.2019
  Håndtering av "nye" pasientgrupper med hjerneslag

  Det er muligheter for å «fiske» propper ved akutt hjerneslag når pasienten våkner med symptomer eller symptomene har stått i lang tid.

 • 21.02.2019
  Gyn-pasientar til Voss

  – Om du tilviser ein pasient til Gynekologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus (HUS), kan ho òg få tilbod om time på Voss sjukehus.

 • 19.02.2019
  Rusmiddel i urin

  Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi har gjennomført ei stor endring i korleis vi analyserer rusmiddel i urin. 

 • 22.01.2019
  Førebygging av sjølvmord

  Visste du at 550-600 personar døyr av sjølvmord kvart år i Noreg? Og at 45 prosent av dei som tar sitt eige liv har vore i kontakt med primærhelsetenesta i månadane før dei tok livet sitt , utan at dei snakka om sjølvmordstankar? Dette ønsk...

 • 22.01.2019
  Aktivitetstilbod innan psykisk helse og rus

  Aktivitet er viktig for alle menneske, og for menneske med psykiske lidingar og rusproblem er det ekstra viktig. Mange isolerer seg, kjenner seg einsame og føler at situasjonen er håplaus. Aktivitet gir betre helse, både fysisk og psykisk,...

 • 09.01.2019
  Språktrening for personar med erverva språkvanskar

  Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland universitetssjukehus tilbyr intensiv språktrening i gruppe, for personar som har fått afasi etter ervervet hjerneskade.

 • 01.11.2018
  Laboratorieklinikken tilbyr blodprøvetaking i heimen

  Laboratorieklinikken ved Haukeland universitetssjukehus tilbyr blodprøvetaking i heimen. og pasienten er for sjuk til å reise til legekontoret.

 • 24.10.2018
  Thyreoideaprøvar får færre medisinske kommentarar

  Hormonlaboratoriet vil redusere medisinsk kommentering av thyroidea analyseresultat. Bakgrunnen er at allmennleger har god kunnskap om sjukdommar i thyreoidea, at dei fleste pasientar følgjer eit langvarig behandlingsløp og er godt kjent av...

 • 27.09.2018
  Brystdiagnostisk senter har flytta

  I første del av november 2018 flyttar Brystdiagnostisk senter frå Hudbygget på Haukeland universitetssjukehus, til det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 • 27.09.2018
  Psykisk helse og rus har fått nye pakkeforløp

  Helsedirektoratet har lansert tre nye pakkeforløp for psykiske helse og rus.  Dei første pasientane kan tilvisast dei tre dei nye pakkeforløpa frå 1. januar 2019. Pakkeforløpa er utvikla i nært samarbeid med brukarorganisasjonar og ulike fagmiljø.

 • 03.09.2018
  Intravenøs jodkontrast ved radiologiske undersøkingar

  Frå 1. september 2018 blir det endringar i rutinane for pasientar som skal til radiologiske undersøkingar der ein nyttar jodkontrastmiddel.  Dette gjeld tid for blodprøvetaking (eGFR), hydrering av pasientar med lav nyrefunksjon og seponeri...

 • 23.08.2018
  Ny prøvetakingsstasjon i Bergen sentrum

  I Bergen sentrum har Haukeland universitetssjukehus opna prehospital stasjon for prøvetaking av pasientar som skal til innlegging eller kontroll på Haukeland universitetssjukehus. Den ligg i Zander Kaaes gate 7, rett i nærleiken av Bystasjo...

 • 23.08.2018
  Nye fastlegar tilsett som praksiskonsulentar ved Haukeland universitetssjukehus

  - Samhandling føregår i og mellom organisasjonane, av helsepersonell. Praksiskonsulentane er fastlegane si stemme, som vi må lytte til for å samarbeide best mogleg, sa viseadministrerande direktør Clara Beate Gram Gjesdal i si velkomsthelsing.

 • 03.05.2018
  Fødselsepikrise for nyfødt barn og mor

  Piloten starta 9. april med elektronisk sending av Fødselsepikrise mor og Fødselsepikrise nyfødt barn. Helse Vest IKT har testa ut sending til alle journalsystem og fått bekrefta at det lar seg gjere. 

 • 03.05.2018
  Fleire kvinner får tilbod om HPV-screening

  Kvinner mellom 34 og 69 år, fødd på partalsdato, som  deltar i Livmorhalsprogrammet, fekk tilbod om HPV-test frå 3. april 2018, i prøvefylka: Hordaland, Rogaland, og Sogn og Fjordane.

 • 03.05.2018
  Ny organisering av Bergen Legevakt

  Legevakta blei frå 11. april 2018 delt i ein kommunal del og ein spesialisthelsetenestedel. Den kommunale delen vil fortsatt heite Bergen Legevakt og blir driven som ei rein døgnopen allmennmedisinsk legevakt. Helse Bergen vil drive Skadepo...

 • 15.03.2018
  PKO-NYTT mars 2018

  I denne utgåva av PKO-nytt skriv seksjonsoverlege Asle Hirth ved Barne – og ungdomsklinikken om korleis identifisere barn med medfødt hjartefeil ved hjelp av god sjukehistorie og klinisk undersøking.

 • 07.02.2018
  PKO-nytt februar 2018

  Hovudtema er om demens og  kva medisinar som nyttast i behandlinga. Det har vist seg at medisinane kan stabilisere sjukdomsbilde. 

 • 23.01.2018
  PKO-nytt januar 2018

  Praksiskonsulentane og Haukeland universitetssjukehus inviterer til temakveld med tittelen «Når unge stenger døra»  Onsdag 14. febr kl 16.00 – 21.00

 • 17.11.2017
  PKO-nytt november 2017

  Kvinneklinikken testar ny digital kalkulator for gravide Legar ved Hudavdelinga har merka ei auke i tilfelle av skabb.

 • 11.10.2017
  PKO-nytt oktober 2017

  Vi skriver om dei nye retningslinene om oppfølging av gravide som kom frå Helsedirektoratet i april 2017.

 • 31.08.2017
  PKO-nytt september 2017

  I perioden 16.-24. september blir Sykkel-VM arrangert i Bergen. Det vil gi utfordringar for biltrafikken, men ambulansar har tilgang til alle område i Bergen under sykkel-VM.

 • 01.08.2017
  PKO-NYTT august 2017

  I denne utgåva kan vi opplyse om at rapportering av sterkt avvikande resultat på D-Dimer tatt på legevakt, vil også bli sendt elektronisk til fastlegen frå Laboratorium for klinisk biokjemi.

 • 26.05.2017
  PKO-nytt nr. 5 - mai 2017

  Det er tre tema i denne utgåva av PKO-nytt: Tidsrammene for fosterdiagnostikk. To nye anbefalingar ved mistanke om hjerneslag, og informasjon om emeistring.

 • 03.05.2017
  PKO-NYTT mai 2017

  I PKO-nytt kjem det ei  løypemelding om dialogmeldingar.  Erfaringane frå e-helse seksjonen  på Haukeland universitetssjukehus  er at meldingane blir flittig brukt sidan starten 7. mars i år, men at det er behov for litt rettleiing av brukarane.

 • 05.04.2017
  PKO-NYTT mars 2017

  Visste du at det er mogleg å måle kortisol i spytt? Det kan du lese meir om i dette nummeret.

 • 03.03.2017
  PKO-nytt februar 2017

  Hovudsaker i PKO-nytt i februar er allergiutgreiing av barn og vaksne, bruken av dialogmeldingar og nytt om kjernejournalen.

 • 17.01.2017
  PKO-NYTT JANUAR 2017

  I årets første PKO-nytt  står å lese at ungdom over 15 – 18 år med diabetes, vil frå 1. januar 2017 få opphald på  den nye Barne og ungdomsklinikken når dei har behov for innlegging. Frå 1. april 2017 blir ordninga utvida til å gjelde ungdo...

Arrangementer

Fann du det du leita etter?