Pakkeforløp ved sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er ein alvorleg tilstand kor ein infeksjon har medført ein alvorleg betennelsestilstand i alle organ i kroppen.

Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus. Tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2016.

Bakgrunn

Sepsis er ein vanleg og ressurskrevjande tilstand som ofte er hovud- eller medverkande årsak til dødsfall i sjukehus.  Tidleg tiltak er naudsynt for å redusere risiko for dårleg resultat for pasientane.  Sepsis er vanlegast blant dei eldste, blant pasientar med kroniske sjukdommar og ved nedsett immunforsvar. Behandlinga av sepsis er omfattande, og særs kostbar. Det er forventa at førekomsten og talet som døyr av sepsis vil stige betydeleg parallelt med ein aukande gjennomsnittsalder i befolkninga.

Løysinga

Implementere eit nytt pakkeforløp ved mottak av pasientar med sepsis i akuttmottak og ved vidare behandling på sengepost. Utføre registerbasert studie av sepsisførekomsten i Noreg.

Nytte

  • Betre og meir effektiv diagnostikk og behandling av  pasientar med sepsis
  • Reduksjon i dødelegheit
  • Færre liggedøgn i sjukehuset
  • Reduserte kostander for sjukehuset
  • Betre pasientflyt i akuttmottak


Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaket
Fann du det du leita etter?