Viseadministrerande direktør og tre praksiskonsulentar

Praksiskonsulentordninga PKO

Fastlegesida

Praksiskonsulentordninga (PKO) er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PKO-nytt er eit ​​nyheitsbrev om både stort og smått som er av betyding for eit godt samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og legar i primærhelsetenesta. 
PKO-nytt blir distribuert alle fastlegar i Helse Bergens opptaksområde. Vi legg ut nyheiter fortløpande på PKO sine sider. Elektronisk nyheitsbrev blir sendt ut til abonnentane ein gong i månaden.
Topp tekst PKO-nyttHar du spørsmål eller tips til nyheiter? Send oss ein epost!

E-​post til praksiskonsulentane: pko@helse-bergen.no

Om prasiskonsulentane ved sjukehuset

Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudiar. I sin funksjon skal PKO medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet.

​​​​​​Praksiskonsulentane har mellom anna følgjande oppgåver:

  • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
  • Utarbeiding av retningslinjer for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
  • Bidra til betre informasjonsflyt mellom primærhelsetenesta og helseføretaket ved å blant anna gi ut PKO-nytt
  • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
  • Leggje til rette for gjensidig hospitering
  • Den Norske Legeforeininga meiner: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sjukehusavdelingar der den egnar seg.
  • Erfaringar tilseier at praksiskonsulentordninga gir betre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkingar viser at samarbeid mellom sjukehuslegar og allmennlegar gir betre fagleg kvalitet på tiltak i helsetenesta.
  • Tiltak for betre pasientflyt
  • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.​​​

Praksiskonsulentordninga er nasjonal og praksiskonsulentar er tilsett i alle helseføretak i Noreg. 

Dette er praksiskonsulentane i 2020


Helse Bergen:

Anja Cathrin Mørch-Rasmussen
Benedicte Djupesland
Bhaumik Thakkar

Betanien sykehus:

Thomas Omdal

Haraldsplass Diakonale sykehus:

Anne Laue

Solli sykehus:

Toofan Barhag

Voss sjukehus:

Eldfrid Nerland Haukenes 

Helse Vest /Helse Bergen IKT:

Regin Hjertholm​

Tidlegare publiserte PKO-nytt

Temasider om koronavirus

Helse Bergen har temasider om koronavirus med aktuell informasjon for pasientar pårørande tilsette og fastlegar


PKO-nytt

Fann du det du leita etter?