TekPRAT-Kollektiv refleksjon

Tekprat skal leggje til rette for at klinikarar møter forskingsmiljø og
næringsliv, og slik bidreg til å mogleggjera samarbeid på tvers.
ropert med ideer
Samarbeid på kompetansebygging handler ikkje berre om å lære og overføre kunnskap og erfaringar, men også om å unngå "Siloer" og leggja til rette for raskare innovasjonstakt.

Alle temaene i TekPRAT støtter opp under Helse Vest sin Teknologiplan (2019-2023).

Effekten av møteplassane

Vi ser at arrangementene har fleire positiv effektar; Både Tekprat og nettverksmøtene skaper engasjement, mobiliserer og har ei bro-byggjande effekt mellom fag og
organisasjoner på tvers av sektorer, og nasjonalt i Noreg. 

Tekprat kjem ut av ideen om å etablere ein innovasjon og testlab for interessenter innanfor helseteknologi, innovasjon og forsking. Laben som har fått navnet Moglegheitsrommet, har som formål å leggja til rette for næringsutvikling og tettere samarbeid med studenter og forskarar. Laben fungerer i dag hovudsakleg som ein møteplattform kor det arrangerast regelmessige uformelle nettverksmøter «Show and Tell» og Tekprat.

Åpenhet og deling av suksesshistorier, fiaskoer og beste praksis på tvers av bransjer, kan hjelpe kollektivet og stimulere til at vi får ein raskere innovasjonstakt. Synnøve Olset, initiativtaker


Kvifor TekPRAT

Helse Vest er heilt i front i Noreg når det gjeld IKT. Helse Bergen HF og Helse Vest RHF er leiande på helse IKT forsking gjennom Intromat. Til tross for at Noreg har kome lengre enn mange andre land i digitalisering og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren, opplever brukarane, både innbyggjarar og helsepersonell, at IKT-systemene ikkje gjev god nok støtte. 

Det er viktig å få på plass ei meir samla offentleg IKT-utvikling for helse og omsorg gjennom hele pasientgangen, og god samhandling er ein føresetnad for å få til dette. For å videreutvikle dette området ønskjer vi å etablere fleire møteplassar der forskarar, klinikere, teknologer og næringsliv møtes. Tekprat er ein slik møteplass og har som formål å engasjere og koordinere tverrfaglig, tverrorganisatoriske innovasjon og forsking på helseteknologi.  

Kontaktperson

Synnøve Olset
Innovatør Helse Vest IKT
Synnove.olset@helse-vest-ikt.no | +47 95409463

Kommande arrangement i Tekprat 2019:


Tidligere arrangementer

15.1.2019:Korleis kan 3D-printing skape verdi i helsesektoren?

23.10.2018: TekPRAT-Hvordan kan AI hjelpe helsesektoren?

13.6.2018:TekPRAT:Offentlig data

Presentasjonar frå tidligere arrangement

TekPRAT oktober-Hvordan kan AI hjelpe helsesektoren?:


Arrangement i nettverksmøtene "Show and Tell" 2019:


24. januar klokken 12.00-14.00, Sted: Helse Vest IKT, Ibsensgate 104, Oppmøte i 2. etasje.

28. mars klokken 12.00-14.00, Sted: Bergen Teknologioverføring, Thormøhlensgate 51, møterom «Mellomrommet»

23 mai  klokken 12.00-14.00, Sted: Bergen Kommune, Innolab Rosenkrantzgaten 3, 2 etg

Tekprat- ein fellesdugnad

Arrangementene er eit resultat av samarbeid mellom ildsjelar for innovasjon og entrepenørskap frå Helse Vest IKT, Helse Bergen HF, Høyskolen på Vestlandet, Bergen kommune, Alrek helseklynge, VIS og Bergen næringsråd.


logo Bergen Næringsråd

logo Helse Vest IKT


logo NSCC.png

logo Høgskulen på Vestlandet
logo Alrek helseklynge
logo Bergen kommune

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.