Praksiskonsulentordninga PKO

​Praksiskonsulentordninga (PKO) er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
PKO-nytt er eit ​​nyheitsbrev om både stort og smått som er av betyding for eit godt samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og legar i primærhelsetenesta. 

 
PKO-nytt blir distribuert alle fastlegar i Helse Bergens opptaksområde.

 

Kontakt oss

E-​post til praksiskonsulentane: pko@helse-bergen.no


 

Om prasiskonsulentene ved sjukehuset

Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudiar. I sin funksjon skal PKO medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet.
​​​​​​Praksiskonsulentane har mellom anna følgjande oppgåver:

 
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Utarbeiding av retningslinjer for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
 • Bidra til betre informasjonsflyt mellom primærhelsetenesta og helseføretaket ved å blant anna gi ut PKO-nytt
 • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
 • Leggje til rette for gjensidig hospitering
 • Den Norske Legeforeininga meiner: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sjukehusavdelingar der den egnar seg.
 • Erfaringar tilseier at praksiskonsulentordninga gir betre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkingar viser at samarbeid mellom sjukehuslegar og allmennlegar gir betre fagleg kvalitet på tiltak i helsetenesta.
 • Tiltak for betre pasientflyt
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.​​​
    ​

Dette er praksiskonsulentene i 2016

​Helse Bergen: 
Geir Skogland​
Paal Nygaard
Sissel Holmen
Kirsten Rokstad
Regin Hjertholm
Harald Hauge

Betanien hospital: 
Kathe Helland Holmås
Marit T. Rekve

 
Haraldsplass diakonale sykehus: 
Anne Laue
Aina Langørgen​

PKO-nytt (pdf)

2017-02 PKO-NYTT FEBRUAR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2017-02 PKO-NYTT FEBRUAR.pdf2017-02 PKO-NYTT FEBRUAR.pdf
2017-01 PKO-NYTT JANUAR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2017-01 PKO-NYTT JANUAR.pdf2017-01 PKO-NYTT JANUAR.pdf
2016-PKO-NYTT-9 NOVEMBER.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2016-PKO-NYTT-9 NOVEMBER.pdf2016-PKO-NYTT-9 NOVEMBER.pdf
2016-7-PKO-NYTT SEPTEMBER.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2016-7-PKO-NYTT SEPTEMBER.pdf2016-7-PKO-NYTT SEPTEMBER.pdf
2016-6 PKO-NYTT AUGUST.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2016-6 PKO-NYTT AUGUST.pdf2016-6 PKO-NYTT AUGUST.pdf

​​

PKO-nytt

03.03.2017

PKO-nytt februar 2017

Hovudsaker i PKO-nytt i februar er allergiutgreiing av barn og vaksne, bruken av dialogmeldingar og nytt om kjernejournalen.
17.01.2017

PKO-NYTT JANUAR 2017

I årets første PKO-nytt  står å lese at ungdom over 15 – 18 år med diabetes, vil frå 1. januar 2017 få opphald på  den nye Barne og ungdomsklinikken når dei har behov for innlegging. Frå 1. april 2017 blir ordninga utvida til å gjelde ungdo...
18.11.2016

PKO-nytt november 2016

Hovudsaker i PKO-nytt for november er råd om osteoporosebehandling, bruk av snus under graviditet, status på HUS etter streiken, og invitasjon til fagdagar.
11.10.2016

PKO-nytt oktober 2016

Hovudsakene i PKO-nytt er endra helsekrav til førarkort, pasientjournal på nett er utvida, og spesialisthelsetenesta vil opprette kontaktlege for alvorleg sjuke pasientar.
20.09.2016

PKO-NYTT september 2016

Hovudsakene i PKO-nytt for september er: Injeksjon med anti-D immunglobulin (Rhophylac eller Rhesonativ) i svanger­skapsveke 28, revisjon av helsekort for gravide, og kartlegging av tilbodet til pasientar med kroniske sår.
29.07.2016

PKO-nytt august 2016

Alle spedbarn under tre månader med feber skal leggast inn på sjukehus som augeblikkeleg hjelp, uavhengig av allmenntilstanden til barnet og eventuelle blodprøvesvar, skriv Hallvard Reigstad, overlege ved Barneklinikken i PKO-nytt.
17.06.2016

PKO-nytt juni 2016

I samband med bygginga av det nye Barne- og ungdoms-sjukehuset på Haukeland, flyttar Barneklinikken i månads­skiftet august/september 2016 midlertidig inn i eit nytt bygg på Haukelandsområdet, kalla Marie Joys' hus.
Sjå fleire pko-nytt()

Arrangementer

07.03 tysdag

Livslyst - kurs

Kurset er eit meistringskurs for deg som er bosatt i Bergen kommune, som har fått kreftdiagnose og som har levd ein stund med sjukdommen. Tilbodet er også til deg som er pårørande, eller ein nær person til ein som lever med sjukdommen.

30.03 torsdag

Styremøte i Helse Bergen

Styremøte i Helse Bergen.

11.04 tysdag
19.04 onsdag

Fysisk aktivitet og kreft

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredraget vert halde av helse- og treningsrådgjevar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

26.04 onsdag

Autism spectrum disorders: Diagnosis and understanding

The target group for this event is parents of children with Autism Spectrum disorders.

27.04 torsdag

Vårseminar 2017 - Perinatalkomiteen i Helse Vest

Perinatalkomitéen i Helse Vest til Vårseminar om aktuelle utfordringar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorga. Seminaret er opent for alle som jobbar innan denne sektoren; legar, jordmødrer, sjukepleiarar, hjelpepleiarar og andre interesserte.

04.05 torsdag

Practical skills in advanced operative obstetrics, Bergen, Norway

This is a hands-on course in operative obstetrics with a practical focus. It combines lectures by local and international speakers with training sessions on mannequins.

04.05 torsdag

Voksne med nevromuskulære sykdommer

Kurset er et samarbeid mellom Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus og Muskelklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.

09.05 tysdag

Vald i nære relasjonar

Temadag for samarbeidande jordmødre og helsesøstre på Fleischer hotell 09.05.2017. Dagen arrangerast av Fødeavdelinga ved Voss sjukehus i samarbeid med Vik helsestasjon.

23.05 tysdag

Look Good... Feel Better

I samarbeid med organisasjonen Look Good…Feel Better arrangerer vi sminkekurs for kvinner som er under kreftbehandling.

23.05 tysdag

Ope temamøte om parykkar og hovudplagg

Personale frå Tops Apollo Senter AS gir informasjon om trygderettighetar, tilpassing, bruk og stell av parykkar. Det vert utstilling av og mogelegheit for prøving av parykkar og hovudplagg.

24.05 onsdag

Grunnkurs i tilrettelegging for Asperger syndrom/ASF i familien

Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag?

24.05 onsdag

Kva er strålebehandling?

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er medisinsk fysikar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

31.05 onsdag
07.06 onsdag

Sårkurs

Hudavdelinga arrangerar sitt årlege sårkurs 7. og 8. juni 2017. Målgruppa er helsepersonell med interesse for sårbehandling til kroniske leggsår. Kurset er i stor grad praktiskretta og gir 14 meritterande timar.

07.06 onsdag

Kreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting)

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er sjukepleiar Inger Thormodsen. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

09.06 fredag

Autismespekterforstyrringar grunnkurs

Diagnose og forståing av barnet sine vanskar. Kurset er for foreldre / føresatte.

24.08 torsdag

European Neuro Gastro 2017 i Cork, Irland

European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM) arrangerer i år sin nevrogastro konferanse i Cork, Irland.

04.09 måndag

BSCC 3. årlege møte

Det tredje årlege møte for Bergen Stem Cell Consortium blir arrangert i Bergen i september 2017.

19.10 torsdag

Høstkonferansen i mikrobiologi 2017

Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus ønsker velkommen til Høstkonferansen i mikrobiologi 2017.

06.11 måndag

Kurs i smertebehandling: B-31352

Kurset er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

Sjå fleire kommande arrangement ()

IBS - Å leve med irritabel tarm

Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

Tinnitus

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

Starthjelp - om familie og meistring

Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

Hypothyreose

Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

Grunnkurs for petroleumsleger

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

Fredagsmøte

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Grunnkurs i Maritim medisin

Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

Hudsjukdom

Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjuksom.

Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Kurs for vaksne pårørande til pasientar med CFS/ME

Pårørande til pasientar med CFS/ME, som er i behandling hos oss, kan melde seg på kurset.

Resertifisering av petroleumsleger

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Demens pårørandekurs

Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

Hjerneslag

Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

Psoriasisartritt

Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

Asperger syndrom

Asperger syndrom/høgt fungerande autisme i familien? Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag? For foreldre/ føresette.

Morbus Crohn

Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

Epilepsikurs for ungdom

Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

Tinnitus - oppfølging

Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

Skoliose

Gruppebasert kurs for barn/ungdom under 18 år med skoliose og deira pårørande/foresatte

Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet

Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

Diabetes type 1

Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

Cochlea Implantat

Kurset er for pasientar som har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat hos oss og ein nærperson.

ICD - Å leve med hjertestartar

Kurset er for pasientar og deira pårørande.

Informasjonsmøte på KK

Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.

Kurs i traumesjukepleie (KITS)

Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

Spiseforstyrring - pårørandeseminar

Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar.

Cøliaki - kurs for vaksne

Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

Osteoporose

Kurset er for personar og ev. deira pårørande som har fått stilt diagnosen Osteoporose (benskjørhet) hos spesialist i revmatologi.

Takk bare bra

"Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året.

Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

OSAS - Søvnapné

Kurset er for personar som har fått søvnapnè og deira pårørande.

IBD ungdom

Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

Myelomatose

Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

Lungekreft

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

PHARC

Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

Smarte tips når matinntaket blir strevsomt

Kurs for kreftpasientar og pårørande som vil fokusere på sunt kosthald ved kreft.

Fødselsførebuande kurs

Den norske jordmorforening (DNJ), Hordaland fylkesforening arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland.

Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Grunnkurs for sjømannsleger

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

Hofte- og kneartrose kurs

Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold

Har du vært igjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold?

Binyrebarksvikt hos barn

Kurset er for foreldre og nære pårørande til barn med binyrebarksvikt.

Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

Hjernesvulst

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

Pårørandekurs til psykiske sjuke

Er du pårørande til nokon med psykiske helseutfordringar? Då kan dette kurstilbodet vere noko for akkurat deg.

Nyresvikt

Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

Lupus

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

Sjå fleire faste arrangement ()