Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon

Vi ønsker velkommen til fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon i helsetjenesten 18. november. Det er mulig å melde seg på til fysisk deltakelse, men på grunn av smittehensyn kan dette bli omgjort til digital deltakelse.
kvinnelig ansatt håndhilser på en mann

Påmelding Påmeldingsfrist: 1. november 2021 kl. 12.


Kunnskapsmål

Deltakerne skal få utvidet kunnskaper om åndelig og eksistensielle omsorg overfor pasienter/brukere med en annen kulturell bakgrunn med særlig vekt på:

  • kultursensitivitet og tverrkulturell kommunikasjon
  • ulike åndelige og eksistensielle behov og ritualer
  • aktuelle utfordringer knyttet til kulturelle ulikheter

Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter gjennomført fagdag kunne ha ferdigheter i å:

  • finne nødvendig informasjon om ulike kulturer, aktuelle verktøy og ressurser for møte med pasienter og brukere.
  • kommunisere med alle pasienter/brukere og deres pårørende på en måte som i størst mulig grad imøtekommer deres åndelige og eksistensielle behov.

Holdningsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne føle seg tryggere i møte med pasienter/brukere med en annen kulturell bakgrunn, og ha en økt bevissthet om og respekt for åndelige og eksistensielle behov hos alle pasienter/brukere. Deltakerne vil etter kurset kunne være motivert for å heve kvaliteten på den helhetlige omsorgen/helsetjenesten i møte med flerkulturelle og slik bidra til likeverdige helsetjenester.

Målgruppe

Alle ansatte i kommunal- og spesialisthelsetjenesten.

Fagdagen er godkjent

Kurset er godkjent av NORSK SYKEPLEIERFORBUND (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer.

Program

Se programmet for fagdagen

07:50 - 08:15
Registrering

08:15 - 08:20
Velkommen til fagdag

08:20 - 08:30
Kulturelt innslag

08:30 - 08:33
Velkommen til Haukeland
Marta Ebbing, fagdirektør Forsknings- og utviklingsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

08:33 – 08:40
Åpning
Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune

08:40 - 08:55
Likeverdige helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Vestland
Sjur Lehmann, Fylkeslege, Statsforvalteren Vestland

08:55 - 09:10
Tru- og livssynsmangfold i Bergen og omegn/Vestland fylke
Birgit van der Lans, daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bergen 

09:10 - 09:20
Pause

09:20 -10:20
Tro, Livssyn og helse
Tove Giske, professor i sykepleie, forskning- og utviklingsarbeid-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen 

10:20 - 10:30
Pause

10:30 - 11:00
Møte med den andre. Noen erfaringer fra samtaler i helsetjenesten.
Anne Marthe Ulvik, sykehusprest og Muhammad Azeem, sykehusimam, Seksjon for prestetjeneste og etikk, Haukeland universitetssjukehus 

11:00 - 11:35
Åndelig og eksistensiell ivaretakelse i eldreomsorgen
Ronny Heimli, spesialrådgiver, Etat for Sykehjem, Bergen kommune

11:35 - 12:35 LUNSJ
Stand med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn 

12:35 - 12:50
Kulturelle innslag
Merethe Wolf Lindvall, musikkterapeut, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

12:50 -13:35
Religion og livssyn som kilder til mening og mestring i krisesituasjoner
Lars Johan Danbolt, leder av Religionspsykologisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og professor, MF vitenskapelige høgskole

13:35 - 14:05
Holdninger og holdningsdanning i et fagprofesjonelt perspektiv
Moyfrid Felecian-Midttun, rådgiver – M.phil flerkulturell og internasjonal utdanning,
Frisklivs og mestringssenteret 

14:05 - 14:15
Pause
Stand med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn

14:15 - 14:45
Kommunikasjon fra et brukerperspektiv
Caroline Thevanathan og Emma Alexander, pedagog og koordinator, Empo - flerkulturelt ressurs senter 

14:45 - 15:30
Panelsamtale - dialog 

15:30 - 15:45
Oppsummering og avslutning

15:45
Slutt

Det vil være stands fra ulike tros- og livssynssamfunn i Bergen i pausene og under lunsj for informasjon og svar på spørsmål. Med forbehold om endringer i programmet. 

NB: Det tas forbehold om endringer av arrangementet i henhold til FHIs gjeldene retningslinjer. Dette kan også innebære endringer på antall fysiske deltakere. For påmelding til fysisk deltakelse gjelder prinsippet om «Først-til-mølla». Hvis vi må avlyse hele arrangementet, eller reduser antall deltakere, på grunn av Covid-19-restriksjoner vil innbetalt beløp refunderes og det vil bli gitt tilbud om digital deltakelse.

Foredragsholdere

Tove Giske

Tove Giske

Tove Giske er professor i sjukepleie og FoU-leiar ved Fakultet for helsefag, VID, Bergen der ho har undervist i sjukepleie i meir enn 30 år. Ho har veileda studentar på ulike medisinske avdelingar og på sjukeheim og underviser på alle nivå i utdanninga. Tove forskar og har publisert nasjonalt og internasjonalt innan ulike tema som pasientinformasjon ved prøver og undersøkelsar, meiningsfulle aktivitetar på sjukeheim, munnleg rapport på sjukehus. Ho er med i fleire internasjonale forskingsprosjekt knytt til åndeleg omsorg både i forhold til undervisning og klinisk praksis. Ho har skrive boka «Å ta vare på heile mennesket – handbok i åndeleg omsorg» (2019). 

Tove har vore med i eit Europeisk nettverk av sjukepleieforskarar innan åndeleg omsorg sidan 2004. Dette nettverket fekk tilslag på ein ERASMUS+ søknad i 2017 – 2019 og dei siste åra utvikla 4 kompetanseområde for åndeleg omsorg for europeisk sjukepleiarutdanning og eit mangfald av pedagogiske hjelpemiddel i undervisninga. Prosjektet går under navnet EPICC og du finn informasjon om nettverket her: http://blogs.staffs.ac.uk/epicc/ 
Tove leiar også eit framragande forskingsprosjekt i VID: Spiritual Care Education and Practice Development (SEP-prosjektet). Her finn du informasjon om det: https://www.vid.no/forskning/vids-fremragende-forskningsmiljoer/sep/ Tove er også president i Nurses Christian Fellowship International, www.ncfi.org  

Birgit van der Lans 

Birgit van der Lans
Birgit van der Lans er daglig leder i Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen, med ansvar for å tilrettelegge for religionsdialog og som kontaktledd mellom tros- og livssynssamfunn og offentlige instanser. Sentrale fagområder er tros- og livssynspolitikk, gravferd, stillerom, det livssynsåpne samfunnet, åndelig/eksistensiell omsorg og likeverdige helsetjenester. Har i 2019 gjennomført en kartlegging av tros- og livssynsmangfoldet i Bergen og omegn. Van der Lans er utdannet religionsviter med erfaring innen forskning og undervisning fra Nederland og Norge. 

Anne Marthe Ulvik 

Anne Marthe Ulvik
Anne Marthe Ulvik er sykehusprest på Haukeland Universitetssykehus og har lang erfaring i å møte pasienter og pårørende med alvorlig sykdom og kriser. Hun er med i palliativt team, og jobber med veiledning og refleksjon i personalgrupper på ulike avdelinger i sykehuset. Hun har videreutdanning i mindfulness og som spesialprest i et livssynsåpent samfunn.  

Muhammad Azeem

Muhammad Azeem

Muhammad Azeem er hovedimam i Bergen moske og har hatt en 20% stilling som sykehusimam på Haukeland universitetssykehus, seksjon for prestetjeneste og etikk, siden februar 2018. Han har erfaringer med rådgiving overfor helsepersonell, møter med muslimske pasienter og pårørende som har behov for samtaler om åndelig-eksistensielle spørsmål og eventuelle ritualer knyttet til fødsel, sykdom og død. Han har imamutdanning med islamsk filosofi og har over 20 års erfaring som imam i Norge.

Ronny Heimli

Ronny Heimli
Ronny Heimli har bakgrunn som prest i Den norske kirke. 
Ansatt i Bergen kommune i 2008 som sykehjemsprest. Fra høsten 2015 i ny stilling som rådgiver hos Etat for sykehjem, med særlig fokus på å styrke sykehjemsansattes kompetanse på åndelig og eksistensiell omsorg gjennom undervisning og veiledning. Dette kombineres med klinisk tjeneste på Bergen Røde Kors sykehjem som samtalepartner og tilrettelegger av åndelig/eksistensielle tilbud. Konverterte til Den katolske kirke i 2017.

Merethe Wolf Lindvall 

Merethe Wolf Lindvall
Merethe Wolf Lindvall er utdannet musikkterapeut og jobber ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. Hun tilbyr musikkterapitjenester  til aktuelle pasienter på alle klinikkens avdelinger.Største delen av pasientene er knyttet til onkologi.  Merethe har også en 10 % stilling i palliativt team for barn og unge.

Lars Johan Danbolt

Lars Johan Danbolt
Lars Johan Danbolt er leder av Religionspsykologisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet og professor ved MF vitenskapelige høgskole. Han er forsker og publiserer på eksistensielle og religionspsykologiske temaer relatert til helse og behandling, tro og livssyn. Oversikt over publikasjoner finns i https://www.cristin.no/.

Moyfrid Felician-Midttun

Moyfrid Felician-Midttun
Moyfrid er klinisk sosionom (2000) med videreutdanning i interkulturell forståelse og har en mastergrad (M.Phil.) i flerkulturell og internasjonal utdanning (2006). Mastergraden var en kvalitativ diskursanalyse av lærebøker og læreplanene L-97 og Kunnskapsløftet i forhold til hvordan et flerkulturelt perspektiv kommer til uttrykk i disse.

Moyfrid har mange års erfaring fra ulike stillinger i stat og kommune. Hun har blant annet jobbet tiltaksrettet i NAV kvalifisering, prosjektleder i Ny Sjanse med tiltaket Mat og Prat, videre prosjektleder og høgskolelektor i sosialt arbeid og pedagogikk ved Høgskolen i Vestlandet, henholdsvis avdeling for sosialfag og avdeling for lærerutdanning. Hun har arbeidet pasientrettet som klinisk sosionom ved Haukeland Universitetssykehus, sosionomavdelingen i mange år.  Moyfrid har siden mars 2018 vært ansatt i rådgiverstilling i Etat for helsetjenester, Helsevernenheten, Friskliv og Mestringssenteret i Bergen kommune.

Caroline Thevanathan 

Caroline Thevanathan
Caroline er pedagog og koordinator på Empo flerkulturelt ressurssenter. Hun kommer opprinnelig fra Sri Lanka, men har bodd i Norge i over 30 år, og har født og oppfostret sine tre barn her. Hun har jobbet på Empo i 15 år, med ansvar for kvinnegrupper både i sentrum og på Slettebakken. I tillegg er hun ICDP foreldreveileder og holder regelmessige kurs både på norsk og morsmål.

Emma Alexander

Emma Alexander
Emma er sosiolog og har mastergrad i menneskerettigheter. Hun har også en videreutdanning i traumebasert omsorg, og er ICDP veileder (International Child Development Program). Emma jobber som koordinator på Empo flerkulturelt ressurssenter. Hun har blant annet jobbet i barnevernstjenesten og som minoritetsrådgiver i IMDi. På EMPO jobber Emma spesielt med arbeid og kvalifisering til utdanning, men holder også jevnlige foreldreveiledningskurs på norsk og på hennes morsmål (swahili).

Pris

Eksterne deltagere:

Fysisk deltagelse: Kr. 500,- inkl. lunsj. Betales ved påmelding.
Digital deltagelse: Kr. 200,-

Ansatte i Helse Bergen:

Gratis. Påmelding i Læringsportalen. 

Programkomité

Øyvind Rise, sykehusprest, seksjon for prestetjeneste og etikk, Haukeland universitetssjukehus 
Panita Laksuktom – kulturrådgiver, tolkekoordinator og samtalepartner, seksjon for prestetjeneste og etikk, Haukeland universitetssjukehus 
Kristin Lødøen Hope, sykehusprest, Haraldsplass Diakonale Sykehus & studentprest, VID-vitenskapelige høyskole avdeling Bergen
e
Birgit Van Der Lans – daglig leder, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bergen 
Dr. Sjur Lehmann –seksjonssjef/assisterende fylkeslege, helse- og sosialavdeling, Fylkesmannen i Vestland
Fann du det du leita etter?