Call for proposals Innovasjonscamp 2017

Vil du være med å forme fremtidens helsetilbud ved hjelp av innovasjon?

Haukeland Universitetssykehus og Bergen Kommune inviterer helsearbeidere, pasienter, pårørende og næringsliv til InnovasjonsCamp 2017 med mål om å utvikle konseptuelle løsningsforslag for økt samhandling. Behovet er nye løsninger som forenkler samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten når det gjelder hjelpemidler/verktøy/tiltak. Vår erkjennelse er at eldre (65+) med kognitiv svikt og flere diagnoser ikke alltid får "rett behandling-på rett sted-til rett tid" slik situasjonen er i dag.

Problemstilling

Hvordan kan vi skape bedre tjenester og helhetlige opplevelser for pasienter med sammensatte behov i overgangen mellom eget hjem, sykehus og kommunale helsetjenester? Hvordan kan vi utvikle konseptuelle løsningsforslag som setter pasienten i fokus, og som skaper god og tydelig kommunikasjon mellom pasient, pårørende, kommune og sykehus?

Målgruppen

Storbrukergruppen i Helse Bergen (10 % av pasientene med høyest døgnforbruk står for 53% av totalen) skiller seg tydelig ut som pasienter, både i form av ulike egenskaper og ulikt forbruksmønster. Som målgruppe utgjør de 2 % av populasjonen i Bergen Kommune og de har spesifikke kjennetegn (kilde: Storbrukarar av somatiske spesialhelsetenester – Pasienter bosatt i Bergen Kommune):

 • Eldre (men halvparten er likevel under 70) år
 • Har flere ulike (og kroniske) lidelser 
 • Har høyere mortalitet
 • Har flere øyeblikkelig-hjelpsinnleggelser og flere reinnleggelser
 • Har i større grad opphold ved flere ulike typer avdelinger og fagområder

Målgruppen utfordrer i forhold til å tenke mer på tvers og mer langsiktig, og til å sikre gode overganger mellom ulike ledd i helsetjenestene. Helhetlige samhandlingstiltak bør derfor kunne gi gevinst både i form av forbedret kvalitet i den langsiktige oppfølgingen, og kunne gi færre øyeblikkelige hjelpsinnleggelser.

Når en pasient legges inn i sykehus/skrives ut fra sykehus er helsepersonalet avhengig av informasjon om pasientens nåsituasjon, både fysisk og psykisk. I dag er dette en rapport, som ofte er mangelfull, og basert på personlige vurderinger av forskjellige mennesker.

På sykehuset blir pasienten ofte vurdert og behandlet av flere fagfolk, som igjen gir et sprikende bilde av situasjonen. Selv om man klarer å gi et godt bilde av pasientens

nåsituasjon i løpet av sykehusinnleggelsen klarer man ikke å beskrive/legge merke til forandringene.

Når pasienten innlegges i sykehus og ved utskrivelse til hjemmet/sykehjem kan det på grunn av manglende objektive kriterier bidra til at helsepersonell opplever usikkerhet rundt andres vurderinger knyttet til:

 • Er det etablert tilstrekkelig hjelp i hjemmet?
 • Har pasienten nødvendige hjelpemidler - hvis ikke, vil den få det i tide?
 • Ulike oppfatninger mellom sykehus og kommune rundt behov for oppfølging
 • Hva kan pårørende/frivillige bidra med i oppfølging av pasienten?

Resultatet kan bli til at pasienter blir liggende lenger på sykehus enn nødvendig.

Utfordringene beskrevet over gjelder mange pasienter, men den gruppen som utgjør halvparten av Storbrukerne, og som vi fokuserer på i InnovasjonsCampen er eldre pasienter over 70, som trenger tilsyn, eventuelt korttidsplass i sykehjem etter sykehusopphold. Pasientene har ofte raskt behov for hjelpemidler.

De fleste i denne gruppen har kognitiv svikt (permanent eller forbigående), og gjerne flere diagnoser.

Oppgave

Basert på problemstillingen skal det i årets Camp utarbeides løsninger som kan ha en verdiskapning effekt gjennom å

 1. Bidra til "Empowerment"* av storbrukergruppen og
 2. sikre tilretteleggelse og forbedring innenfor viktige satsningsområder i samhandlingsreformen.

* Det finnes ikke et godt norsk ord for Empowerment men her finner du en beskrivelse

 • Forebygging/habilitering
 • Tidligere behandling
 • Bedre samhandling 
 • Rett behandling på rett tid på rett sted

Avgrensing av oppgaven

I Campen setter vi fokus på "Empowerment". Vi har ikke et full ut dekkende ord på norsk, men her er en link til diskusjon av begrepet. Kort sagt handler det om å styrke- og myndiggjøre pasienter, pårørende og frivillige i folkehelsearbeid, til å ivareta egen helse og sykdomsutfordringer.

Med dette perspektivet avgrenses oppgaven til fokus på egenmestring og styrking av frivillighet rundt pasienten i samspill med helsetjenestene.

På nasjonal basis har vi fått IKT løsningen "En pasient – en journal". Men vi har ingen "hjelpevergeordning" for å ivareta pasientsikkerhet og oppføling av pasienter ifht koordineringsbehov i offentlige helsetjenester.

Mange tiltak og innovasjoner bør også igangsettes på "innsiden" av helsetjenestene for å øke samhandlingen. Det legges til grunn flere rapporter som underbygger problemområdet vi her har skissert.

Målsetning:

Det overordnede målet med Campen er å legge til rette for verdiskapning gjennom i tverrfaglig samarbeid og innovasjon.

 • Gjennom å stimulere til tverrfaglig, tverrorganisatorisk og privat-offentlig samarbeid som skaper de nye innovative helsetjenestene med og for brukerne.
 • Ved å legge til rette for utvikling av konseptuelle løsningsforslag som er nye, nyttige og kan myndig-gjøre pasienten, pårørende og frivillige i møte med ulike nivå/enheter av helsetjenester
 • Ved å løfte opp vinnerforslag fra Campen til en pilot for Innovativt partnerskap mellom Helse Bergen, Bergen Kommune og tjenesteindustri
 • Ved å kontinuerlig legge til rette for økt samhandling på strategisk og organisatorisk nivå mellom førstelinjehelsetjeneste og spesialhelsetjeneste i Bergen- og omegnskommuner.

Gevinstrealisering for bedriftene som deltar i InnovasjonsCamp 2017

 • Mulighet til å skape relasjoner og nettverk med nøkkelpersoner i Helse Bergen og Bergen Kommune 
 • Innsikt i en reell problemstilling som er strategisk overordnet for prioriteringer i helsetjenestene
 • Bidra til å skape konseptuelle løsningsforslag i samarbeid med helsepersonell, pasienter og pårørende fasilitert av DesignArena
 • Posisjonere egen bedrift/consortie for mulig Innovativt partnerskap med Helse Bergen og Bergen Kommune»,

Gevinstrealisering for Bergen Kommune og Helse Bergen

 • Delt eierskap til konseptuelle løsningsforslag fra Campen
 • Konkretisert brukermedvirkning
 • Økt kunnskap om tverrfaglig innovasjonsmetodikk basert på DesignThinking
 • Få kjennskap til regional tjenesteindustri
 • Økt forståelse for hvordan myndiggjøring av pasienter, pårørende og frivillig sektor kan bidra til gevinstrealisering i helsetjenestene
 • Økt kultur for samhandling, relasjonsbygging og nettverk på tvers av nivåer
 • Ved gjennomføring av Innovativt partnerskap oppnå kostnadsreduksjon og effektiviseringsgevinster ved implementering av nye og innovative løsninger

Helse Bergen og Bergen Kommune vil gjerne se vinner løsningen nyttiggjort. For å møte denne utfordringen kreves det privat-offentlig samarbeid, samhandling, flinke fagfolk, tid, penger og innovativt partnerskap. Alle må lære noe nytt, og alle må bevege seg utenfor boksen!

Viktige datoer å merke seg:

14.02 - Date med Helse Bergen og Bergen Kommune
Program og påmelding. Målgruppe: Næringsliv men også pasienter, pårørende og helsepersonell interessert i å delta på Campen er velkommen til å delta.

21.02 - Kurs i Empati. Målgruppe: Helsearbeidere og øvrige Campdeltakere fra næringsliv og akademia.

Camp (24 timer)

 • 13.03 Åpning og igangsetting av Camp dag 1, kl. 16.00 – 20.00
 • 14.03 Camp prosess dag 2, kl.09.00 - 17.00
 • 15.03 Camp prosess dag 3 (Semifinale) kl. 09.00 – 17.00

05. og 06. April Finale på KlinIKT konferansen

InnovasjonsCamp er et verktøy for å stimulere til verdiskapning gjennom tverrfaglig samarbeid og innovasjon. Se Campens webside med film her

Fann du det du leita etter?